Pán Prezident, pre boha Vás prosím, nepodpisujte tie tri nové kódexy

Písmo: A- | A+

Tie čo Vám pred mesiacom poslali z národnej rady, čo majú nahradiť starý dobrý Občiansky súdny poriadok.  Naši sudcovia sa nimi aj tak nebudú riadiť a ten zabehaný systém v ktorom si žijú im tým len zbytočne narušíte.

Už vyše roka som účastníkom dedičského konania po otcovi takže Občiansky súdny poriadok, ktorý dedičské konanie upravuje, som mal dosť času a príležitostí naučiť sa ako otčenáš. Áno, ten Občiansky súdny poriadok (O.s.p.) ktorý vlastnou rukou podpísali v roku 1963 ešte naši klasici, súdruhovia Novotný a Lenárt. Majstrovské dielo. Po tej revolúcii v 89-tom, keď sme našich zaslúžilých súdruhov div nepovešali, doňho ale začali rýpať tí noví poslanci bez pravej viery, spravili takmer 80 noviel, a z majstrovského diela ktoré sa naši sudcovia na školách tak urputne bifľovali sa stal úplný galimatiáš. Už teraz mu nikto z nich poriadne nerozumie a pán Borec by ho chcel vymeniť za tri úplne nové? No katastrofa!

Špeciálne konanie o dedičstve od totality poslanci tak rozbombardovali že aby nové predpisy mali kam vôbec napísať, museli vytvoriť 31 nových paragrafov, 175a-zd, ktoré úkladne vložili medzi § 175 o platobných rozkazoch a § 176 o starostlivosti o maloletých tak, že sa tam skoro nedajú nájsť. Prečo to spravili netuším, vložiť ale do starého dobrého súdneho poriadku takto „potajme“ hromadu nových paragrafov mohlo spôsobiť našim sudcom vážne problémy. Našťastie, sudcovia si z nich nemusia robiť ťažkú hlavu, lebo jediné čo musia spraviť na začiatku dedičského konania je vypísať jedno lajstro ktorým na všetko čo je v týchto paragrafoch poveria nejakého notára, a nech sa o to čo tam je písané starajú notári. Stavím sa, že ani nie v 1% prípadov potom musia spraviť ešte niečo viac než oštemplovať osvedčenie o dedičstve spísané notárom, čím sa celé dedičské konanie skončí.

V skutku, je to pekne zabehaný systém. Notári si robia čo chcú aby z dedičstva dostali čím skôr svoj poplatok, dedičia chcú obvykle peniaze po nebožtíkovi taktiež čím skôr a do toho čo robí notár sa radšej nevŕtajú, no a sudcovia majú na starosti vážnejšie veci než nejaké dedičstvo. Takže, čo hovoria tie opísmenkované paragrafy zastrčené v O.s.p. medzi tými riadnými paragrafmi bez písmenka je viac menej všetkým jedno, nikomu tam moc neprekážajú. Ten nový Civilný mimosporový poriadok (C.m.p.) z týchto opísmenkovaných paragrafov ale robí tiež normálne paragrafy bez písmenka, § 158 až § 230, takže už nebudú také zašité. Ako sa potom sudcovia a notári budú vyhovárať prečo ich ignorujú?

Čo mám na mysli Vám vysvetlím na praktickom prípade. Súčasný zákon, § 175e O.s.p., ukladá súdom povinnosť dedičstvo počas dedičského konania zabezpečiť, a to aj bez návrhu dedičov. V mojom konaní ale súd/notári nespravili pre zabezpečenie dedičstva za vyše 15 mesiacov absolútne nič. Keďže na Slovensku nežijem a o dedičstvo sa nemôžem starať osobne, v októbri som požiadal súd aby ustanovil správcu dedičstva. V právnickej hantírke, podal som návrh na predbežné opatrenie. V prípade dedičského konania ho O.s.p. ale nazýva „neodkladné opatrenie“. Súd prvého stupňa moju žiadosť po vyše dvoch mesiacoch zamietol a odvolací súd o mojom odvolaní doposiaľ nerozhodol, hoci zákon stanovuje že o “predbežných opatreniach“ sú oba súdy povinné rozhodnúť bezodkladne najneskôr do 30 dní od podania návrhu/odvolania. Na dedičstve medzitým vznikli značné škody, keď som ale podal sťažnosť za nečinnosť predsedovi odvolacieho súdu, ten odpovedal že “neodkladné opatrenia“ ktoré súdom prikazuje § 175e spraviť aj bez návrhu nie sú “predbežné opatrenia“ o ktorých súd musí podľa § 75 ods. 4 O.s.p. rozhodnúť najneskôr do 30 dní po doručení návrhu.

Najprv som tomuto vysvetleniu nerozumel a v rozhorčení som napísal blog “Sú slovenskí sudcovia retardovaní?“, plus sťažnosť na ministerstvo spravodlivosti (ktoré sa k veci zatiaľ nevyjadrilo). Po lepšom uvážení som ale prišiel na genialitu tohto tvrdenia. Keďže súd nespravil nič pre zabezpečenie dedičstva “bez návrhu“, ako predpisuje zákon, mohlo by to vyzerať že si opomenul splniť svoju povinnosť. Keď ale súd nespraví nič ani do 30 dni po doručení návrhu, dá tým všetkým jasne najavo že slovenskí sudcovia majú výsostné právo ignorovať nie jeden ale všetky právne predpisy do radu, aby sa ľudia na to zbytočne nesťažovali. No nie je to geniálne? Ostáva sa už len spýtať JUDr. Bolebrucha, podpredsedu krajského súdu v Bratislave ktorý mi toto napísal, či na to prišiel úplne sám alebo ho to naučili už na právnej škole.

Vážený pán Prezident; keďže moje dedičské konanie sa bude ťahať asi ešte aj po vstupe tých nových kódexov do platnosti (ak dovtedy z dedičstva ešte niečo zostane), mám eminentný záujem aby ste nepodpísali niečo čo by mohlo narušiť po desaťročia zaužívané zvyklosti našich sudcov a notárov. Tie nové kódexy majú taký potenciál pretože ukladajú sudcom veľa povinností na ktoré ich v škole nepripravili. Napríklad:

Povinnosť zistiť si skutkový stav a vykonať ďalšie dokazovanie aj keď to účastníci konania nenavrhli (§ 35-36 C.m.p.). Hoci § 120 ods. 2 O.s.p. to taktiež súdu ukladá ako povinnosť v konaniach ktoré sa môžu začať aj bez návrhu (ako napr. dedičské konanie), z mojej skúsenosti to súdy nerobia a toto sa sudcom určíte nebude páčiť.

Povinnosť vykonať neodkladné opatrenia na zabezpečenie dedičstva v C.m.p. popisuje nie jeden paragraf, ako v O.s.p., ale celá hromada riadne číslovaných paragrafov (§ 179-186). To je až primoc jasné. Ak by pán Borec začal na dodržiavanie týchto paragrafov ešte nebodaj aj nástojiť, môžete očakávať sudcovsko-notársku vzburu.

Aby som nebol ale len negatívny, dobré je napríklad to, že o lehotách v ktorých má súd tieto neodkladné opatrenia vykonať ani nový C.m.p. nič nehovorí. Obávam sa však že to nebude stačiť. O lehotách na nariadenie “neodkladného opatrenia” totiž hovorí ten nový Civilný sporový poriadok (C.s.p.), § 320, a keďže § 2 C.m.p. stanovuje že “Na konania podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak“, sudcovia nebudú mať “nepriestrelnú” ochranu tvrdiť že to nie je ich povinnosť. Navyše, povšimnite si prosím že C.s.p. tieto opatrenia už nevolá ”predbežné“, ako O.s.p., ale „neodkladné“, rovnako ako sú pomenované v predpisoch o dedičskom konaní. Ako sa potom sudcovia budú môcť vyhovárať že to nie je to isté? No a že lehotu rozhodnúť o takýchto opatreniach po podaní návrhu C.s.p. skracuje z 30 na 15 dní je vrchol. Rozmýšľal pán Borec nad následkami takéhoto kroku? Nebude sa báť chodiť okolo justičného paláca?

Navrhujem Vám preto, vážený pán Prezident, iné riešenie. Povedzte pánu Borecovi aby dal sudcom ten pôvodný Občiansky súdny poriadok ktorý sa nabifľovali ešte v škole a ktorého sa dodnes držia, a zbytočne ich netrápte niečím novým. Keby náhodou pán Borec trval na svojom, povedzte mu aspoň nech tie nové predpisy dá prečítať nejakým deťom v základnej škole, či tie pochopia a zhodnú sa o čom sa v nich píše. Lebo garantujem Vám jednu vec, a to myslím úplne vážne, pokiaľ tie nové kódexy dajú sudcom akúkoľvek možnosť vyložiť si ich tak aby nemuseli nič spraviť, tak si ich tak zaručene vyložia.

No a keby ste mali záujem o návrh na skutočné riešenie, môj si možte prečítať tu.

Tento článok nebol korigovaný; za gramatické chyby sa ospravedlňujem.

Skryť Zatvoriť reklamu