Lanovka? Nie je obchvat to, čo nám v Martine chýba ako prvé?

Písmo: A- | A+

Neférový materiál so závadzajúcimi údajmi. Lámanie demokratických princípov cez koleno. Svojvoľné až diktátorské menenie pravidiel počas “hry”. Tlak, silné slová, stretnutia za zavretými dverami predchádzajú schvaľovaniu lanovky.

Som za lanovku

Hneď na začiatku chcem jasne uviesť, že nie som proti lanovke. Verím, že tak ako u mňa, aj u väčšiny Martinčanov a aj Turčanov, majú Martinské hole osobitý význam. Turistiku, trailrunning, lyžovanie, cyklistiku, skitouring, paragliding či obyčajný piknik s výhľadom mám rád a “Martinky” sú destináciou ako stvorenou nielen pre tieto aktivity. A bol by som rád, keby hore viedla okrem opravenej cesty aj lanovka, stredisko sa rozvíjalo počas celého roka a počet návštevníkov rástol v každom ročnom období.

Každá investícia z verejných zdrojov má však byť výsledkom demokratických procesov. Má dokázať otvorene a argumentačne obhájiť svoju verejnoprospešnosť a prioritu medzi ostanými potrebami a investíciami. Má byť výsledkom verejnej diskusie, ktorá odzrkadľuje rozpočtové a investičné priority na základe úplných a odborne dôveryhodných podkladov. Každý jeden krok prípravy a schvaľovania investície má rešpektovať existujúce pravidlá a písomné stanoviská.

V každom inom prípade je na mieste otázka kto a prečo tlačí takúto investíciu. Obzvlášť ak je s tlakom spojené naliehanie, aby sa tak udialo už a teraz a nie po plnohodnotnom posúdení a riadnej otvorenej diskusii.

To sa totiž deje s materiálom, ktorým chce primátor Ján Danko na májovom zastupiteľstve presadiť schválenie zámeru vybudovania lanovky z finančných zdrojov mesta Martin (bod číslo 17). 

Petícia občanov proti povolenej výstavbe

V ostatných mesiacoch v Martine rezonovala petícia proti začatiu výstavby projektu Terasy. Prevažne medzi občanmi dotknutej lokality Sever a Košúty. Petíciu podpísalo už vyše dve tisíc občanov.

Ak sa však pozrieme na záväznú dokumentáciu, akou je územný plán mesta, je jasné, že mesto pred rokmi schválilo také zmeny a doplnky, ktoré práve z tejto lokality robia územie, kam by mesto malo rásť. A ponúkať tak odpoveď na otázku, ako otočiť klesajúci počet obyvateľov, či ich odliv do satelitných obcí, kde si stavajú nové bývanie.

Faktom je, že investor v tejto lokalite postupuje v súlade s územným plánom a podľa všetkého doposiaľ napĺňa všetky legislatívne kroky a povinnosti súvisiace s takouto investíciou. V súčasnosti sú v tejto lokalite síce polia, lúky a cestičky obľúbené miestnymi na prechádzky, roky sú však zakreslené v územnom pláne ako stavebné pozemky. A rovnako je tam roky zakreslený východný obchvat, ktorý má dopravne toto územie obsluhovať. Ak sa teda pýtame, kto môže za to, že sa tam teraz bude stavať, je to na prvom mieste mesto a jeho kroky a úpravy územného plánu. A ak chceme hľadať východisko z neustále sa zhoršujúcej dopravnej situácie v tejto lokalite, je v obchvate, ktorý bude predovšetkým obslužnou komunikácou. Podobne ako to teraz plní západný obchvat, bez ktorého by mesto totálne skolabovalo. Ak teda mesto schválenými zmenami “sľúbilo”, že východný obchvat raz bude a preto je možné v jeho okolí zahusťovať výstavbu, malo by byť “psou povinnosťou” mesta dodržať slovo a neodkladne začať s prípravou jeho výstavby. Ak aj na etapy. Občania sú znepokojení už teraz a volajú po riešení. Ešte sa patrí dodať, že rýchlostná cesta dopravnú situáciu nevyrieši. Normy určujú ako najbližšie na rýchlostnej komunikácií môžu byť privádzače od seba. A tak viac ako jeden - dva v interviláne mesta jednoducho nie je možné reáne očakávať a ani sľubovať.

Preto som sa čudoval, že mesto ako prvé plánuje riešiť lanovku a okolo obchvatu ticho. Nikto nehovorí o tom, či mestu naň zostanú prostriedky. Osobne mám za to, že najskôr si musíme riešiť každodené potreby – denne kolabujúcu dopravu na Severe a pri Národnom cintoríne. A “víkendové” záležitosti, akými môže byť lanovka, jednoducho v poradovníku investičných priorít nebudú figurovať ako prvé. 

Začal som teda pátrať po diskusii či materiály, kde by sa sumarizovali investičné zámery mesta na toto volebné obdobie, ich poradie a plánovali možnosti financovania. Nenašiel som.

Preto som sa začal podrobnejšie zaujímať o materiál lanovky. Postupne sa začali odkrývať jeho nedostatky, od neúplných až zavádzajúcich údajov a výpočtov, cez manipuláciu so stanoviskami komisií, až po vyhrážky a stretnutia za zavretými dverami jednotlivo s poslancami v kancelárii primátora Danka. Všetko červené výkričniky, ktoré poukazujú na konkrétne nekalé praktiky. A to je už len krôčik od možného korupčného správania.

Netransparentný, neférový a neúplný materiál

Komisiám, mestskej rade a poslancom zastupiteľsva boli k lanovke predložené materiály, ktoré neobsahujú úplné údaje a čísla. Zámerne?

Mesto k lanovke predkladá: dôvodovú správu, predpokladané príjmy a výdavky z prevádzky lanovky, prehľad zaúverovania mesta, ktorý nepredpokladá už žiadne ďalšie úvery do roku 2025, a stanovisko Útvaru hlavného architekta.


Prečo nie sú zarátané vyvolané investície?

Doppelmayr pre mesto v apríli tohto roka vypracoval rozpočtovú ponuku.

Rozpočtová ponuka - odpojiteľná kabínová lanová dráha
Rozpočtová ponuka - odpojiteľná kabínová lanová dráha 

Predpokladaných 8,5 milóna eur, ktoré sa majú skladať zo 6-miliónového úveru a zvyšných 2,5 má mesto v rozpočte nájsť už tento rok pokrýva len náklady na technológie. Táto suma neobsahuje náklady na: budovu údolnej stanice, budovu vrcholovej stanice, garáže pre kabínky, toalety, lístkové systémy, parkoviská, cesty, trafostanicu a inú infraštruktúru. Bez tohto všetkého by lanovka fungovať nemohla. A toto všetko navýši cenu o ďalšie 3-4 milióny eur. A dokopy sa teda dostávame na sumu 12 miliónov. V princípe, aj keby to boli “len” 2 milióny, či milión, stále je záhadou, prečo tieto nevyhnutné vyvolané náklady v tabuľkách a v materiáloch pre zastupiteľstvo nefigurujú. Kto a prečo sa zatiaľ tvári, že stačí tých 8 miliónov, keď to jednoducho nie je pravda. A môžeme to teda nazvať zavádzaním. 

Prečo nie sú zarátané úroky z úveru, či odpisy majetku?

V tabuľke, ktorú mesto predložilo ako prehľad o predpokladaných ročných príjmoch a výdajoch vychádza mestu dokonca domnelý zisk 679-tisíc eur. Mesto predpokladá, že cena lístka bude 10 eur, a denne lanovka prepraví 500 klientov v zime a 200 v lete.

Každý profesne zdatnejší ekonóm si všimne, že v počtoch mesta chýbajú odpisy investície a úroky z úveru. 

Predpokladané príjmy a výdaje prevádzky lanovky
Predpokladané príjmy a výdaje prevádzky lanovky 

Ak do tabuľky zarátame aj úroky z úveru a odpisy investície (aj to len v podhodnotenej nereálnej výške 8,5 milióna eur) vychádza pri rovnakom počte prepravených osôb za 10 eur ročná strata 438-tisíc eur.

Sľuboval milióny, teraz ich od mesta pýta

Primátor Danko ešte ako kandidát na primátora vo svojom volebnom programe obhajoval a sľuboval vyriešiť obslužnosť Martinských holí trojprúdovkou (tretí pruh pre cyklistov mal byť v strede cesty medzi dvoma pruhmi pre motorové vozidlá). Ako ostatné časti svojho programu, aj tento zámer obhajoval stanoviskami odborníkov. Nikto ich však nevidel, ani odborníkov, či ich odborné stanoviská. Zrazu nastal zlom a primátor Danko presadzuje, aby dopravu vyriešila lanovka. Verejne neúspech pripravovanej rekonštrukcie existujúcej príjazdovej cesty hodil na plecia Priekopského urbáru, ktorý mal byť proti. Pravdou je, že Priekopský urbár nebol proti rekonštrukcii existujúcej cesty. Uviedol len niekoľko argumentov, prečo by mala rekonštrukcia prebehnúť v existujúcom profile a nie je podľa nich možné cestu rozširovať. To by totiž znamenalo nielen zásahy do svahu, ktorý sa už teraz na niekoľkých úsekoch zosúva, ale “zahryznutie” cesty do kopca by znemožnilo prístup mechanizmov urbáru na ich pozemky a do ich lesov. Čo je potrebné nielen kvôli bežným hospodárskym činnostiam, ale aj v prípadoch zásahov hasičov, či záchranných zložiek.

Účasť na komisiách s vyhrážkami

Na niektorých komisiách materiál predkladal samotný primátor Danko. A údajne po neschválení zámeru lanovky z financií mesta členom komisie rázne ohlásil, že z toho vyvodí dôsledky.

Snažil som sa to overiť zo zápisníc komisií. Tie však mesto zverejnilo až v stredu 29.5.2019, čím porušilo rokovací poriadok komisií, v ktorom sa píše, že majú byť zverejnené do 5 dní od uskutočnenia komisie.

V prípade komisie cestovného ruchu to bolo až 15 dní.

V prípade komisie ekonomickej 8 dní.

V prípade komisie výstavby 9 dní.

V prípade komisie športu 15 dní.

Všetky tieto komisie neodporučili schváliť predložený zámer výstavby lanovky z financií mesta. A neviem si pomôcť, ale nezverejnenie zápisníc v stanovenej lehote vyzerá ako zametanie argumentácie, z akých dôvodov a na zákalde akých argumentov to členovia komisií nepodporujú, pod koberec.

Ale späť k údajnému „vyhrážaniu“ primátora Danka členom komisie. Chcel som si to overiť zo zápisnice komisie výstavby, kde Danko materiál predkladal osobne. Ale všetko, čo som sa zo zápisnice dočítal, je: "Diskusia členov komisie: Diskusia otázok a odpovedí zodpovedaných predkladateľom materiálu." 

A to aj napriek tomu, že rokovací poriadok komisií má zabezpečiť, aby sa v zápisnici povinne uviedlo: “kto vystúpil v diskusii, stručný obsah jeho vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu stanoviska”.

A opäť je na mieste odôvodnená otázka, či sa niekto nesnaží schovávať argumentáciu proti lanovke.

Kým sme pri komisiách. Zvlášť odporúčam prečítať diskusiu v komisii cestovného ruchu a všimnúť si, ako znie jej stanovisko: “Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu neodporúča na základe aktuálnych podkladov podporiť zámer výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole. Investíciu komisia považuje pre mesto Martin za vysoko rizikovú aneprinášajúcu pre verejnosť primeraný efekt. Komisia požaduje hľadať alternatívne riešenia výstavby spolu s doriešením rekonštrukcie cesty na Martinské hole,” jednohlasne zdvihlo ruku všetkých šesť prítomných členov.

Stanovisko ekonomickej komisie rieši prokuratúra

Zvláštnym prípadom je stanovisko ekonomickej komisie. Keď sa v kuloároch hovorilo o diskusii počas zasadnutia komisie, kde lanovku predkladal viceprimátor Kollár, hovorilo sa o tom, že ekonomická komisia tento zámer neschválila. Ak sa pozriete do zápisu komisie, zistíte, že podľa neho asi diskusia neprebehla vôbec, keďže v zápisnici pri lanovke o diskusii nie je ani zmienka. A tak sa len „per huba“ šírila informácia, že ekonomickej komisii chýbala analýza možností financovania lanovky, reálny prepočet efektívnosti jej využívania a návratnosti vloženej investície. Na prekvapenie niekoľkých členov komisie sa však v zápise objavila formulácia, ktorá je prekrútená a oznamuje, že ekonomická komisia zámer odporúča schváliť. K tomu mohlo dôjsť hádam tým, že konečné písomné stanovisko po živej diskusii, o ktorej nie je písomne ani zmienka, naformuloval po skončení komisie predkladateľ materiálu viceprimátor Kollár.

A to už je vážny zásah do kompetencií samosprávnych orgánov a na zákalde môjho podnetu ho prešetrí prokuratúra. Pri takto závažnom a odôvodnenom podozrení je skutočne potrebné neostať ticho. Na výsledok prešetrenia podnetu si budeme musieť počkať.

Verejná mestská rada

Bez predchádzajúceho avíza sa primátor Danko rozhodol jedeň deň pred rokovaním májovej mestskej rady, že bude vo veľkej zasadačke, otvorená pre verejnosť a s priamym prenosom v mestskej televízii. Povedali by ste si, že fajn, viac transparentnosti. Sám primátor Danko na záver zdôvodnil tento krok tým, že to robí kvôli občanom. Aj napriek tomu, že podľa oficiálnej pozvánky mala rada zasadať vo zvyčajnom priestore č. 206.

Má to však hneď niekoľko háčikov. Ako mala byť zabezpečená väčšia otvorenosť, keď mesto nikde nezverejnilo túto informáciu (na stránke mesta sa objavila až po zasadnutí). Aký má zmysel účastniť sa rokovania, keď dopredu nebol zverejnený okrem pozvánky ani program zasadnutia, prerokovávané materiály, stanoviská komisií. O čom to potom je? O prizeraní sa priebehu, o ktorom ako občan nemám žiadne informácie? Navyše rokovací poriadok rady neumožňuje občanom aktívne zapájanie sa do priebehu, napríklad v rozprave k jednotlivým bodom, tak ako to odporúčajú protikorupčné organizácie.

Naozaj vážne sa treba zamyslieť nad tým, či si niekto v pozícii primátora môže dovoliť hocikedy náhle, svojvoľne, nedotiahnuto a diktátorským spôsobom meniť pravidlá. Ak by sa aj teraz mohlo zdať, že k prospechu otvorenosti. Takéto bezbrehé a bez pravidiel robené zásahy do demokratických mechanizmov totiž do budúcnosti vytvárajú precedens. Jednoznačne tam chýba systém bŕzd a protiváh, alebo aspoň jasné a dopredu predvídateľné kompetencie, ktoré by neotvárali dvere aj krokom a rozhodnutiam v neprospech verejného záujmu, transparentnosti a demokratických mechanizmov. 


Ak to malo teda naozaj byť kvôli občanom, mali byť zverejnené aj všetky dokumenty a zmenený rokovací poriadok tak, aby boli občania skutočne informovaní a ideálne sa aj mohli zapájať. To sa však nestalo. Naopak, táto mestská rada doposiaľ nezverejnila ani jednu zápisnicu. Či je to len amaterizmus primátora Danka, niekoho iného, alebo zámer a súčasť stratégie ako vytvárať na poslancov ďalší tlak si každý musí vydedukovať sám.

Aj priamo na rade poslanec Uherčík povedal, že dnes je prítomná len polovica členov rady a či to nemôže súvisieť s tým, že je rokovanie verejné a neprítomní poslanci nechcú byť videní - ako hlasujú "proti" lanovke. Aj keď tým nemusia vyjadrovať nesúhlas s ideou lanovky, ale len nespokojnosť s procesom, akým sa tento zámer pretláča. 

Poďme však k samotnému priebehu mestskej rady v bode týkajúcom sa lanovky.

Viceprimátor Rudolf Kollár, ktorý predkladal aj stanoviská komisií lanovku obhajoval a pri tom mystifikoval aj údajným súhlasom občanov na verejných stretnutiach. Čo však žadnym spôsobom nevyzdrojoval. Podobne sa na stranu bezvýhradných obhajcov pridala viceprimátorka Tatiana Červeňová, poslanec Igor Homola a poslanec Bruno Horecký.

Treba ale uviesť pár dôležitých ďalších súvislostí (a bez komentára).

Viceprimátori Kollár a Červeňová, ktorých si vybral a menoval primátor, sú už na svojich postoch takmer pol roka a stále nedostali štvrťročné odmeny. Tie im navrhuje primátor, ktorý to, že odmeny nenavrhol nijako nezdôvodnil. Myslíte, že akú odvahu majú viceprimátori nesúhlasiť s investičným zámerom svojho šéfa, ktorý tak vehementne pretláča. Navyše keď im mal oznámiť, že viceprimátrov si ešte vždy môže meniť. Samozrejme opäť ide o stretnutie, z ktorého zápis nexistuje.

Poslanec Homola mal byť po májovom zastupiteľstve bohatší o takmer štvrť mlióna eur. Respektíve o polovicu z tejto sumy, keďže sa o predmetné pozemky delí s blízkou osobou ako polovičný vlastník. Pôvodne totiž medzi materiálmi na májové zastupiteľstvo figuroval aj odpredaj jeho kurtov a pozemkov pod kurtami mestu. O celkovej výmere 2848 m2, čo by pri cene 80 eur za meter vychádzalo 227-tisíc eur. Prečo bol tento oficiálny materál potichu zo zasadnutia stiahnutý, nevieme. Údajne mohla byť kameňom úrazu predstava o sume za meter. Predsa len, mesto nedávno posúdilo cenu 40 eur za meter, v podobnej situácii a na podobný účel za privysokú. Malo by ísť o kurty pri plavárni, na ktorých by mesto niekedy teoreticky mohlo plánovať rozšírenie plavárne, či výstavbu nového aquaparku. Je čudné, že mesto ešte nemá jasno v tom, či a kedy bude niečo takéto robiť, ale pozemky chcelo kupovať už teraz.

Poslanec Horecký je zamestnancom základnej školy na Mudroňovej ulici, ktorej zriaďovateľom je mesto.

Čo myslíte, dokážu tieto skutočnosti zavážiť pri názorovej orientácii týchto členov mestskej rady?

Stretnutia za zavretými dverami

Po neúspechoch zámeru lanovky v komisiách, sa mali začať stretnutia primátora Danka jednotlivo s poslancami. Viacerí z nich to potvrdili. Prečo sa primátor Danko potreboval, rozhodol stretávať s poslancami jednotlivo za zavretými dverami? Na konci oprávenene ostáva otáznik, na ktorý nám vie odpovedať len jeden človek – primátor Ján Danko.

Mimochodom. Od mesta som si cez infozákon 20. mája 2019 pýtal zoznam stretnutí primátora Danka ohľadom plánovanej výstavby lanovky, zápisy z týchto stretnutí a odborné stanoviská, ktorými mesto v tejto veci disponuje. Podobne som to skúsil aj v prípade viceprimátorov. Nič z toho som nedostal a vo chvíli keď dopisujem tento blog, mestu podľa zákonnej osem dňovej lehoty ostáva na odpoveď už len pár hodín. Primátor Danko a ani jeho zástupcovia svoj program transparentne nezverejňujú, takže dohľadať s kým a za akým účelom sa v pracovnom čase stretávajú nie je možné.

Profit z lanovky

Pýtame sa, kto by mohol mať profit z výstavby lanovky? Ak opomenieme tisíce Martinčanov, Turčanov a turistov či lyžiarov a cyklistov, ostáva nám pár výrazných záujmových skupín.

Prvou z nich je Urbár Martin. Ten už raz profitoval z nedávnej zmeny územného plánu, ktorá umožnila chatovú výstavbu na jeho pozemkoch. No a táto zmena je rozplánovaná na dve etapy. Prvá sa už uskutočnila a vidieť to aj na mnohých nových chatách, ktoré tam za posledných 5 rokov vyrástli. Podmienkou druhej etapy je práve lanovka. Výstavbou lanovky sa tak rozšíri okruh pozemkov, na ktorých bude možné stavať chaty a ubytovacie zariadenia. Čo niekoľkonásobne zvýši ich hodnotu.

Druhou záujmovou skupinou je samotné lyžiarske stredisko a jeho vlastníci. Aj keď sa už niekoľko rokov hovorí, že by stredisko aj hádam predali, a v ostatných mesiacoch by údajne záujem mohol byť aj zo strany vlastníkov iného lyžarskeho strediska – Bachledky. A tak je na mieste investigatívne popátrať, či v niektorej z týchto finančných skupín nie je niekto blízky súčasnému vedeniu mesta, podobne ako tomu bolo v minulosti. Alebo podobne ako to bolo v minulosti aj v prípade poslancov.

Riešenie

Aj keď je už tento obsah dlhý sám o sebe, predsa len zostanem verný svojmu prísľubu kritizovať konštruktívne a pripojím návrh niektorých riešení tejto situácie.

Materiál s takýmto významom si skutočne zaslúži širšiu verejnú diskusiu a preto by som ho na mieste predkladateľa stiahol z májového zasadnutia. A otvoril pre širšiu diskusiu. Tej by však malo predchádzať schválenie oficiálneho materiálu, ktorý vypracuje poradovník investičných akcií a priorít mesta na najbližšie štyri roky. Vrátane štúdií realizovateľnosti a možností financovania či už z vlastných alebo externých zdrojov. Samozrejme so zapojením verejnosti a zvážením hlasovania obyvateľov mesta.

Aby bolo jasné, kde v poradovníku sa investičný zámer budovania lanovky nachádza. A pri tom vôbec nevylučujem, že sa na lanovku v tomto volebnom období dostane. Ak sa v rámci demokratických mechanizmov zhodne verejná mienka a poslanci na tom, že lanovka je priorita, je to treba rešpektovať.

Ďalším okamžitým opatrením by malo byť zverejňovanie audio alebo videozáznamov z rokovaní komisií zastupiteľstva. A jedným šmahom aj výborov mestských častí. Ako vidíme na zápisnice sa spoľahnúť nedá.

Zverejňovať by mal začať svoj pracovný program nielen náš primátor Ján Danko , ale aj jeho zástupcovia. (ako príklad dávam klikatelný kalendár primátora Nitry) Aby každý vedel s kým a prečo sa naše vedenie stretáva. A k ešte väčšej otvorenosti by prispelo, ak by k stretnutiam cez jednoduchý klik boli zverejňované aj stručné zápisy.

Verejne prístupná mestská rada v priamom prenose v televízií a na internete, vrátane archívu, je krok správnym smerom. Treba ho však dotiahnuť do konca a zabezpečiť schválenie rokovacieho poriadku, ktorý zabezpečí zverejňovanie pozvánok a kompletných materiálov v dostatočnom časovom predstihu. Samozrejmosťou by malo byť zverejňovanie zápisníc, čo sa teraz tiež bohužiaľ nedeje. Zvážiť treba aj možnosť vystúpenia obyvateľov mesta počas rozpravy.

Bolo by férové nielen voči viceprimátorom a poslancom, ale aj voči verejnosti, aby primátor Danko zverejnil kritériá, podľa ktorých si vybral a vymenoval viceprimátorov. A aj dopredu predvídateľné kritéria, ktoré ho môžu prijať k tomu, aby ich odvolal, či vymenil. Aby sa možnosť zneužívania a nátlaku na viceprimátorov anulovala. K tomu patria aj kritéria pre vyplatenie odmien. Aby sa ani z toho nestal nástroj nátlaku. Obvzvlášť v prípade, ak viceprimátori vedú napočetnejší poslanecký klub a mohli by byť akýmsi spôsobom braní na zodpovednosť za jeho postoje a hlasovania.

No a treba riadne prešetriť, kto manipuloval so stanoviskom ekonomickej komisie a vyvodiť adekvátne a exemplárne dôsledky.

Skryť Zatvoriť reklamu