reklama

Nezávislý úrad na výber štátnych zamestnancov - kto si ho trúfne vytvoriť?

V súčasnom paralyzovanom fungovaní štátnej správy, ktorý sa prejavuje aj pri výbere nových štátnych zamestnancov, je zrejmé zlyhávanie základných funkcií štátu v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Súčasné výberové konania v praxi

Silný protikorupčný mandát súčasnej vládnej koalície v časti týkajúcej sa transparentného výberu štátnych zamestnancov ostal len na papieri v programovom vyhlásení vlády a za rok fungovania tejto vlády dochádza k rovnakým praktikám, aké boli typické u všetkých predchádzajúcich vládnych garnitúr.

Prijímanie „svojich ľudí“ najmä na základe politickej príslušnosti k danej vládnej koalícii bolo presadené prijatím novely zákona z mája 21. mája 2020, ktorá zaviedla nekontrolovateľné prijímanie občanov bez výberových konaní do dočasnej štátnej služby. V praxi sa potvrdzuje, že takíto uchádzači majú v súčasnosti značnú výhodu vo výberových konaniach a sú uprednostňovaní pred občanmi, ktorí sa hlásia na dané miesto.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V predošlých analýzach som sa venovala fenoménu „dopredu vybraného uchádzača“ vo výberových konaniach (VK) na radové štátnozamestnanecké miesta, ktorý je prítomný aj v súčasnosti, pričom naďalej dochádza k manipulácii výsledkov s cieľom uprednostniť dopredu vybraných „vhodných“ kandidátov. V prípade, že úspešne vykonáte všetky testy v písomnej časti, v ústnom kole výberových konaní dochádza k porušeniam zákona o štátnej službe a manipuláciám výsledkov, ktoré nie sú schopné zargumentovať ani samotné služobné úrady. Napríklad, pri žiadosti o poskytnutie konkrétneho zdôvodnenia, na základe ktorého som bola vo výberovom konaní na ministerstve spravodlivosti po úspešnom absolvovaní všetkých písomných testov a odpovedaní na všetky otázky v osobnom pohovore ústnej časti vyhlásená ako neúspešný kandidát, som dostala nasledovnú odpoveď: v ústnej časti VK ste nedosiahli potrebný minimálny počet bodov a preto ste VK absolvovali neúspešne. Žiadosť o poslanie konkrétneho zdôvodnenia bola ignorovaná. Je snáď elementárnou slušnosťou uviesť aspoň 2-3 konkrétne dôvody, prečo je uchádzač, venujúci príprave na takéto VK aj niekoľko týždňov, neúspešný. Nie však v tomto štáte. O to viac, že ak dochádza k takýmto praktikám v inštitúcii, ktorá zaviedla protikorupčný program s cieľom posilniť postavenie MS SR ako dôveryhodnej inštitúcie, ktorá svojou činnosťou presadzuje a chráni verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu, je evidentné, že táto vládna koalícia má veľmi ďaleko k riešeniu korupcie existujúcej (nielen) v štátnej správe.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Existuje len jediné riešenie, ako pomôcť desiatkam uchádzačov, ktorí sa denno-denne zúčastňujú na výberových konaniach do štátnej správy a venujú príprave na takéto VK veľa času, síl a mnoho z nich aj financií v prípade, že musia cestovať na miesto konania VK do iného mesta. Jediným východiskom z tejto situácie, kedy si štátne orgány prestanú svojvoľne vyberať svojich vhodných „dopredu vybraných uchádzačov“ a nadobro tak skončiť s týmto fenoménom, hlboko zakoreneným u nás ešte z čias socializmu, je zobrať právomoc výberu uchádzačov orgánom štátnej správy v prospech vytvorenia novej, politicky nezávislej inštitúcie. Je to záver, ku ktorému som dospela vo všetkých zverejnených analýzach v tomto blogu, aj na základe vlastných skúseností so zmanipulovanými výberovými konaniami. Len takáto inštitúcia dokáže v podmienkach SR vyriešiť problém transparentnosti výberových konaní na štátnozamestnanecké miesta. Ako by mohla vyzerať nová agentúra/inštitúcia pre výber zamestnancov do štátnej správy a čím by sme sa mohli pri jej vytvorení inšpirovať, som predostrela v tejto analýze: https://kompisova.blog.sme.sk/c/541720/premierova-osobna-iniciativa.html.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Zriadenie štátnej personálnej agentúry za účelom stransparentnenia a profesionalizácie výberových konaní je priorita definovaná aj v súčasnom programovom vyhlásení vlády.

Hoci určitá, nie však veľmi konkrétna predstava takejto „agentúry“ bola spomenutá v dokumente z dielne MF SR pod názvom Moderné a úspešné Slovensko z októbra 2020, v novom Pláne obnovy a odolnosti SR z marca 2021 sa stransparentnenie a profesionalizácia výberových konaní, či zriadenie agentúry na tento účel vôbec nenachádza. Podotýkam, že na rozdiel od mnohých analytikov som prvotné ohlásenie I. Matoviča o nominovaní na nový post vicepremiéra, ktorý by mal na starosti boj proti korupcii, vnímala vcelku pozitívne, keďže bývalý premiér by mal na tomto poste možnosť venovať sa napríklad aj svojej osobnej iniciatíve - zriadeniu štátnej personálnej agentúry za účelom stransparentnenia a profesionalizácie výberových konaní, ktorej úlohou by bolo zabezpečiť transparentné výberové procesy. Túto iniciatívu ohlásil ešte v minulom roku s tým, že konkrétne kompetencie agentúry budú ohlásené ku koncu leta 2020. Doteraz sa tak nestalo a je nepravdepodobné, že na novom poste ministra financií bude I. Matovič mať vôľu a najmä čas venovať sa otázkam mimo jeho kompetencií. Nikto iný z tejto vládnej koalície nie je naklonený myšlienke riešiť problém transparentnosti výberových konaní takýmto spôsobom; sám I. Matovič vyhlásil, že ide o jeho osobnú iniciatívu, ktorú si v programovom vyhlásení vlády presadil proti vôli koaličných partnerov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Opäť sa zvýšila politizácia...

Veľkým problémom súčasnej slovenskej štátnej služby pri výberových konaniach ostáva politizácia nahradenie kritérií podľa zásluhovosti (meritný systém) politickými kritériami vo funkciách riadenia štátnej služby. Tejto téme sa budem podrobnejšie venovať v ďalšej analýze. Teraz len stručne uvediem, že niektoré typy politizácie, ako napríklad funkčná (profesionálna), ktorá znamená obsadzovanie miest vo verejnom sektore odborníkmi, ktorí majú podobné hodnoty ako politické vedenie, je opodstatnená a legitímna, no takéto politické nominácie musia byť striktne a jasne oddelené od administratívnych alebo odborných funkcií a presne definované v zákone o štátnej službe. Istá miera politizácie, a to konkrétne funkčná politizácia, je teda v súčasných systémoch organizovania verejnej správy pomerne prirodzeným javom, aj keď nie nevyhnutným.

Pre súčasnú situáciu v štátnej správe je však typická skôr patronážna politizácia – obsadzovanie miest vo verejnom sektore na základe straníckej príslušnosti bez garantovania požadovanej odbornosti spojenej s príslušným pracovným miestom. Vysoko výkonní a kompetentní zamestnanci sú v súčasnosti obmedzeným zdrojom, o ktorý sa systém štátnej správy straníckou patronážou sám oberá – časť zamestnancov neprejde vo výberovom konaní (ak nejaké je) a časť z nich sa pri takto vnímanom systéme do výberového procesu ani neprihlási. Takýto systém rozhodovania o obsadzovaní miest v štátnej správe poškodzuje verejný záujem a dobré spravovanie vecí verejných v tomto štáte. Za hlavný nástroj obmedzenia takejto straníckej/politickej patronáže a odpolitizovania štátnej služby považujem práve transparentnosť, povinnosť informovať o postupoch a výsledkoch výberu, kontrolu rozhodnutí médiami, ako aj centralizáciu výberových konaní a prijímania nových štátnych zamestnancov. V takom prípade centralizácia umožňuje ľahšiu kontrolu nad existenciou patronážnych praktík v porovnaní so situáciou, keď sú rozhodovacie kompetencie rozdelené medzi viacero orgánov, na ktoré je ťažšie dohliadať. Inak povedané, jedným zo spôsobov, akým možno obmedziť zasahovanie politikov do personálnych záležitostí, je delegovanie tejto rozhodovacej právomoci na iný, nepolitický orgán. Ak ide o jeden centrálny orgán, jeho kontrola je podstatne jednoduchšia, ako keď túto právomoc delegujeme na viacero nepolitických orgánov, ako napr. personálne oddelenia v organizáciách štátnej správy. K výhodám a nevýhodám centralizovaných a decentralizovaných systémov pozri analýzu https://kompisova.blog.sme.sk/c/541720/premierova-osobna-iniciativa.html. Z týchto porovnaní vyplýva, že jedine centralizovaná forma dokáže zabezpečiť objektívny a transparentný proces výberových konaní v štátnej správe a taktiež môže pomôcť odpolitizovať štátnu službu.

Aké je východisko a kto si ho trúfne zrealizovať?

Po zlyhaniach tejto vlády v oblasti presadzovania zmien zameraných na profesionalizáciu a depolitizáciu služobných úradov ostáva aj riešenie dosadzovania „svojich ľudí“ prostredníctvom vytvorenia centralizovanej, nezávislej inštitúcie, ktorá by bola zodpovedná za transparentný a profesionálny výber štátnych zamestnancov, v nedohľadne. Dôkazom, že súčasná koalícia tento problém nemá záujem riešiť je aj fakt, že táto pôvodne „premiérova osobná iniciatíva“ sa vôbec nespomína v pláne obnovy.

Preto v súčasnosti ostáva už len jedno východisko: keďže táto vládna koalícia napriek priorite v PVV za rok svojho fungovania v praxi dokázala, že zvýšenie transparentnosti pri výberových konaniach a skončenie s dosadzovaním „svojich ľudí“ bol len marketingový ťah na získanie svojich voličov, existuje v tejto oblasti značný priestor najmä pre mimoparlamentné nezdiskreditované strany, aby si danú tému majúcu obrovský voličský potenciál osvojili, podrobne rozpracovali a v prípade úspechu v nadchádzajúcich voľbách aj v prvých mesiacoch fungovania zrealizovali. Participovať v takejto situácii na zmanipulovaných výberových konaniach je bezpredmetné a zbytočné mrhanie času, síl a energie. Až po založení nezávislej inštitúcie na výber štátnych zamestnancov bude v tomto štáte možné zúčastňovať sa na reálne transparentných výberových konaniach, prostredníctvom ktorých budú vyberaní tí najlepší uchádzači so skutočným záujmom posunúť tento štát vpred.

Iveta Kompišová

Iveta Kompišová

Bloger 
  • Počet článkov:  14
  •  | 
  • Páči sa:  17x

Blog sa venuje: 1. Štátnej správe v SR - najmä potrebe zmeny spôsobu výberu štátnych zamestnancov, ktorý je kľúčový pre efektívne fungovanie štátnej správy a tohto štátu všeobecne. Riešením je vytvorenie centralizovanej inštitúcie na výber štátnych zamestnancov, napr. po vzore EÚ úradu EPSO. Pri spracovaní týchto tém využívam svoje skúsenosti z 15 ročného pôsobenia v rôznych orgánoch štátnej správy. 2. Šíreniu mierovej osvety za účelom podpory mierových vzťahov medzi štátmi, či informovaní o inšpirujúcich osobnostiach v oblasti pacifizmu. Zoznam autorových rubrík:  štátna správa Ištátna správa IImierová agenda

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu