22 zákonov trvalej udržateľnosti

Niektorí ľudia si mýlia pojem „udržateľnosť" a „trvalá udržateľnosť". V zásade sú oba pojmy nesprávne, pretože určitý čas je udržateľné (aspoň chvíľu) všetko a trvalo udržateľné (navždy) nie je nič. Pod pojmom trvalá udržateľnosť máme však na mysli praktickú trvalú udržateľnosť. Jednoducho trvalo udržateľný spôsob života je taký, ktorý neznižuje podmienky prežitia (či prežívania) súčasnej, ako aj budúcich generácií. Nie je na škodu si pripomenúť 21 zákonov trvalej udržateľnosti podľa profesora fyziky prof. Alberta Bartletta.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (74)

Na začiatok 22. zákon o trvalej udržateľnosti:

22. zákon: (Môj zákon): Optimistická poznámka alebo odstavec na záver článku o trvalo udržateľnom rozvoji (alebo o klimatickej zmene, ropnom zlome, obnoviteľných zdrojoch apod.) poľahky vymaže akýkoľvek potenciálny prínos takéhoto článku.

A) Takýchto článkov je viac ako 95 % a autori takýchto článkov sa domnievajú, že optimizmom na konci článku motivujú k pozitívnej zmene. Opak je pravdou. Uistia čitateľa v tom, že je vlastne všetko v poriadku.

B) Uistenia typu „ešte nie je neskoro, ak..." sú zavádzajúce a neúprimné, pretože je neskoro pre tých, ktorých sa problémy vyplývajúce z trvalej neudržateľnosti už dotýkajú (viď napr. požiare v Rusku, ale záplavy v Pakistane)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

C) Lepšie neskoro, ako nikdy.

teraz už prof. Albert Bartlett:

1. zákon: Populačný rast a/alebo rast v rýchlosti spotreby zdrojov nie je trvalo udržateľný

A) nevyhnutnou, ale nie postačujúcou podmienkou trvalo udržateľnej spoločnosti je populačný rast menší alebo rovný nule, spolu s klesajúcou rýchlosťou spotreby zdrojov.

B) Zaručeným výsledkom akéhokoľvek programu „rozvoja", ktorý nemá za cieľ dosiahnuť nulový (alebo záporný) rast populácie a rýchlosti spotreby zdrojov bude neudržateľnosť. To platí aj v prípade, ak sa program nazýva „trvalo udržateľný"

C) Výskumné a regulačné programy vládnych agentúr, ktoré majú za cieľ chrániť životné prostredie a propagovať „trvalú udržateľnosť" sú z dlhodobého hľadiska irelevantné, pokiaľ sa nebudú dôkladne a kvantitatívne zaoberať konceptom únosnej kapacity a kým nebudú do hĺbky skúmať demografické príčiny a dôsledky ekologických problémov.

SkryťVypnúť reklamu

D) Spoločnosti, alebo časti spoločnosti, ktoré sú závislé od populačného rastu alebo rastu vo svojej rýchlosti spotreby zdrojov, sú neudržateľné.

E) Ľudia presadzujúci populačný rast a/alebo rast spotreby zdrojov presadzujú neuržateľnosť.

F) Ľudia, ktorí predpokladajú, že trvalú uržateľnosť je možné dosiahnuť bez zastavenia rastu populácie zavádzajú seba aj ostatných.

G) Ľudia, ktorí priamo, alebo nepriamo spôsobujú rast populácie alebo spotreby zdrojov, odvádzajú spoločnosť od trvalej udržateľnosti

H) Pojem „trvalo udržateľný rast" je oxymoron*

I) V zmysle veľkosti populácie a rýchlosti spotreby zdrojov, platí, že „Jediný rozumný rast je nulový rast." (Hammond, 1999).

SkryťVypnúť reklamu

2. zákon: V spoločnosti s rastúcou populáciou a/alebo rastúcou rýchlosťou spotreby zdrojov platí, že čím je väčšia populácia, alebo rýchlosť spotreby zdrojov, tým ťažší bude prechod tejto spoločnosti do trvalo udržateľných podmienok.

3. zákon: Reakčná doba populácie na zmeny v rýchlosti pôrodnosti je rovná priemernej dĺžke života ľudí, alebo približne 70 rokov (Bartlett a Lytwak 1995)

A) Národ môže dosiahnuť nulový populačný rast ak:

a) ak je miera pôrodnosti na úrovni nahradzovania populácie a

b) nedochádza k celkovej migrácii.

V priebehu 70 rokov populácia stále raste, ale spomaľujúcim tempom, kým sa rast nezastaví úplne za približne 70 rokov.

SkryťVypnúť reklamu

B) Ak chceme dosiahnuť zmeny v pôrodnosti vedúce k stabilizácii populácie v druhej polovici 21. storočia, potrebné zmeny musíme uskutočniť dnes.

C) Časový horizont politických vodcov je od 2 do 8 rokov

D) Bude ťažké presvedčiť politických vodcov aby presadzovali zmenu teraz, keď úplné výsledky tejto zmeny nebudú zjavné v priebehu ich života.

4. zákon: Veľkosť trvalo udržateľnej populácie (únosná kapacita) a trvalo udržateľný priemerný životný štandard populácie sú navzájom v opačnom vzťahu. (Toto musí platiť aj v prípade, že únosnú kapacitu Zeme nie je možné stanoviť, (Cohen, 1995)).

A) Čím vyšší životný štandard si niekto želá, tým naliehavejšia je potreba zastaviť populačný rast.

B) Zníženie rýchlosti spotreby zdrojov a znečisťovania môže posunúť únosnú kapacitu smerom k udržaniu väčšej populácie

5. zákon: Nie je možné trvalo udržať svet, v ktorom niektoré regióny majú vysoký životnú úroveň a iné majú nízku životnú úroveň.

6. zákon: Všetky krajiny nemôžu únosnú kapacitu dovážať naraz.

A) Svetový obchod zahŕňa vývoz a dovoz únosnej kapacity.

7. zákon: Spoločnosť, ktorá musí dovážať ľudí pre každodennú prácu („Nemôžeme nájsť miestnych ľudí pre túto prácu"), nie je trvalo udržateľná.

8. zákon: Trvalá udržateľnosť vyžaduje, aby veľkosť populácie s požadovanou životnou úrovňou bola nižšia alebo rovná únosnej kapacite ekosystému.

A) Trvalá udržateľnosť vyžaduje rovnováhu medzi ľudskou spoločnosťou a dynamickými, ale stabilnými ekosystémami.

B) Zničenie ekosystémov spravidla vedie k zníženiu únosnej kapacity a/alebo trvalo udržateľnému štandardu života.

C) Rýchlosť ničenia ekosystémov narastá spolu s rýchlosťou rastu populácie

D) Bohaté krajiny prostredníctvom svetového obchodu ničia ekosystémy menej rozvinutých krajín.

E) Nulová alebo nižšia rýchlosť rastu populácie je nevyhnutná, ale nie dostatočná podmienka pre zastavenie ničenia životného prostredia. To platí lokálne aj globálne.

9. zákon: (Poučenie z „Tragédie verejných statkov") (Hardin 1968): Pozitívny dopad populačného rastu a rastu spotreby zdrojov pocíti len zlomok populácie; negatívny dopad znáša celá spoločnosť.

A) Jednotlivci, ktorí majú z rastu prospech budú pokračovať v podpore populačného rastu, ako aj rastu rýchlosti spotrebovávania prírodných zdrojov.

B) Jednotlivci, ktorí propagujú rast, motivuje rozpoznanie toho, že rast je pre nich dobrý. Aby získali podporu verejnosti pre svoje ciele, musia presvedčiť ľudí, že populačný rast a rast rýchlosti spotreby zdrojov je dobrý aj pre spoločnosť. [Toto je argument Charlesa Wilsona: je to dobré pre General Motors, je to dobré pre USA.] (Yates, 1983).

10. zákon: Rast rýchlosti spotreby zdrojov neobnoviteľného zdroja, ako sú napríklad fosílne palivá, spôsobuje dramatický pokles životnosť tohto zdroja.

A) Je veľmi zavádzajúce hovoriť o životnosti zdrojov „pri súčasnej rýchlosti spotreby" (to znamená, s nulovým rastom), vo svete s rastúcimi rýchlosťami spotreby zdrojov. Miesto toho je relevantnejšie hovoriť o maxime ťažby, to znamená o zlome Hubbertovej krivky (Hubbert, 1972).

B) Nie je intelektuálne čestné podporovať rast rýchlosti spotreby neobnoviteľných zdrojov, a zároveň uisťovať ľudí o tom, ako dlho zdroje vydržia „pri súčasnej rýchlosti spotreby." (nulový rast).

11. zákon: Čas vyčerpania neobnoviteľného zdroja je možné oddialiť, pravdepodobne na veľmi dlho, nasledovne:

A) technologickými zlepšeniami v účinnosti, s ktorou sa daný zdroj získava a používa

B) využívaním zdrojov podľa programu „Trvalo udržateľná dostupnosť," (Bartlett, 1986).

C) recyklovaním

D) používaním náhradných zdrojov.

12. zákon: Snahu výrazne zvyšovať účinnosť využívania zdrojov a následné úspory ľahko a úplne vymažú dodané zdroje, ktoré sa spotrebujú následkom mierneho nárastu populácie.

A) Zvýšením účinnosti využívania zdroju často dochádza k tomu, že „ušetrené" zdroje nezostanú pre budúce generácie, ale miesto toho sa okamžite použijú pre podporu väčšej populácie.

B) Ľudia majú enormné nutkanie nájsť okamžité použitie všetkých dostupných zdrojov.

13. zákon: Pozitívny dopad úpornej snahy chrániť životné prostredie ľahko zvráti dodatočný dopyt, ktorý je výsledkom malého nárastu ľudskej populácie.

14. zákon: (Druhý termodynamický zákon) Ak prekročí rýchlosť znečistenia prirodzenú schopnosť očisťovania životného prostredia, je ľahšie znečisťovať, ako čistiť životné prostredie.

15. zákon: (Zákon Erica Sevareida); Hlavnou príčinou problémov sú riešenia. (Sevaried, 1970).

A) Tento zákon by mal byť centrom vyššieho vzdelávania, obzvlášť v inžinierstve.

16. zákon: Ľudia budú vždy závislí na poľnohospodárstve. (Toto je prvý z postulátov Malthusa.)

A) Iba supermarkety nepostačujú.

B) Hlavnou úlohou trvalo udržateľného poľnohospodárstva je zachovanie poľnohospodárskej pôdy. Túto pôdu je potreba chrániť pred:

i) urbanizáciou a rozvojom

ii) eróziou

iii) znečistením chemikáliami

17. zákon: Ak ľudia, nech už akéhokoľvek dôvodu, nedokážu zastaviť populačný rast a rast rýchlosti spotreby zdrojov, urobí to Príroda.

A) Podľa súčasných štandardov západnej spoločnosti sú metódy zastavenia rastu kruté a neľudské.

B) Náhľad do metód Prírody, ktorými sa vyrovnáva s populáciami, ktoré prekročili únosnú kapacitu svojich krajín, môžeme každý večer v správach, kde početné populácia zažívajú hladovanie a utrpenie.

18. zákon: V niektorých miestnych podmienkach v rámci USA, vytváranie pracovných miest zvyšuje počet miestnych ľudí, ktorí sú bez práce.

A) Novo vytvorené pracovné príležitosti v komunite dočasne zníži nezamestnanosť (povedzme z 5 na 4 %), ale potom sa ľudia do tejto komunity prisťahujú a zvýšia nezamestnanosť na predošlú úroveň (5 %), ale to predstavuje 5 % z väčšej populácie, takže bez práce je viac ľudí, ako predtým.

19. zákon: Hladujúci ľudia sa nezaujímajú o trvalú udržateľnosť.

A) Ak máme dosiahnuť trvalú udržateľnosť, nevyhnutné vedenie a zásobovanie zdrojmi musia zabezpečiť ľudia, ktorí nehladujú.

20. zákon: Ak pridáme do slovníka slová „trvalo udržateľný", alebo do našich správ, programov a článkov, do názvov našich ústavov a výskumných programov, nepostačuje to k tomu, aby sa naša spoločnosť stala trvalo udržateľnou.

21. zákon: Vyhynutie je naveky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* súčasný minister financií Mikloš v nedávnej televíznej diskusii s bývalým ministrom financií Počiatekom pri obhajobe „úsporných" opatrení tvrdil, že to, čo potrebujeme, nie je neudržateľný rast (tj. v jeho ponímaní rast poháňaný rastom zadlženosti), ale udržateľný rast (tj. v jeho ponímaní rast nepoháňaný rastúcim zadlžením). Bohužiaľ, termín udržateľný rast je bežný slovník 99,99 % politikov. Pravda je, že Mikloš nešpecifikoval, ako dlho je jeho rast udržateľný. Aj v USA vedia o „udržateľnom" raste svoje:

    Obrázok blogu

    Zdroj: David Cohen

    Bartlettove zákony trvalej udržateľnosti do četiny preložil Jindřich Kalous.


Alexander Ač

Alexander Ač

Bloger 
  • Počet článkov:  670
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Autor pracuje v Ústave výskumu globálnej zmeny, AV ČR. www.CzechGlobe.cz Zoznam autorových rubrík:  VzťahyKlimatická zmenaRopný zlomFinančná krízaJadrová energiaEgyptArgentínaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu