reklama

Maturitný list "obyčajného" študenta

Po snáď (pri takom teste študent nikdy nevie) úspešnom absolvovaní písomnej časti maturitnej skúšky som cítil potrebu premietnuť svoje rozhorčenie do konkrétnych skutkov, a tak som sa rozhodol osloviť kompetentných – riaditeľku Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEMu) a ministra školstva. Už dlhšie vnímam z mnohých strán podobné postoje, a preto som sa rozhodol urobiť to formou otvoreného listu – listu, v ktorom otvorene píšem o mojom pohľade na otázky a chyby v testoch, na nespravodlivosť systému a pod.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (267)

Vážená pani riaditeľka, pán minister,

dovoľte mi vyjadriť svoj postoj k aktuálnej problematike súvisiacej s maturitnou skúškou. Som študentom osemročného gymnázia v Prešove, konkrétne posledného ročníka – oktávy, takže sa ma celoštátne testovanie bytostne dotýka. Na úvod by som rád uviedol, že som žiak, ktorý sa počas celej dĺžky štúdia (8 rokov) poctivo pripravoval na vyučovanie, dosahoval výborné výsledky v škole aj mimo nej. Mám jazykový certifikát na úrovni C2 (najvyššia možná úroveň, rovnajúca sa štátnej skúške, ktorá sa robí po vyštudovaní vysokej školy) z anglického jazyka a dokonca som bol najúspešnejším slovenským uchádzačom o štipendium na prestížnej univerzite v Spojených štátoch amerických.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Priebeh maturity pre nezainteresovaných

Nakoľko viem, že mnohých ľudí sa maturitná skúška netýka, rád by som ich informoval o jej priebehu. Na Slovensku sú už dlhší čas zaužívané jej dve časti – ústna a písomná. Ústna časť je realizovaná formou odpovede pred komisiou. Študent odpovedá zo zadania, ktoré pripraví predmetová komisia SJL v každej škole. Výsledkom tejto časti je známka udelená po dohode členov maturitnej komisie. Táto časť sa spravidla uskutočňuje koncom mája. Písomná časť je povinná zo slovenského jazyka a literatúry a z jedného cudzieho jazyka. Má dve formy – písanie testu, v ktorom sa nachádzajú úlohy s výberom z možností a úlohy na dopísanie odpovede, a slohovú prácu na danú tému. Testy aj témy na sloh vypracúva Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM). Pre slovenský jazyk a literatúru sa náročnosť testu nelíši podľa typu školy, no pre cudzie jazyky sa táto náročnosť stupňuje – odborné školy majú povinnú úroveň B1, teda nižšiu, gymnáziá majú povinnú úroveň B2, teda vyššiu. Žiaci, ktorí sa rozhodnú maturovať z matematiky, taktiež z tohto predmetu vykonávajú obe časti – písomnú (test od NÚCEMu) a ústnu (odpoveď pred komisiou). Písomné maturity sú zvyčajne v marci – tento rok konkrétne 17., 18., 19. a 20. marca. Ja osobne maturujem zo slovenského jazyka, anglického jazyka na úrovni B2, francúzštiny a náuky o spoločnosti, a teda som absolvoval test zo SJL a ANJ.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Slovenský jazyk a literatúra alebo SÚC či NESÚC?

V utorok 17. marca 2015 sa konalo testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Na tento test sme sa na hodinách poctivo pripravovali. Prechádzali sme si jednotlivé pojmy z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov, vypracovávali sme si maturitné testy z minulých rokov atď. Preopakovali sme všetko, čo je v štátnom vzdelávacom programe, a mali sme pocit, že sa tam nemôže vyskytnúť nič, čo by nás prekvapilo. A predsa sa stalo! Rád by som vedel, či je úloha napísať základný tvar slovesa SÚC (odpoveďou je byť) vhodná do maturitného testu – či toto je práve vedomosť, ktorú má preukázať maturant. Zaujímalo by ma aj, podľa čoho si máme vyberať z častokrát nejednoznačných a špekulatívnych možností v úlohách na porozumenie textu, pri ktorých sa neraz pozastaví aj samotný učiteľ. Taktiež nerozumiem otázke zisťujúcej, ako začína dielo povinného čítania. Snáď neočakávate, že si žiak má pamätať začiatky, konce alebo iné časti, na ktoré sa vy môžete opýtať, všetkých tridsiatich povinných diel. Z celkových dojmov vyplynulo, že test bol jednoznačne náročný, a to hlavne časovo, no dal sa zvládnuť. Na ďalší deň sa testovala angličtina a my sme dúfali, že azda tento test by mohol byť ľahší.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Anglický jazyk – filozofia na tému, čo tým asi autor testu myslel?

V stredu 18. marca 2015 však mnohí po otvorení testov horko zaplakali. Príprava bola podobná ako na SJL. Ja osobne som sa na anglický jazyk pripravoval iba prechádzaním starších testov, nakoľko mám o dve úrovne vyššie znalosti, a teda tento by mal byť pre mňa hračkou. Opak bol pravdou! Prvá sekcia testu, počúvanie, bola síce náročná, no viac-menej korešpondovala s úrovňou B2. Druhou sekciou bolo použitie jazyka, čo pre tvorcov testu znamená hlavne gramatiku. Prvá úloha pozostávala z textu o archeologických vykopávkach a pôvode kameňov anglického Stonehange prevzatého z anglického denníka The Guardian. Text bol z didaktických dôvodov upravený, boli vynechané slová, namiesto ktorých mal študent vybrať jedno slovo/slovné spojenie zo štyroch možností. A ako skvele bol upravený tento text! Nielenže sa v ňom vyskytovali otázky, kde boli gramaticky správne dve možnosti, ale dokonca sa v samotnom texte vyskytovali TRIVIÁLNE CHYBY! Pozastavoval sa mi rozum nad tým, že mám písať test, ktorého tvorcovia nie sú schopní si ustriehnuť ani banálne chyby. Po jeho zverejnení som sa rozhodol overiť si svoje podozrenie a skontroloval som pôvodný článok. Čuduj sa svete, chyba tam nebola! Podotýkam, že ide o absolútne triviálnu chybu (čiarka pred THAT v non-defining relative clause), učivo, ktoré sa preberá niekedy v deviatom ročníku ZŠ. Stále som si nebol istý, tak som sa rozhodol siahnuť po overenej možnosti – knihe gramatiky. Druhá veta HAISovej gramatiky, vzťažné zámeno THAT: „Nesmie pred ním NIKDY byť ani predložka, ani ČIARKA.“ Ako je potom možné, že sa takáto smiešna chyba vyskytla v didakticky upravenom texte, ktorý zhotovuje inštitúcia, ktorej primárnym poslaním je takéto chyby opravovať a hodnotiť ako zlé?! So smiechom na perách som dokončil zvyšok tejto sekcie a prešiel na ďalšiu – čítanie. Pri tej som sa už nezdržal a na otázku dozorkonajúcej učiteľky, prečo sa smejem, som len stroho (nakoľko som nechcel rušiť pracujúcich spolužiakov) odpovedal: „Nemá to zmysel!“ Jedným z cvičení v tejto sekcii je dopĺňanie viet na vyznačené miesta v texte. Táto úloha je zameraná na celkové pochopenie textu, súvislosti medzi jednotlivými jeho celkami a na pochopenie celkovej jeho stavby. Už som si myslel, že som cvičenie hravo zvládol, no pri poslednom voľnom mieste v texte som pochopil, že také jednoduché to nebude. Sedeli mi totiž dve možnosti na doplnenie. Išiel som na to teda logicky a hľadal som nadvetné konektory (spájacie výrazy, ktoré prepájajú text a zabezpečujú jeho súdržnosť). Samozrejme, ani v jednej z možností sa nevyskytovali jednoznačne, a tak som bol nútený pristúpiť k starému známemu filozofovaniu na tému, čo tým asi tvorca testu myslel. Pobúrený som vybral možnosť, ktorá sa mi zdala vhodnejšia a dokončil som zvyšok testu. Po príchode domov som prevzatý článok vyhľadal na internete, aby som si overil svoje podozrenie. Čuduj sa svete, v pôvodnom článku sa vyskytoval jasný spájací výraz. Ak by ho tvorcovia v DIDAKTICKY upravenej verzii použili, neváhal by som ani minútu. Oni sa ho ale rozhodli nahradiť iným slovom, ktoré z inak výborného súvetia vytvorilo krkolomnú hatlaninu, ktorá znela ako z “prípravkového“ ročníka.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Dovoľte mi teda v súvislosti s anglickým jazykom položiť zopár otázok. V prvom rade by ma zaujímalo, z akého dôvodu som vôbec bol nútený tento test písať. Svoju znalosť angličtiny som už preukázal pri zvládnutí oveľa náročnejšieho certifikátu, ktorého akceptovanie ako náhrady maturitnej skúšky sa však Ministerstvo školstva rozhodlo zrušiť minulý rok. Mimochodom, certifikát, ktorý som absolvoval ja (TOEFL), má už 80-ročnú tradíciu, je akceptovaný viac ako 9000 vysokými školami ako dôkaz o dostatočnej úrovni anglického jazyka (medzi ktoré patrí napríklad aj Harvad) vo viac ako 130 krajinách a jeho administrácia je kontrolovaná prísnejšie než priebeh samotnej maturitnej skúšky. Na porovnanie, maturitnú skúšku neakceptujú ako doklad o úrovni ANJ skoro nikde. Nemám problém s porovnávaním všetkých žiakov na celoštátnej úrovni, no aspoň by som očakával, že test, ktorý ma na to slúžiť, bude kvalitne pripravený a nebude znevýhodňovať tých, ktorí majú vyššie znalosti. Tento test to však robil, nakoľko moja znalosť stavby anglického textu a jeho prepájania mi pri spomenutom cvičení bola určite na príťaž (zlé znenie textu po doplnení možnosti).

Mojou druhou otázkou je, ako je možné, že sa v texte vyskytli také primitívne chyby? Samozrejme, očakávam vysvetlenie ako tlačová chyba a podobne. Nepredpokladám, že by v tlačiarni dotlačili do testu čiarku navyše. Kto ponesie zodpovednosť za toto pochybenie? Ak by som takúto “tlačovú“ chybu spravil ja pri písaní slohu alebo prepisovaní odpovede do hárku s krátkou odpoveďou, bez milosti by mi boli strhnuté body. Ak takéto pochybenie spraví inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je zhotovovať testy na maturitnú skúšku a má na to celý rok, nestane sa nič? Ako je to možné?

Tretia otázka súvisiaca s angličtinou sa týka spôsobu prípravy na túto skúšku. Ako sa majú študenti vôbec podľa vás, kompetentných, pripravovať? Skoro každá škola má na tento predmet inú učebnicu, ktorá obsahuje úplne inú slovnú zásobu. Iste, existujú cieľové požiadavky, no v tých je tak žalostne málo informácií, ktoré pri teste naozaj môžu pomôcť, že po nich pedagógovia ani nesiahajú. Čo si vlastne NÚCEM predstavuje pod úrovňou B2 a kto rozhoduje, ktoré slovné spojenia tam patria a ktoré nie? Z môjho pohľadu je príprava na túto skúšku skoro nereálna a naozaj obdivujem učiteľov, ktorí sa všemožne snažia prísť na to, ako svojim študentom “v boji s veternými mlynmi“ čo najlepšie pomôcť. Pre porovnanie, na prípravu na jazykové certifikáty existuje nespočetné kvantum učebníc, z ktorých mnohé sú vydávané priamo inštitúciami poskytujúcimi certifikát.

Matematika a.k.a pomôž si, ako najlepšie vieš!

V stredu sa síce moja písomná časť maturitnej skúšky skončila, ale mnoho mojich spolužiakov ešte písalo vo štvrtok test z matematiky. Nedá mi nevyjadriť sa aj k tomu, čo som videl na vlastné oči po skončení tohto testu. Sedem rokov som deň čo deň sedával v jednej miestnosti s týmito ľuďmi, takže si myslím, že viem dosť dobre posúdiť ich znalosti a mieru prípravy. Bol som absolútne šokovaný, keď som po ukončení testu videl beznádejné tváre spolužiakov, ktorí očakávali výsledok 90% úspešnosť. Študenti pravidelne sa zúčastňujúci na olympiádach a rôznych iných súťažiach, ktorí počas siedmich rokov poctivo pracovali na hodinách, boli jednotkármi z tohto predmetu, hovorili, že sa boja, aby vôbec dosiahli hranicu 25% potrebnú na absolvovanie. Bol som stále presvedčený, že úroveň výučby matematiky v našej škole je dosť vysoká a že sa na nás kladú dosť vysoké nároky, no pre istotu som si overil pocity z testu aj u kamarátov z iných škôl. Reakcie boli stále rovnaké – beznádej, stres, obavy, či vôbec zmaturovali.

Naskytá sa teda otázka, ako je možné, že takíto žiaci mali problém test vypracovať. Test bol vraj vypracovaný podľa cieľových požiadaviek, čo potvrdili aj všetci moji spolužiaci. Otázkou je, ako bol vypracovaný, ak mali problém s vypočítaním potrebného minima úloh v stanovenom časovom limite aj žiaci, ktorí patria medzi najlepších v triede. Aké šance mali potom tí “slabší“? Maturitná skúška by predsa mala byť VŠEOBECNÝM CELOŠTÁTNYM TESTOVANÍM. Mala by teda pozostávať z úloh, ktoré by mali byť schopní vyriešiť V STANOVENOM ČASE aj “trojkári“. Toto však určite pri tohtoročnom teste dodržané nebolo, nakoľko s úlohami mali problém jednotkári. Nechápte ma zle, nikto neočakáva, že študenti s trojkami budú mať z testov 90%, to nie! No očakávalo by sa, že i títo študenti tento test spravia! A taktiež by sa očakávalo, že jednotkári sa nebudú musieť obávať o to, či vôbec zmaturovali! Znovu podotýkam, že maturita by mala byť VŠEOBECNÝM testom, a teda by nemala slúžiť na určovanie úrovne jednotlivých testujúcich. Na to predsa majú slúžiť známky v škole, s ktorými by jej výsledok mal KOREŠPONDOVAŤ.

Nedá mi nevyjadriť sa ešte k jednej záležitosti súvisiacej s matematikou, ktorá ma znepokojovala počas celého roka. Z akého dôvodu sa vôbec maturitná skúška z tohto predmetu realizuje v oboch formách (písomný test aj ústna odpoveď pred komisiou), keď pri ostatných predmetoch to tak nie je? Ja osobne maturujem z francúzštiny, z ktorej taktiež NÚCEM zhotovuje písomný test pre žiakov, ktorí si ju vyberú ako povinný cudzí jazyk (napríklad školy zamerané na jej výučbu). Maturovať písomne však nemusím, nakoľko mojím primárnym cudzím jazykom je angličtina, a teda som s francúzštinou v presne rovnakej situácii ako moji spolužiaci maturujúci z matematiky. Kde je v tom potom spravodlivosť, že oni musia písať test a dokonca môžu TENTO TEST AJ NESPRAVIŤ A NEZMATUROVAŤ, a ja písať test nemusím? Ako je takáto do očí bijúca nespravodlivosť vôbec možná?

Rodičom, učiteľom, ministrom aj riaditeľom...

Na záver mi dovoľte adresovať pár otázok štyrom stranám – rodičom, učiteľom, Ministerstvu školstva SR a NÚCEMu:

Drahí rodičia, dokedy chcete dovoliť, aby niekto takto skúšal psychiku vašich detí? Dokedy sa chcete prizerať tomu, ako poctiví študenti zlyhávajú pri príprave na skúšky, ktoré neodzrkadľujú dokopy nič z ich ozajstných vedomostí? Dokedy chcete čakať? Kým sa vyskytne prípad, že niektorý psychicky slabší žiak nezvládne tento nápor a siahne po nejakom drastickom riešení? Apelujem na Vás z pozície žiaka, nedovoľte takéto zaobchádzanie s Vašimi deťmi, nezaslúžia si to.

Vážení učitelia, Vám sa chcem v prvom rade poďakovať za všetku snahu, ktorú vynakladáte pri príprave na tieto skúšky. Zároveň sa však chcem spýtať, dokedy sa mienite prizerať, ako táto snaha, práve kvôli takýmto testom, vychádza nazmar? Dokedy chcete predvídať, čo si zasa o rok vymyslia tvorcovia testov? Dokedy chcete hútať nad možnosťami, ktoré vôbec nie sú jednoznačné? Koľko času chcete ešte stráviť nad prípravou na hodiny, nakoľko kvalitné učebnice neexistujú? Ako dlho sa chcete ešte prizerať tomu, ako sa Vaši najlepší žiaci nedostávajú na vysnívané vysoké školy, pretože nespravili test, ktorý o ich znalostiach nič nevypovedá? Nebuďte nečinne ticho, nemlčte, ale spoločne vystúpte otvorene proti tomuto zahrávaniu sa s Vašou tvrdou prácou!

Pán minister, pre Vás mám len jednu otázku: Naozaj je Slovenská republika na tom tak dobre, že si môže dovoliť prichádzať o najlepších študentov, ktorí v snahe uniknúť z tohto systému odchádzajú študovať do zahraničia? “Boj o mozgy“ je vo svete v plnom prúde, nakoľko každá krajina chápe, že bez inteligencie nemá budúcnosť. Mne samotnému prišlo asi dvadsať mailov z rôznych univerzít sveta, ktoré mi ponúkali miesto. Ako teda Slovensko bojuje o kvalitných študentov? Rušením certifikátov a tvorením špekulatívnych testov s chybami?

Pani riaditeľka, vysvetlite mi, prosím, kto ponesie zodpovednosť za tieto nedostatky v testoch? A hlavne, kto ponesie zodpovednosť za to, aby sa takéto chyby viackrát v testoch neopakovali? V istom médiu ste sa vyjadrili, že ste od škôl nedostali žiadne podnety. V tomto liste ich máte plno. My žiaci a určite aj všetci dotknutí netrpezlivo očakávame konkrétne reakcie na tieto podnety. Už raz sa pri MONITORe stalo, že boli všetkým pripočítané percentá na základe privysokej náročnosti úloh. Žiadam Vás o zváženie zopakovania podobného kroku v súvislosti s matematikou a rovnako žiadam o nápravu podobných chýb do budúcna.

Ešte mi dovoľte uviesť dôvod, prečo som sa rozhodol takto verejne prezentovať svoj názor. Môžete si povedať, že sa ma to predsa netýka, veď ja som zmaturoval určite. Viete, všetky tie percentá, ktoré ja a moji spolužiaci dosiahneme, nemajú pre mňa veľkú výpovednú hodnotu. Čo sa ma však bytostne dotýka, sú situácie, kedy moji priatelia, inak skvelí ľudia a poctiví študenti, spochybňujú vlastné znalosti, vlastnú hodnotu a celkovo samých seba na základe nejakých čísel a testov, ktoré o nich nič nevypovedajú. Rozumiem, že chyba je oveľa globálnejšia a že celý systém je zlý. No odmietam tento zlý systém podporovať svojím mlčaním, zvlášť, ak sa jeho dopad týka mojich blízkych a mňa.

S pozdravom a úctou,

Adam Zubrický

* podotýkam, že tento list reprezentuje iba moje súkromné názory, a teda nemusí vyjadrovať názory mojej školy ani žiadnej inej inštitúcie, s ktorou môžem byť nejakým spôsobom asociovaný

Adam Zubrický

Adam Zubrický

Bloger 
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  1x

"Obyčajný" študent, maturant, snažiaci sa pomenúvať veci, ktoré trápia mnohých... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu