Vyhláška 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Písmo: A- | A+

Text vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke nie je na počet paragrafov rozsiahly, má ich len 43, ale na druhej strane vyhláška má až 21 samostatných príloh. Z tohto dôvodu som sa spravil analýzu vyhlášky, doplnil ju o funkciu hypertextových odkazov a každú prílohu dal samostatne tak, aby sa dala prezerať súčasne so základným textom vyhlášky.

Najdôležitejšia časť vyhlášky je obsiahnutá v paragrafovom znení a v prvej prílohe, ktorá sa skladá z dvoch dielov. V prvom dieli je grafické vyobrazenie dopravných značiek a v druhom dieli je popísaný ich význam. Ostatné prílohy sú viac-menej administratívneho charakteru.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Jednotlivé paragrafy vyhlášky:
§ 1 Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)
§ 2 Osobitné označenie vozidiel(k § 44 ods. 9 zákona)
§ 3 Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)
§ 4 Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste(k § 58 ods. 2 zákona)
§ 5 Zvislé dopravné značky
§ 6 Vodorovné dopravné značky
§ 7 Dopravné zariadenia
§ 8 (Dopravné značky a dopravné zariadenia odkaz na vyobrazenie)
§ 9 Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi(k § 62 ods. 3 zákona)
§ 10 --//--
§ 11 Svetelné signály pre chodcov a cyklistov
§ 12 Riadenie cestnej premávky pokynmi
§ 13 Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
§ 14 --//--
§ 15 Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
§ 16 --//--
§ 17 --//--
§ 18 Skúška z predpisov o cestnej premávke
§ 19 Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe
§ 20 Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 21 --//--
§ 22 --//--
§ 23 Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov(k § 85 zákona)
§ 24 Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára(k § 85 zákona)
§ 25 --//--
§ 26 --//--
§ 27 Preukaz skúšobného komisára
§ 28 Zdravotná a psychická spôsobilosť (k § 86 ods. 6 zákona)
§ 29 Lekárska prehliadka (k § 87 ods. 6 zákona)
§ 30 Psychologické vyšetrenie(k § 88 ods. 7 zákona)
§ 31 Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti(k § 89 ods. 2 zákona)
§ 32 Vodičský preukaz (k § 94 ods. 4 zákona)
§ 33 Medzinárodný vodičský preukaz(k § 101 ods. 8 zákona)
§ 34 --//-- (k § 101 ods. 8 zákona)
§ 35 Evidenčné číslo (k § 123 ods. 18 zákona)
§ 36 --//--
§ 37 --//-- (k § 125 ods. 4 zákona)
§ 38 --//-- (k § 128 ods. 3 zákona)
§ 39 Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 133 ods. 3 zákona)
§ 40 --//-- (k § 140 ods. 8 zákona)
§ 41 Prechodné ustanovenia
§ 42 (EU)
§ 43 Účinnosť

Text vyhlášky sa zobrazuje v novom okne po kliknutím na príslušný paragraf alebo sem.
Ak chcete vo svojich článkoch, diskusiách odkazovať na konkrétny paragraf zákona, môžete to spraviť linkom, kde za znakom mreža uvediete požadované číslo paragrafu. Napríklad:
http://blog.sme.sk/blog/115/182028/2009-9-vyhlaska-k-zakonu-o-cestnej-premavke.html#43

Prílohy k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

Príloha č. 1 1.diel - Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek, dopravných zariadení (1,5 MB)
Príloha č. 1 2.diel - Význam dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení (302 KB)
Príloha č. 2 Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (236 KB)
Príloha č. 3Vzor protokolu o skúške z odbornej spôsobilosti
Príloha č. 4Vzor preukazu skúšobného komisára
Príloha č. 5 Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ich posudzovania
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
Príloha č. 7 Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/ vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti/ vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie
Príloha č. 8 Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
Príloha č. 9 Ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla
Príloha č. 10 Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti
Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
Príloha č. 12 Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/ vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti/ vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie
Príloha č. 13Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
Príloha č. 14Vzor vodičského preukazu (112 KB)
Príloha č. 15Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru (774 KB)
Príloha č. 16Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru (1,8 MB)
Príloha č. 17Vzory tabuliek s evidenčným číslom (780 KB)
Príloha č. 18Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, vozidiel administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území Slovenskej republiky a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou a značiek s písmenami CD a CC (238 KB)
Príloha č. 19Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, tlačiva o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a osvedčenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla
Príloha č. 20Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky
Príloha č. 21Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Jednotlivé prílohy sa zobrazujú v novom okne po kliknutím na príslušné číslo prílohy alebo dielu prílohy.

Prajem veľa trpezlivosti pri štúdiu a nezabudnite ani na zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Skryť Zatvoriť reklamu