Stanovisko k textom denníka SME

Denník SME zverejnil informácie o pochybnom financovaní projektov prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. Keďže dominantná časť zverejnených nepravdivých a skresľujúcich informácií sa dotýka môjho bývalého pôsobenia na MVO Ľudia a voda a účelovo sa to spája s mojím doterajším pôsobením na Úrade vlády, chcem uviesť veci na pravú mieru.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (39)

MVO Ľudia a voda, získala finančnú podporu 108 200,00 EUR z Fondu sociálneho rozvoja na projekt Horno-šarišskí umelci a remeselníci. Cieľom projektu bolo posilniť spoločenský záujem o tradičné remeslá a umelecké výrobky Horno-šarišských remeselníkov, ktoré sú príležitosťou pre remeselníkov a umeleckých rezbárov rozvíjať lokálnu ekonomiku.

Ambíciou projektu bolo nadviazať na úspešné zrealizovaný projekt „V minulosti je naša budúcnosť"(MVO Ľudia a voda, 2001-3), zrealizovaný na hornej Toryse, ktorý prostredníctvom katalógu remesiel umožnil viacerým remeselníkom umiestniť svoje výrobky do USA, Anglicka, Írska, či Nemecka. Projekt rátal s vytvorením internetového portálu ponúkaných remeselných výrobkov Horno-šarišských umelcov a remeselníkov a prostredníctvom neho upútať pozornosť na unikátne kultúrne a historické dedičstvo.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V prvej etape realizácie projektu boli realizované tri aktivity (spracovanie databáz remeselníkov, definovanie východísk rozvoja lokálnej ekonomiky z miestnych zdrojov na báze remesiel a spracovanie dizajn manuálu s vytvorením spoločného webového portálu pre remeselníkov na predaj svojich produktov). Tieto tri aktivity sa realizovali do marca 2011 a čiastočne som sa podieľal na nich aj ja. Od septembra 2010 som však už väčšinou svojho pracovného času venoval príprave Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, ktorý vláda 27.10.2010 schválila (http://www.krajina.gov.sk) .

SkryťVypnúť reklamu

Napriek tomu, že som v tom čase nebol zamestnancom Úradu vlády, čas ktorý som venoval príprave programu a jeho rozpracovaniu, mi umožňoval len čiastočne sa venovať projektu, ktorý sa stal predmetom mediálnej kritiky. Zrejme som v tom čase precenil kapacitu kolegov v Ľudia a voda pri realizácii projektu.

Chcem však verejne prehlásiť, že projekt Horno-šarišskí umelci a remeselníci, ktorý som s kolegami vymyslel a napísal, bol úprimnou snahou pomôcť rozvoju lokálnej ekonomiky a trvalo udržateľnému rozvoju hornej Torysy a nie zneužiť finančné zdroje pre potreby vlastné. Z informácii od bývalých kolegov viem, že vo štvrtok minulého týždňa zamestnanci Fondu sociálneho rozvoja previedli kontrolu na projekte a ak kontrola dospeje k názoru, že sú v projekte pochybenia a finančné zdroje boli použité neoprávnené, budem trvať na tom, aby MVO Ľudia a voda finančné zdroje vrátila Fondu sociálneho rozvoja.

SkryťVypnúť reklamu

Odmietam však tvrdenie, že MVO Ľudia a voda bola, či je súčasťou personálnych prepojení na ľahké získavanie peňazí či zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov. MVO Ľudia a voda za celú svoju doterajšiu históriu 19 rokov mala obmedzené príležitostí získavania finančných zdrojov, lebo bola viditeľná a vyhranená organizácia s jasnou a často nekonformnou predstavou riešenia environmentálnych, ekonomických, sociálnych i kultúrnych potrieb znevýhodnených regiónov Slovenska.

Prehlasujem, že všetky projekty, na ktoré Ľudia a voda žiadali podporu, boli výsledkom našej práce. Ak je pravda, že existujú projekty, ktoré sa niektorému z našich podobajú, nie je to našou vinou a ani to nijako nedokážeme ovplyvniť.

SkryťVypnúť reklamu

Na potvrdenie toho, že som zástancom maximálne efektívneho využívania verejných finančných zdrojov pri realizácii projektov, je odbyrokratizovaný systém financovania projektov Vládneho programu revitalizáciu krajiny, ktorý som nastavil tak, aby neumožňoval realizáciu revitalizačných projektov zahmlievať a tým znižovať efektívnosť vkladaných investícií. To oceňujú starostovia, kde sa realizujú revitalizačné projekty (http://www.24hod.sk/budovanie-protipovodnovych-opatreni-pomaha-nezamestnanym-cl172131.html).

Zrejme väčšina čitateľov SME málo pozná históriu MVO Ľudia a voda, preto si dovoľujem tu uverejniť zoznam projektov, ktoré organizácia realizovala za celú svoju históriu. Ak má ktokoľvek pochybnosti o realizácii projektov MVO Ľudia a voda, prosím kontaktovať ma prostredníctvom tohto blogu.

Činnosť MVO Ľudia a voda

MVO Ľudia a voda je partnerom pre samosprávy, podnikateľské subjekty, mimovládne organizácie, školy a vedecké inštitúcie na ceste k udržateľnej obnove prírodného prostredia komunít a regiónov prevažne v regióne Karpatského euroregiónu, ale aj v zahraničí (v partnerstve s organizáciami z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska).

MVO Ľudia a voda vznikla v auguste 1993 z iniciatívy ľudí, ktorí neboli spokojní s riešením vodohospodárskych problémov na Slovensku. MVO Ľudia a voda pôsobí v oblasti rozvoja vidieckych komunít, udržiava existujúce partnerské vzťahy v pilotných regiónoch na východnom Slovensku (Povodie Torysy, Hornádu, Svinky, Oľšavy). Regiónom a obciam pomáha ĽaV pri tvorbe programov pre integrovanú ochranu vôd v povodiach. Súčasťou činnosti organizácie je vzdelávanie mladých i dospelých východného Slovenska, implementácia pilotných projektov, presadzovanie a podpora legislatívnych zmien do ochrany, využívania a obnovy vôd pre ekonomický rozvoj, prevencia pred povodňami, suchom, nedostatkom vodných zdrojov, posilňovanie biodiverzity, sociálnej spravodlivosti i zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien. 

 Organizujeme informačné kampane o možnostiach využitia alternatívnych ekotechnológií pri získavaní vodných zdrojov, čistení odpadových vôd, získavaní energie z rôznych necentralizovaných zdrojov, ekologickom bývaní vo všeobecnosti, prevencii pred povodňami, ekosystémovej ochrane a obnove vôd v povodiach i budovaní partnerstiev a posilňovaní kapacít v znevýhodnených regiónoch.

 Podporujeme zriaďovanie centier zručnosti, komunitných inovatívnych technologických a informačných centier. Vytvárame priestor pre zakladanie komunitných nadácií, združení, asociácií na multisektorovom princípe (verejná správa, podnikatelia, experti, občiansky sektor).

 MVO Ľudia a voda kooperuje aj s medzinárodnými vedeckými a občianskymi inštitúciami pre implementáciu programov ochrany vôd na princípe NEW WATER CULTURE, i Novej vodnej paradigmy - Voda pre ozdravenie klímy.

Doterajšie projekty MVO Ľudia a voda realizovala v relevantnej oblasti: 

Základné údaje o činnosti

Ľudia a voda počas svojej existencie realizovala viacero projektov, na ktorých získala veľmi dobré skúsenosti z implementácie trvalo udržateľných rozvojových programov v znevýhodnených vidieckych oblastiach. Doteraz projekty Ľudia a voda realizovala v relevantnej oblasti:

Životné prostredie

 • Alternatívna vodohospodárska politika Slovenska - Voda pre tretie tisícročie (1993)

 • Alternatívny návrh tvorby vodných zdrojov pre Hornú Torysu - Modrá alternatíva (1994)

 • Ochrana vodných zdrojov vpovodí rieky Torysa (1997)

 • Integrovaný manažment povodia riečky Svinka (2001-2002)

 • Modré Slovensko - protipovodňový program Slovenska (2004)

 • Modré školy - program recyklácie vôd na školách (2004)

 • Program protipovodňovej prevencie vpovodiach riek Hornádu aPopradu (2005)

 • Nová kultúra pre vodu (2005)

 • Košický protokol pre vodu (2005)

 • Vodný les Slovenskej sporiteľne (2005-6)

 • Projekt protipovdňovej ochrany vurbanizovanom prostredí mesta Košice (2006)

 • Vodný zdroj pre Expozíciu Tatranskej prírody (2007)

 • Projekt ochrany pred eróziou Košických mestských lesov (2007)

 • Hričovská vodná cesta - Projekt revitalizácie aprotipovodňovej ochrany vkatastri obce Horný Hričov (2008)

Komunitný a regionálny rozvoj

 • Dedina tretieho tisícročia v Karpatskom Euroregióne, 1997-99

 • Trvalo udržateľný rozvoj znevýhodnených oblastí Slovenska - pilotný projekt vokresoch Levoča a Sabinov, 1999-2002

 • Obec ako líder regionálneho rozvoja, Projekt ESF - vzdelávanie arozvoj zručnosti vobciach v Popradskom okrese (2009-2010)

 • Lokálna ekonomika a pomoc sociálne znevýhodneným skupinám

 • Pomôžme si sami - vzdelávanie nezamestnaných aďalších sociálne znevýhodnených skupín, aby si vytvárali sami svoje podnikateľské plány vokresoch Sabinov aLevoča, 1999-2002

 • V histórii je naša budúcnosť - rozvoj remesiel vo vidieckych oblastiach Karpatského Euroregiónu, 1999-2000

Implementácia alternatívnych technológií

 • Komunitné informačné centrum Nižné Repáše - 1998-2002

 • Komunitné Centrum zručnosti Nižné Repáše - 2000-01

 • Komunitné Centrum zručnosti pre rómsku komunitu Lipany, 2001

 • Komunitné Centrum zručnosti Krivany, 2001

Dobrovoľníctvo a práca s dobrovoľníkmi

 • Letné tábory Modrá alternatíva MA´95, MA´96, MA´97, MA´98, MA´99, MA´ 00, MA´01

 • Organizovanie trhu remesiel, Krivany 1998, 1999

 • Remeslá deťom 2001, súťaž mladých remeselníkov vroku 2001

 • Výtvarná súťaž pre deti na tému „Živá amŕtva voda" - 1996, 1997

 • Obnova tatranskej prírody - Vodný les 2005, 2006

Vzdelávanie, workshopy, konferencie

 • Desať týždňové kurzy pre nezamestnaných „Zakladám si svoj podnik" Sabinov -13 absolventov, 2000, Levoča -15 absolventov, 2001

 • Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, workshop, Krivany 1997

 • Komunitní lídri, tréningový workshop, Krivany, 1997

 • Vidiecka turistika, tréningový workshop, Krivany, 1997

 • Aplikovaná ekonomika pre študentov 3. ročníka Gymnázia vLipanoch od šk. roka 1997-98. Vzdelávanie prebieha kontinuálne, partner Baťa Junior Achievement,

 • Technológie čistenia odpadových vôd, trojdňový workshop, Krivany 1997

 • Rozvoj regiónov, analýza stavu regiónu, dvojdňový workshop, Bijacovce, november 1999

 • Návrh stratégie rozvoja regiónu, dvojdňový workshop, Dubovica, marec 2000

 • Rozvoj zručnosti tímov, dvojdňový tréning, Hrabušice, jún 2000

 • Rozvoj zručnosti atréning asertivity, dvojdňový tréning, Levoča, december 2000

 • Akčne afinančné plány rozvoja regiónov, dvojdňový tréning, Levoča, marec 2001

 • Technika vypracovávania projektov, dvojdňový tréning, Dubovica, máj 2001

 • Prezentácia regionálneho plánu aspätná väzba, dvojdňový workshop, Dubovica, september 2001

 • Regióny si pomáhajú sami - Dvojdňová konferencia vLevoči, február 2002 - prezentácia vypracovanej regionálnej rozvojovej stratégie so schválením dokumentu „Prosperujúce regióny - Kľúč kstabilite Slovenska (Charta regiónov Slovenska)"

 • Viac ako 100 jednodńových workshopov ainteraktívnych diskusii krozvojovým programom

 • Ľudová univerzita vody (2008). Vzdelávanie nezamestnaných pre ochranu pred povodňami v26 obcí prevažne Prešovského kraja.

 • Voda bez hraníc - projekt podporený Nórskym finančným mechanizmom na spoluprácu pri ochrane vôd na UA-SK hraniciach (2009-2010).

Rozvoj komunitnej filantrópie ainštitucionálna podpora vzniku organizácií

 • Grantový program pre hornú Torysu snásledným založením Komunitnej nadácie Modrá Torysa (vklad Ľudia avoda vo výške 1 mil. Sk zo získanej Goldmanovej environmentálnej ceny), 1999. Vroku 2001 dar vo výške 250.000 Sk

 • Inštitucionálna atechnická podpora: Občianske združenie Kamenný mlyn Krivany (1996), O. združenia Štelbach Tichý Potok (1997), CIVITAS L (1998), , Občianske združenie EKOSVINKA (2000), Občianske združenie Za krajšie Lipany (2000), SITUR (Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja) Sabinov (2001), LITUR (Levočský inštitút trvalo udržateľného rozvoja) Levoča (2001) (Komunitná nadácia povodia Svinka (2002),

Vydávanie publikácií a informačných materiálov

 • Časopis Modrá alternatíva - 5-6 čísiel ročne vnáklade 1.000-1.500 ks, od roku 1995, volebné číslo Modrej alternatívy kparlamentným voľbám vroku 1998 vnáklade 30.000 ks aku komunálnym voľbám vroku 1998 vnáklade 20.000 ks.

 • Naše tradičné bačovstvo, autor Ján Lazorík, publikácia vnáklade 1.500 ks, 1997.

 • Manuál korganickému poľnohospodárstvu vnáklade 200 ks, 1997.

 • Krivianske vešele, autor Ján Lazorík, publikácia vnáklade 500 ks. 1998

 • Katalóg remesiel, publikácia vslovenskom, poľskom, nemeckom aanglickom jazyku ponúkaných remesiel vnáklade 10.000 ks

 • Voda pre tretie tisícročie - Neubližujem vode, aby ona neubližovala nám, publikácia 170 strán v náklade 3.000 ks. (2000 aanglická verzia vroku 2002)

 • „A okolo Levoči... Krása vniti utkaná" brožúrka vnáklade 3.000 ks, 2001

 • VODA-WATER-WODA-WASSER, štvorjazyčná brožúra ovode, náklad 1500 ks (2006)

 • Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma, Publikácia 108 strán vnáklade 2000 ks (2007), anglická verzia vroku 2008

 • Medzi povodňami asuchom, publikácia 103 strán vnáklade 1500 ks (2008)

 • Voda bez hraníc - Vodou ku klimatickej stabilite regiónov, publikácia 230 strán vnáklade 1500 ks (2010).

Informačná stratégia

 • Uskutočnenie viac ako 50 tlačových konferencii vpriebehu 19 rokov

 • Viac ako 1.400 článkov oaktivitách uverejnených vtakmer všetkých novinách ačasopisoch vydávaných na Slovensku

 • Viac ako 150 autorských článkov včasopisoch

 • Viac ako 600 príspevkov velektronických médiách na Slovensku

 • Viac ako 150 príspevkov oaktivitách vnovinách a časopisoch vJaponsku, USA, Rakúsku, Brazílii, Čechách, Nemecku, Kanade, Anglicku, Švédsko

 • 18 autorských príspevkov vzahraničných časopisoch apublikáciách (Kanada, USA, Anglicko, Čechy, Rakúsko, Švajčiarsko)

 • Viac ako 100 prednášok na Slovensku na tému voda, regionálny, komunitný rozvoj,

 • prednášky vzahraničí (USA, Kanada, Čechy, Švédsko, Švajčiarsko, Nemecko, Juhoafrická Republika, Austrália, Španielsko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, Lotyško, Bosna a Hercegovina).

Získané ocenenia:

 • 2. cena Sasakawa Environmnetal Prize (1994)

 • Environmental Partnershipe AWARD (1995)

 • 1. cena Sasakawa Environmental Prize (1997)

 • EU-USDemocracy and Civil Society Award(1998)

 • Goldman Environmental Prize (Michal Kravčík) (1999)

 • Zlatý Biatek, cena Hospodárskeho klubu (2008)

 • Energy Globe Award za projekt Vodný les (2008)

 • Cena Českého ministra životného prostredia za knihu Novej vodnej paradigmy (2009)

Michal Kravčík

Michal Kravčík

Bloger 
 • Počet článkov:  633
 •  | 
 • Páči sa:  3x

Presadzujem a podporujem agendu „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY“. Jej cieľom je posilnenie environmentálnej bezpečnosti prostredníctvom zodpovedného prístupu v ochrane prírodného a teda i kultúrneho dedičstva. Napĺňanie agendy, založenej na prijatí novej, vyššej kultúry vo vzťahu k vode, môže na Slovensku vytvoriť viac ako 100 tisíc a v Európe vyše 5 miliónov pracovných príležitostí. Zoznam autorových rubrík:  PovodneHladujúci potrebujú voduKlimatická zmenaVODA zrkadlo kultúryhttp://s07.flagcounter.com/morNová vodná paradigmaKošiceSpoločnosťhttp://moje.hnonline.sk/blog/4

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu