Deklarácia verejnosti hospodáriacej na vlastnej pôde / hospodáriacich roľníkov

Písmo: A- | A+

Situácia v oblasti možnosti hospodárenia na pôde, ale hlavne politická orientácia na priemyselnú veľkoplošnú poľnohospodárku veľkovýrobu ohrozuje environmentálnu, sociálnu a demografickú stabilitu krajiny.

V záujme ukotvenia cieľov poľnohospodárskej politiky a neudržateľného smerovania hospodárenia na pôde deklarujeme záujem o usporiadanie pomerov na vidieku v záujme hospodárskej, spoločenskej, sociálnej, demografickej a environmentálnej stability.

Táto deklarácia uprednostňuje uvedené faktory pred faktormi ekonomickými a fiškálnymi.

Občania Slovenska, ako krajiny historicky spätej s poľnohospodárskou prvovýrobou majú právo na politické riešenia, ktoré uprednostňujú existenciu života pre hospodárenie na pôde a nie existenciu hospodárenia pre podporu.

Preto my, hospodáriaci roľníci a občania vlastniaci poľnohospodársku pôdu deklarujeme okamžitú potrebu :

 • bezprecedentnej ochrany pôdy hospodáriaceho roľníka vykonávajúceho pestovateľskú a chovateľskú činnosť ako neobnoviteľného základného výrobného prostriedku

 • prenosu kompetencií na samosprávu v súvislosti so zabezpečením potravinovej sebestačnosti krátkymi dodávateľskými reťazcami na miestnej a regionálnej úrovni

 • zrušenia diskriminačného zákona o SPPK, vytvárajúceho nerovnaké podmienky prístupu k rozhodovacím procesom a neprimeranému lobistickému vplyvu SPPK

 • systému stabilizácie a rozvoja existujúcich a jednoduchej schémy vytvárania nových hospodárstiev s prístupom k vlastnej pôde a v symbióze s bývaním a hospodárskymi budovami

 • systému sociálneho a dôchodkového zabezpečenia oceňujúceho inú ako fiškálnu pridanú hodnotu

 • inovácií v oblasti verejného obstarávania pri priamom dodávaní medzi producentom a konečným spotrebiteľom prostredníctvom verejných inštitúcií a miestnych a regionálnych trhov

 • regulácie územného plánovania s vymedzením chránených aktivít v oblasti hospodárenia na pôde

 • presmerovania podpôr z neviazaných priamych platieb na sústrednú podporu inovácií a digitalizácie

 • distribúcia voucherov limitujúcich živelné využívanie podpory a oceňujúceho inú ako fiškálnu pridanú hodnotu

 • obmedzenia zväčšovania pôdnych celkov a ich stropovanie pri negatívnom vplyve na krajinnú ekológiu a sociálne prostredie

 • vedeckého poradenstva a agrotechnického plánovania v prípade negatívnych vplyvov na už existujúce alebo budúce možné ohrozenie bonity a kvality pôdy

 • kontroly agrotechnických plánov a postupov priemyselných veľkovýrobných poľnohospodárskych podnikov a potrebu kladného posudku z hľadiska vplyvu na pôdu a krajinnú ekológiu

 • zabezpečiť prostredie pre konkurencieschopnosť foriem spotreby založenej na spolupráci alebo participácii z dôvodu jasne neudržateľnej nadmernej výroby a spotreby

 • vytvárania vidieckych miestnych a regionálnych reťazcov pre poľnohospodárstvo a súvisiacu remeselnú výrobu

 • špecifickej legislatívy pre rodinné podniky a roľnícke hospodárstva

 • kategorizácie uplatňovania noriem v oblasti hygieny potravín pre malé remeselné a tradičné spracovateľské prevádzkarne so zvláštnym významom pre miestny a regionálny dodávateľský reťazec