Ako sa prekrúcajú fakty o prideľovaní nájomných bytov v Plešivci? Neuveriteľne!

Písmo: A- | A+

Dňa 03.09.2014 o 22.01 hod. na blogu  www.sme.sk bol uverejnený Váš článok ohľadne prideľovania nájomných bytov v Plešivci, následne na Facebooku aj na  www.inforoznava.sk. Vzhľadom k tomu, že dotknutý Vašim článkom som i ja zamestnanec obecného úradu a moji rodinní príslušníci, s ohľadom na blížiace sa komunálne voľby 15.11.2014, v ktorých Vašim článkom môžem byť z hľadiska volebného výsledku poškodený, zaujímam nižšie uvedené stanovisko a z tohto dôvodu, Vás žiadam o revidovanie Vášho článku, ktorý má kopu nepresností, poloprávd a Vašich subjektívnych tvrdení, ktoré vytvárajú dojem, ako keby Plešivecká samospráva bola nekompetentná, neprofesionálna a konala v rozpore so zákonom.

 Pri všetkej úcte k Vám, ako promovanej pedagogičke, po prečítaní článku som došiel k jednoznačnému záveru, že vôbec, ale vôbec verejnej správe nerozumiete, ani obecnej samospráve. Verejná správa je exaktná spoločenská veda, ktorá sa päť rokov študuje na fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Zameraním fakulty je pripraviť poslucháčov na výkon štátnej správy a obecnej samosprávy v systéme verejnej správy Slovenskej republiky.

 Vyjadrujem počudovanie a prekvapenie nad tým, že ste uverejnila svoj článok bez toho, aby ste si dôsledne naštudovala predmetnú problematiku a na základe naštudovaných vedomostí pristúpila ku konštatovaniu porušenia odborných aj etických princípov obecnej samosprávy. Od Vás ako pedagogickej pracovníčky, ktorá vychováva a pripravuje naše deti do života, priznám sa očakával som väčšiu dôslednosť, principiálnosť a zmysel pre objektívnosť.

 Ja, na rozdiel od Vás, sa budem držať iba reálnych skutočností, faktov a tvrdení, ktoré viem aj relevantne preukázať. 

 Obec má na zabezpečenie samosprávnej pôsobnosti veľmi silný nástroj, a to možnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie obce. Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) sú vo svojej podstate akýmisi „miestnymi zákonmi platnými na území obce“. VZN možno vydať len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takto vydané VZN sa považuje za „vykonávajúci predpis“.

 Na základe vyššie uvedených platných právnych zásad bolo v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydané všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov obci Plešivec.

 Zákon o obecnom zriadení upravuje proces „predchádzajúci schváleniu VZN“ a zabezpečuje obyvateľom obce možnosť vyjadriť sa k navrhovanému zneniu VZN.

 Návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo je obec povinná zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej môžu občania uplatniť pripomienky k návrhu VZN.

 V §6 zákona o Obecnom zriadení sa uvádzajú tri pojmy, a to platnosť a účinnosť nariadenia a jeho vyhlásenie, ktoré sú zásadné pre VZN:

Platnosť VZN sa nadobúda prijatím VZN 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Vyhlásenie VZN znamená vyvesenie na úradnej tabuli v obci – po jeho schválení, a to najmenej na dobu 15 dní.

Účinnosť VZN je podmienená: - jeho platnosťou

  • uplynutím 15 dní od jeho vyvesenia

Účinnosť VZN znamená, že týmto momentom sú subjekty, na ktorých sa vzťahuje - právnické a fyzické osoby povinné podľa VZN sa správať, postupovať podľa neho a dodržiavať ho.

 Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2013 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Plešivec bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa 18.10.2013.

Dňa 17.11.2013 bolo VZN prerokované a schválené na obecnom zastupiteľstve, týmto dňom nadobudlo platnosť.

Dňa 08.11.2013 bolo VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce.

Po uplynutí 15 dní od jeho vyvesenia dňa 23.11.2013 VZN nadobudlo svoju účinnosť a od tohto dátumu boli subjekty teda aj vy p. Szappanosová povinná, podľa tohto VZN sa správať, postupovať a dodržiavať ho.

Dňa 16.12.2013 bola VZN uverejnená na oficiálnej webovej stránke obce.

 Ústava Slovenskej republiky v čl. II. ods. 2 stanovuje, že štátne orgány môžu konať iba v medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Obec Plešivec v predmetnej veci postupovala podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o dotáciách o rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a v súlade s nimi vydala VZN č. 1/2013.

 V slovenskom súkromnom práve platí všeobecná právna domnienka, že dňom zverejnenia v zbierke zákonov alebo v obci mieste tomu obvyklým, sa občania mali možnosť oboznámiť s prijatými normatívnymi právnymi predpismi, ktorou VZN ako miestny zákon na úrovni obce je. Má sa za to, že dňom účinnosti VZN sa všetci občania s platnou VZN oboznámili a od tohto momentu sa musia podľa neho správať, postupovať a dodržiavať ho. Na základe tohto princípu je založená právna poučka „neznalosť zákona (normatívneho právneho predpisu) neospravedlňuje“.

 V súvislosti s Vašim článkom je na mieste zvlášť dôraze vyzdvihnúť základnú zásadu Rímskeho práva, na ktorej je postavené slovenské civilné právo a to zásadu „Active legem vota – aktívnemu právo praje“.

 Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu ste podala dňa 07.05.2014 a bola ste 37 v poradí.

 Vaša lichnavosť bola dôvodom toho, že ste nevyužila možnosť, ktorú Vám Plešivecká obecná samospráva poskytla, podať žiadosť o nájomný byt po nadobudnutí účinnosti VZN. Podala ste si žiadosť o necelý polrok pozdejšie než bolo možné právoplatne žiadosti podávať. Teda nie obec Plešivec, ale Vy ste príčinou toho, že ste bola v poradovníku zaradená až na 37 miesto podľa dátumu podania Vašej žiadosti.

 Všetci žiadatelia, ktorí boli zaradení pred Vás aktívne využili zásadu „Active legem vota“ na podanie žiadosti o pridelenie bytu a v súlade s platnou VZN boli zaradení pred Vami do poradovníka.

 Prvá žiadosť bola podaná dňa 05.02.2014 Gabrielom Guttom z Tornale, 13.02.2014 podal žiadosť druhý žiadateľ Ján Ragyina. Ani jeden nemá na obecnom úrade rodinného príslušníka alebo známeho, ktorý by podľa Vás prezradil tajomstvo pravej chvíli podania žiadosti a nemali ani neochvejnú intuíciu, ktorá im nemylne radila kedy si majú žiadosť podať a nemali ani vešticu, ktorá by cez sklenené guľu predpovedala najvhodnejšiu chvíľu na podanie žiadosti.

 Títo žiadatelia na rozdiel od Vás aktívne využili svoje právo, sledovali dianie v obecnej samospráve a podľa platnej VZN, s ktorou sa riadne po nadobudnutí jej účinnosti oboznámili aj konali. Takto ste mali konať aj Vy. Neboli by ste na 37 mieste ale boli by ste na prvom alebo druhom mieste v poradovníku a bol by Vám byt pridelený v prvej etape prideľovania nájomných bytov.

 Preto, aby orgány obce a komisia obce nemohla byť podozrievaná z rodinkárstva, klientelizmu, korupcie alebo inej nekalej činnosti, jediným kritériom po splnení všetkých stanovených podmienok na pridelenie bytu je poradie v poradovníku, ktorý sa odvíja od toho, kto a kedy (dátum podania) podal žiadosť o pridelenie bytu.

 V platnej VZN je v § 2 ods. 3 uvedené „prideľovanie bytov bude podliehať poradovníku, ktorý spadá pod kompetenciu starostu, resp. komisie určenej na tento účel“ . Ide o jedno jediné taxatívne vymedzenie kritéria na pridelenie bytu. Akýkoľvek zásah do tohto kritéria má za následok neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

Podľa § 5 ods. 2 VZN „obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí určí nájomcov obecných nájomných bytov. Poslanci schvaľujú výber nájomníkov doporučených príslušnou komisiou“

 Na základe vyššie citovaného § 2 ods. 3 a § 5 ods. 2 VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov obci Plešivec obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 20.08.2014 uznesením č. 49-20-08/OZ-2014 písm. B) ods. 4 schválil pridelenie bytov podľa platného poradovníka a pridelila byty prvým 16-im žiadateľom v poradovníku + 2 výnimky starostu vyplývajúce z VZN.

 Opätovne tak ako v úvode môjho stanoviska k predmetnej veci, Vás vyzývam, aby ste si dodatočne doštudovala a overila všetky skutočnosti, ktoré uvádzam vo svojom stanovisku a na základe overených skutočností revidovala „oficiálne“ Vaše stanovisko, ktoré ste uviedla dňa 03.09.2014.

 Všetko čo som ja vo svojom stanovisku uviedol, každé slovo, každú vetu a každé moje tvrdenie, viem relevantnými listinnými dôkazmi preukázať a potvrdiť.

 V prípade, že svoj článok odmietnete revidovať, „verejne“, Vás vyzývam, aby ste na vecne a miestne príslušnom Okresnom súde v Rožňave podala žalobu na porušenie Vašich práv pri pridelení nájomného bytu v obci Plešivec. Upozorňujem Vás však na to, že dôkazné bremeno a bremeno dôkazov pri preukázaní Vašich tvrdení je na Vašej strane a Vy musíte dokázať to čo tvrdíte.

V prípade, že viete preukázať to čo aj tvrdíte, verejne Vás „vyzývam“, aby ste podala trestné oznámenie na starostu a poslancov obce Plešivec, pre zneužitie právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že konali inak ako im to právny predpis ukladal, pri procese prideľovania obecných nájomných bytov.

 Verím, že budete mať v sebe toľko serióznosti, aby ste dokázala zvíťaziť nad svojim egom a priznala si, že ste to riadne, ale riadne prepískla.

Skryť Zatvoriť reklamu