Nový zákon: Mýty a legendy o Ježišovi (I. časť)

Kto v skutočnosti napísal evanjeliá nevieme. Keď sa prvý krát objavili, tak sa šírili anonymne. Až neskôr ich pripísali významným postavám rannej cirkvi. Ich autormi boli židovskí kresťania, ktorí písali po grécky a žili v gréckych mestách Rímskej ríše. Evanjeliá odzrkadľujú hrôzu a strach vtedajšieho obdobia. Ak chceme porozumieť, prečo vznikli a za akých okolností, musíme im porozumieť v kontexte s historickou dobou. A ešte jedna otázka - Ako to bolo s Nanebovstúpením Ježiša?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (56)

Zničenie Jeruzalemského chrámu

V Rímskej ríši sa šírili obavy zo židovského povstania. V roku 66. n. l. skupina židovských zelótov vyvolala vzburu. Rímsku armádu držali v šachu 4 roky až napokon v roku 70 n. l. cisár Vespazián dobyl Jeruzalem. Rímsky vojaci sa s ničím nebabrali a podpálili Jeruzalemský chrám – srdce a centrum židovského náboženstva.

V závere obdobia existencie tohto chrámu bolo Ježišove hnutie iba jednou z mnohých súperiacich siekt. Židia vtedy žili proroctvami a apokalypsami. Rozborenie chrámu pokladali stúpenci Ježiša za takú závažnú udalosť, že cítili vnuknutie vyhlásiť ho za mesiáša.

Táto téma zaujala Marka, ktorý písal tesne po vojne.

Markov príbeh sa končil tak, že symbolizoval pocit strachu, ktorý vtedy stúpenci Ježiša zažívali. Markovo rozprávanie však malo byť dobrou zvesťou, lebo "kráľovstvo už prišlo".

Pavol sa iba stručne zmieňoval o udalostiach Ježišovho života. Do začiatku 60. rokov 1. storočia sa Ježišove slová a skutky dali zapísať do niekoľkých zbierok, no celistvé dielo o Ježišovom živote nevzniklo.

V židovskom ľude sa šírili nepokoje. Vojna s Rimanmi rozdelila rodiny a komunity. Náboženské skupiny si museli premyslieť svoj vzťah k chrámovým tradíciám.

Evanjeliá

O Ježišovi už dnes s istotou nevieme povedať nič. V tom čase, keď vznikali evanjelia, tak väčšina príbehov o Ježišovi sa šírila ústnym podaním. Väčšina ľudí, čo poznali Ježiša boli už mŕtvy.
V dobe, keď Ježiš zomrel, niektorí učeníci tvrdili, že ho videli vo videniach. Tvrdili, že vstal z mŕtvych, vráti sa a ustanoví Božie kráľovstvo. Neskôr bolo zrejmé, že druhý príchod Ježiša tak skoro nenastane a preto vznikla potreba zapísať jeho skutky.
Niekedy v rozpätí 68 a 73 po Kr. tak vzniklo prvé dodnes zachované "evanjelium".

Evanjelium podľa Marka

Dátum
V dnešnej podobe je ako prvé zaradené Evanjelium podľa Matúša, no Evanjelium podľa Marka vzniklo ako prvé v rozpätí 68 a 73 po Kr. Zdá sa, že toto evanjelium slúžilo ako hlavný zdroj pre Evanjelia podľa Matúša a Lukáša.

Autor
Nedá sa s istotou určiť, kto toto prvé Evanjelium napísal. Aj keď sa uvádza meno Marek, toto meno bolo dosť rozšírené a nevieme určiť o ktorého Mareka sa jedná. (HB - 72)

Markovo končí obrazom pri prázdnom hrobe, keď ženy, ktoré tam boli, nevydali svedectvo, čo videli, "lebo sa báli". (Mk 16,8).

Niekto v 2. storočí pridal verše, ktoré sa nachádzajú vo väčšine Biblií. (Mk 16,9 - 20)

Evanjelium podľa Matúša

Dátum
Evanjelium podľa Matúša vzniklo okolo roku 85 po Kr. Spomínajú sa však aj dátumy pred a po tomto roku.
Evanjelium podľa Matúša vzniklo ako druhé po Markovom. Matúš pri svojej práci vychádzal práve z Markovho Evanjelia, niekedy ho pretvoril, no často doslovne opakoval. Bolo však napísané po grécky a nie po hebrejsky, a používalo grécke pramene (Marka).
Cirkev veľmi skoro začala používať hlavne toto Evanjelium, preto sa asi zaradilo na prvé miesto.

Autor
Nie je jasné, kto napísal toto Evanjelium, pretože prvým, kto nazval Matúša autorom tohto evanjelia bol v 2. st. biskup Papias.

Evanjelium podľa Lukáša

Dátum
Lukáš svoje Evanjelium napísal v r. 85 po Kr., plus-mínus päť až desať rokov.

Tretie Evanjelium pozostáva z dvoch častí. Evanjelia a zo Skutkov apoštolov. Tu sa spomína aj nanebovstúpenie.

Lukáš, podobne ako Matúš, použil veľa z Markovho Evanjelia a doplnil to o vlastný materiál.
Lukáš tiež pridal vlastné príbehy o vzkriesení a končí Ježišovým vstúpením na nebesá. Ten istý výjav sa opakuje aj na začiatku Skutkov apoštolov, aby sa prepojili tieto dve časti.

Autor
Lukáš bol asi pohanom obrátený na kresťanskú vieru. Pochádzal z Antiochie. Pravdepodobne to bol Pavlov učenec. Nevie sa, kde napísal evanjelium. Pravdepodobne v nejakom gréckom spoločenstve. Bol to asi nejaký cirkevný zbor, čo založil Pavol.

Evanjelium podľa Jána

Dátum
Väčšina odborníkov sa zhoduje, že vzniklo niekedy okolo r. 90. Vzniklo ako posledné a prešlo minimálne dvoma úpravami. Dodatky vznikli asi okolo r. 110.
Je zaujímavé vedieť, že toto evanjelium má poetickejší a teologickejší charakter ako ostatné evanjelia.

Autor
Nevie sa, kto Evanjelium napísal. Okolo r. 180 ho kresťanský spisovateľ Irenaeus pripísal Jánovi, ktorý žil v Efeze do čias Trajána.

Môžu slúžiť Evanjelia ako historický zdroj?

Nie. S istotu dokáže všetko tvrdiť len cirkev (tá musí). Jediné čo sa dá tvrdiť je, že Ježiš pravdepodobne žil. Ostatné veci sú skôr mýty a legendy. Nový zákon neslúžil ako objektívna biografia, ale teologické dielo. O jeho účinkovaní a smrti neexistujú iné súdobé správy.

Môj osobný názor

Môj osobný názor je, že Ježiš žil. Bol to múdry, vzdelaný a schopný učiteľ a kázal na tú dobu nové veci. Pravdepodobne učil o úplne inom poňatí Boha.
Mne sa zdá, že Ježiša, ako ho dnes poznáme, vytvorili jeho nasledovníci. Tí si ho zbožštili a začali mu pripisovať neuveriteľné veci, ktoré uchvátili ľudí.

Je to akoby v dnešných dobách urobili z Gándhího Boha, ktorý vstúpil do neba.

Pozrime sa bližšie, či je tvrdenie v Biblii o Nanebovstúpení Ježiša naozaj hodnoverné. Či tomu veríte, alebo nie, nechám na vás...

Legenda o Nanebovstúpení

Vzkriesenie Ježiša sa teoreticky mohlo udiať. Mohol prežiť klinickú smrť a prežil to. Záchranári kriesia z z mŕtvych každý deň, keď sa niekomu niečo stane a musia mu dať umelé dýchanie a rozpumpovať srdce. Ale čo Nanebovstúpenie? To je ten pravý zázrak, ktorý ohúri. A práve tento zázrak je dosť nedôveryhodný.

Nanebovstúpenie Krista alebo Nanebovstúpenie Pána je posledné zjavenie sa Krista apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, kedy bol vyzdvihnutý v oblaku do neba.

Nanebovstúpenie Krista sa udialo (Sk 1, 9 - 12) štyridsať dní po jeho zmŕtvychvstaní, keď bol s apoštolmi na Olivovom vrchu.

Evanjelia podľa Marka, Matúša a Jána vôbec Nanebovstúpenie nespomínajú. Nikdy sa nestal väčší zázrak, tak prečo?

Nanebovstúpenie je jednou z najdôležitejších častí učenia. Je preto zaujímavé, že sa objavuje iba v Evanjeliu podľa Lukáša (ktorý je rovnakým autorom ako Skutky apoštolov). Spomína sa aj v Evanjeliu podľa Marka, no táto pasáž tam bola pridaná omnoho neskôr.

Evanjelium podľa Marka končí v hlavných rukopisoch veršom č. 8 (Mk 16, 8):

Nato rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Verše 9 - 20, ktoré popisujú aj nanebovstúpenie, sú len neskorším kánonickým dodatkom (píše sa to aj v Ekumenickom preklade).

Pozrite sa aj komentáre v CEV (anglická verzia).

Evanjelium podľa Matúša končí (Mt 28, 20):

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.

Žiadne Nanebovstúpenie sa nekoná.

V Evanjeliu podľa Jána sa spomína:

Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Nepíše sa však, že bol vzatý do neba, ani nič podobné. Nepíše sa o svedkoch tohto skutku. Nič...

V Evanjeliu podľa Lukáša sa Nabovstúpenie spomína dosť rozporuplne (Lk 24, 51-52):

Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

Slová "a vznášal sa do neba" sú založené len na niektorých neskorších rukopisoch, a to je dôvod, prečo je odstránený z niektorých verzií Biblie ako napr. New American Standard Version (NASV) ako aj Revised Standard Version (RSV).

Vo verziách Contemporary English Version, Good News Translation, New Life Version, New Living Translation sa spomína, že niektoré rukopisy neobsahujú slová "a vznášal sa do neba" či "Oni sa mu klaňali" 

Poznámky z CEV:
and was taken up to heaven: These words are not in some manuscripts
After his disciples had worshiped him: These words are not in some manuscripts


Ďalší príklad z jedného anglického prekladu: Luke 24:51-53 (New Life Version)

And while He was praying that good would come to them, He went from them (*and was taken up to heaven and they worshiped Him). Then they went back to Jerusalem with great joy.

V prípade, že slová "a vznášal sa do neba" sú vynechané, je možné považovať túto udalosť, nie ako vzostup, ale zmiznutie Ježiša.

V Skutkoch apoštolov je táto pasáž úplne odlišná a podrobnejšia ako v Evanjeliu podľa Lukáša (Skutky apoštolov 1, 9-11).

Po týchto slovách sa pre ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.

Pôvodné Lukášovo evanjelium a Skutky apoštolov boli obidve napísané rovnakým autorom, a bolo by veľmi nepravdepodobné, že by obsahovali také rozdiely v ich pôvodnej podobe.

Nicejský koncil

Náuka o Nanebovstúpení bola prijatá až na prvom všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei v roku 325 s Nicejským vyznaním viery.

Preklad Výkladu viery 318 otcov prvého nicejského ekumenického snemu z gréčtiny, snažiaci sa o čo najväčšiu vernosť originálu (z wikipedie):

Veríme v jedného Boha, vševládneho Otca, Stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného.
A v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého vzniklo všetko - to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi - ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa, stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal (z mŕtvych), vystúpil do nebies, príde súdiť živých i mŕtvych.
A vo Svätého Ducha.
Tých však, ktorí hovoria „Bol čas, keď nebol“ a „Pred svojím zrodením nebol“ a že vznikol z nebytia alebo z inej hypostázy či podstaty, čo tvrdia, že Boží Syn podlieha zmene či premene, tých všeobecná a apoštolská Cirkev anatematizuje.

Koniec prvej časti...

Literatúra:
Armstrong, Karen, Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčasnosti, Slovart, Bratislava 2010

M. Miller, Stephen, V. Huber, Robert, História Biblie. Vznik Biblie a jej vplyv na dejiny ľudstva, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2006

Biblia, Slovenský ekumenický preklad s deuterokanonickými knihami, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica 2008

Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascension_of_Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Luke-Acts
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nicejské_vyznanie_viery

Ľubomír Dobrovodský

Ľubomír Dobrovodský

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Fajn chlapík. IT developer, analytik, programátor, vyše 10 rokov v branži. Mám záľubu v literatúre faktu - religionistika, neuroveda, psychológia, mytológia, fyzika, dejiny atď. Rád čítam aj historické romány, fantasy, mýty a legendy. Vo voľnom čase sa zaujímam o beh, turistiku a občas aj bicyklovanie, či plávanie. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaBiblia, viera a dejinySystémCestovanieMyšlienkyDobrovoľníctvoFikcia, recesiaKrátke príbehyCirkev svätého Svetového MieruPoéziaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu