Cesta k úplnej slobode V. diel s Ot

Písmo: A- | A+

...........Muž by mal byť okamžite k dispozícií brániť rodinu, okolie, vlasť. Toto je morálna povinnosť každého občana , pokiaľ je vlasť jeho - nie ako dnes 1/3 územia je v rukách vlastizradcov, ktorí aby vám pomohli vás okradli a

IX. Alternatívne vzdelávanie, základne a odborné, alternatívne školy, materská dovolenka 7 rokovMatka od 6.mesiaca dieťaťa nastúpi do alternatívnej školy, kde sa v kolektívnej skupine deti naučia s účasťou matky základy do života. Dieťa do 7.roku života dokáže prijať obrovské množstvo informácii a tak sa učí formou hry poznávať kade chodí, ako sa to volá , prečo to tam je , ale učí sa to zároveň v niekoľkých jazykoch a všetko formou hry. Postupne sa vzdeláva v matematike, fyzike, botanike, v biológii, chémii, popri tom dostáva lásku a priazeň matky a je v prírode, kde sa rodič tiež niečo naučí a nestresuje. Ak by chcela mať matka viac detí, alebo dvojičky, platí si službu opatrovateľky, ktorá chodí s druhým dieťaťom. Štát financuje základným nepodmieneným príjmom matku. Muži majú možnosť dobre sa realizovať v zamestnaní a tak aj slobodné matky s deťmi, alebo rozvedené, si veľmi rýchlo nájdu partnerov, lebo stres už v rodine nebude z nedostatku financií, ale s charakterových vlastností , ktoré si priniesli rodičia z detstva v génoch, preto tiež v alternatívnej škole niečo sa naučia aj oni. Nie všetci budú môcť byť géniovia, ale známkový systém sa odbúra a tak sa zabráni vytváraniu nadradeného Ega, ale naopak posilní sa puto a chuť po informáciách a vzdelaní za účelom širokého uplatnenia v novej spoločnosti – v novej budúcnosti. Veď vždy platilo, že rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie.

https://www.youtube.com/watch?v=VGlg_GFaaCg

Deti z detských domovov sa dostanú do profesionálnych rodín, ktoré budú mať neobmedzené možnosti na vytvorenie dokonalej rodiny, aby netrpeli tieto budúce autority genetickou citlivosťou alebo zníženým sebavedomím. Keďže sa spoločnosť za roky neslobody a ponižovania, či ekonomického útlaku dostala na morálne dno, nie cirkev , ale občan občanovi pomôže ako sa treba správať, čo je to cit, láska a porozumenie, čo je žena, jej úloha a ako sa k nej správať, kde sa berie úcta k rodičovi, k učiteľovi a ku všetkému, čo by si mal človek ctiť, vážiť a čím by nemal pohŕdať. Toto je základ, ktorý sa prostredníctvom alternatívnych škôl dostane do novej generácie našich detí. Detí občanov, ktorí už nechcú útlak , či otroctvo a otrokárov. Nie fašisti, ako nás členov občianskeho tribunálu poniektorí občania postihnutí socialistickým pichačkovým syndrómom ( pasívny občan naučený chodiť do práce , odpichne si pri vstupe , urobí len čo treba a odíde pri odchode si odpichne koniec pracovnej doby, občan ľahostajný k všeobecnému úžitku ) nazývajú, ale občania zo srdcom na tom najlepšom mieste, ktorí myslia na dobro všetkých a nie len na seba.

Aj tu si po zaradení sa do novej spoločnosti občania nájdu uplatnenie, prácu, či dokonca doplnia vzdelanie prostredníctvom informačných , či vzdelávacích tv kanálov.

 1. bezdomovci A skupina I. kategória

 2. cigáni I. kategória

 3. narkomani a alkoholici B skupina I. kategória

 4. prostitútky I. kategória

 5. nezamestnaní I. kategória

 6. dôchodcovia II. kategória

 7. slobodné matky s deťmi C skupina II. kategória

 8. čiastoční invalidi II. kategória

X. Štátna správa – hackeri**, ich odbornosti a všestranné využitie a pre ochranu všetkého v novom spoločenskom zriadení .

Informácie pre odborníkov v danej oblasti.

15. štátna správa III. kategória

16. polícia a armáda III. kategória

- Policajt by mal plniť úlohu ochrancu občana a dozerať, aby nedošlo k zneužitiu dôvery, ktorú dal zástupcom, aby riadili a plnili jeho všeobecnú vôľu.

Myslím si , že kto chce rozumieť rozumie veľmi dobre, kto nechce rozumieť , je to ako ,, vysvetľovať upratovačke pojem relativity " .

Ochrana : územia, vzdušného priestoru, hraníc, vody, prameňov a pôdy, polícia a armáda štátne výhody a previerky

Armáda by mala byť len pre mužov. Dôležitosť treba klásť na vytvorenie domobrany. Muž by mal byť okamžite k dispozícií brániť rodinu, okolie, vlasť. Toto je morálna povinnosť každého občana , pokiaľ je vlasť jeho - nie ako dnes 1/3 územia je v rukách vlastizradcov, ktorí aby vám pomohli vás okradli a zapredali a ten zvyšok je majetkom EU .Kto chce v slobodnej krajine žiť, musí chcieť a vedieť počúvať, chápať a konať, nie sa prizerať a nečinne nechať krajinu rozpredať a zlikvidovať. Pasívny občan je ako nesvojprávny pacient. Škodí aj keď nič nerobí.

https://www.youtube.com/channel/UCtC2xTsd8jiu5rgy4g0iRpQ

XI. Krok č.1.

Príklad , ako si všetci môžete pomôcť. vypíšte podľa návodu a podajte na podateľne súdu. Každý rozsudok, obvinenie, exekúcia má svoje číslo a spisovú značku a taktiež môže každý občan podať toto tlačivo na podateľňu NRSR a uviesť , že žiada okamžité zrušenie článku 7, odstavec 2, ak sa chcete domôcť práva a nechcete trpieť rozhodnutiami EU, ktoré sú nadriadené naším zákonom.

– do 100 dní po zmene zákonodarnej moci (to znamená po odstránení článku 7.odstavec 2, z Ústavy SR a dosadenie dočasnej úradníckej vlády- ktorá bude spĺňať majetkovú a trestnoprávnu zodpovednosť a pripraví všetky podmienky – s pomocou občanov na to, aby sa do 2 rokov mohli konať elektronické voľby s plnou 100%-tnou účasťou) ... potom ďalšie kroky

- v nasledujúcom roku vzdelanostná miera odškodnenia za 25 rokov neslobody 

https://www.mojevideo.sk/video/28746/vizia_pre_slovensko_alebo_vsetko_sa_da_ak_sa_chce.html

Strom poznania a jablko hriechu

Jablko je politická strana. Ak dozrejú plody , odpadnú, ale strom ostáva.

  • Aj v politických stranách sú ľudia, občania, voliči, len tým, že chcú lepšie Slovensko nedozreli ešte natoľko, aby mohli rozmýšľať ako celý národ = celý strom, ale už rozmýšľajú. Škoda, že zatiaľ s výhodami skôr pre seba ako pre všetkých. Máme ale už aj také, čo už dozrievajú.

  • Kontakty na internete:

 http://www.ritomska.eu/wp

content/uploads/2014/06/PodpisovyHarok.pdf

http://www.zvedavec.org/…/6368-tvrde-slova-na-adresu-vlady-…http://youtu.be/LfVDjaJmj2E

http://ritomska.blog.sme.sk/c/366109/skaredy zamestnavatel.html,

 https://www.facebook.com/groups/povstalci/419082664922089/

 kontakty ma facebooku:

Občiansky tribunál rozumu pravdy a lásky

tlačivo vzor:

Adresa odosielateľa,.........................................................................................................................

 Adresa súdu ( alebo inštitúcie)

 NR SR

Vec: Okamžité zrušenie

Trvám na okamžitom zrušení: Článku 7. ods. 2. Ústavy SR 

Odôvodnenie : ak platia povinnosti a nerešpektujú sa práva , nečakajte nič ako odpor , využívam čl. 32. ústavy SR právo na odpor, ak nerešpektujete Ústavu SR,nie sme demokratický štát .V neslobodnej krajine neexistujú slobodné rozhodnutia .

Vyjadrenie dodatok : www.obcianskytribunal.sk, dôkazy o stave neslobody , Najvyššie dočasné štátne zriadenie – Občiansky tribunál!

Dôvod: predmetom referenda o vstupe do Európskej únie bolo odovzdanie zákonodarnej moci. Zákonodarná moc občanov sa nemôže zmeniť ani odovzdať.

§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka: 

,, Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný."

,,Zborník IV . Neplatnosť právneho úkonu vyjadrená v § 37 Občianskeho zákonníka je absolútnou neplatnosťou od samého začiatku bez ohľadu na to , či sa niekto dôvodu neplatnosti dovolal, a je nerozhodné, či došlo k vydaniu súdneho rozhodnutia určujúceho, že právny úkon je neplatný." ,,Zborník IV – Najvyšší súd ČSSR. Najvyšší súd ČSR a Najvyšší súd SSR o občianskom súdnom konaní a o konaní pred štátnym notárstvom (Zborník stanovísk, správ o rozhodovaní súdov a súdnych rozhodnutí najvyšších súdov ČSSR, ČSR a SSR (1970.1983). Vydal Najvyšší súd ČSSR."

Moc a právomoc slovenských občanov je vzájomná.

Článok 2 odsek 1. Ústavy SR: Ústavodarná a zákonodarná moc pochádza od občanov.

Príčina okupácie SR v súčasnosti: Článok 7 ods. 2 Ústavy SR: Ústavodarná a zákonodarná moc Európskych spoločenstiev a Európskej únie má prednosť pred mocou občanov Slovenskej republiky pred zákonmi Slovenskej republiky.

Štát existuje ústavodarnou a zákonodarnou mocou národa.

Právny zánik národa a štátu SR: Na základe hore uvedeného v súčasnosti u nás sudcovia, prokurátori, policajtky, vojaci, exekútori, právničky, úradníci, politici a slovenskí pisári parlamentu, vykonávajú právomoc cudzej ústavodarnej a zákonodarnej moci !!!

Obrana vlasti je cťou a povinnosťou každého občana.

V Bratislave ( dátum) počet - príloha: 

  Občan = volič.

**Hacker -môže znamenať: počítačový špecialista či programátor s detailnými znalosťami fungovania systému; dokáže s ním výborne pracovať a najmä si ho upraviť podľa svojich potrieb- počítačový pirát, cracker, t. j. osoba prenikajúca do cudzích počítačov či databáz (cez sieť) bez toho, aby mala prístupové práva - pozri cracking (počítačová bezpečnosť)- V prvom význame "hacking" znamená vlastne len spôsob, akým sa dajú rýchlo a rafinovane riešiť problémy. Ako blízke synonymum hackera v tomto význame sa v angličtine používa aj slovo geek. V druhom význame, teda na označenie počítačových zločincov a narušiteľov počítačových sietí, sa výraz používa najmä v masmédiách.

Obsah - Pôvodní hakeri z veľkej časti prispeli k zrodu počítačovej siete Internet či hnutiu slobodného software, ako napr. GNU.

… Áno, som zločinec. Mojím zločinom je zvedavosť. Mojím zločinom je posudzovanie ľudí podľa toho, čo hovoria a čo si myslia, a nie podľa toho, ako vyzerajú. Môj zločin je to, že som šikovnejší ako vy, čo je vec, ktorú mi nikdy neodpustíte. Som hacker a toto je môj manifest. Môžete zastaviť jednotlivcov, ale nemôžete nás zastaviť všetkých…

- Ďalej v ňom kritizuje spoločnosti a firmy, ktoré si nechávajú platiť za služby, ktoré by inak mohli byť zadarmo (telefón, pripojenie do Internetu). Opisuje v ňom aj svoj vzťah ku kyberpriestoru. Hlavnej kritike však podrobuje podľa neho skostnatenú a prehnitú ľudskú spoločnosť, ktorá je slepá a ide jej len o vlastný krátkodobý prospech.

- Aj keď s Mentorovými názormi množstvo ľudí nesúhlasí a považuje ich za škodlivé, je tento manifest všeobecne uznávaný hakermi aj crackermi.

Žiadosť o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv.

 

Žiadosť:

Žiadam o prijatie do Inštitútu ochrany ústavných práv za člena a zároveň chcem požiadať a, o termín stretnutia v Bratislave

b, o termín stretnutia v mieste bydliska, lebo spĺňam podmienky na vašu otázku 5B.

Chcete sa stať členom takejto skupiny? Odpovedzte na dve otázky:

1. Ako viete pomôcť ?

2. Ako chcete byť užitočná/ý?

Prihlášku neposielame, ale osobne riešime na stretnutí aj s vašimi aktivistami alebo s Vašou skupinou.

3. Koľko máte členov alebo záujemcov, ktorí chcú byť súčasťou zmeny systému?

4. Ste ochotná/ý podieľať sa na takomto projekte, kde si občania financujú členstvo a spoločne riešia potreby občanov podľa už pripravených návrhov a konkrétnych riešení?

Táto časť je o stretnutí záujemcov a ich skupiny, či skupín.

5.Kde sa môžeme stretnúť ?

A, v Bratislave pokiaľ už máte odpovede na predošlé otázky.

B, v mieste Vášho bydliska, kde máte zabezpečené priestory a skupinu minimálne 10 ľudí, ktorí už odpovedali na predošlé otázky a chcú sa stať členmi.

 

Meno a priezvisko dátum a miesto podpis

 

.....................................................................................................................................................

ioupriesenia@gmail.com,

Sme tu pre všetkých občanov. Náš Inštitút ochrany ústavných práv prináša riešenia na súčasný zle nastavený politický systém. Neváhajte a pridajte sa k nám! Chceme zobudiť občanov, aby sa nenechali manipulovať, ale aby otvorili oči a odvážne pridali ruku k dielu. Píšte na ioupriesenia@gmail.com

číslo účtu SK8365000000000020560144

kód banky 6500

Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

Veď sú to myšlienky národa, ale pre niekoho nezrozumiteľné , lebo ich vyslovil a následne spracoval Juraj Chlebík

Skryť Zatvoriť reklamu