Trestné oznámenie na hrdinov v policajnom zbore

Kedže ma stále sledujú psychopati a paraziti z verejnej správy, platení z mojich daní a ktorí platia dane z peňazí, ktoré im prišli z mojich daní, zneužívajú finančné, technické a personálne prostriedky patracie všetkým občanom...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (17)

 Krajská prokuratúra Trenčín

 Legionárska 7158/5

 912 50 Trenčín

Trestné oznámenie za krivú výpoveď, podnecovanie, nadržovanie, porušenie morálno-etického kódexu príslušníka policajného zboru, trestné oznámenie za zneužívanie právomocí verejného činiteľa a porušenie Ústavného zákonu v sekcii ľudských práv na príslušníkov PMJ KR PZ Trenčín ppráp. T. S. a nstržm. Ľ. Z.

Definície:

Etický kódex príslušníka Policajného zboru

Článok 1

Príslušník Policajného zboru ( ďalej len "policajt" ) pri výkone služby i mimo služby koná v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj s Európskym kódexom policajnej etiky a rešpektuje ľudské práva a slobody.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Článok 5

Policajt nezneužíva svoju príslušnosť k Policajnému zboru, svoje služobné zaradenie a prístup k informáciám na získanie osobných výhod alebo výhod pre iné právnické osoby a fyzické osoby. Kladie verejné záujmy nad vlastné, slúži verejnosti.

Článok 8

Správanie policajta voči občanom je transparentné. Policajt prejavuje slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez rozdielu. Nepoužíva násilie, donucovacie prostriedky používa iba za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 346 Krivá výpoveď a krivá prísaha

(1) Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred sudcom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

SkryťVypnúť reklamu

(2) Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 337 Podnecovanie

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

SkryťVypnúť reklamu

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 339 Nadržovanie

(1) Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 340 Neoznámenie trestného činu

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

SkryťVypnúť reklamu

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 326 Zneužívanie právomoci verejného činiteľa

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b) prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 373 Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

ĽUDSKÉ PRÁVA Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. (Druhá hlava)

https://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/8578/druha-hlava.html

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

Čl. 12 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Čl. 17 (1) Osobná sloboda sa zaručuje.

(7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu.

Čl. 19 (1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 21(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

Čl. 32 Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU

Čl. 46 (1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

(3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

Čl. 48(2) Každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.

Právny stav, priebeh a objasnenie skutkového stavu

Dňa 3.10.2018 o cca 19.30, som z recesie a protestu voči prenasledovaniu mojej osoby psychopatmi z verejnej správy nastriekal napis Sloboda, Rovnosť, Bratstvo na stenu múru na Soblahovskej ulici pod cintorínom v Trenčíne. Vznikla škoda za 120 Eur. Mal som kvôli tomu súd, 2 dni som sedel v cele predbežného zadržania, zaplatil som škodu plus súdne trovy a odrobil som si 178 hodín verejno-prospešných prác.

Po vyhotovení tohto nápisu som čakal na policajnú hliadku, pretože som predpokladal, že niekto ich zavolá, z dôvodu vysvetlenia môjho konania a uhradenia škody.

O cca 19:40 prešla okolo policajná hliadka v zložení týchto dvoch osôb a zabočila smerom k parku a tam sa s autom otočili a schovali za múr cintorína. Ja už som stál cez cestu oproti nápisu, pretože som fajčil a chcel som si ho odfotiť, prešli okolo mňa bez zastavenia. Tak som sa vrátil a nastriekal som písmeno J na múr. V tom konečne prišli a začali vystupovať asi 5 metrov odo mňa, ja som povedal, že „no konečne“ avšak po zhliadnutí psychopata ktorý sa objavil v tvári Smelého zajka som začal cúvať, lebo som sa zlakol, vôbec som neutekal ako tvrdia len som ustupil. Tak prišli bližšie s autom, priamo predomňa, vystupil Smelý zajko, ktorý začal vrieskať, v tvári psychopat s natiahnutými päsťami, kde bolo zjavné že ma ide biť, ja som skríkol že „no čo“ zahrkal som sprejom, ktorý som mal v ruke, pred jeho tvárou, zľakol sa a bol ticho. Potom som znovu ustúpil, hodil som sprej na zem, otočil som sa a dal som si ruky za hlavu. Potom som uposlúchol výzvu Smelého zajka a ľahol som si na zem, ruky som si dal za hlavu, potom za chrbát a potom mi nasadili putá.

Do tohto času nenamietam nič voči zákonnosti postupu príslušníkov policajného zboru, ja som nikoho nenapadol a uposlúchol som výzvu príslušníka policajného zboru, nekládol som odpor a ľahol som si na zem.

Potom však ako už som mal putá a ležal na zemi, dostal som ranu päsťou s útočnou tvrdenou taktickou rukavicou do zátylku, Smelý zajko skríkol na deda mráza že som ho dokonca aj napadol a pprap. Dedo mráz mi uštedril ešte zopár rán, presne si už nepamätám a potom mi stúpil na hlavu.

Potom ma postavili, opreli o policajné auto a začali sa diať veci, ktoré mi utvrdili môj predpoklad, že ma bezdôvodne prenasledujú zamestnanci verejnej správy, pretože Smelý zajko pri kontrolovaní mojich dokladov povedal, presne si nepamätám ale zhruba že „tak my ho všade hladáme a ten k... sa nechá chytiť, to je k...“. Medzitým som sa im snažil vysvetliť, že ja som sa chcel nechať chytil aj zaplatiť škodu kľudne aj 1000 eur. Bezvýsledne. Potom došli ďaľšie policajné autá, neviem koľko lebo som mal držanú hlavu na streche auta, keď som sa len vzpriamil, lebo som sa chcel nadýchnuť, tak hrdina policajného zboru ppráp. Dedo mráz mi zozadu uštedil znova päsťou tvrdenou rukavicou a medzitým sa títo viacerí národní hrdinovia, narcistickí vlastenci a sadistickí psychopati vystatovali, že mám šťastie že ma nechytili oni, lebo by ma ešte viac dobili a Dedovimrázovi so Smelým zajkom vraveli, že ma majú poriadne dobiť na policajnej stanici.

Potom dokonca došla mestská polícia s primátorom R., od ktorého som si tiež vypočul aký som hlupák, medzitým som sa znova vzpriamil a nadýchol a priamo pred nimi mi znova zozadu na zátylok uštedril ranu národný hrdina Dedomráz.

V tomto krátkom časovom okamihu stihli porušiť policajnú prísahu, zneužili právomoci verejného činiteľa a porušili ústavny zákon ukrátením mojich ľudských práv.

Potom v skratke som šiel s nimi na policajnú stanicu, kde si ma Dedomráz zobral a postavil za roh, kde nie sú kamery, vyzliekol sa a zaujal bojový postoj, z čoho mi bolo jasné, že ma ide biť. Boli tam 3 prítomné osoby, predpokladám že policajti, jeden z nich si to dokonca natáčal na mobil, a jeden z nich ho zastavil že stačilo. Takže ppráp. Dedomráz vie jednoznačne identifikovať osoby, ktoré boli prítomné, dá sa to zistiť aj zo záznamov dochádzky a jednoznačne musí vedieť o bývalej a možno aj súčastnej existencii videozáznamu, ktoré bude potvrdzovať moje tvrdenia. Pokiaľ bude tvrdiť že nie, dopúšťa sa trestného činu krivej výpovede a ako príslušník policajného zboru je povinný absolvovať detektor lži.

V hlásení o použití o donucovacích prostriedkov od nstržm. Smelého zajka a ppráp. Deda mráza sú uvedené lži a nepravdy, dopustili sa krivej výpovede, nadržiavali si a podnecovali sa k trestnému činu krivej výpovede, zneužili svoje právomoci s cieľom mi ublížiť, porušili policajnú prísahu a morálno-etický kódex príslušníka policajného zboru, zneužili svoje právomoci na porušenie ústavného zákona v sfére ľudských práv, pretože som nekládol aktívny odpor a uposlúchol som na prvý krát dobrovoľne výzvu policajta na upustenie k trestnému konaniu a nechal som sa bez odporu a agresie zatknúť na výzvu Smelého zajka. Kvôli tejto lži a nepravde poškodili dobré meno mojej osobnosti, mal som prísľub do práce v zahraničí o ktorú som prišiel, kvôli tomu ma súdili ako nebezpečného psychopata, musel som tu 3 mesiace odrábať nútené práce a namiesto zarobených 5000 eur som bez práce minul 6000 eur, čiže som mal škodu 10000 eur cca. Dokonca v televízii o mne tvrdili že som bol agresívny a nechcel som upustiť od trestného konania.

https://www.noviny.sk/krimi/376682-policajti-chytili-sprejera-sloboda-rovnost-a-bratstvo-ho-dostalo-pred-sud

Keďže krivo vypovedali, nadriadený vyhodnotil ako primerané a oprávnené použitie hmatov, chvatov a úderov na základe lži a nepravdy.

Podľa ich konania majú informácie o prenasledovaní mojej osoby na základe svojvôle psychopatov – sadistov – zamestnancov verejnej správy platených z mojich daní.

Zo sekcie kontroly a inšpekčnej sluby zo dňa 9.1.2019 mi bolo doručené uznesenie ČVS:SKIS-496/0-OISS-V-2018 od vyšetrovateľa PZ Ľ.CH. uznesenie o odmietnutia preverovania zneužitia právomocí verejného činitiľa za základe krivých výpovedí týchto dvoch národných hrdinov.

Preto navrhujem konfrontáciu na detektore lži, kde nech potvrdia svoje výpovede a zistí sa že klamu a krivo vypovedajú. Taktiež nech na detektore lži vypovedajú o všetkých skutočnostiach a informáciach z operatívnych poznatkov policajného zboru, ktoré budú smerovať k objasneniu zneužívania právomocí verejneho činiteľa mne neznámych osôb smerované voči mojej osobe a prenasledovania mojej osoby psychopatmi z verejnej správy.

Týmto podávam trestné oznámenia za vyšie uvedené skutky na ppráp. Dedamráza a nstržm. Smelého zajka za ohováranie, krivú výpoved a za zneužívanie právomocí verejného činiteľa.

V Trenčíne 5.11.2019 

Jaroslav Ondrušek

Jaroslav Ondrušek

Bloger 
  • Počet článkov:  6
  •  | 
  • Páči sa:  0x

asociál Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu