Pochopte už, že naše ľudské práva nie sú "kultúrna otázka"

Písmo: A- | A+

Anna Záborská a Kresťanská únia navrhli prijatie uznesenia, v ktorom žiadajú, aby Slovenská republika odmietla správu Európskeho parlamentu „O situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv EÚ v rámci zdravia žien.

Predmetná správa Európskeho parlamentu vyzýva členské štáty Európskej únie k tomu, aby aktívne plnili úlohu pri napĺňaní a ochrane práv žien. A to nielen vytváraním podmienok pre kvalitne poskytovanú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ale aj vymedzením sa voči iniciatívam, ktoré sexuálne a reprodukčné zdravie a práva využívajú ako nástroj na oslabenie demokracie, a šíria o reprodukčných a sexuálnych otázkach nepravdivé či zavádzajúce informácie.

Pani Záborská chce verejnosť, ale aj parlament SR presvedčiť, že prístup žien ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je kultúrno-etická otázka. Tvrdí, že SR má právo určovať k akým službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, budú mať dievčatá a ženy na Slovensku prístup. Odvoláva sa pritom na princíp subsidiarity . Vo svojom zdôvodnení odmietnutia správy EP priamo tvrdí, že je potrebné ju odmietnuť ako neprípustný zásah do štátnej suverenity. Vytvára tak dojem, že Slovenská republika môže, ale nemusí zabezpečiť dievčatám a ženám na Slovensku prístup k týmto službám.

Ide skutočne o zásah do štátnej suverenity?

Slovenská republika, rovnako ako iné štáty Európskej únie, neexistuje v medzinárodnom právnom vákuu. V rámci medzinárodných vzťahov je viazaná množstvom dohovorov, ktoré majú byť po prijatí postupne zapracovávané do vnútroštátnej legislatívy.

V skutočnosti má Slovenská republika povinnosť zabezpečiť, aby všetky ženy a dievčatá mali prístup ku kvalitnej a odborne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia. Táto povinnosť vyplýva Slovensku nielen z medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov (medzi ktoré patrí aj Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien), ale je ukotvená aj v Ústave a v demokratických hodnotách, ku ktorým sa ako členský štát EÚ hlásime.

Požiadavka napĺňať tieto povinnosti teda v žiadnom prípade nemôže byť chápaná ako zásah do štátnej suverenity. Otázka akými konkrétnymi spôsobmi zabezpečiť, aby bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetky ženy, a aby spĺňala odborné štandardy, je naďalej ponechaná v kompetencii jednotlivých štátov.

Proti čomu sa v skutočnosti stavia pani Záborská, keď žiada, aby SR odmietla správu Európskeho parlamentu?

Dostupná zdravotná starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie, je naplnením základného ľudského práva na život a na zdravie. Poskytovanie tejto starostlivosti je ďalej predpokladom nediskriminácie a rovnosti žien. Poskytovaná starostlivosti má byť kvalitná, vedecky overená a má sa diať na základe plne informovaného súhlasu dotknutej osoby. Štát má povinnosť zabezpečiť ženám aj mužom najvyššiu možnú úroveň zdravia skrze vytváranie podmienok pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Má tiež povinnosť zabezpečiť prístup verejnosti k pravdivým informáciam, aby každý človek mohol v otázkach sexuálneho a reprodukčného zdravia robiť informované rozhodnutia. Porušovanie týchto práv je forma násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Iniciatívy za obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám zámerne stierajú rozdiely medzi takzvanými „kultúrno-etickými otázkami“ a princípmi demokratickej spoločnosti, akými sú vyššie spomenuté princípy rovnosti a nediskriminácie. Vytvárajú tak dojem, že práva ľudí, ktorí patria k nejakej menšine, môžu byť predmetom verejnej diskusie a priznané ľuďom patriacim k tejto menšine až vtedy, ak sa na tom zhodne väčšina. V demokratickej spoločnosti sú to pritom práve princípy rovnosti a nediskriminácie, ktoré majú slúžiť ako ochranný štít pred zneužívaním moci väčšinou k tomu, aby obmedzovala a utláčala ľubovoľnú skupinu ľudí. Mechanizmu oslabovania demokracie a právneho štátu prostredníctvom obmedzovania ľudských práv žien sme v Ženských kruhoch venovali blog s názvom Boj proti interrupciám ako nástroj deštrukcie právneho štátu.

Poslanci a poslankyne, ktorí zahlasujú za odmietnutie správy Európskeho parlamentu, tak vedome či nevedome odmietajú povinnosť štátu chrániť a napĺňať ľudské práva. Je to odmietnutie symbolické. Ak ich návrh prejde a Slovenská republika skutočne túto správu odmietne a upovedomí o tom aj EP (tak ako pani Záborská vo svojom návrhu žiada), Slovenskú republiku to nijako nezbaví záväzkov, ktoré má, a na ktoré sa správa EP odvoláva. Bude to však signál, že na Slovensku sú momentálne pri moci ľudia, ktorí v "lepšom" prípade nepoznajú demokratické princípy, ku ktorým sa ako štát hlásime. V horšom prípade považujú demokratické princípy za tzv. „kultúrno-etické otázky“ čím dávajú najavo, že zneužitie moci k útlaku iných považujú za prijateľné.

Správa Európskeho parlamentu vyzýva štáty Európskej únie k tomu, aby okrem iného zabezpečili:

- prístup k otázkam sexuálneho a reprodukčného zdravia založený na ľudských právach a tiež, že si každý obyvateľ EÚ bude môcť v plnej miere uplatňovať svoje sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, a aby sa Európska únia postavila proti tým, ktorí sexuálne a reprodukčné zdravie a práva využívajú ako nástroj na oslabenie hodnôt EÚ a demokracie;

- právo každej osoby prijímať v súvislosti so sexuálnym a reprodukčným zdravím a právami vlastné informované rozhodnutia;

- prístup každej osoby k celému rozsahu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a aby jednotlivé štáty odstránili všetky prekážky, ktoré tomuto prístupu bránia;

- aby bojovali proti šíreniu diskriminačných a nebezpečných dezinformácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach;

- zabezpečili prístup k antikoncepčným metódam, čím sa zaručí základné právo na zdravie, a aby antikoncepcia bola plne hradená z verejného zdravotného poistenia;

- aby všetky ženy mali prístup k cenovo dostupnej starostlivosti v materstve založenej na dôkazoch;

- aby štáty bojovali proti fyzickému a slovnému napádaniu vrátane gynekologického a pôrodníckeho násilia, ktoré sú formou rodovo podmieneného násilia;

- prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva. Správa pritom opätovne potvrdzuje, že umelé prerušenie tehotenstva musí byť dobrovoľným rozhodnutím na základe žiadosti ženy z jej vlastnej slobodnej vôle a v súlade s lekárskymi normami podľa usmernení WHO;

Správa tiež pripomína, že:

- všetky lekárske zákroky týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia sa musia vykonávať na základe plne informovaného súhlasu danej osoby;

- všetky politiky týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv by mali vychádzať zo spoľahlivých a objektívnych dôkazov od organizácií, ako sú WHO, iné agentúry OSN a Rada Európy;

 


Autorky: Miroslava Rašmanová a Zuzana Krišková

Skryť Zatvoriť reklamu