Reakcia na stanovisko ministerstva školstva k petícii učiteľov

4. mája 2010 zverejnilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky svoje stanovisko na Petíciu učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov. Stanovisko nájdete na http://www.minedu.sk/index.php?lang=skrootId=5999. Som jedným z autorov tejto petície, preto by som chcel na vyjadrenie MŠ SR zareagovať.  Ak mám stručne zhodnotiť stanovisko MŠ SR, tak ho v mnohých prípadoch považujem za zavádzajúce a scestné, pretože často nereaguje na jednotlivé body petície. Ak by mal niekto problém pochopiť, čo som tým myslel, tak som tie časti, ktoré podľa mňa nereagujú na jednotlivé body petície, aj podčiarkol. Moje reakcie sa teda týkajú iba tých častí stanoviska, ktoré sa skutočne vyjadrujú k jednotlivým bodom petície.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (14)

1. bod petície: Nesúhlasím s tým, aby bolo vykonanie atestačných skúšok pedagogických zamestnancov podmienené získavaním kreditov a žiadam o zrušenie tejto podmienky.

Stanovisko MŠ SR k 1. bodu našej petície: Podľa doterajších predpisov predchádzalo aj vykonaniu I. alebo II. kvalifikačnej skúšky vzdelávanie, dokonca v rozsahu 100 hodín. Zámer zákona získavať kredity nadväzuje na predchádzajúci systém a jeho cieľom je motivovať pedagogických zamestnancov ku kontinuálnemu vzdelávaniu prostredníctvom kreditového príplatku. Umožňuje tzv. horizontálny rast získavaním a udržiavaním profesijných kompetencií pre výkon špecializovaných činností alebo činností vedúcich zamestnancov. Zároveň nahrádza povinnosť 5 alebo 10-ročnej praxe pre vykonanie I. alebo II. atestácie, čím umožňuje rýchlejší postup do vyššej platovej triedy. Je reálne, že za cca 5 - 6 rokov môže pedagogický zamestnanec dosiahnuť II. atestáciu, kým doteraz to bolo najmenej 10 rokov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Moja reakcia: Osobne som sa spýtal 5 učiteľov, ktorí absolvovali 1. kvalifikačnú skúšku pred prijatím zákona 317/2009, na ministerstvom spomínaných 100 hodín vzdelávania, ktoré vraj predchádzali 1. alebo 2. kvalifikačnej skúške. Ani jeden z týchto učiteľov nemusel absolvovať žiadne vzdelávanie. Spôsob získania 1. kvalifikačnej skúšky mi popísali všetci rovnako: metodické centrum vypísalo témy prác, ktoré museli uchádzači vypracovať a obhájiť. Po obhajobe získali 1. kvalifikačnú skúšku. Nemuseli teda absolvovať žiadne vzdelávanie. Rovnakú odpoveď som dostal aj na Metodickom centre v Košiciach, teda to môžem zovšeobecniť na všetkých učiteľov.

SkryťVypnúť reklamu

Taktiež je tu množstvo učiteľov, ktorí si mohli podľa starých pravidiel urobiť 1. alebo 2. kvalifikačnú skúšku už tento alebo budúci rok. Keďže však musia naháňať kredity, získanie 1. alebo 2. atestačnej skúšky sa im oddiali. Argumentovať pred takýmito ľuďmi tým, že nový zákon umožňuje rýchlejší postup do vyššej platovej triedy, je dosť smiešne, keďže im sa postup do vyššej platovej triedy práve vďaka novému zákonu odkladá.

2. bod petície: Žiadam, aby bol tzv. malý doktorát uznaný ako náhrada 1. atestačnej skúšky pedagogických zamestnancov.

Stanovisko MŠ SR k 2. bodu našej petície: Ustanovenie § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických pracovníkov uznávalo niekoľko náhrad I. alebo II. kvalifikačnej skúšky, medzi ktorými bolo aj získanie akademického titulu „doktor". Získanie tohto titulu však nebolo viazané len na odbor výchova a vzdelávanie, takže učiteľom s I. kvalifikačnou skúškou sa mohol stať aj pedagogický zamestnanec, ktorý tento titul získal mimo svojho odboru. Zároveň treba povedať, že ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky sa uznávalo doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo špeciálnopedagogickej spôsobilosti, čo bolo a je v skutočnosti získanie kvalifikačného predpokladu, aby činnosť pedagogického zamestnanca mohol vôbec vykonávať.

SkryťVypnúť reklamu

Zákonodarca sa z uvedeného dôvodu rozhodol brať do úvahy len také vzdelávanie, ktorým sa zvyšuje stupeň vzdelania. Takým vzdelávaním je doktorandské štúdium a získanie III. stupňa vysokoškolského vzdelania (PhD.), ale musí byť získané v príslušnom odbore a zamestnanec musí mať najmenej 6 rokov praxe v odbore. Takýto zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa zamestnanec s II. atestáciou.

Moja reakcia: Nikde v petícii sa nespomína, že by mali byť uznané tzv. „malé doktoráty" tým ľuďom, ktorí ich získali mimo svojho odboru. Tento bod je preto postavený trochu všeobecnejšie, aby sa o ňom mohlo ešte diskutovať. Podľa mňa je jednoducho nespravodlivé, ak sa zo dňa na deň zmenili podmienky pre mnohých učiteľov, ktorí si urobili „malý doktorát" v nádeji, že sa vyhnú 1. kvalifikačnej skúške a táto možnosť im bola zrazu odopretá. Tiež si myslím, že ak obháji učiteľ „malý doktorát" vo svojom odbore, prinesie mu to viac úžitku, ako absolvovanie často zbytočných a nekvalitných kurzov.

SkryťVypnúť reklamu

3. bod petície: Nesúhlasím s tým, aby bol kreditový príplatok vyplácaný iba počas doby platnosti kreditov, ale aby sa stal trvalou súčasťou tarifného platu pedagogických zamestnancov.

Stanovisko MŠ SR k 3. bodu našej petície: Kreditový príplatok predchádzajúci systém odmeňovania nepoznal. To znamená, ak by nebol prijatý zákon č. 317/2009 Z. z., nebol by ani kreditový príplatok. Pedagogickí zamestnanci by sa museli vzdelávať tak ako doteraz, ale bez príplatku.

Ak by rezort školstva pristúpil na požiadavku petície, aby sa stal trvalou súčasťou platu, kreditový príplatok by stratil svoj význam a opodstatnenie. Zamestnancovi by stačilo, povedzme, v priebehu 3 rokov absolvovať vzdelávanie, písanie odborných článkov alebo učebnice, získať 60 kreditov a do dôchodku by nemusel už na sebe pracovať, nakoľko príplatok by mu bol aj tak vyplácaný. Kreditový príplatok má predovšetkým motivačnú úlohu k celoživotnému vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov, čo je aj cieľom tohto zákona.

Moja reakcia: V prvom rade by si mali páni na ministerstve uvedomiť, že nebojujeme proti zákonu ako celku, ale proti jednotlivým negatívnym dopadom na zamestnancov školstva. Preto považujem úvodný odsek tohto stanoviska za úplne scestný. Nekritizujeme vznik kreditového príplatku! Kritizujeme jeho dĺžku platnosti!

Moja predstava o motivácii k celoživotnému vzdelávaniu má však trochu inú logiku, ako to prezentuje ministerstvo školstva. MŠ SR chce pedagogických a odborných zamestnancov motivovať tým, že im vezme už získaný príplatok, pokiaľ sa nebudú ďalej vzdelávať. Ja by som navrhoval, aby sme im dali napr. po siedmich rokoch možnosť ďalšieho vzdelávania a ďalšieho príplatku. Myslím, že ich to tiež bude motivovať k celoživotnému vzdelávaniu.

4. bod petície: Žiadam, aby bola výška kreditového príplatku pedagogických zamestnancov zvýšená nasledovným spôsobom: zo súčasných 6% na 10% za 30 kreditov a zo súčasných 12% na 20% za 60 kreditov.

Stanovisko MŠ SR k 4. bodu našej petície: Zákon č. 317/2009 Z. z. vychádza z ekonomických možností štátu. MŠ SR navrhlo výšku kreditového príplatku tak, aby príplatok nepresahoval rozdiel v platových triedach.

Moja reakcia: Vychádzam zo stanoviska mnohých politikov, že platy učiteľov sú poddimenzované, a zo sľubov, že s tým niečo urobia. Nech to dokážu skutkami. Ak by som ja bol na mieste ministra školstva a neodklepli by mi mnou požadovaný balík peňazí pre rezort školstva, podal by som demisiu a povedal by som ostatným členom vlády, nech si hľadajú iného blázna, ktorý bude len sľubovať, ale nič nesplní. Vyzývam všetkých úradníkov na MŠ SR! Otvorte už konečne oči! Hlavný problém školstva je nedostatok peňazí a zlé prerozdeľovanie tých, ktoré sú k dispozícií! Myslím tým hlavne normatívy, ktoré sa odvíjajú od počtu žiakov. Ospravedlňovať sa ekonomickými možnosťami štátu je smiešne, ak si vlády dávajú za jednu z priorít práve vzdelanie.

Ak je problém v tom, že MŠ SR nechce, aby výška kreditového príplatku presahovala rozdiel v platových triedach, navrhujem nasledovné riešenie, nad ktorým som ani nemusel dlho rozmýšľať: zvýšenie tarifných platov v jednotlivých triedach.

5. bod petície: Nesúhlasím s tým, aby boli kvalifikovaní začínajúci učitelia zaradení do 9. platovej triedy, a žiadam, aby sa dostali opäť do 10. platovej triedy.

Stanovisko MŠ SR k 5. bodu našej petície: Doterajší systém odmeňovania podľa zákona č. 553/2003 Z. z. bol nastavený tak, že sa odvíjal od najnáročnejších činností, ktoré zamestnanec vykonával. Na základe tohto systému sa do 12. platovej triedy mohol dostať len zamestnanec, ktorý vykonával činnosti v špeciálnej škole alebo v špeciálnom školskom zariadení. Taktiež bolo ťažko obhájiteľné, že pedagogický zamestnanec, ktorý získal I. kvalifikačnú skúšku, je zaradený do vyššej platovej triedy, lebo vykonáva náročnejšie činnosti, ako keď skúšku nemal, pričom bol učiteľom tej istej triedy a tých istých žiakov.

Nový systém odmeňovania zaviedol odmeňovanie podľa získaného stupňa vzdelania a dosiahnutého kariérového stupňa. Týmto systémom sa otvorili dvere k I. atestácii aj zamestnancom, ktorí získali nižší stupeň vzdelania ako vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (učitelia MŠ, vychovávatelia, majstri odbornej výchovy, učitelia ZUŠ). Zároveň systém vytvoril zamestnancom motivačné prostredie pre vertikálny rast - začínajúci - samostatný - prvoatestovaný - druhoatestovaný, nakoľko každý postup je spojený s rastom tarifného platu a následne rastom pohyblivých zložiek platu, pretože sa vypočítavajú z tarifného platu.

Moja reakcia: Nie náhodou je celé stanovisko MŠ SR podčiarknuté. Považujeme ho totiž za úplne scestné a vôbec nereaguje na 5. bod petície. Zrejme niekto nepochopil, prečo žiadame preradenie začínajúcich kvalifikovaných učiteľov z 9. do 10. platovej triedy. Skúsim to teda vysvetliť a pánom na MŠ SR odporúčam, aby čítali pomaly a pozorne. Dôvodom je to, že pred prijatím zákona bol hrubý plat kvalifikovaného učiteľa, ktorý začal pracovať v školstve, o 45 EUR vyšší, ako je to po prijatí zákona. Keby niekto nepochopil, tak to skúsim vysvetliť názornejšie. Kvalifikovaný začínajúci učiteľ si mohol každý mesiac pred prijatím zákona kúpiť cca o 38 bochníkov chleba viac, ako si bude môcť kúpiť po prijatí tohto zákona. Ak niekto nájde v stanovisku MŠ SR reakciu na tento problém, potrasiem mu pravicou.

6. bod petície: Nesúhlasím s tým, aby začínajúci učitelia museli ukončiť adaptačné vzdelávanie záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou.

Stanovisko MŠ SR k 6. bodu našej petície: Systém adaptačného vzdelávania nie je novinkou. V rámci predchádzajúceho systému sme ho v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. nazývali uvádzanie do praxe, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 ukončoval záverečným hodnotením pred trojčlennou komisiou. Adaptačné vzdelávanie nie je povinné len pre pedagogických zamestnancov, musia ho absolvovať aj štátni zamestnanci, zdravotníci, súdni úradníci či čakatelia prokuratúry.

Moja reakcia: Nikde v petícii netvrdíme, že systém adaptačného vzdelávania je novinkou. Naším cieľom nie je zrušiť systém adaptačného vzdelávania. Iba považujeme za zbytočné a dehonestujúce, aby začínajúci učiteľ musel ukončiť toto vzdelávanie záverečným pohovorom a otvorenou hodinou pred skúšobnou komisiou.

Je naozaj pravda, že aj pred prijatím nového zákona fungovalo ustanovenie, ktoré uvádza vo svojom stanovisku MŠ SR. Na základe tohto ustanovenia mala celý proces uvádzania do praxe odobriť trojčlenná komisia. Realita však bola taká, že takáto komisia na väčšine škôl nikdy nezasadala. Ale to samozrejme nemôžem dokázať. Osobne nepoznám jediného učiteľa, ktorý by musel pred prijatím nového zákona absolvovať na konci uvádzania do praxe záverečné hodnotenie pred trojčlennou komisiou. A to ich teda poznám dosť. Dodržiavanie tohto nariadenia podľa mojich informácií nekontrolovali ani školské inšpekcie. Tie si totiž pýtali iba potvrdenie o uvedení učiteľa do praxe, ktoré bolo podpísané uvádzajúcim učiteľom a riaditeľom školy. Takže ani školská inšpekcia nevyžadovala potvrdenie o rozhodnutí trojčlennej komisie, preto sa toto nariadenie v praxi nedodržiavalo.

V súčasnej dobe sú riaditelia povinní vytvoriť stanovisko uvádzacej komisie, ktoré bude obsahovať jej hodnotenie daného učiteľa. Keďže pôjde o stanovisko celej komisie, bude musieť byť podpísané všetkými jej členmi, a teda sa už v praxi nebude obchádzať. Žiaľbohu sa budem opakovať, ale očividne je to potrebné. Záverečný pohovor a jedna otvorená hodina neprinesú objektívny pohľad na schopnosti daného učiteľa. Každý riaditeľ si počas prvého roku môže urobiť dokonalý obraz o kvalitách začínajúceho učiteľa bez toho, aby učiteľ absolvoval záverečný pohovor a otvorenú hodinu pred skúšobnou komisiou. Riaditeľ totiž u takéhoto učiteľa pravidelne hospituje a rovnako uňho hospituje uvádzajúci učiteľ. Zároveň má riaditeľ k dispozícii reakcie zo strany rodičov, žiakov a aj ostatných členov pedagogického zboru. Ak učiteľovi záverečný pohovor a otvorená hodina nedopadnú najlepšie a riaditeľ bude na základe celoročnej práce presvedčený o jeho kvalitách, tak dotyčný učiteľ neukončí úspešne adaptačné vzdelávanie???

Za najzavádzajúcejšiu časť celého stanoviska MŠ SR považujem jednoznačne záverečný odsek, ktorý znie nasledovne: Ak by ministerstvo školstva pristúpilo k uskutočneniu jednotlivých požiadaviek petície, premietlo by sa to konkrétnych krokov, akými sú:

- zrušenie kreditového príplatku,

- I. a II. kvalifikačnú skúšku by mohli vykonať len pedagogickí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, kariérový rast by mali zastavený všetci pedagogickí zamestnanci s nižším ako vysokoškolským vzdelaním II. stupňa a všetci odborní zamestnanci,

- neexistoval by príplatok uvádzajúcemu zamestnancovi,

- znovu by boli zamestnanci zaraďovaní do platových tried podľa najnáročnejšej činnosti,
- zamestnanci s I. a II. kvalifikačnou skúškou by boli zaradení najviac do 11. platovej triedy a do 12. platovej triedy by sa dostali len špeciálni pedagógovia a odborní zamestnanci.

Moja reakcia: Ani jeden z týchto bodov sa v petícii nespomína. Dôležité je, aby si ľudia na MŠ SR uvedomili fakt, že nebojujeme proti zákonu ako celku, ale proti tým bodom, ktoré priniesli zhoršenie. Sme za zachovanie dobrých myšlienok nového zákona, ktoré prinášajú pozitíva. Ak napr. vďaka novému zákonu získal uvádzajúci učiteľ príplatok, považujeme to za správny krok a nikde v petícii proti tomu nebojujeme. Ak ministerstvo tvrdí, že výsledkom prijatia našej petície do praxe bude napr. zrušenie príplatku uvádzajúcemu učiteľovi, tak ide buď o nepochopenie petície, alebo o zavádzanie verejnosti, alebo o úmyselné klamstvo. A rovnaký názor mám aj na všetky ostatné body záverečného zhodnotenia našej petície zo strany MŠ SR.

Na stanovisku MŠ SR ma teší jedna vec. Fakt, že sa k našej petícii oficiálne vyjadrili, znamená, že chápu jej váhu. A to je naozaj výborné znamenie. Je to podľa mňa dobrý začiatok na to, aby sa v školstve pohli veci k lepšiemu.

Podrobnejšie informácie o petícii sa dozviete na http://peticiaucitelov.szm.com/, prípadne si prečítajte naše blogy http://ivodudas.blog.sme.sk/c/225514/Peticia-ucitelov-za-prepracovanie-systemu-karierneho-rastu.html alebo http://banas.blog.sme.sk/c/225527/Ucitelia-dajte-najavo-svoj-nazor-podporte-peticiu-za.html. Ak by ste nás chceli priamo kontaktovať, môžete tak urobiť prostredníctvom mailovej adresy peticiaucitelov@gmail.com.

Ivo Dudáš

Ivo Dudáš

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  7x

Som mladý učiteľ, ktorý sa snaží žiť podľa hesla: Slová potešia, ale skutky presvedčia. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu