Ako a kde sa pravdepodobne inšpirovali autori Biblie (III. časť)

Legendy tvrdia, že Biblia je inšpirovaná samotným Bohom, teda Jahvem. To je skôr otázka viery. Dnes vieme, že mnohé mýty vznikli skôr a autori Biblie ich pravdepodobne poznali. Ja by som sa rád pozastavil nad tým, ako a kde sa pravdepodobne inšpirovali ľudia pri písaní Biblie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (27)

Semitská poézia

Pre slovo "poézia" stará hebrejčina nemala žiaden výraz. Biblia je však plná poézie.
Skôr než začali ľudia používať písmo v každodennom živote, tak vytvorili básnické texty, ktoré sa tradovali z generácie na generáciu.

Typickým príkladom sú Žalmy, Príslovia, Pieseň Šalamúnova a Plač Jeremiášov.

Niektoré hebrejské žalmy sa nápadne podobajú na piesne iných národov - Egypťanov, Kanaáncov, Babylončanov, že sa dá povedať, že ľudia prevzali piesne z iných kultúr a prispôsobili si ich svojej viere.

Najdôležitejším znakom semitskej poézie nespočíval v rýmovom aparáte, ale vo forme zvanej parallelismus membrorum. Je to opakovanie alebo porovnanie myšlienky. Básnik v prvom riadku obrazne sformuloval myšlienku a potom ju iným spôsobom v druhom riadku vyslovil opäť. Hebrejskí pisári ho používali rôznymi spôsobmi (známe sú - synonymický paralelizmus, antitetický paralelizmus, syntetický paralelizmus).

Tento spôsob písania nevymysleli hebrejci, bol známy napr. už v Ugarite.


Príklad paralelizmu možno nájsť v úryvku z ugaritského textu KTU 1.2.i 36:

Služobníkom tvojim (nech je) Baal, ó, Jam!
Služobníkom tvojim (nech je) Baal, ó, Nahar!

Exodus 15:6 (Pentateuch, Dobrá kniha, Trnava 2004):

Tvoja pravica, Jahve, vyniká silou,
tvoja pravica, Jahve, drví nepriateľa.

Exodus 15:6 (Ekumenický preklad):

Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená,
tvoja pravica, Hospodin, zničí nepriateľa.

Podrobnejšie porovnanie Ugaritských a Biblických textov nájdete tu:
http://www.oldtestamentstudies.net/languages/ugariticpoetry.asp?item=7&variant=0


Teraz sa poďme pozrieť na ďalšie podobnosti legiend a textov. Mnohé veci určite už poznáte, ale snáď nevadí, ak ich pripomeniem...

Stvorenie sveta

V legendách starovekého Blízkeho východu stvorili bohovia vesmír po ťažkých bojoch. Na základe dostupných prameňov bádatelia usúdili, že asi od polovice 3. tisícročia pred Kr. sa ustálil názor, že bohovia predstavujú organizovaný kozmos a netvory to, čo ich ohrozuje. K dôležitým mýtom dávnych dôb patria - mýtus o Anzúovi, Gilgameš a Chuvava, Gilgameš a nebeský býk, Innana a Ebich, Labbu atď.

Takýto príklad boja môžme nájsť v babylónskej mytológii - keď boh Marduk zabije morskú obludu Tiamat, tak stvorí nebo a zem (z knihy Mýty a legendy Babylonu):

Položil stehno jej, podopieralo nebesia,
druhú polku zeme zastrešil a zpevnil.
Keď dielo vo vnútri Tiamatinom dokončil,
rozprestrel svoju sieť, úplne ju vyprázdnil.
Stvoril nebesia a zem...

Podobné to bolo aj v izraelskej mytológii. Izraeliti si kedysi rozprávali, ako na začiatku Jahve usmrtil mýtické morské obludy, ako bol Rahab (mýtická obluda chaosu - pozn. autora), či Leviatan.

Napr. Ž 89:9-12

Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty?
Mocný si Hospodin, obklopený vernosťou.
Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny.
Ty si prebodol a rozdupal Rahaba,
silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov.
Tvoje sú nebesia, tvoja je zem,
založil si svet a všetko, čo je na ňom.


Neskôr kňažská vrstva z času Nabukadnezara predložila nový mýtus, ktorý je nenásilný a Boh stvoril svet za šesť dní a na siedmy odpočíval.

Boj s mýtickou obludou

Časti, kde sa ugaritské texty podobajú s textami v Biblii sú aj tie, kde Jahve bojuje s Leviatanom (Biblia) a Baal s Litanom (ugaritské texty).

KTU 1.5.i popisuje boj Baala s Litanom:

Hoci si rozdrvil Litana hada vinutého,
skoncoval si s hadom zvinutým,
tyranom, ktorý má sedem hláv,
žeravie a kníše sa nebo.

Iz 27:1 popisuje boj Hospodina s Leviatanom:

V ten deň Hospodin krutým mečom,
veľkým a mocným, potrestá
Leviatana, unikajúceho hada,
Leviatana, skrúteného hada,
a zabije draka z mora.

Strom života

Strom života sa vyskytuje vo všetkých mytológiach starých národov. Bádatelia sa zhodujú, že taký strom predstavoval v pozemskej sfére miesto, odkiaľ bohovia (Boh) pôsobili na ľudí. Pravdepodobne bol taký aj "Strom poznania dobrého a zlého".

Potopa

Príbeh o potope je každému známy a je veľmi pravdepodobné, že sa udiala. V Biblii však nie je prvá zmienka o potope. Predtým existovali príbehy zo starobabylonskej doby, akkádsky mýtus o Atrachasísovi (17. storočie pr. Kr.) a epos o Gilgamešovi (XI. tabuľka), ktoré sú veľmi podobné, avšak sú staršie.

Tu je ukážka o potope zo starobabylonského mýtu o Atrachasísovi (z knihy Mýty a legendy Babylonu):

Atrachasís otvoril ústa svoje
a povedal svojmu pánovi:
"Daj mi poznať zmysel sna,
nech nájdem ponaučenie!"
Enki otvoril ústa svoje
a povedal svojmu služobníkovi:
"Veru ho hľadať chcem; tak hovoríš?
Zvesť, ktorú ti poviem,
dobre v pamäti uchovaj!
Stena, počúvaj ma,
chyžu z trstiny, všetky moje slová dbaj!
Opusti dom, postav loď,
odvrhni majetok,
uchovaj život!
Tá loď, ktorú postavíš,
nech zhodná je jej šírka a dĺžka!

.....

Zastreš ju ako Apsú,
Nech slnko nevidí do vnútra!
Nech zakrytá je po celej dĺžke
A výstroj nech je pevná!
Nech hustá je smola, urob ju odolnou!
Ja potom pošlem dážď,
množstvo vtáctva, hojnosť rýb!"
Otvoril vodné hodiny a naplnil ich,
po siedmych nociach príchod potopy mu ohlásil.
....

Zvieratá čisté...
Zvieratá tučné...
Pochytal a naložil na ňu
okrídlené vtáctvo nebeské.
....

Sedem dní a sedem nocí
rinul sa dážď, besnila búrka a potopa.


Tu je ukážka o potope z Eposu o Gilgamešovi:

Utanapištim hovorí Gilgamešovi:
"Odhalím ti, Gilgameš, slovo skryté,
o tajomstve bohov ti poviem.
Mesto Šuruppak, mesto, ktoré poznáš,
na brehu Eufratu leží.
To mesto je veľmi staré, bohovia sídlia v ňom.
(Tu) rozhodli sa bohovia veľkí rozpútať potopu.
Radili sa a ich otcom bol Anu,
Poradcom ich bol statočný Enlil,
Ninurta ich nosičom trónu,
Ennugi ich dozorcom stavidiel,
Ninšiku, boh Ea, hovoril s nimi,
(no) rozhodnutie ich trstinovej chyže vyzradil:
'Ó, chyža z trstiny, ó, chyža z trstiny! Ó, stena, ó, stena!
Ty, chyža z trstiny, počuj, ty, stena, rozumej!
Človeče šuruppacký, synu Ubara-Tutu,
Strhni dom, postav loď,
vzdaj sa bohatstva, hľadaj život,
odvrhni majetok, život uchovaj!
Semeno všetkého živého uveď do vnútra lode!
(Tá) loď, ktorú postavíš,
nech rovnaké má (všetky) svoje rozmery,
nech zhodná je jej šírka aj dĺžka,
zastreš ju ako Apsú!' "

....

Stepnú zver (a) živočíchy,
všetkých remeselníkov nechal som vojsť.
....

Bohovia Anunnakuovia plačú spolu s ňou.
Bohovia v tichom náreku (a) plačú,
zovreté majú pery, mlčia...
Šesť dní a sedem nocí
ženie sa vietor, potopa (a) búrka pustošiaca zem.
Siedmy keď nadišiel deň, ubitá je búrkou, potopou a vojnou.

Tu je ukážka z Biblie (Gn 2:13, Gn 7:1-6, Gn 7:12):

Boh povedal Noemovi: "Nadišiel koniec každého tela. Tak som sa rozhodol, lebo zem je plná násilia zapríčineného ľuďmi, a ja ich odstránim zo zeme. Urob si archu z goférového dreva, urobíš ju z trstiny a vymažeš smolou zvnútra i zvonku."

....

Jahve povedal Noemovi: "Vojdi do archy, ty a celá tvoja rodina, lebo som videl, že v tomto pokolení iba ty si spravodlivý v mojich očiach.
Zo všetkých čistých zvierat vezmeš po sedem párov, samca a jeho samicu. Zo zvierat, čo nie sú čisté, vezmeš po páre, samca a jeho samicu, (tiež z nebeského vtáctva po sedem párov, samca a samicu,) aby sa ich rod zachoval na celej zemi.
Lebo už o sedem dní dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Odstránim z tváre zeme každú bytosť, ktorú som urobil."
Noe vykonal všetko tak ako mu Jahve prikázal.
Noe mal šesťsto rokov, keď prišla potopa, záplava vôd na zem.

....

a dážď sa lial na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.

10 božích prikázaní a Chamurapiho zákon

Chamurapi (1792-1750 pred n. l.) pochádzal z amoretskej dynastie a v Babylone vládol viac ako 40 rokov.
Kedysi sa právo riadilo zásadou odvety: Ak si niekoho zabil, dáš život za život. Ak si ukradol, bude ti za trest odseknutá ruka, ak si spôsobil škodu iným spôsobom, budeš potrestaný podľa zásady rovnakým spôsobom.

Chamurapi neskôr prišiel na spôsob ako v štáte udržať poriadok a vymyslel 282 zákonov.

Tieto zákony vraj dostal od boha slnka Šamaša, takisto ako Mojžiš dostal desatoro od Boha. Tie boli v každej dedine, každom meste alebo osade vytesané z čiernej čadičovej stély. Z týchto časov sa zachovala len jedna stéla zo zákonmi, ktorá je uložená v Paríži v Louvri.

10 najznámejších z nich sú tieto:

1. Ak niekto niekoho obvinil z vraždy, avšak neusvedčil ho, bude ten, čo ho obvinil, popravený.

16. Ak niekto ukryl vo svojom dome otroka, alebo otrokyne, uniknutých z paláca a na výzvu hlásateľa ho nevydá, tento majiteľ domu bude usmrtený.

22. Ak sa niekto dopustil lúpeže a bol chytený, tento človek bude usmrtený.

109. Ak sa v krčmárovom hostinci schádzali zločinci a nezadržal ich a nepriviedol do paláca, bude tento krčmár popravený.

195. Ak dieťa udrelo svojho otca, bude mu odseknutá ruka.

196. Ak poloprávny občan vypichol oko plnoprávnemu občanovi, bude mu vytrhnuté oko.

197. Ak poloprávny občan zlomil ruku plnoprávnemu občanovi, bude mu zlomená ruka.

198. Ak poloprávny občan zlomil ruku nevoľníkovi, zaplatí pokutu 1 mínu.

205. Ak otrok udrel po tvári plnoprávneho občana, bude mu odrezané ucho.

233. Ak staviteľ postavil stenu, ktorá neskôr spadla, bude to hradiť zo svojich prostriedkov.


Podobné zákony sú v Exodus 20 až 23, napr. Ex 21:23-25 (Pentateuch, Dobrá kniha, Trnava 2004):

Ale ak dôjde k úrazu, dáš život za život, oko za oko, zub za zub, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, modrinu za modrinu, ranu za ranu.


Pripomeňme si aj desať prikázaní z Biblie. Ex 20:1-17, či Dt 5:6-22 (Pentateuch, Dobrá kniha, Trnava 2004):

"Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.

Neurobíš si modlu ničoho, čo sa podobá tomu, čo je hore na nebi alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa klaňať týmto bohom, ani im slúžiť. Lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestá vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia, ale preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.

Nevyslovíš meno Jahveho, svojho Boha, nadarmo, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vysloví nadarmo.

Zachovaj sobotný deň a sväť ho, ako ti to prikázal Javhe, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku robotu, ale siedmy deň je šabat pre Jahveho, tvojho Boha. V ten deň nekonaj nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Takto si tvoj sluha a tvoja slúžka budú môcť odpočinúť rovnako ako ty.
Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine a Jahve, tvoj Boh, vyviedol ťa odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom; preto ti Jahve, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotný deň.

Cti svojho otca i svoju matku, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh, aby si dlho žil, a aby si bol šťastný na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.

Nesmieš zabíjať.

Nesmieš cudzoložiť.

Nesmieš kradnúť.

Nesmieš vysloviť lživé svedectvo proti svojmu blížnemu.

Nesmieš túžiť po žene svojho blížneho. Nesmieš túžiť po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi: po ničom čo patrí tvojmu blížnemu."


Čo dodať?

Všetko môže byť ináč...

Záver

Počul som pár krát otázku: Existujú iné veľké diela, ktoré sú podobné Biblii svojou veľkosťou a majstrovským spracovaním? Odpoveď je asi subjektívna, ale podľa mňa áno.

Mahábhárata

Mahábhárata je staroindický epos. Je to najdlhšia báseň na svete, zložená je z 18 kníh a 200 000 16-slabičných veršov. Epos sa pripisuje (mýtickému) Vjásovi.
Dobu vzniku nie je ľahké zistiť. Samotná Mahábhárata vznikala postupným pridávaním a rozširovaním po dobu cca 800 rokov od 4. stor. pr. Kr. až do 4. stor. po Kr. Napr. Bhagavadgíta bola pravdepodobne dokončená asi v 2. stor. po Kr.

Iliada a Odysea

Iliada alebo Ilias je prvá z dvoch veľkých epických básni (eposov), ktorých autorstvo sa pripisuje Homérovi. Homérovym druhým veľkým eposom je Odysea.
Predpokladá sa, že Iliada bola napísaná niekedy v rozpätí rokov 800 – 750 pred Kr. A obsahuje 15 696 veršov. Odysea, ktorá je asi zo začiatku 7. stor. pred Kr. (je teda mladšia než Iliada) je zložená z 12109 veršov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vysvetlivky:

KTU - znamená "Keilalphabetische Texte aus Ugarit"
P - prvé písmeno nemeckého termínu Priesterschrift = "Kňazský spis"

Literatúra:


Armstrong, Karen, Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčasnoti, Slovart, Bratislava 2010

Miller, Stephen, V. Huber, Robert, História Biblie, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2006

Finkelstein, Israel - Silberman, Neil Asher, Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Vyšehrad, Praha 2010

Prosecký, J., Hruška, B., Součková, J., Břeňová, K., Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Libri, Praha 2003

Biblia, Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2008

Pentateuch. Päť kníh Mojžišových s komentármi Jeruzalemskej Biblie, Dobrá kniha, Trnava 2004

Stehlík, O., Ugaritské náboženské texty, Vyšehrad, Praha 2003

Prosecký, J., Slová do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu, Academia, Praha 2010

Ľubomír Dobrovodský

Ľubomír Dobrovodský

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Fajn chlapík. IT developer, analytik, programátor, vyše 10 rokov v branži. Mám záľubu v literatúre faktu - religionistika, neuroveda, psychológia, mytológia, fyzika, dejiny atď. Rád čítam aj historické romány, fantasy, mýty a legendy. Vo voľnom čase sa zaujímam o beh, turistiku a občas aj bicyklovanie, či plávanie. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaBiblia, viera a dejinySystémCestovanieMyšlienkyDobrovoľníctvoFikcia, recesiaKrátke príbehyCirkev svätého Svetového MieruPoéziaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu