Aké sú motivácie štátnych zamestnancov?

Zamestnanci sú kľúčovým aktívom, ktoré majú organizácie k dispozícii. Platí to aj pre štátnu službu. Je preto kľúčové poznať, aké majú štátni zamestnanci (ďalej aj ŠZ) motivácie, tak vnútorné ako aj vonkajšie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Rada pre štátnu službu (ďalej aj RŠS) v dotazníkovom prieskume 2019, ktorého sa zúčastnilo viac ako 6200 ŠZ, zisťovala názory ŠZ aj v tejto oblasti. Údaje rada zisťovala aj u služobných úradov (ďalej SÚ).

Obrázok blogu

Zdroj: dotazník RŠS pre štátnych zamestnancov (2019)

Z výsledkov vyplýva veľmi pozitívne hodnotenie zo strany ŠZ, až 89% z respondentov zastáva názor, že práca, ktorú robia má pre nich zmysel (59% áno, 30% skôr áno). To naznačuje, že nastavenie ŠZ je veľmi pozitívne a obhajovanie verejného záujmu ich napĺňa a ich vnútorná motivácia je silná. Vnútorná motivácia vychádza zo vzťahu medzi zamestnancom a jeho prácou, napr. mierou jeho zodpovednosti, príležitosťami využívať svoje schopnosti, vážnosťou na pracovisku. Ľudia sú motivovaní sami sebou, hľadajú, nachádzajú a vykonávajú prácu, ktorá uspokojuje ich potreby, alebo slúži k splneniu ich cieľov. Vnútorné motivátory majú hlbší a dlhodobejší vplyv, pretože sú súčasťou jednotlivca a nie sú vnútené zvonku. V dotazníku 2019 to respondenti charakterizovali napríklad ako „pre mňa je samozrejmosťou podávať dobré výsledky“, „akúkoľvek prácu budem vykonávať zodpovedne“, „možnosť sebarealizácie a presadzovania nových návrhov, ukázať čo vo mne je“. Zaujímavým zistením je skutočnosť, že až 91% respondentov si myslí, že v práci naplno využívajú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti (63% áno, 28% skôr áno).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Zdroj: dotazník RŠS pre štátnych zamestnancov (2019)

Tieto zistenia my mali byť silným impulzom pre MĽZ, aby SÚ s takýmto nastavením, aktívne pracovali.

Vonkajšia motivácia je podnietená inou osobou, napr. zamestnávateľom. Môže mať podobu finančného ohodnotenia, pochvaly, povýšenia, ale aj trestov. Vonkajšie motivátory môžu mať bezprostredný a výrazný účinok, ale nemusia pôsobiť dlhodobo. V rámci vonkajšej motivácie môže ísť o finančnú alebo nefinančnú motiváciu. Často sa motivácia v štátnej službe zužuje na finančné odmeny za výkon.

Výsledky prieskumu RŠS z roku 2019 ale v SR potvrdzujú zistenia, že okrem finančnej motivácie existuje paleta ďalších motivátorov, s ktorými môže manažment ľudských zdrojov pracovať.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa dotazníkového prieskumu RŠS 2019 motiváciou ŠZ podávať kvalitné výkony a zlepšovať sa v práci veľmi silne závisí najmä od zmysluplnosti práce, ocenenia zo strany nadriadeného, SÚ. Finančné ohodnotenie a iné zamestnanecké výhody sú motiváciou, ale nie je prvoradou.

Tabuľka 1: Hodnotenie výrokov o motivácii ŠZ podávať dobré výsledky a zlepšovať sa v práci, na škále od 1= nie po 5= áno

Výrok – motivácia podávať dobré výsledky a zlepšovať sa závisí u mňa od:

Priemerná hodnota

Medián

zmysluplnosti práce a reálnych výsledkov v praxi

4,6

5

mojej vnútornej potreby podávať dobré výkony a zlepšovať sa

4,6

5

ocenenia mojich výsledkov práce zo strany nadriadeného, SÚ

4,3

5

finančného ohodnotenia

4,2

4

iných výhod, ktoré poskytuje SÚ (napr. flexibilný pracovný čas, home office, príspevok na DDS, mobilný telefón, zdravotná starostlivosť)

4

4

prejavov uznania za moju prácu zo strany kolegov

3,9

4

Zdroj: dotazník RŠS pre štátnych zamestnancov (2019)

Na základe odpovedí ŠZ možno rezervy v lepšej motivácii vidieť aj v poskytovaní spätnej väzby a prejavov uznania za prácu. Z výsledkov dotazníka ale vyplýva, že iba 53 % z nich je veľmi alebo skôr spokojných s prejavmi uznania za svoju prácu. Na druhej strane, 47% zamestnancov nie je s prejavmi uznania ani spokojných, ani nespokojných, resp. je nespokojných. Výsledky naznačujú, že vzdelávanie vedúcich zamestnancov by bolo vhodné viac orientovať aj na zručnosti týkajúce sa poskytovania spätnej väzby a prejavov uznania.

SkryťVypnúť reklamu

Prieskum zisťoval názory ŠZ na to, čo je dôležité pre získanie kvalitných ľudí do štátnej služby a ich stabilizáciu.

Tabuľka 2: Dôležitosť faktorov potrebných pre získanie kvalitných ľudí do štátnej služby a ich stabilizáciu, na škále od 1= nie po 5= áno

Výrok – pre získanie a stabilizáciu kvalitných ľudí doŠS je dôležité

Priemerná hodnota

Medián

primerané finančné ohodnotenie

4,8

5

kvalitný manažment

4,8

5

profesionalita ŠZ

4,8

5

dodržiavanie etických princípov, ochranu oznamovateľov nekalých praktík

4,7

5

flexibilné formy práce

4,6

5

odpolitizovanie štátnej služby

4,6

5

poskytnutie zamestnaneckých výhod

4,6

5

odbúranie formalizmu a administratívnych prekážok

4,5

5

získanie pracovníkov zo súkromného sektoru

3,6

4

Zdroj: dotazník RŠS pre štátnych zamestnancov (2019)

Výsledky priniesli zaujímavé zistenia. Respondenti za rovnako významné ako finančné ohodnotenie považujú kvalitný manažment a profesionalitu ŠZ. Veľmi veľkú váhu prisudzujú aj odpolitizovaniu štátnej služby, flexibilným formám práce a poskytovaniu zamestnaneckých výhod, odbúraniu formalizmu a administratívnych prekážok. Výrazný súhlas bol aj s tým, že dôležitým faktorom je dodržiavanie etických zásad a ochrany oznamovateľov nekalých praktík. To na jednej strane signalizuje, že zamestnanci vnímajú, že sa takéto veci dejú, a preto treba riešiť ich príčiny. Na druhej strane to naznačuje, že štátni zamestnanci nepovažujú existujúci systém ochrany oznamovateľov za dostatočný.

SkryťVypnúť reklamu

RŠS žiadala od informácie, aké nástroje využívajú na získanie a udržanie kvalitných ŠZ. Výsledky ukazujú, že situácia na SÚ sa líši. Niektoré úrady nad tým, ako získať a udržať kvalitných zamestnancov, uvažujú a využívajú paletu možností, nielen finančných, napr. možnosť vzdelávania, príspevok na stravovanie, DDS, pružný pracovný čas, rotáciu zamestnancov, pracovné podmienky, upevňovanie medziľudských vzťahov, ústretový prístup, dobrú komunikácia, individuálny prístup, stáže. Druhou najpočetnejšou odpoveďou bolo, že SÚ nevyužíva žiadne nástroje, čo je potrebné hodnotiť veľmi kriticky.

Tabuľka 3: Hodnotenie výrokov o motivácii ŠZ pracovať v ŠS, na škále od 1= úplne nedôležité po 5= veľmi dôležité.

Výrok – motiváciou pracovať v ŠS je:

Priemerná hodnota

Medián

stabilný príjem/ zamestnanie

4,6

5

zaujímavá práca

4,4

5

rozvíjanie odbornosti 

4,4

5

robiť veci pre verejné dobro

4,3

4

väčší priestor pre rodinu a iné záujmy ako v súkromnom sektore

4,2

4

možnosť kariérneho rastu

3,9

4

Zdroj: dotazník RŠS pre štátnych zamestnancov (2019)

Výsledky ukazujú, že motiváciou pracovať v ŠS je okrem stability príjmu aj zaujímavá práca, rozvíjanie odbornosti a možnosť robiť veci pre verejné dobro.

RŠS na základe uvedených zistení odporúča:

  • intenzívne sa venovať motivácii na SÚ aj na centrálnej úrovni riadenia štátnej služby. Výzvou pre MĽZ v štátnej správe je identifikovať a dobre porozumieť motivátorom a frustrátorom, ktoré môžu na ŠZ pôsobiť.

  • posilňovať vnútornú motiváciu zamestnancov, orientáciou na zmysluplné aktivity, vysvetľovaním a komunikovaním, aké výsledky sa predpokladajú a aké to bude mať vplyvy.

  • cielene pracovať na propagácii štátnej služby a propagovať benefity, ktoré vie poskytnúť. Výsledky naznačujú, že atraktívnosť ŠS je možné zabezpečiť nielen cez finančné ohodnotenie, ale aj skvalitnením manažmentu, zvyšovaním profesionalizácie, dodržiavaním etických pravidiel, odpolitizovaním ŠS a flexibilnými formami práce, zamestnaneckými výhodami a odbúraním byrokracie.

  • vzdelávanie vedúcich zamestnancov je potrebné orientovať na rôzne formy finančnej, ale aj nefinančnej motivácie a aj na zručnosti týkajúce sa poskytovania spätnej väzby a prejavov uznania.

Daniela Zemanovičová

Daniela Zemanovičová

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Členka Rady pre štátnu službu. Venujem sa najmä témam etiky vo verejnej správe, transparentnosti a boju proti korupcii, v minulosti ochrane hospodárskej súťaže. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

49 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

712 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu