Ako čítať list vlastníctva?

Písmo: A- | A+

Ste majiteľom nehnuteľnosti? Je pre Vás list vlastníctva španielska dedina? Čo je vlastne na ňom napísané? Idete kupovať nehnuteľnosť? Určite si pred kúpou pozrite list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú idete kupovať.

O list vlastníctva si môžete požiadať na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (poplatok 8 EUR) alebo ho si ho stiahnuť na www.katasterportál.sk List vlastníctva stiahnutý z katasterportálu Vám stačí pre osobnú potrebu na kontrolu nehnuteľnosti. Môžete si ho vyhľadať podľa čísla listu vlastníctva. Ak neviete číslo listu vlastníctva, úplne postačí, ak viete priezvisko vlastníka nehnuteľnosti. Pri hľadaní cez niektoré internetové prehliadače, však bude potrebné zadať aj údaj dátum narodenia vlastníka. List vlastníctva je možné nájsť tiež podľa čísla parcely, stavby, bytového/nebytového priestoru a podľa súpisného čísla.

List vlastníctva sa skladá z troch základných častí:
Časť A: MAJETKOVÁ PODSTATA,
Časť B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Časť C: ŤARCHY.

V záhlaví listu vlastníctva vľavo hore je ešte uvedený okres, obec a katastrálne územie nehnuteľnosti. A potom už nasledujú naše spomínané tri časti.

Časť A: majetková podstata

Obsahuje všetky nehnuteľnosti, o ktorých tento list vlastníctva hovorí. Väčšinou sú pri bežných bytoch a rodinných domoch v tejto časti zapísané dve skutočnosti: pozemok, na ktorom stojí bytový dom alebo rodinný dom a samotná stavba bytový dom alebo rodinný dom.

Pozemok – ak je zapísaný na liste vlastníctva ako PARCELY registra "C" (sú evidované na katastrálnej mape), môžeme tu nájsť údaje ako parcelné číslo (číslo, poddelenie, diel parcely), výmera v m2, druh pozemku, spôsob využitia pozemku, umiestnenie pozemku, právny vzťah. Pokiaľ je na parcele plomba, potom sa zobrazí aj plomba evidovaná na parcele. Znamená, že prebieha nejaká zmena na liste vlastníctva.

Pozemok ku stavbe môže byť zapísaný aj na inom liste vlastníctva, vtedy obyčajne na liste vlastníctva nájdeme text „Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo...“ V tomto prípade je potrebné si otvoriť a skontrolovať aj tento list vlastníctva. 

Stavba – v časti A sú tiež zapísané stavby (náš konkrétny bytový či rodinný dom). Nájdeme tu informácie ako súpisné číslo, číslo parcely, druh stavby, popis stavby, umiestnenie stavby. Stavby bez súpisného čísla sú zaradené na koniec zoznamu. Pokiaľ je na stavbe plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na stavbe. Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu stavbu, nie je kolónka vôbec.

Časť B: vlastníci a iné oprávnené osoby

Obsahuje podstatné informácie o vlastníkoch a oprávnených osobách. Nájdete tu meno a priezvisko vlastníka, jeho dátum narodenia, adresu, spoluvlastnícky podiel (koľko z danej nehnuteľnosti vlastní). Ak sa na katastri deje nejaká zmena, nájdeme tu plombu vyznačenú červenou farbou. Tiež tu nájdete titul nadobudnutia a dátum tohto titulu. Titul nadobudnutia môže byť kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva,... Je to dokument na základe, ktorého sa súčasný vlastník stal vlastníkom nehnuteľnosti. Tento titul nadobudnutia bude potrebovať aj znalec, pokiaľ potrebujete znalecký posudok k nehnuteľnosti. Tiež si ho určite vyžiada právnik alebo notár, ktorý Vám bude pri predaji nehnuteľnosti pripravovať kúpnu zmluvu. Tiež si ju z uvedených dôvodov vyžiada Váš realitný maklér pri predaji nehnuteľnosti.

Časť C: ťarchy

Obsahuje ťarchy, vecné práva a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenie: vecné bremená, záložné práva, predkupné práva a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva. Pri kúpe nehnuteľnosti nie je problém pokiaľ na nehnuteľnosti je záložné právo v prospech banky, ktorá poskytovala úver vlastníkovi nehnuteľnosti. Treba si len dať pozor, aby pri zaplatení kúpnej ceny bol banke vyplatený úver. Tiež sa nezľaknite záložného práva v prospech ostatných vlastníkov v bytovom dome. Toto záložné právo je zo zákona povinné a nehrozia Vám žiadne problémy. Určite však platí, že treba byť ostražitý a porozumieť ťarchám na liste vlastníctva pri kúpe nehnuteľnosti. V prípade, ak Vám nie je niečo jasné, určite sa poraďte s Vaším realitným maklérom, aby kúpa nehnuteľnosti prebehla bezpečne a bez zbytočných starostí. A potom Vám už len prajem, aby sa Vám v novom bývaní dobre bývalo:).

Skryť Zatvoriť reklamu