Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2015 ?

Písmo: A- | A+

Po príjemných dňoch oddychu počas sviatkov nás opäť čakajú praktické informácie zo sveta nehnuteľností. Dnes si viac povieme o dani z nehnuteľnosti, nakoľko daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára 2015 a tento dátum sa nám pomaly blíži.

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poznáme 3 druhy dane z nehnuteľnosti:

  • Daň z pozemkov

  • Daň zo stavieb

  • Daň z bytov a nebytových priestoroch

Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2014:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností (nadobudnutie neznamená len kúpou, ale aj darovaním, dedičstvom, skolaudovaním nehnuteľnosti...),

  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov)

V prípade, ak je viac vlastníkov nehnuteľností:

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, a túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára 2015.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Ako podať daňové priznanie:

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive v závislosti od toho, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu (vzor tlačiva ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725). Riadne vyplnené tlačivo spolu s dokumentmi preukazujúcimi zmenu (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade.

Platenie dane a sankcie:

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa doručenia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na príslušný mestský alebo obecný úrad, do ktorého pôsobnosti Vaša nehnuteľnosť patrí. A najmä nenechávajte si túto povinnosť na poslednú chvíľu, aby ste mohli všetko zvládnuť bez stresu a v pohode:).

Skryť Zatvoriť reklamu