Mesto Martin sa chystá zasadiť ďalšiu ranu transparentnosti

Písmo: A- | A+

Do martinského augustového zastupiteľstva mieri poslanecký návrh, ktorým si poslanci plánujú, sami sebe, zjemniť pravidlá a etické nároky vo svoj prospech. A v neprospech verejného záujmu.

Súčasťou kedysi vzorového martinského projektu Transparentné mesto je aj etický kódex volených predstaviteľov. Ten má strážiť konanie poslancov z pohľadu etiky. Poslanci sa ho teraz chystajú oslabiť.

Ľahkovážnosť a nezodpovednosť na úkor etiky zodpovednosti

Do programu augustového zasadnutia mestského zastupiteľstva v Martine je zaradený bod č. 13: Návrh dodatku č. 2 k Etickému kódexu voleného predstaviteľa mesta Martin. Okrem dodatku vo forme aktualizácie tlačív oznámenia o majetkových pomeroch podľa platnej legislatívy, je v návrhu schované aj iné prekvapenie. Ďalší návrh na vypustenie celej časti etického kódexu v znení: „Neuhýbajú pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.“

Aký výsledok môže priniesť takáto zmena? Vzdialí poslancov od toho, aby pred svojimi voličmi poctivo a otvorene skladali účty a zodpovedali sa za svoje konanie. V tomto prípade za hlasovanie. Dá sa súhlasiť s tým, že z pohľadu legislatívy je právom poslanca využiť pri hlasovaní aj obštrukciu a do hlasovania sa nezaprezentovať, alebo svoj postoj vyjadriť nezahlasovaním. Aj keď mnohí voliči radšej vidia jasnejší postoj vyjadrený výberom jednej z troch možností: za, proti, zdržal sa. Alebo aspoň otvorené vysvetlenie uchýleniu sa pri hlasovaní k obštrukcii. Aby bolo zrejmé, že nešlo zo strany poslanca o ľahkovážnu či nezodpovednú neúčasť. Ale skôr o súčasť stratégie s jasne pomenovaným cieľom.

Presadzovanie politikárčenia na úkor odbornosti, alebo prečo potom nezrušiť rovno celý etický kódex

Zásadný problém je v tom, že takýto návrh zmeny etického kódexu neprešiel odborným pripomienkovaním. Zarážajúcim paradoxom je, že ho navrhujú a vyjadrovať k nemu budú tí, ktorých sa priamo týka a ktorým v oblasti etického výkonu funkcie voleného predstaviteľa o čosi uvoľní pravidlá a rozviaže ruky – poslanci mesta. Poslanci si teda budú rozhodovať sami o sebe. 

Etický kódex navrhla v rámci prípravy a realizácie projektu Transparentné mesto pred desiatimi rokmi pracovná skupina expertov a odborníkov na oblasť ochrany verejného záujmu a etiky volených predstaviteľov. V tom čase bol takýto odborne pripravený a zdôvodnený návrh riadne prerokovaný a pripomienkovaný za účasti navrhovateľov na všetkých úrovniach riadenia mesta od komisií, cez mestskú radu až po mestský parlament. 

Na mieste je teda otázka, prečo aj teraz o stanovisko k takejto zmene mesto a predkladateľ návrhu nepožiadali aspoň jednu z uznávaných autorít v tejto oblasti. Napríklad Transparency International Slovensko, Nadáciu Zastavme korupciu, Via Iuris, či iného odborníka z oblasti. Namiesto toho sa toto poleno pod nohy verejného záujmu snaží navrhovateľka materiálu Marína Gallová obhájiť právnickou argumentáciou. Ide navrhovateľovi o odbornosť alebo len dláždi cestu politikárčeniu? Je totiž zjavné, že oblasť práva a etiky sú v tomto prípade dve rozdielne disciplíny. A ak sa budeme na konanie poslancov pozerať právnym pohľadom a zaoberať sa tým, či je ich konanie v súlade s platnou legislatívou, určite to automaticky neznamená, že čo je legálne je nevyhnutne aj etické a naopak. Oblasť etiky volených predstaviteľov, aj vo forme etických kódexov, má strážiť a dozerať na konanie poslancov z pohľadu etiky. Aj tým, že ide nad rámec legislatívy práve do etickej roviny.

Podľa logiky, ktorou sa snaží obhajovať tento návrh poslankyňa Gallová, by sme mohli rovno navrhnúť zrušenie celého etického kódexu. A držať sa pri nazeraní na konanie poslancov len legislatívy. 

Okresávanie protikorupčných nástrojov má v Martine smutnú históriu

Takáto facka transparentnosti nie je prvou a pravdepodobne ani poslednou negatívnou zmenou, ktoré sa väčšinou po tichu za zatvorenými dverami diali a krok po kroku demontovali a oslabovali účinné protikorupčné nástroje projektu Transparentné mesto, ktorý v roku 2011 získal aj ocenenie OSN.

Medzi tie zásadnejšie patrila zmena smernice, ktorá mala zabraňovať prípadom, kedy by si majetok mesta odkupovali poslanci mesta. V čase, keď vtedy koaličný poslanec Kalnický prišiel na mesto so zámerom odkúpiť pozemok mesta pre účely svojho podnikania, narazil na túto smernicu. Mesto následne zo smernice vypustilo časť, ktorá tomu bránila. A tak sa mestský pozemok odpredal do rúk poslanca mesta, ktorý na ňom podniká. Krátko na to nasledoval ďalší pochybný odpredaj pozemku mesta do rúk spoločnosti, v ktorej dozorných orgánoch sedela manželka vtedajšieho primátora Hrnčiara. Čerešničkou na torte bol prevod polovice tejto spoločnosti, ktorá mestský pozemok odkúpila z rúk brata primátora Hrnčiara do jeho vlastných rúk. Len niekoľko týždňov po prevode pred tým mestského pozemku.

Ďalším príkladom bola tichá zmena smernice o výberových konaniach tak, aby umožnila vtedajšiemu primátorovi Hrnčiarovi vytvoriť výnimku na novú pozíciu na sekretariáte a obsadiť ju netransparentne bez výberového konania. Bola to pozícia akéhosi ekonomického kontrolóra a bez výberového konania bol do nej potichu dosadený končiaci hlavný kontrolór mesta Martin. Ktorý po tom ako roky vykonával funkciu hlavného kontrolóra jeden deň skončil ako hlavný kontrolór a hneď na druhý deň nastúpil na teplé miestečko na sekretariáte primátora. Nepripomína to známe pravidlo, že o “našich ľudí“ sa postaráme? A nemohlo to vyvolať v hlave čerstvo začínajúceho hlavného kontrolóra otázku, že či si raz aj on po skončení funkcie hlavného kontrolóra vyslúži teplé miestečko u primátora? A čím by si takéto zvýhodňovanie vyslúžil? O “nevyhnutnosti“ zriadenia tejto funkcie hovorí aj fakt, že dnes už neexistuje a pán bývalý hlavný kontrolór bol opäť bez výberového konania presunutý na iné teplé miestečko v organizácii mesta spravujúcej jeho športoviská.

Skrátený výpočet okresávania prospešných pro-transparentných výdobytkov svojho času progresívneho transparentného projektu môžeme zakončiť nedávnou zmenou rokovacieho poriadku, ktorou poslanci zrušili dovtedy garantovanú možnosť občanom vystúpiť v rozprave ku každému bodu počas rokovania, byť súčasťou rozhodovacích procesov ešte pred hlasovaním. A participovať tak na chode samosprávy aj reálne a nie len naoko. V okresávaní práv občanov pokračovali aj súčasní poslanci, keď len nedávno aj napriek protestom skrátili čas pre vystúpenie občanov z 10 na 3 minúty v jedinom bode, z ktorého neboli vykázaní (vystúpenie občanov).

Predkladateľka anti etického návrhu v minulosti neváhala popierať demokratické pravidlá

Najnovší pokus o okresanie protikorupčných nástrojov predkladá poslankyňa Marína Gallová, ktorej ohýbanie demokratických princípov a hodnôt transparentnosti nie je cudzie. Naposledy to ukázala pri kreovaní mestskej rady počas ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného zastupiteľstva v decembri 2018, kedy sa z nej stala “čierna ovca“ tohto politického orgánu správy mesta. Poslanci sa totiž verejne dohodli na pravidle, že v mestskej rade bude mať člena každá mestská časť. Faktom však je, že na stoličku členky mestskej rady si silou mocou sadla podľa iného nepísaného pravidla: “vyhraj voľby a môžeš všetko“ po dohode a “tajnom hlasovaní“ dvoch najväčších spriahnutých poslaneckých klubov. Tie si dopredu za zatvorenými dverami rozdelili volené funkcie v orgánoch mesta. A jej zákulisná nominácia nebola prerokovaná a odsúhlasená mestskou časťou Ľadoveň, za ktorú v rade mesta dodnes sedí. Poslanci dotknutej mestskej časti Ľadoveň dokonca proti takejto nedemokratickej nominácií protestovali (zápisnica, strana 4 dole) tesne pred dopredu dohodnutým tajným hlasovaním. Primátor mesta vtedy prerušil rokovanie a vyzval poslancov Ľadovne, aby sa dohodli a vyriešili tento rozpor. Väčšina poslancov Ľadovne priamo na mieste počas prestávky hlasovaním vybrala iného zástupcu svojej mestskej časti. Poslankyňa Gallová aj napriek tomu trvala na svojej spochybnenej nominácii kolegami z mestskej časti. Smutným záverom takéhoto nedemokratického incidentu bolo to, že podľa vopred dohodnutého scenára si dohodnutá väčšina presadila svoje politické ciele aj proti vlastným oficiálnym pravidlám.

Na mieste je aj otázka, prečo poslankyňa Gallová predkladá tento návrh teraz, prečo jej takáto formulácia etického kódexu neprekážala roky, po ktoré už funkciu poslankyne vykonáva a či si týmto netransparentným okresaním etického kódexu nepripravuje nejaká skupina poslancov pôdu na kroky, ktoré by etický kódex vnímal negatívne.

Ešte stále je čas postaviť sa na stranu verejného záujmu

Záverom by som už len chcel vyzvať pani poslankyňu Marínu Gallovú, aby ako predkladateľka materiálu stiahla tento návrh okresania etického kódexu z programu augustového zastupiteľstva (ako predkladateľ má na to právo). Odstúpila z funkcie člena mestskej rady a aktívne sa podieľala na obsadení takto uvoľneného miesta legitímnym spôsobom cez riadnu a demokratickú voľbu zástupcu mestskej časti Ľadoveň jej poslancami. Nikde nie je vylúčené, že svojich kolegov v mestskej časti presvedčí a do mestskej rady sa vráti. A v neposlednom rade, aby zvážila, či by v rámci zachovania “politickej kultúry“ nemala po takýchto netransparentných prešľapoch, ktoré len ťažko môžeme vnímať v súlade s ochranou a presadzovaním verejného záujmu, ponúknuť rezignáciu z postu predsedu Komisie verejného záujmu.