Fenomén dopredu vybraného uchádzača vo výberových konaniach do štátnej správy

Spôsob výberu štátnych zamestnancov je kľúčový pre efektívne fungovanie štátnej správy a tohto štátu všeobecne.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Zamestnanci a spôsob, akým sú vyberaní a riadení, predstavujú najcennejšie aktívum, ktoré majú organizácie k dispozícií. Platí to aj pre štátnu službu. Podľa OSN štátni zamestnanci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri udržateľnosti rozvoja a dobrého spravovania krajiny. Zamestnanci, ich vedomosti, schopnosti, motivácia, hodnoty a etika, ale tiež spôsob, akým sú vyberaní a manažovaní (systém manažmentu ľudských zdrojov), sú určujúce pre kvalitu a výkonnosť verejnej správy.

Sú to práve štátni zamestnanci, ktorí sa v podstatnej miere priamo zúčastňujú na tvorbe a realizácii výkonu štátnej správyštát prostredníctvom štátnych zamestnancov realizuje svoje politiky a zabezpečuje chod inštitúcií. Z tohto dôvodu je kľúčové, aby sa výberovým konaniam, transparentnosti a profesionalizácii v štátnej správe venovala náležitá pozornosť.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Od roku 2005 som 15 rokov pôsobila v rôznych orgánoch štátnej správy. Za dané obdobie som sa zúčastnila ako uchádzačka približne 50 výberových konaní do rôznych orgánoch štátnej správy. Jednalo sa o radové pozície, vo väčšine prípadov do stálej štátnej služby v ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS). Keďže som vyštudovala medzinárodné vzťahy, prišlo mi prirodzené orientovať sa najmä na tie orgány, ktoré majú vo svojej kompetencii pôsobenie v tejto oblasti. Počas môjho pôsobenia v rozličných orgánoch štátnej správy som bola zodpovedná za veľmi rôznorodé spektrum agend, preto som sa s odstupom času začala orientovať v mojich pokusoch o účasť na výberových konaniach okrem vyššie spomenutých orgánov aj na sektorové ministerstvá a iné ÚOŠS. Ako účastník všetkých týchto výberových konaní musím žiaľ skonštatovať, že doteraz som nikdy nezažila výberové konanie, na základe ktorého by sa do štátnej správy dostal najlepší uchádzač na základe výsledkov testov prostredníctvom transparentného výberového konania. Výberové konania vyhrával vždy dopredu určený, alebo tzv. predvybraný uchádzač. To znamená, že nikdy som sa nestretla s tým, že by sa občan tohto štátu dostal do štátnej správy na základe výberového konania bez toho, aby to mal dopredu dohodnuté.

Skryť Vypnúť reklamu

Prostredníctvom mojich účastí na výberových konaniach som sa utvrdila v tom, že základným problémom efektívneho fungovania štátnej správy v tomto štáte sú netransparentné výberové konania, na základe ktorých sa do štátnej správy dostávajú výlučne dopredu určení uchádzači na základe rodinných väzieb, známostí, či príslušnosti ku konkrétnej politickej strane. V mnohých prípadoch tento fenomén dopredu vybraného uchádzača má za následok nekompetentnosť štátnych úradníkov a štátnych inštitúcií a v konečnom dôsledku celkové zlyhávanie systému orgánov štátnej správy. Z toho vyplýva prioritná potreba zmeny celého systému výberových konaní do štátnej správy s cieľom ich stransparentnenia.

Skryť Vypnúť reklamu

Hlavným cieľom vytvorenia nového systému výberových konaní musí byť zabezpečenie spravodlivého a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi v záujme zvýšenia transparentnosti v zamestnávaní. Dvoma základnými atribútmi otvorenej a transparentnej súťaže je vytvorenie podmienok a rámcov na rovnaký prístup k informáciám a spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie, a to najmä prostredníctvom otvoreného a transparentného výberového konania, kde uchádzači budú posudzovaní na základe spravodlivej súťaže. Celkový proces výberového konania tak bude vnímaný ako dôveryhodný nielen vonkajším, ale aj vnútorným prostredím. V dnešnej dobe je táto otázka o to naliehavejšia, že s rastúcou mierou nezamestnanosti rastie aj záujem o pracovné miesta v štátnej správe.

Skryť Vypnúť reklamu

Mojim návrhom na riešenie problému transparentnosti výberových konaní je centralizovaná forma v podobe vytvorenia špecializovanej inštitúcie, ktorá bude zodpovedná za výberové procesy do štátnej správy. Jedine takáto inštitúcia dokáže v podmienkach SR zabezpečiť objektívny proces a vylúčiť možnosť vplývať na rozhodovanie úspešných kandidátov na základe osobných kontaktov. Pri súčasnom decentralizovanom systéme je totiž výberový proces v rukách inštitúcie, ktorá zamestnanca hľadá a z praktických skúseností tu existujú časté prípady neformálnej patronáže.

S takouto inštitúciou, ktorá sa snažila o zabezpečenie transparentnosti vo výberových konaniach, máme svoje skúsenosti z rokov 2002-2006, kedy tu existoval Úrad pre štátnu službu, ktorého predsedom bol pán Ľubomír Plai. Novovytvorená inštitúcia by však mala mať na starosti len výberové konania do orgánov štátnej správy, pričom ostatné činnosti súvisiace s riadením ľudských zdrojov by ostali v kompetencii služobných úradov. Ako inšpiráciu odporúčam Úrad EPSO, ktorý je zodpovedný za výber pracovníkov do EÚ inštitúcií.

Cieľom môjho blogu je poukázať na základné problematické otázky v súvislosti s prijímaním zamestnancov do štátnej služby a v konečnom dôsledku prispieť k zmene systému výberových konaní v štátnej správe SR tak, aby sa prijímali najlepší uchádzači na základe reálnych výsledkov výberových konaní a nie tak, ako je to doteraz – t.j. na základe 1. rodinných vzťahov (nepotizmus), 2. známostí (rodinkárstvo), príp. 3. príslušnosti k politickej strane. Výber a služobný postup zamestnancov sa musí uskutočňovať na základe zásluh (meritný systém) a prostredníctvom vopred stanovených súťažných a transparentných postupov. Je teda potrebné zaviesť transparentnejšie, ale aj profesionálnejšie výberové konania štátnych zamestnancov. Ak je cieľom obsadiť štátnozamestnanecké pozície skutočne tými najkvalitnejšími zamestnancami, je potrebné, aby sa mohol prihlásiť čo najväčší počet uchádzačov, ktorí budú môcť súťažiť v skutočne konkurenčnom prostredí. Meritokratický systém obsadzovania štátnozamestnaneckých miest je síce oficiálne zavedený v súčasnom zákone o štátny správe, no v praxi je pri výberových konaniach stále prítomný fenomén dopredu vybraného uchádzača. Výberový proces musí reálne viesť k výberu najlepších kandidátov, výber a služobný postup by mali zabezpečiť výkon ústavného práva každého občana na rovnaký prístup k verejnej funkcii a mali by tiež prilákať kvalifikovaných zamestnancov. Som presvedčená o tom, že stransparentnenie výberových konaní a výber zamestnancov na základe ich schopností zvýši profesionalitu, odbornosť a celkovú kvalitu služieb v štátnej správe.

Týmto blogom by som taktiež rada pomohla budúcim záujemcom o prácu v štátnej správe orientovať sa v systéme výberových konaní do štátnej správy v SR a určitým spôsobom aj spropagovať prácu v štátnej službe. V neposlednom rade je mojim zámerom prispieť k budovaniu dôvery medzi štátnou správou a občanmi, odstrániť nedostatky, na ktoré poukazujú aj mnohé medzinárodné organizácie (OECD, EÚ) v záujme zabezpečenia zodpovedného a efektívneho plnenia funkcií štátu – Slovenskej republiky, uplatňovania demokratickej formy vlády a základných občianskych práv a slobôd, ako aj podpory hodnôt, ktoré posilnia dôveru a rešpekt občanov SR vo vzťahu k štátnej správe a jej zamestnancom. Osobitný dôraz kladiem na získavanie, rozmiestňovanie a zaraďovanie štátnych zamestnancov na konkrétne štátnozamestnanecké miesto, t. j. na výberové konania do štátnej správy na radové štátnozamestnanecké miesta.

Všetky moje príspevky, ktoré budem postupne v tomto blogu publikovať, budú apolitické, t.j budú sa týkať samotného problému systému výberových konaní, nie kritizovania jednotlivých politických garnitúr. Žiadna politická strana sa totiž nesnažila o riešenie tohto problému (s výnimkou obdobia fungovania Úradu pre štátnu službu), ale naopak, zákon o štátnej správe bol prispôsobovaný tak, aby nebránil fenoménu dopredu určených uchádzačov.

V analýzach, ktoré budem postupne zverejňovať v mojom blogu, sa budem zaoberať nasledovnými témami:

 1. Existencia fenoménu dopredu vybraných uchádzačov v SR na oficiálnej úrovni

 2. Novela zákona o štátnej službe z mája 2020 – krok spať v transparentnosti výberových konaní a problematika dočasnej štátnej správy na príklade zákona z roku 2009

 3. Systémy prijímania štátnych zamestnancov

 4. Prehľad zákonov o štátnej správe s akcentom na výberové konania

 5. Súčasný zákon o štátnej správe

 6. Snahy o stransparentnenie systému výberových konaní – Úrad pre štátnu službu (2002-2006)

 7. Riešenie podozrenia pre evidentné porušenie transparentnosti pri výberovom konaní na základe vlastných skúseností a príkladu z praxe

 8. Návrh na riešenie problému netransparentnosti systému výberových konaní v SR – vytvorenie centralizovanej inštitúcie.

Iveta Kompišová

Iveta Kompišová

Bloger 
 • Počet článkov:  13
 •  | 
 • Páči sa:  11x

Blog sa venuje: 1. Štátnej správe v SR - najmä potrebe zmeny spôsobu výberu štátnych zamestnancov, ktorý je kľúčový pre efektívne fungovanie štátnej správy a tohto štátu všeobecne. Riešením je vytvorenie centralizovanej inštitúcie na výber štátnych zamestnancov, napr. po vzore EÚ úradu EPSO. Pri spracovaní týchto tém využívam svoje skúsenosti z 15 ročného pôsobenia v rôznych orgánoch štátnej správy. 2. Šíreniu mierovej osvety za účelom podpory mierových vzťahov medzi štátmi, či informovaní o inšpirujúcich osobnostiach v oblasti pacifizmu. Zoznam autorových rubrík:  štátna správa Ištátna správa IImierová agenda

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Pavol Koprda

Pavol Koprda

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Skryť Zatvoriť reklamu