Univerzálny projekt: "Prosociálne mesto" - princípy a tézy realizácie

Písmo: A- | A+

Prosociálnosť človeka, skupín ľudí, komunit, dokonca miest ma chytila k štúdiám v polovici 90-tych rokov minulého storočia. S vtedajším kaplánom v Bardejove - Marekom Vargom sme dali mestu na známosť projekt Prosociálny Bardejov.

Poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva si ho vtedy pozorne vypočuli, keďže ho prezentoval vtedajší kaplán Bardejova a..... skončil v šuplíku, pretože sme vraj, predbehli dobu o niekoľko desaťročí... A tak som ho po štvrťstoročí vytiahol ako jeho hlavný autor opäť na svetlo Božie. V čase vrcholiacej pandémie druhej vlny ochorenia KOVIDu-19 na Slovensku.

Kedy sa mocní odvolávajú na disciplínu a sebakontrolu obyvateľstva našich obcí a miest. Jej rapídny pokles v porovnaní s prvou vlnou pandémie v SR. A majú do istej miery pravdu! Podcenili sme pandémiu v súčasnej jej vlne a pre chýbajúce resp. malé a slabé autoregulačné, empatické a sebakontrolné mechanizmy v štruktúre našich osobností, ktoré sme nestihli V DOSTATOČNEJ miere zabezpečiť, sformovať a rozvinúť v edukačnom procese. Ešteže nám zafungovali vo vlne prvej, keď sme odolávali naj na svete. No, nevydržali sme vôľovo i mravne A ZAčALI SME SA PRUDKO PREPADAŤ. až NA OPAĆNÝ KONIEC REBRÍČKOV NA PLANéTE.

Teraz draho splácame dlhy v zanedbanom osobnostnom rozvoji. Aj preto často aj v tejto nepriaznivej dobe VYZDVIHUJEM OSOBNOSTNÚ VLASTNOSŤ - P R O S O C I A L N O S Ť - nad všetky existujúce v osobnostnej štruktúre človeka. Je základom reálneho každodenného napĺňania zmluvy Lásky, krorú odkázal realizovať pred 2000 rokmi náš Učiteľ - Pán Ježiš Kristus. Opakujem, že sa podstatne mýlil politik 20. stroročia - Winston Churchil vyhasujúc: "Nik z doposiaľ žijúcich ľudí nevymyslel na spoločenské súžťtie ľudí - ako DEMOKRACIU. Ale áno vymyslel.

Boží Syn: spoločenské zriadenie či zvázok ľudí žijúcich v D E O K R A C I I !!! Iba o jedno písmenko menej ako má demokracia. Možno aj preto je medzi nimi obrovský prienik princípov tvorby, jej výstavby a základných téz a hlavného cieľa. Je to spoločensvo 21. storočia. Integrácia deokracie a demokracie. Preto predkladám občanom Slovenska univerzálny projekt tvorby komunít 21. storočia.

PROSOCIÁLNY BARDEJOV (MESTO!) (Základné tézy a princípy projektu každého mesta)

Základné východiská projektu

Projekt „Prosociálny Bardejov“ je zameraný na formovanie a rozvoj prosociálneho myslenia, správania, postojov, presvedčenia a konania občanov a obyvateľov mesta Bardejov a jeho okolia ako základného predpokladu dôstojného a účinného zvládania riešenia každodenných problémových situácií a ťažkostí, ktoré prináša doba, ktorú žijeme. Osvojené a rozvinuté sociálne zručnosti, vedomosti, dynamické stereotypy a algoritmy zvládania problémov a ťažkostí nám pomôžu vytvoriť také podmienky a rámec medziľudských vzťahov a sociálnych interakcií, ktorých spolupôsobenie prinesie efekty dobrej komunikácie, sociálneho cítenia, filantropie, angažovanosti, vzájomnej pomoci, subsidiarity, solidarity a priateľských medziľudských vzťahov medzi nami – občanmi a obyvateľmi Bardejova a jeho okolia. Prosociálnosť sa môže stať charakteristickou osobnostnou kvalitou každého jednotlivca i sociálnych skupín občanov, môže byť zdrojom a stimulátorom vnútorného bohatstva i netušenej energie, ktorých synergické efekty môžu výrazne pomôcť obyvateľom mesta prekonávať nahromadené ťažkosti a problémy a eliminovať nepriaznivú existenčnú situáciu v regióne. Výhodou projektu je skutočnosť, že ide o investíciu do ľudského potenciálu, do kvality a štruktúry osobnosti človeka každého veku, osobitne do detí a mládeže. V duchu základnej tézy, že každý,kto chce a má primeraný záujem, môže na sebe kontinuálne pracovať a môže sa pozitívne formovať a zmeniť. V každom čase a veku sa dá objavovať a rozvíjať osobnostný potenciál každého z nás. Máme štruktúry a inštitúcie, ktoré majú všetky predpoklady intenzívne pomáhať uvedenému procesu zmeny myslenia vo vysoko pozitívne a aktívne, hľadajúce a nachádzajúce spoločensky primerané riešenia životných problémov a situácií. Opierajúce sa o princíp - nie ako sa to nedá, lež ako to ide riešiť k prospechu zainteresovaných. A o múdrosť svätého Tomáša Akvinského v podobe tézy: Čo chceš aby robili tebe iní, to konaj aj ty im ! Prosociálne zmýšľajúci a konajúci človek je totiž zároveň človek so zmyslom pre spoločenstvo, komunitu, skupinu či pracovný tím, ktorým je ochotný dať a podriadiť všetko, ktorý pre ne žije a využíva svoj ľudský potenciál a individuálne schopnosti. Je opakom egoistického, exploatívneho a ipsocentrického človeka, ktorého „skvelá profesionálna kariéra, vzostup a podiel na moci“ sa stala pre mnohých z nás životným vzorom a cieľom. Cieľom projektu je teda edukácia a formovanie človeka s novými prístupmi, životným zameraním, filozofiou, presvedčením, postojmi a predovšetkým humánnym správaním a konaním opierajúcim sa aj o zdravé a overené korene a tradície nášho národa, osobitne o kresťanský humanizmus a morálku, ktoré sú príznačné práve pre obyvateľov Bardejova a okolia. Ako to nakoniec presvedčivo vyplýva aj z materiálu „Strategický plán ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov“, kde z tabuľky č.4 jasne vyplýva, že až 91,94% občanov mesta sú kresťania vyznávajúci – rímskokatolícke (63,15), gréckokatolícke (16,93), pravoslávne (4,32) a evanjelické (7,54) náboženstvo. Prečo je potrebné zdôrazniť práve tento fakt? Pretože prosociálnosť osobnosti človeka je vlastne synonymom žitej kresťanskej lásky. V občanoch mesta tak máme obrovský vnútorný potenciál – ľudský zdroj, ktorý možno pri realizácii strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov vedome využiť, nie však zneužiť ich sociálne a kresťanské cítenie. Prosociálnosť totiž znamená aj orientáciu človeka na zmysluplnú činnosť a životné hodnoty. Pritom vieme, napr. podľa výskumov profesora Farnswortha z Harwardskej univerzity, že najväčšou chorobou našej doby je bezcieľnosť, nuda, nedostatok zmyslu a účelného zamerania našej činnosti a existencie. Dnešného človeka sa čoraz viac zmocňuje stav označovaný odborníkmi ako existenčné vákuum spojené s konformizmom a ohromným nedostatkom vlastnej iniciatívy. Aj na tieto negatíva je rozumnou terapiou práve praktizovaná prosociálnosť na báze žitej lásky. Lásky, ktorá nie je prejavom slepých pudov či príveskom sexuality (Freud), ale lásky, ktorá v skutočnosti predstavuje prapôvodný jav ľudskej existencie (Frankl). Lásky, ktorá človeka poľudšťuje a aktivizuje, ba napĺňa zmysel jeho života rôznou službou blížnym.

Výhodou je aj možná participácia a spolupráca štátnych, verejných, regionálnych i cirkevných inštitúcií, teda využitie prirodzených i transcendentálnych prostriedkov v prospech našich občanov rozličných vekových kategórií žijúcich a pôsobiacich v Bardejove a jeho okolí zvyšujúca synergické efekty projektu.

Cieľom a víziou projektu je výraznejšie prosociálne správanie a konanie občanov Bardejova voči sebe, iným ľuďom, voči iným spoločenstvám a komunitám zamerané na posilňovanie kultúry zmysluplného a naplneného života a elimináciu vplyvov kultúry smrti, konzumného spôsobu života a hedonizmu.

Program edukácie k prosociálnosti, ktorý je organickou súčasťou projektu sa opiera o tieto princípy a východiská:

A/ Súbor osobnostných kvalít, vlastností, sociálnych zručností a spôsobilostí podnecujúcich rozvoj prosociálnosti, predovšetkým zo strany edukovaných – je u nich potrebné objaviť, postupne formovať a rozvinúť predispozície k prosociánosti, kam patria:

1/ celkové dispozície a predpoklady osoby , jej úroveň medziľudských vzťahov a interakcií;

2/ komunikácia (verbálna i neverbálna);

3/ sebahodnotenie (kritické) a autoregulácia, úcta k sebe;

4/ kritické, no pozitívne hodnotenie druhých, dôstojnosť ľudskej osoby;

5/ komunikácia citov a emocionálna inteligencia;

6/ kreativita a kognitívna inteligencia;

7/ empatia – interpersonálna i sociálna;

8/ asertivita – riešenia agresivity, kompetitivity, pasivity, sebaovládanie, konflikty, ich riešenie, produktívna hádka;

9/rozvoj a formovanie svedomia, mravnosti, zmysluplných hodnotových postojov; 10/reálnea zobrazené prosociálne vzory a modely, prevencia,eliminácia negatívnych javov;

11/individuálne prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, filantropizmus, spolupráca, priateľstvo, zodpovednosť a starostlivosť o druhých, dobrovoľníctvo, altruizmus;

12/spoločenská a komplexná prosociálnosť – solidarita, nenásilie, občianska neposlušnosť, dialóg, subsidiarita, sociálna kritika, riešenie sociálnych problémov, láska ako agapé.

13/ zmysel pre duchovno, využitie prirodzených i transcendentných prostriedkov pri hľadaní a napĺňaní zmyslu života a svojho poslania v rodine, na pracovisku, v meste, vo farnosti i ako občana štátu, európskeho spoločenstva štátov i ako svetobčana, podiel pri riešení existujúcich globálnych problémov a hrozieb.

B/ Súbor požiadaviek kladených na profil edukátorov (rodičov, učiteľov, predstavených):

14/ sociálna percepcia -prijatie partnera takého, aký je, vyjadrenie sympatie;

15/ atribúcia (prisudzovanie) prosociálnosti partnerom, kolegom, deťom, žiakom;

16/ induktívna disciplína

17/ nabádanie, výzva k prosociálnosti v medziľudských vzťahoch a sociálnych interakciách;

18/ otvorené podporovanie prosociálnosti a láskavosti.

Časť A/ - predstavuje vlastný výchovný program projektu „Prosociálny Bardejov“. Časť B/ - reprezentuje výchovný štýl resp. zásady správania, predovšetkým nositeľov, šíriteľov, animátorov a priaznivcov prosociálnosti, teda jej učiteľov, pričom sa predpokladá komplexné osvojenie si všetkých atribútov tak vychovávateľmi ako aj vychovávanými t.j. postupný synergický efekt a dosah projektu na obyvateľov mesta a okolia.

Pri samotnej realizácii projektu používame a využívame osobitné výchovné metódy a pôsobenie na spoluobčanov, deti a mládež. Ide o špecifický spôsob učenia sa a zisku nových sociálnych zručností, vedomostí, návykov, spôsobilostí a postojov, ktoré je možné účinne a efektívne získať sociálnym výcvikom a tréningom, ktoré sa opierajú o zážitkové učenie a učenie hrou a tvorivými aktivitami napr. dramatizáciou, modelovaním životných situácií, rozborom životných skúseností, postojov, praxe a pod. Animátor je v pozadí, nechá frekventantov udalosti a javy aktívne a tvorivo prežívať, uvažovať o nich, diskutovať, osvojiť si ich cez vlastnú skúsenosť, experimentovať – iba spoluvytvára priestor a atmosféru na sebavýchovu, posilňovanie a rozvoj prosociálneho konania a správania zainteresovaných na projekte. Je zrejme, že prosociálne aktivity možno realizovať doma v rodinách pri rodinnej výchove, v záujmových skupinách, spolkoch, združeniach rovesníkov z radov detí, mládeže i dospelých, nezamestnaných i dôchodcov, manažérov i pracovných kolektívov a tímov, vo farnostiach i v spolkoch, v školskom vyučovaní i v mimoškolskej výchove, pri športových, svojpomocných, brigádnických, skrášľovacích, zdravotníckych, telovýchovných, rekreačných, turistických, kultúrnych a spoločenských akciách a aktivitách a ich propagácií medzi občanmi i v médiách. Jednoducho prosociálnym a láskavým môžem byť v každej životnej situácii – je to moje ľudské právo, ba pre kresťana je to základná povinnosť – žiť prakticky Ježišov zákon lásky k Bohu a blížnym!

Projekt je teda praktickou školou lásky a láskavosti a preukazovania nezištnej pomoci.

Aj preto,že jedna z akademických definícií prosociálnosti, prosociálneho správania sa človeka a spoločenstva je, podľa jedného z jej osnovateľov – profesora Roberta Roche- Olivara z nezávislej Univerzity v Barcelone, nasledujúca:

Prosociálnym nazývame také správanie a konanie, ktoré je zamerané na pomoc či v prospech druhých osôb, skupín alebo aj spoločenských cieľov, avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena pre iniciátora správania! Teda žiadna finančná odmena, ba dokonca ani pochvala, či uznanie sa nepredpokladá. To ale znamená, že motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo predispozícia či tendencia robiť to, čo prospeje druhým. Teda konanie dobra z vnútornej potreby, zo spáso- nosného cieľa svojho života, ktorý musí mať kresťan neustále na zreteli. Bardejovčania ho zrejme majú, pretože je tu zatiaľ sociálny zmier, napriek otrasnej skutočnosti, že v roku 2002 i 2003 bola v regióne najnižšia priemerná mzda zo všetkých 79 porovnávaných okresov, ako to uvádza Štatistický úrad SR.

Medzi charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že:

 • prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú rozličné ťažkosti;

 • prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti; vcítenie sa do problémov, ochota pomôcť

 • prijíma úspechy iných ľudí bez závisti a s prajnosťou;

 • je iniciatívna, kreatívna a vynaloží námahu v prospech iných bez očakávania odmeny;

 • má radosť z obdarovania niekoho a pociťuje potrebu rozdeliť sa s núdznym;

 • javí pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych a trpiacich;

 • sú u nej rozvinuté autoregulačné sebaovládacie osobnostné mechanizmy;

 • má zmysel pre spoločenstvo, komunitu a pre konanie všeobecného dobra a prospechu;

 • disponuje rozvíjajúcim mravným svedomím, ktoré aktívne využíva pri posudzovaní;

 • má schopnosť presvedčivo obhájiť svoje presvedčenie, postoje, myslenie, hodnoty, správanie a konanie i získať pre ne iných, predovšetkým váhajúcich a kolísajúcich;

 • je komunikatívna, včítane emocionálnej komunikácie a emocionálnej inteligencie;

 • dokáže pozitívne a kriticky zhodnotiť správanie druhých, akceptuje ich a dokáže im vyjadriť svoju sympatiu a povzbudenie;

 • vedome využíva pri sociálnych interakciách prirodzené i transcendentálne prostriedky s cieľom efektívneho a prospešného riešenia problémov a ťažkostí;

 • prejavuje prosociálne správanie – vie pomôcť, poradiť, obdaruje, delí sa, spolupracuje, je priateľská, zodpovedná a dokáže sa postarať o druhých;

 • disponuje prejavmi komplexnej a spoločenskej prosociálnosti, hlavne pomocou, solidaritou, sociálnym cítením, subsidiaritou, nachádzaním riešení sociálnych problémov, schopnosťou konštruktívnej sociálnej kritiky, využitím aj občianskej neposlušnosti, preferenciou nenásilia pri riešení konfliktných situácií s využitím dialogických a presvedčovacích metód, foriem a prostriedkov, primerane asertívnych.

Cieľom výchovy k prosociálnosti je teda nielen iba osvojenie určitého vonkajšieho správania a konania, ale privedenie jednotlivcov i skupín k tomu, aby sa správali prosociálne z vnútornej potreby, v súlade s nimi vyznávanej viery či životnej filozofie! V duchu zlatého pravidla morálky a mravnosti: „Čo nechceš, aby robili tebe iní – nerob to ani ty im!“

Projekt „Prosociálny Bardejov“ sa doposiaľ opiera o tieto komponenty:

 1. Víziu prosociálne správajúceho sa a konajúceho občana i spoločenstva;

 2. Základné východiská realizácie a úspešnosti projektu;

 3. Program edukácie projektu, zložený z:

  • Vlastného výchovného programu skupín občanov;

  • Výchovného štýlu animátorov a priaznivcov;

  • Špecifických metód a foriem učenia sa a rozvoja prosociálnosti u osobnosti či v komunite;

  • Spontánneho šírenia, posilňovania a presadzovania prosociálnosti, na úkor egoizmu, ipsocentrického, exploatačného správania, kariérizmu, korupcie a honbe za mocou, funkciami a postavením za každú cenu a bezohľadne.

 4. Definíciu a charakteristické prejavy prosociálnej osobnosti.

 5. Cieľ výchovy a vedenia občanov mesta k väčšej prosociálnosti prejavovanej v žitých medziľudských vzťahoch a sociálnych interakciách v meste a jeho okolí.

6. Okruh potencionálnych realizátorov projektu.

Čo je potrebné?

1/ Vyšpecifikovať konkrétnych reálnych realizátorov projektu s primeraným osvojením teoretických východísk i možným nácvikom sociálnych zručností a sociálnym tréningom vedúcim k rozvoju prosociálnosti:

 • v rodinách;

 • v cirkviach, farnostiach a spoločenstvách veriacich;

 • v štátnych, cirkevných, súkromných ZŠ a SŠ i v školských zariadeniach, krúžkoch;

 • v zboroch dobrovoľníkov z radov nezamestnaných;

 • v seniorských zboroch;

 • v inštitúciách a organizáciách participujúcich na výchove a vzdelávaní detí, mládeže a dospelých;

 • v záujmových a organizáciách, inštitúciách, združeniach, kluboch a spolkoch, včítane telovýchovných, turistických, branných;

 • v mládežníckych a detských organizáciách a občianskych združeniach;

 • v mimovládnych organizáciách a iniciatívach tretieho sektora, atď

 • na pracoviskách firiem, spoločností, korporácií, podnikov, zastupiteľstiev, štátnych a verejných orgánov a inštitúcii moci.

 • v oblasti regionálnych masmédií na podporu a publicitu dlhodobého projektu.

2/ Začleniť projekt do Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov, prisúdiť mu primeranú dôležitosť v hierarchii navrhnutých projektov, osloviť vytipovaných realizátorov, poskytnúť dostatočné vstupy a započať s praktickou realizáciou projektu.

3/ Poukázať na možné riziká, nepochopenie, pasivitu a neochotu meniť svoju osobnostnú štruktúru a kvalitu, osobitne u dospelej populácie v produktívnom veku. Propagovať možný prínos aktivity pre postupné zlepšenie životných podmienok a naplnenie vlastného života opretého o znalosť stereotypov riešenia problémových situácií a získanú prosociálnosť a rozvoj dobrých susedských, kolegiálnych medziľudských vzťahov a zmyslu pre spoločenstvo žijúce a kooperujúce aj na báze lásky, láskavosti a vzájomnej slušnosti a ohľaduplnosti s primeraným občianskym záujmom o veci verejné a všeobecného dobra.

4/ Založiť realizačný tím projektu ako organizáciu III. sektora a pokúsiť sa získať do konca júna 2004 na Ministerstve sociálnych vecí SR finančnú podporu na realizáciu projektu „Prosociálny Bardejov“ u kompetentnej pracovníčky ministerstva. Priebežne sledovať dlhodobú realizáciu projektu v meste, jeho prínos pre občianske súžitie a pre mobilizáciu ľudských zdrojov v rámci realizácie Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov.

5/ Vypracovať kompletnú propagáciu a metodiku realizácie projektu pre rodiny, cirkvi, školstvo a kategórie dospelých i inštitúcie participujúce na edukácii a riešení problémov občanov mesta Bardejov.

5/ V školách a školských zariadeniach malého školstva:

A/ Materské školy na území mesta v rámci predškolskej výchovy môžu vytvárať u detí predpoklady pre prosociálne správanie rozvojom vyšpecifikovaných osobnostných kvalít detí.

B/ Významné miesto má aj šesť štátnych a dve cirkevné ZŠ, kde sa formujú osobnostné kvality priamo v edukačnom procese i v rámci výchovy mimo vyučovanie. Realizáciu projektu „Prosociálny Bardejov“ môžu a už aj čiastočne realizujú na II. stupni: učitelia etickej výchovy a čiastočne aj učitelia náboženskej výchovy. Je predpoklad, že sa to deje aj na I. stupni ZŠ, zvlášť po schválení povinného vyučovania náboženskej a etickej výchovy aj na I. stupni ZŠ v školskom roku 2004/2005.

C/ Osnovy etickej výchovy vo vyučovacom procese SŠ vytvárajú dostatočný priestor na realizáciu projektu. Podobne náboženskej výchovy či občianskej náuky resp. náuky o spoločnosti. K rozvoju prosociálnosti prispieva vlastne každá výchovná situácia v edukačnom procese, len je to potrebné si uvedomiť a posilňovať takto jej miesto v našej osobnostnej štruktúre a konaní.

D/ Z ďalších škôl a školských zariadení možno zapojiť do aktivít predovšetkým: ZUŠ M. Vileca a CVČ V Bardejove. Podobne aj Školu v Prírode v Chmeľovej, Špeciálnu školu v Bardejove, Školu v Bardejovských kúpeľoch, ZŠ Dlhá Lúka.

Poznámka: Či možno počítať s frekventantmi elokovaných pracovísk VŠ v Bardejove neviem posúdiť. Avšak, ako bývalých žiakov ZŠ a SŠ by ich bolo vhodné aktívne zainteresovať a mohli by pracovať ako animátori projektu „Prosociálny Bardejov“ po ich zaangažovaní.

Príloha blogu:

Príspevok do diskusie diecéznej konzultácie v Bardejove

Bratia a sestry v Kristovi, dovoľte predniesť na tejto dekanátnej konzultácii svoj príspevok zameraný na formáciu osobnosti každého človeka, ktorý by chcel vedome a zodpovedne posilňovať svoju vieru a konať skutky svedectva lásky k Bohu a blížnym, a to zodpovednou a spásonosnou službou Bohu a blížnym, čo by ho mohlo prakticky priviesť k svätosti a napĺňal by tým zákon lásky i formovania Božieho Kráľovstva už tu i teraz. Všetko v duchu vypracovaných materiálov na prípravu diecéznej synody, aby sme mohli všetci ešte účinnejšie a efektívnejšie ohlasovať, posväcovať a spravovať nám zverený evanjeliový poklad i časné a večné veci našej existencie, nášho bytia. Ide o postupnú realizáciu projektu Prosociálny Bardejov, s ktorého základnými tézami by som chcel oboznámiť toto ctenné spoločenstvo.

Základné východiská projektu

Projekt „Prosociálny Bardejov“ je zameraný na formovanie a rozvoj prosociálneho myslenia, správania, postojov, presvedčenia a konania občanov a obyvateľov mesta Bardejov a jeho okolia ako základného predpokladu dôstojného a účinného zvládania riešenia každodenných problémových situácií a ťažkostí, ktoré prináša doba, ktorú žijeme. Osvojené a rozvinuté sociálne zručnosti, vedomosti, dynamické stereotypy a algoritmy zvládania problémov a ťažkostí nám pomôžu vytvoriť také podmienky a rámec medziľudských vzťahov a sociálnych interakcií, ktorých spolupôsobenie prinesie efekty dobrej komunikácie, sociálneho cítenia, filantropie, angažovanosti, vzájomnej pomoci, subsidiarity, solidarity a priateľských medziľudských vzťahov medzi nami – občanmi a obyvateľmi Bardejova a jeho okolia. Prosociálnosť sa môže stať charakteristickou osobnostnou kvalitou každého jednotlivca i sociálnych skupín občanov, môže byť zdrojom a stimulátorom vnútorného bohatstva i netušenej energie, ktorých synergické efekty môžu výrazne pomôcť obyvateľom mesta prekonávať nahromadené ťažkosti a problémy a eliminovať nepriaznivú existenčnú situáciu v regióne. Výhodou projektu je skutočnosť, že ide o investíciu do ľudského potenciálu, do kvality a štruktúry osobnosti človeka každého veku, osobitne do detí a mládeže. V duchu základnej tézy, že každý,kto chce a má primeraný záujem, môže na sebe kontinuálne pracovať a môže sa pozitívne formovať a zmeniť. V každom čase a veku sa dá objavovať a rozvíjať osobnostný potenciál každého z nás. Máme štruktúry a inštitúcie, ktoré majú všetky predpoklady intenzívne pomáhať uvedenému procesu zmeny myslenia vo vysoko pozitívne a aktívne, hľadajúce a nachádzajúce spoločensky primerané riešenia životných problémov a situácií. Opierajúce sa o princíp - nie ako sa to nedá, lež ako to ide riešiť k prospechu zainteresovaných. A o múdrosť svätého Tomáša Akvinského v podobe tézy: Čo chceš aby robili tebe iní, to konaj aj ty im ! Prosociálne zmýšľajúci a konajúci človek je totiž zároveň človek so zmyslom pre spoločenstvo, komunitu, skupinu či pracovný tím, ktorým je ochotný dať a podriadiť všetko, ktorý pre ne žije a využíva svoj ľudský potenciál a individuálne schopnosti. Je opakom egoistického, exploatívneho a ipsocentrického človeka, ktorého „skvelá profesionálna kariéra, vzostup a podiel na moci“ sa stala pre mnohých z nás životným vzorom a cieľom. Cieľom projektu je teda edukácia a formovanie človeka s novými prístupmi, životným zameraním, filozofiou, presvedčením, postojmi a predovšetkým humánnym správaním a konaním opierajúcim sa aj o zdravé a overené korene a tradície nášho národa, osobitne o kresťanský humanizmus a morálku.

size="11pt"Projekt je teda praktickou školou lásky a láskavosti a preukazovania nezištnej pomoci.

Aj preto,že jedna z akademických definícií prosociálnosti, prosociálneho správania sa človeka a spoločenstva je, podľa jedného z jej osnovateľov – profesora Roberta Roche- Olivara z nezávislej Univerzity v Barcelone, nasledujúca:

Prosociálnym nazývame také správanie a konanie, ktoré je zamerané na pomoc či v prospech druhých osôb, skupín alebo aj spoločenských cieľov, avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena pre iniciátora správania! Teda žiadna finančná odmena, ba dokonca ani pochvala, či uznanie sa nepredpokladá. To ale znamená, že motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo predispozícia či tendencia robiť to, čo prospeje druhým. Teda konanie dobra z vnútornej potreby, zo spáso- nosného cieľa svojho života, ktorý musí mať kresťan neustále na zreteli. Bardejovčania ho zrejme majú, pretože je tu zatiaľ sociálny zmier, napriek otrasnej skutočnosti, že v roku 2002 i 2003 bola v regióne najnižšia priemerná mzda zo všetkých 79 porovnávaných okresov, ako to uvádza Štatistický úrad SR.

Medzi charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že:

 • prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú rozličné ťažkosti;

 • prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti; vcítenie sa do problémov, ochota pomôcť

 • prijíma úspechy iných ľudí bez závisti a s prajnosťou;

 • je iniciatívna, kreatívna a vynaloží námahu v prospech iných bez očakávania odmeny;

 • má radosť z obdarovania niekoho a pociťuje potrebu rozdeliť sa s núdznym;

 • javí pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych a trpiacich;

 • sú u nej rozvinuté autoregulačné sebaovládacie osobnostné mechanizmy;

 • má zmysel pre spoločenstvo, komunitu a pre konanie všeobecného dobra a prospechu;

 • disponuje rozvíjajúcim mravným svedomím, ktoré aktívne využíva pri posudzovaní;

 • má schopnosť presvedčivo obhájiť svoje presvedčenie, postoje, myslenie, hodnoty, správanie a konanie i získať pre ne iných, predovšetkým váhajúcich a kolísajúcich;

 • je komunikatívna, včítane emocionálnej komunikácie a emocionálnej inteligencie;

 • dokáže pozitívne a kriticky zhodnotiť správanie druhých, akceptuje ich a dokáže im vyjadriť svoju sympatiu a povzbudenie;

 • vedome využíva pri sociálnych interakciách prirodzené i transcendentálne prostriedky s cieľom efektívneho a prospešného riešenia problémov a ťažkostí;

 • prejavuje prosociálne správanie – vie pomôcť, poradiť, obdaruje, delí sa, spolupracuje, je priateľská, zodpovedná a dokáže sa postarať o druhých;

 • disponuje prejavmi komplexnej a spoločenskej prosociálnosti, hlavne pomocou, solidaritou, sociálnym cítením, subsidiaritou, nachádzaním riešení sociálnych problémov, schopnosťou konštruktívnej sociálnej kritiky, využitím aj občianskej neposlušnosti, preferenciou nenásilia pri riešení konfliktných situácií s využitím dialogických a presvedčovacích metód, foriem a prostriedkov, primerane asertívnych.

Cieľom a víziou projektu je výraznejšie prosociálne správanie a konanie občanov Bardejova voči sebe, iným ľuďom, voči iným spoločenstvám a komunitám zamerané na posilňovanie kultúry zmysluplného a naplneného života a elimináciu vplyvov kultúry smrti, konzumného spôsobu života a hedonizmu.

Cieľom výchovy k prosociálnosti je teda nielen iba osvojenie určitého vonkajšieho správania a konania, ale privedenie jednotlivcov i skupín k tomu, aby sa správali prosociálne z vnútornej potreby, v súlade s nimi vyznávanej viery či životnej filozofie! V duchu zlatého pravidla morálky a mravnosti: „Čo nechceš, aby robili tebe iní – nerob to ani ty im!“

Výhodou je aj možná participácia a spolupráca štátnych, verejných, regionálnych i cirkevných inštitúcií, teda využitie prirodzených i transcendentálnych prostriedkov v prospech našich občanov rozličných vekových kategórií žijúcich a pôsobiacich v Bardejove a jeho okolí zvyšujúca synergické efekty projektu.

Program edukácie k prosociálnosti, ktorý je organickou súčasťou projektu sa opiera o tieto princípy a východiská:

A/ Súbor osobnostných kvalít, vlastností, sociálnych zručností a spôsobilostí podnecujúcich rozvoj prosociálnosti, predovšetkým zo strany edukovaných – je u nich potrebné objaviť, postupne formovať a rozvinúť predispozície k prosociánosti, kam patria:

1/ celkové dispozície a predpoklady osoby , jej úroveň medziľudských vzťahov a interakcií;

2/ komunikácia (verbálna i neverbálna);

3/ sebahodnotenie (kritické) a autoregulácia, úcta k sebe;

4/ kritické, no pozitívne hodnotenie druhých, dôstojnosť ľudskej osoby;

5/ komunikácia citov a emocionálna inteligencia;

6/ kreativita a kognitívna inteligencia;

7/ empatia – interpersonálna i sociálna;

8/ asertivita – riešenia agresivity, kompetitivity, pasivity, sebaovládanie, konflikty, ich riešenie, produktívna hádka;

9/rozvoj a formovanie svedomia, mravnosti, zmysluplných hodnotových postojov; 10/reálnea zobrazené prosociálne vzory a modely, prevencia,eliminácia negatívnych javov;

11/individuálne prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, filantropizmus, spolupráca, priateľstvo, zodpovednosť a starostlivosť o druhých, dobrovoľníctvo, altruizmus;

12/spoločenská a komplexná prosociálnosť – solidarita, nenásilie, občianska neposlušnosť, dialóg, subsidiarita, sociálna kritika, riešenie sociálnych problémov, láska ako agapé.

13/ zmysel pre duchovno, využitie prirodzených i transcendentných prostriedkov pri hľadaní a napĺňaní zmyslu života a svojho poslania v rodine, na pracovisku, v meste, vo farnosti i ako občana štátu, európskeho spoločenstva štátov i ako svetobčana, podiel pri riešení existujúcich globálnych problémov a hrozieb.

B/ Súbor požiadaviek kladených na profil edukátorov (rodičov, učiteľov, predstavených):

14/ sociálna percepcia -prijatie partnera takého, aký je, vyjadrenie sympatie;

15/ atribúcia (prisudzovanie) prosociálnosti partnerom, kolegom, deťom, žiakom;

16/ induktívna disciplína

17/ nabádanie, výzva k prosociálnosti v medziľudských vzťahoch a sociálnych interakciách;

18/ otvorené podporovanie prosociálnosti a láskavosti.

Časť A/ - predstavuje vlastný výchovný program projektu „Prosociálny Bardejov“. Časť B/ - reprezentuje výchovný štýl resp. zásady správania, predovšetkým nositeľov, šíriteľov, animátorov a priaznivcov prosociálnosti, teda jej učiteľov, pričom sa predpokladá komplexné osvojenie si všetkých atribútov tak vychovávateľmi ako aj vychovávanými t.j. postupný synergický efekt a dosah projektu na obyvateľov mesta a okolia.

Projekt „Prosociálny Bardejov“ sa doposiaľ opiera o tieto komponenty:

 1. Víziu prosociálne správajúceho sa a konajúceho občana i spoločenstva;

 2. Základné východiská realizácie a úspešnosti projektu;

 3. Program edukácie projektu, zložený z:

  • Vlastného výchovného programu skupín občanov;

  • Výchovného štýlu animátorov a priaznivcov;

  • Špecifických metód a foriem učenia sa a rozvoja prosociálnosti u osobnosti či v komunite;

  • Spontánneho šírenia, posilňovania a presadzovania prosociálnosti, na úkor egoizmu, ipsocentrického, exploatačného správania, kariérizmu, korupcie a honbe za mocou, funkciami a postavením za každú cenu a bezohľadne.

 1. Definíciu a charakteristické prejavy prosociálnej osobnosti.

 2. Cieľ výchovy a vedenia občanov mesta k väčšej prosociálnosti prejavovanej v žitých medziľudských vzťahoch a sociálnych interakciách v meste a jeho okolí.

 3. Okruh potencionálnych realizátorov projektu, kam nesporne patrí aj katolícka cirkev.

Ako to nakoniec presvedčivo vyplýva aj z materiálu „Strategický plán ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov“, kde z tabuľky č.4 jasne vyplýva, že až 91,94% občanov mesta sú kresťania vyznávajúci – rímskokatolícke (63,15), gréckokatolícke (16,93), pravoslávne (4,32) a evanjelické (7,54) náboženstvo. Prečo je potrebné zdôrazniť práve tento fakt? Pretože prosociálnosť osobnosti človeka je vlastne synonymom žitej kresťanskej lásky. V občanoch mesta tak máme obrovský vnútorný potenciál – ľudský zdroj, ktorý možno pri realizácii strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta Bardejov vedome využiť, nie však zneužiť ich sociálne a kresťanské cítenie. Prosociálnosť totiž znamená aj orientáciu človeka na zmysluplnú činnosť a životné hodnoty. Pritom vieme, napr. podľa výskumov profesora Farnswortha z Harwardskej univerzity, že najväčšou chorobou našej doby je bezcieľnosť, nuda, nedostatok zmyslu a účelného zamerania našej činnosti a existencie. Dnešného človeka sa čoraz viac zmocňuje stav označovaný odborníkmi ako existenčné vákuum spojené s konformizmom a ohromným nedostatkom vlastnej iniciatívy. Aj na tieto negatíva je rozumnou terapiou práve praktizovaná prosociálnosť na báze žitej lásky. Lásky, ktorá nie je prejavom slepých pudov či príveskom sexuality (Freud), ale lásky, ktorá v skutočnosti predstavuje prapôvodný jav ľudskej existencie (Frankl). Lásky, ktorá človeka poľudšťuje a aktivizuje, ba napĺňa zmysel jeho života rôznou službou blížnym, ktorá je presvedčivým svedectvom našej cesty k svätosti.

Ďakujem za pozornosť. Predkladateľ: RNDr. PaedDr. Mgr. Ivan Olejár

Príspevok do diskusie dekanátnej konzultácie v Bardejove

Bratia a sestry v Kristovi, dovoľte predniesť na tejto dekanátnej konzultácii svoj príspevok zameraný na formáciu osobnosti každého človeka, ktorý by chcel vedome a zodpovedne posilňovať svoju vieru a konať skutky svedectva lásky k Bohu a blížnym, a to zodpovednou a spásonosnou službou Bohu a blížnym, čo by ho mohlo prakticky priviesť k svätosti a napĺňal by tým zákon lásky i formovania Božieho Kráľovstva už tu i teraz. Všetko v duchu vypracovaných materiálov na prípravu diecéznej synody, aby sme mohli všetci ešte účinnejšie a efektívnejšie ohlasovať, posväcovať a spravovať nám zverený evanjeliový poklad i časné a večné veci našej existencie, nášho bytia. Ide o postupnú realizáciu projektu Prosociálny Bardejov, s ktorého základnými tézami by som chcel oboznámiť toto ctenné spoločenstvo.

Základné východiská projektu

Projekt „Prosociálny Bardejov“ je zameraný na formovanie a rozvoj prosociálneho myslenia, správania, postojov, presvedčenia a konania občanov a obyvateľov mesta Bardejov a jeho okolia ako základného predpokladu dôstojného a účinného zvládania riešenia každodenných problémových situácií a ťažkostí, ktoré prináša doba, ktorú žijeme. Osvojené a rozvinuté sociálne zručnosti, vedomosti, dynamické stereotypy a algoritmy zvládania problémov a ťažkostí nám pomôžu vytvoriť také podmienky a rámec medziľudských vzťahov a sociálnych interakcií, ktorých spolupôsobenie prinesie efekty dobrej komunikácie, sociálneho cítenia, filantropie, angažovanosti, vzájomnej pomoci, subsidiarity, solidarity a priateľských medziľudských vzťahov medzi nami – občanmi a obyvateľmi Bardejova a jeho okolia. Prosociálnosť sa môže stať charakteristickou osobnostnou kvalitou každého jednotlivca i sociálnych skupín občanov, môže byť zdrojom a stimulátorom vnútorného bohatstva i netušenej energie, ktorých synergické efekty môžu výrazne pomôcť obyvateľom mesta prekonávať nahromadené ťažkosti a problémy a eliminovať nepriaznivú existenčnú situáciu v regióne. Výhodou projektu je skutočnosť, že ide o investíciu do ľudského potenciálu, do kvality a štruktúry osobnosti človeka každého veku, osobitne do detí a mládeže. V duchu základnej tézy, že každý,kto chce a má primeraný záujem, môže na sebe kontinuálne pracovať a môže sa pozitívne formovať a zmeniť.

Projekt „Prosociálny Bardejov“ sa doposiaľ opiera o tieto komponenty:

1. Víziu prosociálne správajúceho sa a konajúceho občana i spoločenstva;

2. Základné východiská realizácie a úspešnosti projektu;

3. Program edukácie projektu, zložený z:

  • Vlastného výchovného programu skupín občanov;

  • Výchovného štýlu animátorov a priaznivcov;

  • Špecifických metód a foriem učenia sa a rozvoja prosociálnosti u osobnosti či v komunite;

  • Spontánneho šírenia, posilňovania a presadzovania prosociálnosti, na úkor egoizmu, ipsocentrického, exploatačného správania, kariérizmu, korupcie a honbe za mocou, funkciami a postavením za každú cenu a bezohľadne.

 1. Definíciu a charakteristické prejavy prosociálnej osobnosti.

 2. Cieľ výchovy a vedenia občanov mesta k väčšej prosociálnosti prejavovanej v žitých medziľudských vzťahoch a sociálnych interakciách v meste a jeho okolí.

Okruh potencionálnych realizátorov projektu, kam nesporne patrí aj katolícka cirkev, pretože prosociálnosť ako prakticky žitá láska ako agapé napĺňa Ježišov zákon lásky, posilňuje a rozvíja vieru a je cestou k večnej spáse pre jej nositeľa a realizátora.

Prosociálnym nazývame také správanie a konanie, ktoré je zamerané na pomoc či v prospech druhých osôb, skupín alebo aj spoločenských cieľov, avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena pre iniciátora správania! Teda žiadna finančná odmena, ba dokonca ani pochvala, či uznanie sa nepredpokladá. To ale znamená, že motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo predispozícia či tendencia robiť to, čo prospeje druhým. Teda konanie dobra z vnútornej potreby, zo spáso- nosného cieľa svojho života, ktorý musí mať kresťan neustále na zreteli.

Medzi charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že:

 • prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú rozličné ťažkosti;

 • prežíva s inými ľuďmi ich starosti a radosti; vcítenie sa do problémov, ochota pomôcť

 • prijíma úspechy iných ľudí bez závisti a s prajnosťou;

 • je iniciatívna, kreatívna a vynaloží námahu v prospech iných bez očakávania odmeny;

 • má radosť z obdarovania niekoho a pociťuje potrebu rozdeliť sa s núdznym;

 • javí pochopenie pre starosti a nevýhody svojich známych a trpiacich;

 • sú u nej rozvinuté autoregulačné sebaovládacie osobnostné mechanizmy;

 • má zmysel pre spoločenstvo, komunitu a pre konanie všeobecného dobra a prospechu;

 • disponuje rozvíjajúcim mravným svedomím, ktoré aktívne využíva pri posudzovaní;

 • má schopnosť presvedčivo obhájiť svoje presvedčenie, postoje, myslenie, hodnoty, správanie a konanie i získať pre ne iných, predovšetkým váhajúcich a kolísajúcich;

 • je komunikatívna, včítane emocionálnej komunikácie a emocionálnej inteligencie;

 • dokáže pozitívne a kriticky zhodnotiť správanie druhých, akceptuje ich a dokáže im vyjadriť svoju sympatiu a povzbudenie;

 • vedome využíva pri sociálnych interakciách prirodzené i transcendentálne prostriedky s cieľom efektívneho a prospešného riešenia problémov a ťažkostí;

 • prejavuje prosociálne správanie – vie pomôcť, poradiť, obdaruje, delí sa, spolupracuje, je priateľská, zodpovedná a dokáže sa postarať o druhých;

 • disponuje prejavmi komplexnej a spoločenskej prosociálnosti, hlavne pomocou, solidaritou, sociálnym cítením, subsidiaritou, nachádzaním riešení sociálnych problémov, schopnosťou konštruktívnej sociálnej kritiky, využitím aj občianskej neposlušnosti, preferenciou nenásilia pri riešení konfliktných situácií s využitím dialogických a presvedčovacích metód, foriem a prostriedkov, primerane asertívnych.

Cieľom a víziou projektu je výraznejšie prosociálne správanie a konanie občanov Bardejova voči sebe, iným ľuďom, voči iným spoločenstvám a komunitám zamerané na posilňovanie kultúry zmysluplného a naplneného života a elimináciu vplyvov kultúry smrti, konzumného spôsobu života a hedonizmu.

Projekt je teda praktickou školou lásky a láskavosti a preukazovania nezištnej pomoci.

Prosociálnosť totiž znamená aj orientáciu človeka na zmysluplnú činnosť a životné hodnoty. Pritom vieme, napr. podľa výskumov profesora Farnswortha z Harwardskej univerzity, že najväčšou chorobou našej doby je bezcieľnosť, nuda, nedostatok zmyslu a účelného zamerania našej činnosti a existencie. Dnešného človeka sa čoraz viac zmocňuje stav označovaný odborníkmi ako existenčné vákuum spojené s konformizmom a ohromným nedostatkom vlastnej iniciatívy. Aj na tieto negatíva je rozumnou terapiou práve praktizovaná prosociálnosť na báze žitej lásky. Lásky, ktorá nie je prejavom slepých pudov či príveskom sexuality (Freud), ale lásky, ktorá v skutočnosti predstavuje prapôvodný jav ľudskej existencie (Frankl). Lásky, ktorá človeka poľudšťuje a aktivizuje, ba napĺňa zmysel jeho života rôznou službou blížnym, ktorá je presvedčivým svedectvom našej cesty k svätosti.

 Predkladateľ: RNDr. PaedDr.ThMgr. Ivan Olejár

autor blogu - prosociálny poradca občanom a občiansky aktivista - I. Olejár; Prešov, 27.2.2021

@

Skryť Zatvoriť reklamu