Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne

Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne
Písmo: A- | A+

Ponitrianske múzeum v Nitre otvorilo v piatok 3. augusta 2021 v Múzeu v Zlatých Moravciach prvú časť expozície výstavy o vplyve ľudského pôsobenia na ekosystém Nitrianskeho kraja.

Obrázok blogu

 Archívne fotografie pracovníkov Ponitrianskeho múzea Ing. Tibora Bába, RNDr. Štefana Blehu a tiež fotografa Jozefa Kubíčka zo 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia sa stali námetom pozorovania zmien v prírode a odborného výskumu Hany Husárovej. Predmetom ornitologického výskumu sa stali lokality: Žitavský luh, vodná nádrž Malé Zálužie, vodná nádrž Vráble a Parížske močiare.

Obrázok blogu
  Kačica ostrochvostá (Anas acuta)  Potápka malá (Tochybaptus ruficollis)  Chavkoš nočný (Nycticorax nicticorax)
Kačica ostrochvostá (Anas acuta) Potápka malá (Tochybaptus ruficollis) Chavkoš nočný (Nycticorax nicticorax)  
Obrázok blogu

Autorka výstavy Ing. Hana Husárová PhD., zoologička Ponitrianskeho múzea v Nitre  

„Človek ako súčasť prírody neustále pretvára svoje okolie vo svoj prospech. Aj keď sa príroda prirodzene neustále dynamicky mení biotickými či abiotickými vplyvmi, človek ju svojimi zásahmi pretvára azda najzásadnejšie. Za posledných päťdesiat rokov došlo nielen k zmene politického režimu, ale aj postupov pri využívaní prírodných zdrojov. V minulosti ľudia zatápaním údolí vytvárali rybníky, melioračnými zásahmi vysúšali pôdu, vyorávaním medzí zväčšovali výmeru polí a používaním pesticídov ovplyvňovali prírodu okolo seba. Tieto zásahy zanechali na prírode svoje stopy.“

Kačica lyžičiarka (Spatula clypeata)  Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
Kačica lyžičiarka (Spatula clypeata) Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)  
Obrázok blogu

Prírodná rezervácia Žitavský luh

Jedna z oblastí výskumu bola zameraná na Žitavský luh, unikátne močarisko na zvyšku pôvodného meandra rieky Žitava medzi obcami Maňa a Žitavce v nadmorskej výške 132 -133 m. Rozsiahla mokraď žitavských lúk je významnou prírodnou lokalitou hniezdenia a stanovišťom veľkého množstva migrujúceho vodného vtáctva.

V prírodnej lokalite sa od roku 1973 uskutočňoval pravidelný každoročný odchyt vtáctva do nárazových sietí, krúžkovanie a následné vypúšťanie v období od konca júna do konca októbra za účelom identifikácie druhového zastúpenia vtákov počas hniezdenia, migrácie a ich rezistentných druhov.

Obrázok blogu

Pravidelným ročným sčítavaním bolo až do roku 1981 potvrdených 112 druhov vtáctva. Už nasledujúci rok po melioračných zásahoch a hydrologických zmenách na toku rieky Žitava Tibor Báb pozoroval negatívny vplyv týchto opatrení. Lokalitu mokrade opustila väčšina bahniakov vplyvom nedostatočného podmáčania lúk.

Obrázok blogu
Strakoš veľký (Lanius excubitor)
Strakoš veľký (Lanius excubitor) 
Obrázok blogu

Výskum podmienok pre migrujúce vtáctvo

Počas jarnej migrácie lokalitu navštevovali vo veľkom počte hlavne vzácne druhy vtáctva, ako kalužiak červenonohý (Tringa totanus), brehár čiernochvostý (Limosa limosa), pobrežník bojovný (Philomachus puganax) či cíbik chochlatý (Vanellus vanellus). Chránené vtáčie územie navštevovala aj hus bieločelá a volavka popolavá. V katastroch obcí Veľká Maňa, Michal nad Žitavou a Žitavce boli predmetom výskumu podmienky pre migrujúce vtáctvo z radov bahniaky (Charadriifomes), husotvaré (Anseriformes) a vrabcotvaré (Passeriformes). Pri návštevách lokality sme zaznamenali aj množstvo vtáctva viazaného na mokrade.

Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax)  Kalužiak červenonohý (tringa totanus)
Pobrežník bojovný (Philomachus pugnax) Kalužiak červenonohý (tringa totanus)  
Kačica ostrochvostá (Anas acuta)
Kačica ostrochvostá (Anas acuta)  

V roku 1980 bola lokalita Žitavského luhu o rozlohe 74,69 ha vyhlásená za Prírodnú rezerváciu, ktorá zabezpečovala aspoň čiastočnú ochranu mokrade od dôsledkov regulácie Žitavy.  Súčasná rozloha chráneného vtáčieho územia je 155,40 ha a bolo tu zaznamenaných 216 druhov vtákov, z toho 70 hniezdičov.

Obrázok blogu
Samec vlhy hájovej (Oriolus oriolus) / foto: Hana Husárová
Samec vlhy hájovej (Oriolus oriolus) / foto: Hana Husárová  
Obrázok blogu
Vážka červená / foto: Hana Husárová
Vážka červená / foto: Hana Husárová  
Chránené vtáčie územie Parížske močiare svojou rozlohou zárastov trstín patria k najväčším na Slovensku, vďaka čomu je toto územie významným hniezdiskom vtákov / foto: Hana Husárová, 2020
Chránené vtáčie územie Parížske močiare svojou rozlohou zárastov trstín patria k najväčším na Slovensku, vďaka čomu je toto územie významným hniezdiskom vtákov / foto: Hana Husárová, 2020  
 V okolí parku na Sihoti pravdepodobne hniezdil rybár čierny (Sterna hirundo) 
 / foto: Hana Husárová
V okolí parku na Sihoti pravdepodobne hniezdil rybár čierny (Sterna hirundo) / foto: Hana Husárová  
Od roku 2007 na vodných tokoch v celom Nitrianskom kraji postupne stúpa počet bobrov a nutrií.
Od roku 2007 na vodných tokoch v celom Nitrianskom kraji postupne stúpa počet bobrov a nutrií.  
Obrázok blogu
Mnohé druhy rýb pri nerese migrujú proti prúdu. Vybudované vodné diela na toku im túto možnosť aj napriek vybudovaným rybovodom sťažuje. Neres jalovcov hlavatých v perejách priamo pod hydrocentrálou v Nitre / foto: Hana Husárová, 2020
Mnohé druhy rýb pri nerese migrujú proti prúdu. Vybudované vodné diela na toku im túto možnosť aj napriek vybudovaným rybovodom sťažuje. Neres jalovcov hlavatých v perejách priamo pod hydrocentrálou v Nitre / foto: Hana Husárová, 2020  
Obrázok blogu
Obrázok blogu
 Chránená krajinná oblasť Ponitrie v Tribečskom pohorí je bohatá na svoju vzácnu ríšu flóry a fauny v prírodných rezerváciách Zoborskej lesostepi a Lupky.
Chránená krajinná oblasť Ponitrie v Tribečskom pohorí je bohatá na svoju vzácnu ríšu flóry a fauny v prírodných rezerváciách Zoborskej lesostepi a Lupky.  
Obrázok blogu
Včelárik zlatý (Merops apiaster)  Trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
 Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)  Krakľa belasá (Coracias garrulus)
Včelárik zlatý (Merops apiaster) Trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus) Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus) Krakľa belasá (Coracias garrulus)  
Kaňa močiarna (Circus oeruginosus)
Kaňa močiarna (Circus oeruginosus)  
 V rámci vzdelávacieho programu múzea organizátor pripravil aj pre tých 
 najmladších návštevníkov výstavy rôzne zaujímavosti.
V rámci vzdelávacieho programu múzea organizátor pripravil aj pre tých najmladších návštevníkov výstavy rôzne zaujímavosti.  
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

  Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

  Expozícia výstavy Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne potrvá do konca  septembra 2021. 

Obrázok blogu

Polstoročie zmien prostredia v nitrianskom regióne          

fotocopyrightantonkaiser

Zdroj: Ponitrianske múzeum v Nitre

Skryť Zatvoriť reklamu