Fyzici z materskej škôlky

Písmo: A- | A+

Môžu sa deti v materskej škole učiť fyziku a dokonca o nej prednášať vedcom? Ako spolupracujú malí školáci s profesionálnymi fyzikmi?

Projekt predstavenia fyziky ako dobrodružstva poznania realizuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s niektorými košickými gymnáziami, základnými školami a materskými školami. Jeho leitmotívom je sprostredkovať deťom, žiakom a študentom radosť z objavovania a z objavov. Pocity, ktoré zažíva vedec, keď vstupuje na neprebádanú pôdu a opatrne krôčik po krôčiku odhaľuje tajomstvá v nej ukryté, vnútorné uspokojenie, keď aparatúra po mnohých peripetiách konečne pracuje, ako má. Alebo nadšenie, keď sa zo spleti čísiel po počiatočnej neistote vďaka zložitým matematickým operáciám nesmelo vynorí nová alebo málo známa vlastnosť skúmaného javu.

Vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV predvádzajú deťom v materskej škole fyzikálne pokusy
Vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV predvádzajú deťom v materskej škole fyzikálne pokusy 

Časť projektu „Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja sa volá Pastelková fyzika a jej účastníkmi boli deti predškolského veku. Vedeckí pracovníci rozprávali deťom v materskej škôlke o fyzikálnych zákonoch jazykom a spôsobom, ktorému deti rozumejú – hrou a nezvyčajnými praktickými pokusmi. Deti akoby skúmali svet okolo nich vedeckým spôsobom a objavovali v ňom neznáme poznatky, odhaľovali tajomstvá podstaty a vlastností svetla, zvuku, pružnosti, mechanického pohybu, gravitácie, elektriny, magnetizmu. Tajomstvá, okolo ktorých by chodili ešte veľa rokov, kým by si uvedomili ich existenciu a súvislosti. Napríklad, že slovenská koruna je magnetická a euro nie je. Že existujú aj magnetické kvapaliny, ktoré zrazu stuhnú v poli magnetu. Kde a ako pôsobí gravitácia. Že zvuk je vlnenie a tón zvuku závisí od veľkosti objemu rezonujúceho vzduchu. Ako si pružné loptičky navzájom odovzdávajú energiu. Naučia sa rozložiť biele svetlo na spektrum farieb, vyrobiť dúhu pomocou pohára vody, alebo zložiť pestré farby do jednej bielej na rotujúcom disku.

Každé dieťa si jednotlivé pokusy odskúšalo a predviedlo spolužiakom
Každé dieťa si jednotlivé pokusy odskúšalo a predviedlo spolužiakom 

Každé dieťa si jednotlivé pokusy pod odborným dohľadom vedcov a učiteliek aj odskúšalo a predviedlo spolužiakom. Pri pokusoch a demonštrácii sa používali iba pomôcky a „prístroje“, ktoré možno nájsť v každej domácnosti ako poháre, príbor, papiere, balóny či cukríky. Získané vedomosti tak budú vedieť kedykoľvek názorne predviesť svojim kamarátom alebo príbuzným.

Spoločná konferencie detí a vedcov sa začína
Spoločná konferencie detí a vedcov sa začína 

Trojročný kurz sa tento rok skončil. Deti opúšťajú materskú škôlku a od septembra z nich budú prváci na základnej škole. Ako správni vedci, museli na záver svoj výskum zaprotokolovať, prezentovať výsledky formou posteru a verejne ich obhájiť. Keďže škôlkari ešte nevedia písať, priebeh svojich vedeckých pokusov a získané poznatky nakreslili na papier pastelkami. Obdobný kurz absolvovali aj deti zo základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach, ktoré ale už písať vedia, ich postery sa preto viac podobali na ozajstné vedecké prezentácie.

Deti museli svoje záznamy vedeckých pokusov obhájiť pred spolužiakmi
Deti museli svoje záznamy vedeckých pokusov obhájiť pred spolužiakmi 

V piatok 27. 6. 2008 na improvizovanej konferencii v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ obhajovali deti z materskej škôlky svoje diela. Obhajobu posterov si od detí vypočuli nielen ich kolegovia škôlkari, ale aj vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Obhájiť sa bolo treba aj pred profesionálnymi vedcami.
Obhájiť sa bolo treba aj pred profesionálnymi vedcami. 


Každé dieťa po diskusii pri posteroch dostalo doživotný titul Pastelkový fyzik prvého stupňa a malú pozornosť. Tento titul dáva absolventovi kurzu doživotné právo predvádzať svojim blízkym a kamarátom všetky pokusy, ktoré sa v projekte naučilo.

Deti v univerzitnej posluchárni
Deti v univerzitnej posluchárni 


Každý detský účastník na záver kurzu dostal od šéfky projektu doživotný titul Pastelkový fyzik
Každý detský účastník na záver kurzu dostal od šéfky projektu doživotný titul Pastelkový fyzik 


Ako na správnej konferencii, aj na tej škôlkarskej absolvovali deti odbornú exkurziu do laboratórií Ústavu fyzikálnych vied, na ktorej im RNDr. L. Onderová, PhD. demonštrovala náročnejšie pokusy s elektrinou a magnetizmom.

Na exkurzii v odbornom laboratóriu sa deti zoznámili so ďalšími zaujímavými fyzikálnymi pokusmi
Na exkurzii v odbornom laboratóriu sa deti zoznámili so ďalšími zaujímavými fyzikálnymi pokusmi 


Výstava posterov malých fyzikov z Materskej školy Kalinovská a Základnej školy Krosnianska 4, je umiestnená na 1. poschodí starej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (vchod z ulice Jesennej) a potrvá do piatku, 4.7. 2008.

Žiaci základnej školy vypracovali postery na tému Svetlo
Žiaci základnej školy vypracovali postery na tému Svetlo 


Deti z materskej škôlky nakreslili postery na tému Fyzika fružnosti
Deti z materskej škôlky nakreslili postery na tému Fyzika fružnosti 


Foto: RNDr. Marián Kireš, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ) a autori

Autori: RNDr. Mária Zentková, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) a

Skryť Zatvoriť reklamu