Domáce vzdelávanie detí alebo školská dochádzka?

Písmo: A- | A+

Patríte k tým, ktorí svoje dieťa umiestnili do inštitucionalizovaného zariadenia – základnej školy, alebo ste zástancom výučby svojho potomka doma? Každopádne ako rodič máte právo na rozhodnutie. Čo je potrebné o tejto téme vedieť? Aké sú výhody a nevýhody oboch ponúkaných možností?

zdroj: prozeny.blesk.cz
zdroj: prozeny.blesk.cz 

Pri tejto téme sa veľa ľudí „chytá za hlavu". Pre väčšinu rodičov na Slovensku je výučba detí v školách jednoducho samozrejmosťou. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (pôvodný názov - Spoločnosť priateľov domácej školy na Slovensku) má ku vzdelávaniu detí v školách iný postoj. Ako majú uvedené na svojej internetovej stránke (http://www.domacaskola.sk/) OZ „združuje rodiny praktizujúce, či uvažujúce o domácom vzdelávaní svojich detí. Ich spoločným menovateľom je záujem prebrať plnú zodpovednosť za ich výchovu a vzdelávanie...".

Ako postupovať v prípade záujmu o individuálne vzdelávanie?

V prípade záujmu o tento druh vzdelávania, je potrebné preštudovať si zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24. (https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/245_2008_skolsky_zakon.pdf). V ňom je ustanovené všetko o individuálnom vzdelávaní ako forme plnenia školskej dochádzky. Podľa ods. 2b) sa individuálne vzdelávanie povoľuje žiakovi prvého stupňa základnej školy. Žiadosť sa podáva písomne v škole, kde bol žiak prijatý. Podľa ods. 4 vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania II. stupňa ustanoveného pre učiteľov I. stupňa ZŠ. Žiadosť podľa ods. 2b) musí spĺňať určité kritériá:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,

b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,

c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,

d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,

f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,

g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,

h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Podľa §6 zákona žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, vykonáva komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Tieto sú previerkou predmetov z učiva z každého povinného predmetu z oboch polrokov. Po ich absolvovaní, žiak získa vysvedčenie od školy. (dl)

Výučba v škole

Každý deň skoré vstávanie, príprava desiatej a nekonečná cesta do školy. Sociálne siete sú neustále preplnené statusmi o tom, ako sa deťom nechce, prípadne svojich priateľov nadšene informujú, že ,,dnes" je ten deň, keď do školy nepôjdu. Keby však deti mali na výber, učili by sa radšej doma?

Vyjadrenie prečo je lepšie, aby deti chodili do školy nám poskytla učiteľka na základnej škole Iveta Meluchová: ,,Podľa môjho názoru doma je ťažko možné vytvoriť také podnetné a dostatočné bohaté prostredie na vzdelávanie. A myslím si, že deti musia byť v kolektíve rovesníkov." V množstve prípadov sa deti po vyučovaní už so svojimi spolužiakmi nestretávajú. Je to kvôli vzdialenosti bydliska, dĺžke vyučovania, alebo domácim úlohám či prácam, ktoré deťom zaberú väčšinu času. O tom vie svoje aj žiačka základnej školy vo Veľkom Ďure, Lucia Stracová: ,,Tak so spolužiačkami sa nezvyknem stretávať, bývajú ďaleko." Spolužiaci, alebo kamaráti sú jeden z dôvodov, prečo sa deti do školy tešia. Podobne je to aj so záujmovými krúžkami, ktoré sú pre nich vytvorené, veľakrát dobrovoľne zostávajú po škole, aby sa mohli venovať svojim koníčkom. Veľkou výhodou chodenia do školy je aj to, že sa žiaci učia vzájomnej spolupráci a súdržnosti, ale aj zodpovednosti a samostatnosti.

Deti sú v škole plne zamestnávané a nemajú čas sa nudiť. Nie je však aj to dôvod, prečo by sa deti mali učiť doma?! Deti sú v škole približne od ôsmej do štvrtej hodiny poobede s desať minútovými prestávkami. Výnimkou je prestávka na obed, ktorá tvorí približne raz toľko času. Čo ak ich záujmy nespĺňajú krúžky, ktoré škola ponúka? Alebo majú problém pochopiť preberanú tému na hodine? Ak im to učitelia kvôli veľkému počtu žiakov nestihnú osobitne vysvetliť, nájdu si deti čas a rodičia peniaze na doučovanie mimo priestorov školy? V obsahu poslednej vety, vidí problém aj Denisa Macošíncová. Podľa jej slov je nevýhodou veľkých tried oproti skupinám v tom, že sa človek nestihne za 45 minút venovať všetkým.

Prevyšujú všetky výhody chodenia do školy, nevýhody s ňou spojené? Takúto a podobné otázky si každý žiak, ale hlavne rodič tohto žiaka musí položiť sám. Je dôležité počúvať svoje dieťa a zistiť čo sa mu na škole páči alebo nepáči, a možno poskytnúť isté návrhy aj týmto spôsobom na stretnutiach ZRPŠ. (eo)

Zmienky o výučbe doma (výhody/nevýhody/postrehy), si môžete prečítať napr. aj tu:

Tento článok je výstupom na tému „Vojna, ktorú nevidíte".

Autorky: Darina Lacková (dl) a Erika Obertová (eo) FMK UCM Trnava.

Skryť Zatvoriť reklamu