reklama

Už v najbližších dňoch hrozí Slovensku poľská cesta

V druhom čítaní je za relatívne krátky čas už devätnásty návrh na sprísnenie interrupčnej legislatívy. Anna Záborská nazvala svoj návrh zákona cynicky „O pomoci tehotným ženám“. Ak by prešiel, v skutočnosti tehotné ženy ohrozí.

Už v najbližších dňoch hrozí Slovensku poľská cesta
(Zdroj: Zenske kruhy)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (20)

Viac ako 200 lekárok, lekárov a iného zdravotníckeho a odborného personálu v otvorenom liste žiadajú poslankyne a poslancov, aby nezahlasovali za návrh zákona Anny Záborskej. Považujú ho za neodborný a ohrozujúci tehotné ženy (tu si môžete prečítať celý list).

Anne Záborskej sa podarilo presvedčiť časť poslancov a poslankýň, že interrupcie sú zákroky, ktoré považuje celá spoločnosť za „zlo“, ktoré treba eliminovať. Sama sa netají tým, že jej cieľom je, aby žiadna žena nešla na interrupciu.

Odborná verejnosť a ženské organizácie považujú takýto stav nielen za nereálny, ale aj za nežiaduci. Interrupcie totiž patria medzi základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže ochrániť zdravie tehotných žien alebo im zachrániť život. Iné ženy budú potrebovať interrupciu, pretože im zlyhala antikoncepcia alebo tehotenstvo vzniklo proti ich vôli v násilníckom vzťahu alebo si z akýchkoľvek osobných dôvodov neželajú pokračovať v tehotenstve. Aj týmto ženám musí štát zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s interrupciou.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná (napríklad Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa), majú ženy a dievčatá právo na ochranu zdravia a života, právo rozhodovať o počte a čase narodenia detí a štát má povinnosť vytvoriť podmienky, aby mohli tieto práva uplatňovať. Dostupnosť bezpečných interrupcií je jednou z týchto podmienok. Ľudskoprávne výbory OSN ale aj Rada Európy už viac krát napomenuli členské štáty (ako aj osobite Slovenskú republiku), že majú povinnosť odstraňovať bariéry, ktoré ženám a dievčatám bránia v prístupe k bezpečným interrupciám (napríklad povinné čakacie lehoty, platby za vykonanie interrupcie a pod.) a nemajú vytvárať nové bariéry. V tomto blogu poukážeme na štyri oblasti, ktorými návrh zákona zhoršuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti tehotným ženám, ktoré potrebujú alebo si želajú interrupciu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Mení sa účel zákona o umelom prerušení tehotenstva

V časti, ktorá definuje tzv. účel zákona, pribudne formulácia: zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu ľudského života už pred narodením. V súčasnosti zákon berie zreteľ na ochranu života a zdravia ženy a (žiada zákon vykladať) v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva.

Čo to môže znamenať v praxi?

Podľa Ústavy SR má každý človek právo na ochranu zdravia a života. Neexistujú výnimky, kedy v záujme ochrany zdravia alebo života iného človeka, môže niekto zasiahnuť do vášho tela a napríklad vám bez vášho súhlasu odobrať párový orgán alebo krv, aby zachránil iného človeka. V prípade, že sa upraví účel zákona o umelom prerušení tehotenstva, pre tehotné ženy nebude platiť rovnaká ochrana ich zdravia ako pre ostatných ľudí. Zákon, ktorý upravuje podmienky vykonania interrupcie už nebude brať na zreteľ výhradne "ochranu zdravia a života ženy" ale bude zohľadňovať aj "ochranu ľudského života už pred narodením". Na to, aby žena podstúpila interrupciu zo zdravotnej indikácie tak už nemusí stačiť skutočnosť, že tehotenstvo ohrozuje jej zdravie. Bude sa zohľadňovať aj to, či nemá prevážiť ochrana plodu. Príklady takéhoto vyvažovania medzi dvoma nezlučiteľnými hodnotami, kedy na to ženy doplatili zdravím, poznáme z krajín, ktoré podobné zákony uviedli do praxe.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Navrhuje zrušiť vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva a ktorá obsahuje zoznam zdravotných indikácií

Návrh zákona má zrušiť vyhlášku o umelom prerušení tehotenstva a nahradiť ju novou. Táto vyhláška obsahuje zoznam diagnóz, ktoré umožňujú interrupcie zo zdravotnej indikácie. Zrušením vyhlášky teda predkladatelia zrušia tiež aktuálne platný výpočet diagnóz, ktoré žene umožňujú podstúpiť interrupciu zo zdravotných dôvodov a pri ktorých sa nevyžaduje, aby si žena zákrok hradila z vlastných finančných zdrojov.

Čo chcú predkladatelia zmeniť vo vyhláške? Aké diagnózy majú v úmysle zachovať a aké naopak úplne vyradiť?

Netušíme. Ak by bola prijatá novela zákona, tak nová vyhláška by musela zohľadňovať aj rozšírený účel zákona, teda brať zreteľ na ochranu ľudského života pred narodením. A tak si prirodzene kladieme otázku: Aký je skutočný zámer predkladateľov, ktorí verejne vyhlasujú, že želaný stav je, aby žiadna žena nešla na interrupciu?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Predlžuje sa povinná čakacia lehota a bude sa vyžadovať aj v prípadoch, kedy je interrupcia indikovaná zo zdravotných dôvodov

V súčasnosti sa na Slovensku vyžaduje povinná čakacia lehota 48 hodín, ktorá sa vzťahuje výhradne na prípady, kedy o interrupciu požiada žena, a to do dvanásteho týždňa tehotenstva (to sa týka aj prípadov, kedy je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia). Táto čakacia lehota sa teda nevzťahuje na prípady, kedy žena podstupuje interrupciu zo zdravotných dôvodov. Po novom sa predĺžená čakacia lehota (96 hodín) bude vzťahovať aj na tieto prípady s výnimkou bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života ženy.

Povinne tak budú musieť štyri dni čakať aj ženy, ktoré budú mať na interrupciu zdravotnú indikáciu, ktorých tehotenstvo pravdepodobne skončí potratom, no zatiaľ ich neohrozuje na zdraví alebo živote bezprostredne či ženy, u ktorých sa zistí, že plod je závažne poškodený. V niektorých prípadoch bude povinná štvordňová čakacia lehota „iba“ prejavom krutosti, v iných môžu priamo zabrániť žene podstúpiť interrupciu v stanovenej lehote a v ďalších budú viesť k zbytočnému oddialeniu poskytnutia zdravotnej starostlivosti, čím zdravie žien vystavia rizikám. Svetová zdravotnícka organizácia označuje všetky povinné čakacie lehoty za neodborný postup.

Zakazuje sa šírenie informácií o dostupnosti a potrebe interrupcií

Návrh zákona prichádza s nasledovným znením zákazu reklamy: Zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.

Zároveň novela mení Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorému tiež zakazuje reklamu na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, na služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.

Reklamu definuje zákon ako predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Keďže návrh zákona Anny Záborskej zakazuje informovať nielen o dostupnosti ale aj o potrebe interrupcií, zakazuje teda tiež šírenie informácií o tom, kedy ženy interrupciu potrebujú aj zo zdravotných dôvodov. Podľa experta na medicínske právo Petra Kováča môže zákon, ak by prešiel do praxe, spôsobiť aj také absurdnosti, že zakáže firmám, ktoré dodávajú zdravotnícke inštrumenty, dať do katalógu kyrety, dilatátory a ďalšie nástroje, ktoré sa dajú použiť na umelé prerušenie tehotenstva, pretože katalóg je reklama.

Vyzývame verejnosť, aby sa postavila PROTI tomuto návrhu zákona. Aby sa postavila proti ohrozovaniu zdravia žien a proti kladeniu ďalších prekážok v dostupnosti zdravotnej starostlivosti v súvislosti s interrupciami. Vyjadrujeme tiež podporu zdravotníckym pracovníkom, ktorí svojim listom verejne odmietli takéto neodborné a ideologicky motivované zásahy do úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti a vyzvali poslancov a poslankyne, aby hlasovali proti navrhovanému zákonu. V sekulárnom demokratickom štáte zdravie a životy žien totiž nie sú a nemajú byť obchodným artiklom ani predmetom náboženských ideológií. Požívajú ochranu prostredníctvom Ústavy a ľudskoprávnych dohovorov. Predkladať do parlamentu návrhy zákonov, ktoré ženám na tieto základné práva siahajú, by malo byť v demokratickej spoločnosti neprípustné.

Doplnené: Zoznam protestov, ktoré sa budú konať v pondelok 18.10.2021 vo viacerých mestách na Slovensku

Otvorený list odbornej verejnosti podpísala aj vedkyňa, profesorka Lenka Beňová

Vyše desať rokov študujem, skúmam a prednášam v oblasti materského a reprodukčného zdravia. Jedna z najdôležitejších tém, ktorej sa venujem, je dôležitosť celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti ženám. Vrátane gynekologickej starostlivosti, antikoncepcie, prenatálnej, pôrodnej a postnatálnej starostlivosti. Prístup k umelému prerušeniu tehotenstva (interrupciám) je jedným z pilierov tejto celkovej starostlivosti. Bez tohto piliera sa zrúti celý systém ochrany zdravia a práv žien na Slovensku. 

To, čo vieme z výskumov je, že obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám nevedie k zníženiu počtu interrupcií. Vedie k tomu, že sa viac interrupcií vykonáva v rizikových podmienkach, sú drahšie, a spôsobujú ženám veľký stres. Obmedzenie prístupu k interrupciám vedie k utrpeniu, zvýšenej úmrtnosti a chorobnosti žien. Preto je dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva považovaná za základnú zdravotnú starostlivosť.

Predĺženie čakacej lehoty na interrupcie by napríklad mohlo viesť k tomu, že by ženy hľadali alternatívny prístup v susedných krajinách (ako sa to napríklad stalo v Poľsku). To by nespravodlivo obmedzilo prístup k interrupciám pre ženy z nižších sociálno-ekonomických vrstiev. Je to tiež v rozpore s ľudskými právami a rovnosťou v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Z mnohých štúdií na celom svete tiež vieme, že ženy rozhodnutie o umelom prerušení tehotenstva neberú na ľahkú váhu. Často je to veľmi ťažké rozhodnutie. Ženy majú právo na zrozumiteľné a vedecky podložené informácie o poskytovaní tejto základnej zdravotnej starostlivosti.

Lenka Beňová, MA, MSc, PhD.
Profesorka materského a reprodukčného zdravia
Inštitút tropickej medicíny, Antverpy, Belgicko

Autorka: Miroslava Rašmanová

Obrázok blogu

Občianske združenie Ženské kruhy

Občianske združenie Ženské kruhy

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  22x

Občianske združenie Ženské kruhy je združenie humanitného a charitatívneho charakteru. Kladieme si za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme presvedčené, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Informovaním žien o prirodzenom pôrode, zvyšovaním ich právneho povedomia, (v súvislosti s ich ľudskými, rodičovskými a pacientskymi právami), chceme zastaviť inštitucionalizované násilie páchané na matkách a ich deťoch. Viac v našej vízii http://www.zenskekruhy.sk/o-nas/nasa-vizia Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu