Stanovisko DPB na otvorený list

Nedalo na seba dlho čakať. 29.5. som uverejnil blog "Číslo revízora 20" a po značnej reakcii naňho ma kontaktovali z DPB, v snahe dať veci na pravú mieru. Ešte raz som si to overil u dcéry, a mailom a telefonicky som im potvrdil udalosti tak, ako som ich opísal v blogu. Zároveň som ponúkol riešenie vo forme nového blogu, zaslal by som ho najprv im, pridali by k nemu stanovisko a súhlas so zverejnením a ja by som to uverejnil. DPB si vyžiadal čas, že sa mi ozvú, prešiel skoro mesiac a nič. Tak som sa ozval ja.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)

Aj keď tieto dva blogy nijako spolu nesúvisia (dcéra v konečnom dôsledku nemala požadovaný cestovný lístok a o opodstatnenosti „neprestupného“ lístka uvažujem už roky), predsa len ma prvý priviedol k tomu druhému. Hlavne snaha DPB dopátrať sa toho ako to bolo, pretože ako mi povedala pani z marketingu, revízor nie je oprávnený sa nijako cestujúceho dotknúť, že s revízormi majú neustále takéto problémy a o takého zamestnanca nestoja. Čo ich však zaráža je skutočnosť, že konkrétny revízor u nich pracuje 15 rokov a neboli naňho žiadne ponosy. Zavolal som dcére do zahraničia a opýtal sa jej na veci tak, aby nemohla odpovedať inak ako pravdivo.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dostal som totiž od DPB informáciu, ktorú dcéra nespomínala, že revízor sa jej ponúkol, že jej zavolá taxík. Tak som sa jej na to opýtal a povedalo mi, že nie, s tým sa jej ponúkol SBSkár. Nie ten ju vytiahol za ruku von (SBSkár môže, ak sa odmietne preukázať dokladom), ale revízor ktorý nemôže, v druhej držala občiansky a prosila ho, aby pokutu vypísal v autobuse. Vypísal ju vonku.

Po tejto výmene informácii mi pani z marketingu povedala, že to teda ešte prešetria, že naňho použijú krížový výsluch, vtedy som sa ponúkol s tým druhým blogom a požiadala ma o čas. Čakám doteraz, napríklad či revízor číslo 20 nemal po udelení tejto pokuty napríklad „padla“ a nešiel domov, prípadne k čomu vlastne dospeli.

Skryť Vypnúť reklamu

Ale k tomu otvorenému listu, tu je stanovisko DPB ktoré mi zaslali mailom a požiadali ma o jeho zverejnenie:

Vážený pán Koniar,

s Vašim stanoviskom a právnou analýzou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „DPB, a.s.“) nemôže súhlasiť a to z nasledujúcich dôvodov:

a) Vo svojej analýze sa odvolávate na smernicu RADY 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica“). V zmysle čl. I ods. 2 tejto smernice, „Zmluvné podmienky, ktoré odrážajú záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia a ustanovenia alebo zásady medzinárodných dohovorov, ktorých sú členské štáty alebo spoločenstvo zmluvnou stranou, najmä v oblasti dopravy, nepodliehajú ustanoveniam tejto smernice.“ Z uvedeného vyplýva, že smernica, na ktorú sa odvolávate, a ktorá bola transponovaná do zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z. n. p. sa nevzťahuje na zmluvné podmienky, ktoré upravujú tarifu, keďže táto je upravená na základe zákona a dopravca si ju jednostranne neurčuje a teda nemôže spôsobiť nerovnováhu práv a povinností medzi spotrebiteľom a dopravcom pokiaľ ide o tarifu.

Skryť Vypnúť reklamu

b) Ceny a tarifné podmienky boli určené pre DPB, a.s. cenovým výmerom č. 1/2011, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2011 a ktorý vydalo Hlavné mesto SR Bratislava. V tomto cenovom výmere bolo tiež stanovené, že cestovné lístky s časovou platnosťou 15 minút sú neprestupné.

c) V zmysle § 20 ods. 5, písm. a) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p. „Obce určujú maximálne ceny mestskej električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy a vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.“ Rovnako v zmysle § 21 ods. 6, písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave „Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, zmluva o službách obsahuje najmä ... tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich,...“. Z uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že nie je to dopravca, ktorý si jednostranne určuje druhy cestovných lístkov a ich ceny, ale je to objednávateľ dopravných služieb.

Skryť Vypnúť reklamu

Vzhľadom na uvedené DPB, a.s. musí konštatovať, že Váš názor sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení skutkového stavu a je nesprávny, keďže tarifa, ktorej súčasťou sú druhy a ceny cestovných lístkov, nemôže byť nekalou podmienkou v zmluve a nie je určená ani dopravcom a ani spotrebiteľom.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že neprestupné lístky v rámci tarify MHD platia aj v iných mestách, a to nielen slovenských, ale aj zahraničných (ekvivalent neprestupného lístka na jednu cestu) – napríklad Viedeň, Stuttgart, mimomestské linky v Brne. Neprestupný lístok majú aj v Košiciach a v ďalších európskych mestách poznajú cestujúci aj cestovné lístky viazané výlučne na jednu jazdu konkrétnou linkou.

DPB, a.s.

Pôvodne som uvažoval, že otvorený list budem adresovať aj magistrátu hlavného mesta. O cenovom výmere č.1/2011 viem, len som sa ho nikde nedopátral, na stránkach mesta buď nie je dostupný, alebo som zle hľadal.

A čo sa týka Smernice 93/13/EHS, ak nie Vy, môže mi magistrát vysvetliť čo sú to a ako došli na záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia, najmä v oblasti dopravy?

Viete, ja si myslím, že záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia sa dajú ustanoviť aj inakšie. Napríklad tak, aby mi nepripomínali nečestného predajcu s prstom na váhe, keď váži tlačenku. Vy (alebo magistrát, to mi môže byť jedno) predávate 15 minút dopravy za 70 centov napriek tomu, že v 25% Vašich spojov cesta uplynie za 4 až 14 minút, v priemere je to niečo menej ako 9 minút. Ak Vám toto príde ako férové jednanie voči občanovi, ak Vás ukľudňuje vedomie, že po právnej stránke je všetko v poriadku, tak je zbytočné s Vami komunikovať. Jednoznačne ale musí platiť, že cestujúci vo verejnej doprave je spotrebiteľ. Ak existuje spotrebiteľ, musí existovať aj dodávateľ. Tvrdíte, že Vy, právnická osoba to nie ste, je to teda magistrát a jeho rozhodnutie? Spomínate viacero miest na Slovensku aj inde, kde sú rozdielne tarifné ujednania, mali ste na mysli napríklad toto?

Žilina- tarifná sadzba je výkonová v členení: neprestupný lístok na 1 spoj do 4roch zastávok. Prestupný na jednu cestu s možnosťou prestupu do 30 minút.

Prešov- tarifa je prestupná, aj na 10 minútový lístok

Košice- tarifa je časová, lístky sú prestupné s výnimkou najlacnejšieho lístka na 1 cestu do 4roch zastávok. Ak v Košiciach alebo v Žiline je linka s menej ako štyrmi zastávkami, je to ten istý problém.

B. Bystrica- tarifa je neprestupná, lístok na jednu jazdu sa dá zakúpiť u vodiča na ľubovoľný počet zastávok (v Bratislave by to umožňovalo 60 minútovú cestu električkou č.5). Pri predplatenom kredite je možné prestupovať do 45 minút za poplatok 10 centov.

Nitra- obdobné podmienky ako v B. Bystrici, prestup na kreditný lístok do 30 minút zadarmo.

Brno- tarifa je zónová a časová, neprestupný lístok je vymedzený úsekom alebo časom, úsek je súbor zastávok na trase jednej alebo viacerých liniek. Prestupný podľa času 15 až 180 minút alebo zón- 2 až 10, alebo všetkých.

Ostrava- lístky obmedzené iba časom v oblasti štatutárneho mesta a priľahlých obcí, tkz. Ostrava XXL, alebo lístky obmedzené iba časom v tarifnej zóne.

Bratislava- podľa úpravy k 1.1.2000 ako ju priniesli Bratislavské noviny.sk. Z článku spomeniem iba to, že k tomuto zámeru sa pristúpilo preto, že neprestupná tarifa je chápaná dopravcom aj cestujúcimi ako nespravodlivá a preto sa zavádzajú prestupné lístky v trvaní 10, 30 a 60 minút.

Čo sa zmenilo v chápaní dopravcu a čo v chápaní cestujúceho, prečo máte dojem, že s takýmto stavom vecí je navýsosť spokojný a nič iné si neželá.

Čiže, je to otázka chcenia a nie nutnosti stanoviť tarifu v prospech alebo neprospech verejnosti. Preštudoval som si Vašu Výročnú správu o hospodárení za rok 2010, dostali ste od Magistrátu spolu 54 miliónov euro na financovanie Vašich prevádzkových a iných nákladov. Myslím, že každému súdnemu občanovi je jasné, že iba z cestovného to neutiahnete. Ale tých 54 miliónov je z verejných zdrojov, Občan dáva mestu peniaze vo forme daní, vodného a stočného, platí za odvoz smetí, za zaberanie verejného priestranstva. Podnikateľ platí za každú stoličku na terase, ak má kaviareň, lokalizačný poplatok, ak má prevádzku vo vlastnej nehnuteľnosti a Vy ste proste v kľude, lebo je to právne ošetrené. To je málo na to, aby ste mohli byť v kľude, tým kľudom sa radíte k bielym golierom. Máte to ošetrené ako Mečiar amnestie. Vy nie ste súkromná firma, ktorej by som sa na jej takto postavenú ponuku vykašľal, a nie len ja. Aj vy osobne (pani s ktorou som komunikoval), by ste sa takejto ponuke iba vysmiali. Berieme ako samozrejmosť, že mesto sa stará napríklad o Medickú záhradu, nepýta si od nás vstupné, ale to neznamená, že tá údržba nie je zaplatená z mojich a Vašich platieb. Cestovné vo verejnej doprave má odrážať časť nákladov, tú uhradí cestujúci, zbytok ide z verejných zdrojov. Ak ste si všimli, cenu cestovného lístka neriešim, ide o to, čo za tú cenu ste ochotný ponúknuť. Na ten cenový výmer sa ešte pozriem a pokúsim sa to sformulovať inakšie.

Stále som presvedčený, že ak je tarifa výkonnostná- časová, tak je postavená na tom, aký čas sú osoby alebo tovar prepravované. Čas od uzavretia zmluvy do jej ukončenia a nie, na rozdiel od tarify výkonnostnej- vzdialenostnej, ktorá ráta prepravenú vzdialenosť na osobu alebo tovar, či?

p.s. ako dopadol krížový výsluch?

Dušan Koniar

Dušan Koniar

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  602
  •  | 
  • Páči sa:  625x

na pol ceste medzi nádejou, že môže byť aj lepšie a podozrením, že lepšie je vždy tomu, kto sa tým nezaoberá. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

682 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Skryť Zatvoriť reklamu