Dôchodková reforma DANTE – rekapitulácia

Tento ako aj ostatné moje blogy o dôchodkovej reforme nie sú určené pre dôchodcov ale predovšetkým sa týkajú všetkých ľudí v produktívnom veku, ktorým presadenie nami navrhnutých reforiem môže radikálne zmeniť život.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Chcete poberať dôchodok vo výške platu?

Nič nie je nemožné.

Dokonca si dovolíme tvrdiť, že zavedením nášho návrhu reformy štátneho dôchodkového zabezpečenia by sa takáto v súčasnosti nepredstaviteľná túžba všetkých dôchodcov stala pre mnohých viac ako pravdepodobná.

Nechceme aby ste uverili nám.

Naopak, chceme aby ste uverili nestranným a nezávislým odborným posudkom o možnosti dosiahnutia nadštandardnej efektívnosti nami navrhnutého sporenia.

Neustále žiadame o vyhotovenie odborných analýz kompetentné orgány a organizácie.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Doposiaľ naše tvrdenia nik nevyvrátil.

Preto platí to čo je v navrhnutej reforme sporenia uvedené a za tým si stojíme.

Princíp nášho sporenia oproti existujúcemu troj-pílierovému súčasnému poisteniu a sporeniu na dôchodok sa zdanlivo na prvý pohľad ani veľmi nelíši a predsa je úplne iný.

Sofistikovane sme prepojili všetky 3 v súčasnosti samostatne pôsobiace piliere do jedného oveľa výkonnejšieho a efektívnejšieho sporenia.

Odbúrali sme neproduktívne a zbytočné výdavky z peňazí sporiteľov. Navrhli cesty ako navýšiť úspory. Zrušili sme množstvo nezmyselných a ničím neodôvodnených, direktívnych, byrokratických a ponižujúcich nariadení pri sporení a v spôsobe poberania dôchodkov.

SkryťVypnúť reklamu

A sporiť si na dôchodok už bude môcť v našom sporení (projekt má názov DANTE) bez akýchkoľvek obmedzení každý kto dobrovoľne prejaví záujem.

Umožnili sme aby si sporiteľ a dôchodca sám rozhodoval o svojom sporení a použití takto získaných úspor od začiatku až do samého konca.

Rozdiely plynúce z uvedených zmien v prospech sporiteľov sú ozaj markantné a neprehliadnuteľné.

Hoci garantujeme, že zapojením sa do sporenia nemôžete skončiť horšie ako keby ste si vôbec nesporili, netvrdíme, že sme vymysleli perpetum mobile.

Navrhli sme iba spôsob sporenia, ktorý vám umožní na pri uplatnení moderných Behaviorálnychprincípov získať aj niekoľkonásobne vyšší dôchodok ako dostanete ak sa do nášho sporenia vôbec nezapojíte alebo ostanete v súčasnom systéme.

SkryťVypnúť reklamu

Ak totiž čakáte od štátu zázraky aj bez vlastného pričinenia – skončíte navždy v čakárni na lepšie časy.

SPÔSOB SPORENIA:

Sporiť si budete môcť tak ako doposiaľ prostredníctvom vami vybraných Dôchodkových správcovských spoločnosti (SS) zhodnocovaním vložených peňazí. SS budete môcť kedykoľvek (na základe vykázaných výsledkov) ako v súčasnosti zmeniť.

Avšak na základe vykonaných zmien sa už bude môcť zapojiť bez obáv do sporenia aj ďalší cca 1 milión poistencov Sociálnej poisťovne (SP) na ktorých je v súčasnosti uplatňované diskriminačné obmedzenie podľa dosiahnutého veku od 35 rokov (v II. pilieri) alebo nízkopríjmoví poistenci SP, ktorým súčasný systém sporenia nevyhovuje, keďže sporením nedosiahnu vyšší dôchodok.

SkryťVypnúť reklamu

A spojením oboch sporiacich pilierov do jedného sporenia už nebudete musieť platiť nehorázne poplatky dvom správcovským spoločnostiam za rovnaké služby ale iba jednej – výkonnejšej a lacnejšej.

Zároveň si každý kto sporí v II. a III. pilieri môže preniesť svoje úspory do tohto nového efektívnejšieho sporenia.

Váš sporiaci účet bude zložený z 3 podúčtov na ktorých budú zvlášť evidované:

VLASTNÉ ÚSPORY SPORITEĽA PRÍSPEVKY OD SOCIÁLNEJ POISŤOVNE PRÍSPEVKY OD ZAMESTNÁVATEĽA

1. Vlastné úspory sporiteľa – tvoria vami vložené a zhodnocované peniaze.

Sporiť si bude môcť začať každý v produktívnom veku kto v čase prihlásenia platí odvody do Sociálnej poisťovne. Začať si sporiť budete môcť kedykoľvek keď to uznáte za vhodné, teda aj vo vyššom veku, či tesne pred dôchodkom (vždy sa vám sporenie vyplatí).

Na podúčte vlastné úspory budú evidované a neustále zhodnocované všetky vami vložené peniaze.Prispievať si už budete môcť na dôchodok – koľko chcete a kedy chcete. Dokonca môžete dočasne, či nastálo znížiť vlastné príspevky až na 0 €, nič tým nestratíte. Pokračovať v sporení s vysokým ziskom budete môcť kedykoľvek keď vám to zmenená finančná situácia umožní. Žiadne pokuty, žiadne tresty vás za nízke sporenie alebo nepokračovanie v sporení nečakajú. Úspory vám aj napriek prerušeniu sporenia, či v čase nezamestnanosti budú stále rásť o možné príspevky od zamestnávateľa a z vysokého zhodnocovania už dosiahnutých úspor.

Nik už nebude dehonestovať vaše sporenie preraďovaním vašich úspor do (stratového) tzv. garančného sporenia v nízko výnosných dlhopisových fondoch (ani v období 10 rokov pred dôchodkom – II. pilier) kde vám zhodnocovanie úspor po odpočítaní inflácie nekompenzuje ani rast životnej úrovne ostatného obyvateľstva a sporenie sa stáva takmer zbytočným).

Nik sa vás nebude pýtať kto vám prispel na váš sporiaci účet, resp. skade sa tam objavili peniaze. Teda prispievať za vás bude môcť aj niekto iný, napr. príbuzný alebo potenciálny dedič.

Dokonca nami vytvorený systém umožňuje, aby ste si mohli kedykoľvek vybrať zo sporiaceho účtu časť alebo všetky vami vložené a zhodnotené peniaze aj v priebehu sporenia ak usúdite, že na to máte ozaj pádny dôvod (živelná pohroma, choroba, exekúcia...). Nikomu nič nemusíte vysvetľovať.

Takto sa stane váš sporiaci účet na dôchodok tvorený z vašich peňazí zároveň bežným sporiacim účtom ako v ktorejkoľvek inej sporiteľni, avšak s oveľa vyšším zhodnocovaním úspor, bez limitovaného obmedzenia výberu (viazanosti) a bez nadštandardných poplatkov platených vo forme daní, či ziskov komerčných sporiteľní za poskytované služby.

Budete mať teda založený ten najlepší sporiaci účet pre bežného sporiteľa aký na trhu môže existovať.

Samozrejme v prípade výberu peňazí v priebehu sporenia na dôchodok si musíte dobre zvážiť aký dopad bude mať váš predčasný výber na výšku dosiahnutého dôchodku (vysvetlenie v nasledujúcej časti).

Ak vám ani tieto dôvody nestačia ako vysvetlenie, prečo by ste si mali sporiť aj z vlastných peňazí, tak vedzte, že sa vám každé vami vložené Euro na sporiaci účet navýši o 100%-ný (alebo až 200?%-ný – záleží od schváleného nastavenia) príspevok od Sociálnej poisťovne, teda sa vám váš prírastok na sporiacom dôchodkovom účte automaticky zdvojnásobí (resp. až strojnásobí).

Na základe takéhoto vlastného sporenia si iba vy stanovíte hranice ako chcete v dôchodku žiť.

2. Príspevky od Sociálnej poisťovne  

Na podúčte Príspevky od Sociálnej poisťovne v našom sporení budú evidované mesačné príspevky zasielané Soc. poisťovňou až do výšky 4,5% v súčasnosti a 6% od r. 2024 vypočítané z 18% zásluhových odvodov na dôchodkové poistenie, tak ako je uzákonené v súčasnom II. pilieri.

Výška týchto príspevkov ale bude závislá od výšky mesačných (ročných) vkladov sporiteľov na podúčet – vlastné úspory. Budú to tzv. prepojené nádoby – váhy. Koľko peňazí si vložíte na svoj účet v dôchodkovom sporení, toľko (resp. až 2x viac) vám pribudne aj od SP. Teda bude to platiť aj naopak. Ak sa rozhodnete pre výber peňazí v priebehu sporenia z vami vložených a zhodnotených peňazí, ten istý pomer pôvodne vložených, avšak už zhodnotených peňazí od SP sa vráti späť do Dôchodkového fondu SP. Príspevky od SP totiž budú poskytované vo forme podmienečne nenávratnej účelovej pôžičky. A ak sa nesplní stanovený účel (výber nadobudnutých úspor v dôchodku), tak bude sporiteľ musieť vrátiť pôžičku pre nesplnenie podmienok. Samozrejme zároveň sa vám adekvátne navýši aj nárok na dôchodok z I. piliera. Teda nami navrhovaným sporením na dôchodok v žiadnom prípade neriskujete zníženie výšky pôvodného dôchodku aký by ste dosiahli aj bez sporenia iba z I. piliera od SP. Naopak, takto prehľadne oddelené naviac zhodnotené peniaze získané od zamestnávateľa, tak ako aj tie z vami vložených peňazí vám počas sporenia, ani po jeho skončení, či akoukoľvek zmenou legislatívy - už nik nebude môcť znárodniť a zobrať.

Z uvedeného vyplýva, že aj v priebehu sporenia si budete môcť korigovať aký vysoký dôchodok chcete dosiahnuť z I. piliera od SP a aký zo sporenia v programe DANTE.

Týmto spôsobom si bude každý sám neobmedzeným pánom a strojcom svojho osudu.

3. Príspevky od zamestnávateľa – súčasný III. pilier.

Navrhli sme nový spôsob vymožiteľnosti príspevkov na sporenie od zamestnávateľa v povolenej až 6%-tnej nezdanenej výške odvodov, vypočítanej zo mzdy, resp. vymeriavacieho základu sporiteľa. Navrhli sme zmenu z direktívneho na nezávislé prispievanie na sporiaci účet zamestnávateľmi pre všetkých svojich zamestnancov - sporiteľov. Navrhli sme aby príspevok zamestnávateľa nebol podmienený ním stanovenou výškou povinného vkladu sporiteľa (zamestnanca) na sporenie ako je tomu v súčasnosti.

Celkové úspory sporiteľov na dôchodok sa takto môžu navýšiť až o 1/3 zhodnotených príspevkov od zamestnávateľa. Aj tieto príspevky budú evidované a zhodnocované na samostatnom podúčte sporiteľa.

Sporiteľ si ich bude môcť celé vybrať až po skončení sporenia alebo použiť na ďalšie zhodnocovanie a vyplácanie v dôchodku.

Tak ako všetky zhodnotené vlastné úspory sporiteľa tvoriace zostatok na sporiacom účte aj tieto od zamestnávateľa budú v plnom rozsahu predmetom dedenia.

A splnením ďalších špecifických podmienok sa podľa návrhu môžu dokonca dediť aj zhodnotené úspory alebo ich časť dosiahnutá z príspevkov od Sociálnej poisťovne (teda aj všetky peniaze získané zo sporenia).

ZHODNOCOVANIE ÚSPOR

Súčasný systém sporenia v II. a III. pilieri prostredníctvom výberu Správcovských spoločností a umiestnenia úspor v jednotlivých menej a viac rizikových investičných fondoch bol ponechaný výhradne na slobodnej vôli sporiteľa. Ten vo väčšine prípadov nemá ani základné vedomosti o spôsobe a možnostiach efektívneho a rizikového investovania, preto je (až na zanedbateľné %) v danej oblasti absolútne nečinný.

Po 14-tich rokoch sporenia v II. pilieri a ešte dlhšie v III. je jednoznačne preukázané, že systém riadeného investovania úspor prostredníctvom sporiteľa je nielen neefektívny ale aj nefunkčný.

A tak väčšina, v súčasnosti cca 90% sporiteľov II. piliera nezarába v nízko výnosných, tzv. garančných dlhopisových fondoch kam ich úspory presunula vláda v r. 2013 často ani 1/3 možných výnosov z ponúkaných a dosiahnuteľných možností zhodnocovania úspor.

Prečo je tomu tak?

Lebo spôsob prenosu zodpovednosti na sporiteľov je akousi poistkou pre správcovské spoločnosti a tvorcov zákonov, ktorí sa takto môžu vyviniť z neefektívneho sporenia.

Tomuto súčasnému nízkemu zhodnocovaniu úspor bol trestuhodne prispôsobený aj spôsob odmeňovania Správcovských spoločností. Tie sú platené v prevažnej miere z istiny – teda z pravidelných vkladov na sporiace účty sporiteľov a nie na základe vykázaných výsledkov z investovania a zhodnocovania. Súčasný systém kde je sporiteľ zodpovedný za zhodnocovanie úspor to ani neumožňuje.

Preto ani po šiestich rokoch od zavedenie najvýnosnejších indexových fondov s priemerným zhodnocovaním vkladov vo výške nad 10% ich nemá kto zaviesť do III. piliera a v II. pilieri sa paradoxne väčšina nečinných sporiteľov nachádza v správcovskej spoločnosti, ktorá takýto fond vôbec nevyužíva.

Čuduj sa svete ale nikomu nevadí, že takto pripravil (okradol) tento štát iba za posledných 6 rokov sporiteľov II. piliera o cca 2 miliardy €, ktoré mohli získať naviac investovaním v indexových fondoch.

Preto my navrhujeme vytvoriť z tohto demotivačného odmeňovania správcov normálne tržné a konkurenčné prostredie. Navrhli sme vysoko efektívny a motivačný spôsob odmeňovania správcovských spoločností, čím dosiahneme, že aj ich ročná výška zisku bude spravodlivo v danom sporení závislá iba od výšky dosiahnutého zhodnocovania úspor sporiteľov.

Pre splnenie tohto cieľa (efektívneho zhodnocovania úspor sporiteľov) navrhujeme preniesť ťarchu zodpovednosti (z neaktívnych sporiteľov) na správcovské spoločnosti, teda na profesionálov v investovaní.

Takto konečne vznikne medzi SS konkurenčné prostredie s oveľa vyšším zhodnocovaním úspor v ktorom si sporiteľ bude môcť vyberať nielen najlepšiu správcovskú spoločnosť ale bude môcť rozdeliť svoje úspory pre obmedzenie rizika možných strát aj medzi viaceré SS (ani to v súčasnosti nie je možné).

VÝSLEDOK SPORENIA

Propagovaný výsledok nami navrhnutého sporenia v porovnaní na súčasnosť sa možno bude zdať ľuďom, ktorí sa dostatočne neorientujú v systéme sporenia pravdepodobne zavádzajúci až neuveriteľný. Našťastie sa dá analyzovať a hodnoverne preukázať. 

Aká je teda pravda?

Súčasní sporitelia s priemerným zárobkom, ktorí si sporia od vzniku II. piliera a zároveň sa zapojili do sporenia v III. pilieri v r. 2044 pri v tom čase vykazovaných priemerných platoch cca 2 000 € obdržia pri odchode do dôchodku mesačný výmer vrátane dôchodku z I. piliera od SP vo výške cca ... 750 €.

Sporitelia s priemerným zárobkom v našom sporení DANTE ak by si začali sporiť v r. 2018 v r. 2060 pri vykazovaných priemerných platoch cca 2 500 € môžu dostať pri odchode do dôchodku mesačný výmer vrátane dôchodku z I. piliera od SP až vo výške cca ... 2 200 € !!!

Podrobnosti výpočtu si môžete pozrieť v prílohe tohto blogu.

VYPLÁCANIE DÔCHODKOV

Aj vo vyplácaní dôchodkov z nadobudnutých úspor navrhujeme množstvo zmien v prospech slobodného výberu sporiteľov tak, aby v maximálnej miere zohľadňovalo ich potreby.

nebude nik musieť povinne zverovať svoje úspory komerčným životným poisťovniam na doživotné vyplácanie smiešnych príspevkov k dôchodkom (vzorec výpočtu je zámerne utajený pred verejnosťou) a takto živiť ziskové hospodárenie vybraných poisťovní a zároveň sa deliť o svoje peniaze s dlhšie preživšími dôchodcami v nasilu vynútenej solidarite.

Už vám nebude týmto spôsobom upieraná možnosť dedenia, či výberu vlastných a zamestnaneckých úspor. Naopak, v našom sporení budú všetky úspory (ak sa nerozhodnete po skončení riadneho sporenia pre možný výber vlastných a zamestnaneckých úspor) aj v dôchodku naďalej vysoko zhodnocované a naďalej vám budú zarábať na vyššie dôchodky.

Navrhli sme sofistikovaný systém efektívneho a variabilného multifunkčného použitia úspor po ukončení dôchodkového sporenia. Iba čas ukáže aké úspory ste dosiahli, teda až na konci svojho sporenia na dôchodok sa najlepšie zorientujete a rozhodnete ako s týmito úsporami chcete naložiť. Pripravili sme rozsiahle spektrum možností, ktoré v maximálnej miere uspokoja aj tých najnáročnejších dôchodcov a zároveň nepoškodia ani záujmy štátu v oblasti starostlivosti o budúcnosť seniorov.

KONSOLIDÁCIA DEFICITU PROSTRIEDKOV SP V I. PILIERI

V súčasnosti sú starobné dôchodky vyplácané SP z odvodov z miezd pracujúcich pre viac ako 1 milión starobných dôchodcov v priemernej výške 440 € = necelých 50% priemeru dosahovaných miezd v SR. Aj terajší sporitelia dostanú dôchodok aj z I. piliera od Soc. poisťovne. A aj v budúcnosti ak sa nič zásadné nezmení si SP udrží dominantné postavenie pri vyplácaní starobných dôchodkov – tak je systém nastavený.

Na základe krátkozrakých populistických politických opatrení (zastropovanie veku odchodu do dôchodku) a nezvratných demografických zmien (nízka pôrodnosť = úbytok obyvateľstva v produktívnom veku) a starnutia obyvateľstva (neustále sa predlžujúci vek dožitia dôchodcov = viac poberateľov) hrozí radikálny pokles vyplácaných starobných dôchodkov od Sociálnej poisťovne.

Ten je údajne nezvratný a v blízkej budúcnosti sa zmení možno až na katastrofický scenár, viď:

Čo nás čaká.
Čo nás čaká. (zdroj: RRZ)

Údajne vznikne odborníkmi proklamovaný deficit v dôchodkovom fonde SP až 138 miliárd Eur. Preto bude potrebné okrem zvýšenia odvodov pracujúcich z miezd radikálne znížiť aj priemer vyplácaných dôchodkov (čo sa už postupne deje) možno až o 1/3, teda na 33% voči súčasnému priemeru.

Dá sa v prípade keď by ste premietnutím očakávaného stavu do súčasnosti poberali priemerný dôchodok 290 € ešte hovoriť o dôstojnom živote ?

Chcete byť v dôchodku závislí na žobraní peňazí od vlastných detí?

Alebo by ste radšej poberali dôchodok vo výške pôvodného platu a v prípade potreby odišli na dôchodok kedy vám to bude vyhovovať a nie v čase, ktorý vám nariadi štát? 

My asi ako jediní sa v predloženom projekte zaoberáme aj možnosťou ako popri nadobudnutí nadštandardných úspor na dôchodok (na úkor zahraničného kapitálu) môžeme zároveň zmierniť (tzv. nezvratný) úpadok vyplácaných dôchodkov štátom z I. piliera od SP. 

Záver:

Je normálne zaujímať sa o svoj život a o krajšiu budúcnosť už v mladom veku? Určite áno. A iba vy môžete rozhodnúť, či sa v ňom niečo podstatné zmení k lepšiemu. Súčasným politikom je v skutočnosti úplne jedno ako budete žiť v dôchodku a kto sa o vás postará.

Navrhnuté sporenie DANTE je podrobne opísané v sérii 10-tich blogov

Nečinne čakať ako tie naše dôchodky dopadnú je to najhlúpejšie voliteľné riešenie. 

Preto pripomíname výrok Alberta Einsteina: 

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení.

Ak sa chcete zapojiť do kampane za presadenie zavedenia nového dobrovoľného sporenia na dôchodok DANTE pripojte sa k novovytvorenej skupine s rovnomenným názvom na facebooku.

Spolu dosiahneme aj zdanlivo nemožné.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

42 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu