reklama

2011 – Rok dažďových záhrad

Rok 2010 bol rokom nevídaných dažďov a z nich tvoriacich sa povodní ohrozujúcich bezpečnosť občanov. Prial by som si, aby v roku 2011 sa na Slovensku rozbehli rozsiahle práce na prevencii pred povodňami. A tu je priestor pre každého z nás pomáhať v ochrane pred povodňami. Ako? Jednoducho! Z každej zastrešenej, zaasfaltovanej či odkanalizovanej plochy odtekajú v čase dažďov 10-ty kubíkov dažďovej vody do kanalizácie, rigola, potoka či rieky, ktoré prispievajú k povodniam. Takto zo striech domov, verejných budov, škôl, obchodov, reštaurácií, nemocníc, bánk, firiem z celého Slovenska odteká pri extrémnom daždi do potokov a riek viac ako 100 mil. m3 dažďovej vody. Naša zodpovednosť v prevencii pred povodňami v roku 2011 je, nechať dažďovú vodu tam kde padne. A neplatiť za odkanalizovanie dažďovej vody. Preto nech v roku 2011 každý z nás vybuduje dažďovú záhradu pri svojom dome, svojom obchode, reštaurácii, nemocnici, škole, verejnej budove, banke, firme, ktorá bude zbierať dažďovú vodu a nebude ju posielať na hlavy susedom. Nech rok 2011 je rokom dažďových záhrad, ktoré nám prinesú úžitok i potešenie z prostredia kde žijeme. Ponúkam návod, ako si vybudovať dažďovú záhradu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (58)

Ak to spravia všetci vlastníci i správcovia budov, objektov, parkovísk, ciest i iných zastrešených a zaasfaltovaných plôch na Slovensku, tak objem povodňovej vlny sa zníži o spomínaných 100 mil. m3. Preto každému z nás prajem v roku 2011 byť spoločenský zodpovedný vybudovaním dažďovej záhrady, aby sme mali menej a menej povodní a zároveň aby sme sa tešili z príjemného prostredia, ktoré si spoločenský zodpovedným správaním sami vytvárame.

Prečo je to potrebné robiť?

Pretože s územným rozvojom sa zvyšuje viac nepriepustných plôch s odvedenými dažďovými vodami do kanalizácie, čím sa zhoršuje kvalita prostredia, kde žijeme. Stavebná činnosť zvyčajne „pečatí" zemský povrch a obmedzuje vsak dažďovej vody do pôdy i nedostatočný výpar. To zvyšuje riziká povrchového odtoku dažďovej vody s rastom povodňových rizík. Nepriepustný povrch negatívne ovplyvňuje naše životné prostredie so znižovaním vlhkosti ovzdušia a zvýšeným výskytom jemných prachových a peľových častíc v ovzduší (zvýšený výskyt alergénov v ovzduší). Výskumy tiež dokazujú, že podstatnou časťou znečistenia našich potokov, riek a vodných nádrží je spôsobované povrchovým splachom dažďových vôd s nečistotami z našich dvorov, ciest, či parkovísk.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Manuál pre vybudovanie vlastnej dažďovej záhrady

Dažďová záhrada je atraktívne depresné miesto v záhrade na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch ako sú strechy, chodníky, parkoviská či cesty akejkoľvek kategórie.

Obrázok blogu

Obrázok blogu

Prečo potrebujeme dažďové záhrady?

Jednoduchý spôsob, ako znížiť riziká povodní i udržať čistotu našich potokov, riek i nádrží je realizovať dažďové záhrady. Výhody dažďových záhrad sú viaceré. Sú schopné vykonávať tieto funkcie:

 • Pomôcť zmierniť problémy povodní

 • Zlepšiť kvalitu vôd v našich potokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho potoka

 • Zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry vmestách aobciach

 • Doplňovať zásoby podzemných vôd

 • Zlepšovať mikroklímu prostredia zvýšeným výparom

 • Poskytnúť útočisko pre potravinový reťazec pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov amotýľov

 • Ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody

Dažďové záhrady boli prvýkrát použité v Marylande (USA) in roku 1990, ako technológia znižovania rizík znečistenia vodných tokov. Záhrady boli vyvinuté na myšlienke najlepšej praxe bioretencie dažďovej vody, ako nástroj zbierania dažďovej vody do preliačin a depresií a spomalenie odtoku z intenzívnych búrok a ochrániť potoky a rieky pred znečistením a zároveň znížiť majiteľom rodinných domov poplatky za odkanalizovanie dažďových vôd.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Príručka ako realizovať vlastnú dažďovú záhradu

Realizácia dažďovej záhrady je pomerne jednoduchá. Potrebujeme pre to lopatu a trochu fyzickej námahy. Táto príručka vám pomôže zrealizovať dažďovú záhradu na vašom pozemku. Veľkosť a tvar vašej záhrady bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je veľkosť vášho dvora i od peňazí, ktoré chcete investovať. Pamätajte, že nemôžete mať dažďovú záhradu ani veľkú, ani malú, ale primeranú v závislosti od objemu dažďovej vody, ktorú chcete zadržať vo vašej záhrade z vašich striech i spevnených plôch. Dažďová záhrada môže byť nádherným klenotom na Vašom pozemku s vhodným priestorom pre váš relax a zároveň môže chrániť kvalitu vodných zdrojov vo vašom okolí i prispievať k prevencii pred povodňami.

SkryťVypnúť reklamu
reklama
Obrázok blogu

Je dažďová záhrada jazierko?

Nie. Dažďové záhrady nie sú rybníky. Ak je dažďová záhrada dobré navrhnutá, voda by sa mala v nej zdržať maximálne 72 hodín.

Bude dažďová záhrada lákať komárov?

Nie. Životný cyklus komárov je 7-12 dní. Dobre navrhnutá dažďová záhrada nesmie vytvárať podmienky pre stojatú vodu tak dlho, aby larvy komárov mali príležitosť ukončiť svoj životný cyklus. Dažďové záhrady majú tiež tú výhodu, že lákajú vážky, ktoré sú predátormi komárov.

Sú dažďové záhrady ťažko prevádzkovateľné?

Nie. Pôvodné rastliny pre danú lokalitu v dažďovej záhrade vytvárajú nádherné kvetinové záhony a preto nevyžadujú zvláštnu starostlivosť.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Je dažďová záhrada drahá?

Nemusí to byť. Ak si kúpite rastliny a prácu si urobíte sami, náklady dosiahnu 5 - 10 EURO/m2. Ak si zaplatíte architekta resp. krajinného ekológa na projekt, náklady sa zvýšia na 20 - 80 EURO/m2.

Najvhodnejšie miesto pre dažďovú záhradu

Dažďová záhrada môže byť umiestnená na trávniku v blízkosti vášho domu so zbieraním dažďovej vody zo strechy i z ostatných spevnených plôch vášho pozemku. Zistite si ako odteká dažďová voda z vášho pozemku. Najväčšie zdroje vody sú zo strechy, spevnených plôch a zhutnených pôd. Vzdialenosť dažďovej záhrady od vášho domu i od susedov by nemala byť menšia ako 10 metrov, aby sa zabránilo vplyvu priesaku vody pod stavbu. Záhradu neodporúčame umiestňovať v priestore existujúcej kanalizácie respektíve priekopy. Najvhodnejšie pre dažďovú záhradu je slnečné miesto dizajnovo integrované do celej záhrady, podľa možnosti nie pod veľkými stromami, ani v lokalite veľkých koreňov. Umiestnenie dažďovej záhrady odporúčame v najnižších priestoroch rovinatej časti vášho pozemku.

Obrázok blogu

Veľkosť dažďovej záhrady

Vaša dažďová záhrada môže byť ľubovoľnej veľkosti. Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude absorbovať všetok pozbieraný dážď, ktorý za normálnych okolností odteká z vášho pozemku. Predsa len bežná dažďová záhrada pre rodinný dom je 10-30 m2. Veľkosť vašej dažďovej záhrady bude závisieť na nižšie uvedených faktorov:

 • Hĺbka záhrady

 • Objem odtoku dažďovej vody zo strechy aspevnených plôch

 • Druh pôdy na záhrade

Obrázok blogu

Privádzanie vody do dažďovej záhrady

Existuje niekoľko možností privádzania dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch do dažďovej záhrady. Môžete jednoducho odpojiť dažďové odkvapové rúry od dažďovej kanalizácie a presmerovať vodu do dažďovej záhrady povrchom vyspádovanou priekopou. Alternatívne môžete osadiť podzemnú PVC rúru pod povrchom s privedením dažďovej vody zo strechy do dažďovej záhrady. Na ochranu pred silným prúdom vody a erózie z potrubia do dažďovej záhrady je vhodné osadiť vyústenie potrubia geotextíliou a kameňmi. Dažďová záhrada môže byť kombinovaná pred vstupom ešte osadením suda, do ktorého priteká dažďová voda zo strechy.

Hĺbka a sklony svahov dažďovej záhrady

Veľkosť dažďovej záhrady bude ovplyvňovať hĺbku i sklon svahov. Ideálna hĺbka dažďovej záhrady je medzi 15 - 30 cm. Pri hĺbke 15 cm bude musieť dažďová záhrada byť pomerne veľká, aby bol dostatok kapacity na akumulovanie zozbieraného objemu dažďa. Na druhej strane dažďová záhrada hlbšia ako 30 cm môže zadržiavať dažďovú vodu príliš dlho v závislosti od pôdneho substrátu. Neodporúčame sklony svahov dažďovej záhrady viac 12%. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na zber dažďovej vody zo strechy s jej následným použitím v dažďovej záhrade. Použitie suda ovplyvní aj veľkosť plochy dažďovej záhrady.

Obrázok blogu

Stanovenie zbernej plochy povodia dažďovej záhrady

Zrátajte plochu striech budov na Vašom pozemku a plochu spevnených prístupových ciest a chodníkov. Navrhnutím zonácie hĺbok dažďovej záhrady a výpočet plochy zberu dažďovej vody do záhrady je ďalším krokom k určením plochy dažďovej záhrady. Môžete podľa vhodnosti navrhnúť aj 2-3 dažďové záhrady v závislosti od vhodnosti lokality vášho pozemku.

Obrázok blogu

Základné pôdne testy

Existujú jednoduché testy, ktoré možno vykonať na zistenie typu pôdy, ktorú máte v záhrade. Pôdy môžu byť piesčité, prachovité, ílovité. Tu sú niektoré námety na testy:

 • Najjednoduchším testom je zobrať vlhku pôdu medzi špičky prstov. Piesčitú pôdu cítite veľmi zreteľne, pri prachových časticiach hladkosť a pri ílovitých časticiach lepkavosť.

 • Ďalším testom môže byť vzatie vlhkej pôdy medzi palec a ukazovák a nanesiete pás hliny na hladkú plastovú dosku. Piesčitá pôda netvorí stuhu, nanesený pás z prachovej pôdy bude krátky a priesvitný a z ílovitej pôdy bude pás dlhý a hrubý.

 • Pri suchom teste urobte guľu a nechajte uschnúť niekoľko hodín. Ak je pôda suchá, rozdrvte ju medzi palcom a ukazovákom. Piesčitá pôda sa rozdrví ľahko, prachová sa rozdrví ťažšie a ílovité pôdy sa rozdrvia veľmi ťažko až nemožne.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ďalší výskum pôdnych typov

Najjednoduchší spôsob, ako určiť vlastnosti pôdy vo vašej záhrade je pozvať si pedológa z Pôdoznaleckého ústavu. To však stojí peniaze. Vlastnosť pôdy ovplyvňuje rýchlosť vsaku pri nasýtenej hydraulickej vodivosti, hĺbke nepriepustného podložia a úroveň hladín podzemných vôd. Z mapy môžete určiť miesto pre dažďovú záhradu v záhrade. Z mapy si môžete tiež vybrať typ pôdy v mieste navrhovanej dažďovej záhrady. Bohužiaľ, najmä v mestských oblastiach, nie všetky pôdy sú plne zmapované, pretože aj na Vašom pozemku mohla byť navozená sutina či zemina z inej lokality, čo nie je zaregistrované v mape. Najjednoduchšie je urobiť pôdny test, ako je to vyššie napísané. Ďalší spoľahlivý spôsob testu pôdy je vykopať jamu, do ktorej nalejete vodu a zistíte rýchlosť vsaku. Ak máte pochybnosti, vhodné je sa obrátiť na profesionála. Majte na pamäti, že najvhodnejšie je vybudovať dažďovú záhradu na piesočnatej alebo prachovitej pôde. Ak však máte ílovité pôdy, odporúčame zlepšiť priepustnosť pôdy napríklad kompostovaním.

Veľkosť záhrady

Keď už máte určenú hĺbku dažďovej záhrady na základe pôdneho typu, môžete navrhovať veľkosť. Typ pôdy určuje rýchlosť vsaku vody zo záhrady. Ak pôdny profil je piesočnatý, je potrebné vylepšiť pôdu kompostom. Prachovitá pôda je lepšia ako ílovitá. Ílovitá pôda tiež potrebuje vylepšenie kompostom, v krajnom prípade výmena celého pôdneho substrátu, aby sme zlepšili priepustnosť dažďovej záhrady. Odporúčaný pôdny mix je 50-60% piesku, 30-40% ílovitej ornice, ktorú môžete bežne zakúpiť na trhu, resp. u dodávateľoch záhradníckych služieb. Organická hmota by mala dosahovať 5-10%, najvhodnejšia z kompostu. Ak by ste chceli presnejší pôdny mix, obráťte sa na špecializované organizácie, ktorí budú schopní poskytnúť vám pôdny mix s vhodnými bioretenčnými vlastnosťami. Ak dažďová záhrada má viac ako 30 m2, odporúčame dažďovú záhradu rozdeliť na viac menších záhrad. Pre dobre priepustnú piesočnatú pôdu sa odporúča pomer zbernej plochy ku ploche dažďovej záhrady 5:1. To znamená, že ak máte zbernú plochu 150 m2, plocha dažďovej záhrady by mala byť 30 m2. Ak sú pôdy horšej kvality a menej priepustné, potom sa odporúča pomer 3:1.

Tvar dažďovej záhrady

Výberom veľkosti záhrady a pôdneho substrátu v nej, potrebujete tvar dažďovej záhrady, ktorá estetický a krajinotvorne zapadne do lokality. Existuje viacero zásad, ktoré potrebujete pre návrh tvaru dažďovej záhrady. Dlhšia časť záhrady by mala byť kolmo k prítoku vody. Tým sa maximalizuje schopnosť dažďovej záhrady zachytiť vodu. Mala by byť dostatočne široká, aby sa rovnomerne voda v záhrade rozlievala rovnomerne. Dobrým pravidlom je dodržať pomer dĺžky a šírky záhrady v pomere 2:1.

Realizácia dažďovej záhrady

Začnite tým, že ohraničíte obvod vašej záhrady. Tento môžete označiť kolíkmi, vlajkami, alebo záhradnou hadicou pozdĺž okraja. Tým vymedzíte oblasť, kde budete kopať. Ak ste určili obvod vašej dažďovej záhrady, môžete začať kopať. Najsamprv vyberiete mačinu. Ak ste na úplnej rovine, potom vyhlbujete dažďovú záhradu výkopom zeminy a jej odvezením na iné miest v záhrade, kde túto zeminu potrebujete. Ak je lokalita vo svahu, vykopanú zeminu použijete na navŕšenie hrádze na dolnej strane. Hrádzu zhutnite a vyrovnáte. Pokračujte s kopaním až na úroveň potrebnej hĺbky a v prípade potreby aj navýšenia hrádze, ktorú po zhutnení prikryjete mačinou.

Obrázok blogu

Dažďovú záhradu môžete vykopať ručne, alebo záhradným bagrom. Ak ste nútení použiť bager na výkopové práce vašej záhrade, vyvarujte sa manipulácie bagra pri výkopových prácach priamo v dažďovej záhrade, aby nedošlo k zhutneniu pôdy.

Obrázok blogu


Prítok vody do dažďovej záhrady

Prítok vody do dažďovej záhrady je gravitačný priamo z odkvapovej rúry povrchovo, alebo podpovrchovo. Vyústenie prítoku do záhrady je potrebné zabezpečiť proti prívalom prítoku dažďovej vody, aby nedochádzalo k erózii dna i deformácii flóry v záhrade. Odtok vody z dažďovej záhrady sa osadzuje nad úrovňou maximálnej navrhovanej hladiny s vyústením do miestneho rigolu, resp. potoka. Predpokladá sa, že odtok môže nastať v prípadoch extrémnej prívalovej zrážky, ktorá môže nastať raz za niekoľko rokov. V takýchto prípadoch sa očakáva bežne rozliatie vody na ploche väčšej ako je dažďová záhrada.

Obrázok blogu

Zónovanie rastlín

Obrázok blogu
Obrázok blogu

 

Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

 

Obrázok blogu
Michal Kravčík

Michal Kravčík

Bloger 
 • Počet článkov:  633
 •  | 
 • Páči sa:  5x

Presadzujem a podporujem agendu „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY“. Jej cieľom je posilnenie environmentálnej bezpečnosti prostredníctvom zodpovedného prístupu v ochrane prírodného a teda i kultúrneho dedičstva. Napĺňanie agendy, založenej na prijatí novej, vyššej kultúry vo vzťahu k vode, môže na Slovensku vytvoriť viac ako 100 tisíc a v Európe vyše 5 miliónov pracovných príležitostí. Zoznam autorových rubrík:  PovodneHladujúci potrebujú voduKlimatická zmenaVODA zrkadlo kultúryhttp://s07.flagcounter.com/morNová vodná paradigmaKošiceSpoločnosťhttp://moje.hnonline.sk/blog/4

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu