reklama

Deväť mesiacov bol nezákonne vo väzbe. Policajti mu v aute pri cestnej kontrole našli drogy, no zabudli ho poučiť

Mala to byť iba cestná kontrola na povinú výbavu. Policajti našli v aute marihuanu a vodiča nepoučili o jeho právach.

Deväť mesiacov bol nezákonne vo väzbe. Policajti mu v aute pri cestnej kontrole našli drogy, no zabudli ho poučiť
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

KOŠICE/TVRDOŠÍN – Takýchto prípadov sa na Slovensku stali už desiatky. Často sa nimi policajný zbor chváli v tlačových správach pre média i v statusoch na facebooku. Vlani vo februári policajti z Tvrdošína pri obyčajnej cestnej kontrole na povinnú výbavu našli v aute marihuanu. Muž po obvinení z drogovej trestnej činnosti skončil vo väzbe. Hrozí mu trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Tento šofér sa však obrátil na Ústavný súd SR. Konštatoval porušenie jeho práv.

Policajti z obvodného oddelenia v Tvrdošíne robili vlani vo februári cestnú kontrolu. V obci Nižná vtedy zastavili aj 36 ročného Michala z Tvrdošína, ktorý šoféroval zelenú Toyotu. Našli u neho 10,707 gramov omamnej a psychotropnej látky - marihuany, čo zodpovedá 22 bežným jednotlivým dávkam drogy. Muž podľa vyjadrenia členov policajnej hliadky sušenúrastlinu dobrovoľne vydal podľa ustanovenia trestného poriadku. Michal už bol za obdobný skutok bol odsúdený v roku 2014.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

§ 89a odsek 1 Trestného poriadku

Kto má pri sebe vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania, je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely dokazovania zaistiť, je povinný vec na vyzvanie týmto orgánom vydať. Pri vyzvaní ho treba upozorniť na to, že ak nevyhovie výzve, môže mu byť vec odňatá, ako aj na iné následky nevyhovenia.

Počas kontroly vozidla člen policajnej hliadky zacítili prenikavý, do nosa udierajúci zápach marihuany. Vodiča vyzvali, aby predložil k nahliadnutiu povinnú výbavu vozidla, kde v zadnej časti batožinového priestoru sa nachádzala lekárnička a zdvihák. Následne sa šofér presunul k dverám spolujazdca a ukázal ďalšiu časť povinnej výbavy, výstražný trojuholník, pričom pri výstražnom trojuholníku členovia hliadky spozorovali dva kusy strieborných alobalových guliek o priemere 5 až 10 centimetrov a bolo vidno ich obsah, zelenú sušinu pripomínajúcu marihuanu.

Obrázok blogu

Policajti sa spýtali, čo to je a Michal im odpovedal, že je to marihuana. Následne ho vyzvali, aby dobrovoľne vydal dva kusy strieborných alobalových guliek. Muž vec dobrovoľne vydal na zápisnicu o vydaní veci a potvrdil to podpisom. Po tom bol muž poučený podľa poučenia pri použití oprávnenia obmedziť osobnú slobodu podozrivej osoby.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

§ 85 Trestného poriadku

Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať, ak je tu niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 alebo 2 alebo ak ide o podozrivú osobu podľa § 204 ods. 1, aj keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku.

Následne hliadka vyrozumela operačné stredisko Krajského policajného riaditeľstva v Žiline a na miesto bol vyslaný výjazd z Dolného Kubína s vyšetrovateľom, kriminalistickým technikom a psovodom so služobným psom na vyhľadávanie návykových látok. Vec prevzal vyšetrovateľ. Ten Michala obvinil z drogovej trestnej činnosti. Okresný súd Námestovo ho vzal do väzby z dôvodu obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti a Krajský súd v Žiline rozhodnutie potvrdil. V máji muž požiadal o prepustenie z väzby, na slobodu sa však nedostal. Nepomohli mu ani argumenty spochybňujúce postup OČTK týkajúci sa začatia trestného stíhania pre drogovú trestnú činnosť, ktorý smeroval k jeho obvineniu.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Predstierali vyšetrovanie priestupku

Muž sa obrátil na Ústavný súd SR. V sťažnosti argumentoval, že ho vzali do väzby na základe prehliadky jeho motorového vozidla, v ktorom bola nájdená marihuana, ktorú aj dobrovoľne vydal.

„Samotná prehliadka motorového vozidla sa javila od prvého momentu ako bežná kontrola, no jej priebeh naznačuje, že už pôvodný zámer mohol byť aj iný. Policajti bez príkazu na prehliadku nebytového priestoru vykonali prehliadku,“ uviedol jeho advokát Ivan Hric Ladislav Janči.

Namietal aj neprípustnú manipuláciu s korunným dôkazom skutku ‒ dve alobalové guličky, ktoré sa pri kontrole povinnej výbavy vozidla našli.  Následne už privolaný technik vykonal prehliadku vozidla ako nebytového priestoru opätovne bez príkazu na prehliadku nebytového priestoru a bez prítomnosti nezúčastnenej osoby.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Advokát poukázal, že policajtka, ktorá vykonávala cestnú kontrolu priznala, že už na začiatku vyšetrovania priestupku proti pravidlám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky mal jej kolega nadobudnúť podozrenie zo spáchania trestného činu, no aj napriek tomu predstieral vyšetrovanie priestupku.

Advokát Ivan Hric Ladislav Janči ďalej v ústavnej sťažnosti zastával názor, že išlo  nepríslušný orgán, ktorý robil úkony smerujúce k vyšetrovaniu trestného činu. Poukázal na priznanie svedkyne, že na vyšetrovanie trestného činu neboli príslušní a skúmali aj to, či majú privolať skráteného vyšetrovateľa alebo príslušníka kriminálnej polície, ktorého napokon dodatočne aj privolali.

Bez poučenia

„Sťažovateľ bol v súvislosti s nálezom dotazovaný (bez predchádzajúceho poučenia o zákaze sebaobviňovania) na to, že či je ochotný nález vydať, s čím súhlasil. Až následne, a teda až potom, ako sa rozhodol dobrovoľne vec vydať, bol pri podpisovaní zápisnice o vydanie veci poučený o svojich právach, teda aj o zákaze sebainkriminácie. Poučenie mu bolo dané aj pri obmedzení osobnej slobody v zmysle § 85  Trestného poriadku, keď mu bolo oznámené, že je podozrivý zo spáchania trestného činu,“ uviedol v náleze senát Ústavného súdu SR v zložení z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského.

Ďalej senát konštatuje, že zákaz sebaobviňovania je ústavný princíp vyplývajúci z ústavy. Obsahom zásady, podľa ktorej nikto nie je povinný obviniť seba samého, je, že nikto nemôže byť nútený, aby obviňoval seba samého. Ani verejný záujem na odhaľovaní, stíhaní trestného činu a potrestaní páchateľa nemôže ospravedlniť taký postup, ktorý zasahuje do samotnej podstaty práva obvineného na obhajobu vrátane práva nebyť nútený obviniť sám seba.

Podľa ústavného súdu k invazívnym opatreniam typu domová prehliadka alebo zabavenie veci v záujme získania hmotného dôkazu, musia vo svojom právnom poriadku mať zavedené primerané, ale hlavne dostatočne záruky proti ich zneužitiu. Z toho dôvodu je dôležité, aby policajt predtým, ako vyzve osobu na vydanie veci, podľa ustanovení trestného poriadku túto osobu poučil o zákonnej možnosti neobviňovať sám seba a neprispievať k vlastnému sebaobvineniu z trestnej činnosti.

„Policajt bol povinný poučiť sťažovateľa predtým, než vec vydal, o tom, že nemá povinnosť vec vydať, ak by si vydaním veci spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania,“  napísal ústavný súd.

Obrázok blogu

Podľa zákona o Policajnom zbore policajt je povinný vykonávať služobný zákrok tak, aby zásah neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou, ďalej policajt v službe je povinný v medziach zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. V uvedených zákonných ustanoveniach je premietnutá ústavná požiadavka vyplývajúca z ústavy, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

„Z toho dôvodu bolo podstatné, aby sa krajský súd (uznesenie o väzbe- poz. autorky) vysporiadal s tým, či policajti mali oprávnenie na zaistenie (vydanie) veci a či postupovali v zmysle trestného poriadku. Ak by sa zistilo, že policajtom bola vydaná vec bez predošlého riadneho poučenia sťažovateľa o zákaze sebaobviňovania, ich postup by bol od počiatku nezákonný a zákonný podklad by nemalo ani vykonávanie akýchkoľvek ďalších úkonov zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ konštatoval ďalej senát ústavného súdu.

Ak nadobudne policajt presvedčenie, že je potrebné pretransformovať bežnú dopravnú kontrolu na prehliadku pre účely hľadania drog, takúto možnosť bezpochyby má. Musia však pritom byť dodržané všetky potrebné procesné garancie vrátane poučenia osoby o spôsobe obrany mlčaním.

Teória otráveného ovocia

„Nezákonnosť postupu obstarávania dôkazov neumožňuje, aby boli použité v trestnom konaní, a to z dôvodu, že takýto postup by umožňoval svojvôľu a nezákonnosť. Teória tzv. ovocia (plodov) otráveného stromu sa vzťahuje na úkony vážne zasahujúce do základných práv a slobôd občana. Teória pozná prípady, keď dôkaz, ktorého nezákonnosť je namietaná, má až druhoradý alebo odvodený charakter vo vzťahu k pôvodnému nezákonnému úkonu (zatknutie, prehliadka, výsluch...),“ uviedol ústavný súd.

V posudzovanej veci ústavný súd nemal pochybnosti o reálnom dopade nezákonného postupu polície vedúceho k dôkazu rozhodujúcemu na vznesenie obvinenia, a tým aj na splnenie jednej z podmienok väzby. Ústavný súd uviedol, že zo zabezpečených dôkazov (najmä svedecké výpovede zúčastnených policajtov) týkajúcich sa neopakovateľného úkonu (zastavenie a prehliadka vozidla) vyplýva, že sťažovateľ mal byť od prvého momentu drogového podozrenia poučený o jeho právach a hlavne o zákaze sebainkriminácie.

To, že napokon bolo výsledkom kontroly povinnej výbavy nájdenie drog v súčinnosti so sťažovateľom, spĺňa presne charakteristiku plodov otráveného stromu. Ústavný súd nevzhliadol ani možnosť ustúpiť od tejto doktríny vzhľadom na verejný záujem a závažnosť skutku, keďže ide o dôkaz kľúčový a najvýznamnejší. Z uvedeného dôvodu považuje ústavný súd väzobné stíhanie sťažovateľa za rozporné s označenými referenčným normami.

Policajná hliadka mala hneď potom, ako nadobudla dôvodné podozrenie, že v nimi zastavenom vozidle sa môžu nachádzať omamné a psychotropné látky, ukončiť dopravnú kontrolu a svoj postup prispôsobiť požiadavkám trestného poriadku adresovaným verejným autoritám na účely vyšetrovania trestnej činnosti vrátane zodpovedajúcich úkonov podľa predpisov o Policajnom zbore.

„Policajt, ktorý mal dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, mal muža v zmysle trestného poriadku riadne poučiť o možnosti zákazu sebaobviňovania ešte pred samotnou výzvou na vydanie veci. V posudzovanej veci (ako to vyplýva aj zo zápisnice o výsluchu svedka) sa to tak neudialo a vodič bol o svojich právach poučený až následne pri podpise zápisnice o vydaní veci a následnom obmedzení osobnej slobody,“ napísal senát ústavného súdu v náleze.

Súdy by mali byž citlivé na prešľapy OČTK

Ústavný súd tiež pripomenul , že trestné sadzby pri trestnom čine nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi (mužovi hrozí trest odňatia slobody vo výške 10 ‒ 15 rokov) sú veľmi prísne.  Z toho vyplýva, že je úlohou všetkých súdov v Slovenskej republike, aby dohliadali na spravodlivosť a čistotu procesu a vedených trestných konaní.

„Musí platiť priama úmera založená na tom, že čím vyšší trest páchateľovi hrozí, tým je vyššia aj miera citlivosti súdov na procesné prešľapy orgánov činných v trestnom konaní. Pokiaľ takýto závažný (a neodstrániteľný) problém indikuje už sudca pre prípravné konanie v rámci väzobného rozhodovania, musí sa ním zaoberať bezodkladne,“  dodal senát ústavného súdu.

Nález Ústavného súdu SR

Podľa nálezu Ústavného súdu SR z 30. novembra 2021 uznesením Krajského súdu v Žiline  o vzatí do väzby  bolo poručené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uznesenie Krajského súdu v Žiline ústavný súd zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a tiež mu prikázal obvineného prepustiť z väzby. Okrem toho musí Krajský súd v Žiline zaplatiť aj  trovy vo  výške 691,34 eur Michalovmu advokátovi.
Júlia Piraňa Mikolášiková

Júlia Piraňa Mikolášiková

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  373
  •  | 
  • Páči sa:  642x

Témy spojené s políciou, prokuratúrou, súdmi a organizovaným zločinom. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu