Analýza merania rýchlosti policajnej pumy

Pred časom sa objavili článok o rutinnej práci špeciálneho dopravného oddelenia odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru „PUMY. Zaujalo ma to, pretože takáto špeciálna jednotka by mala mať tie najlepšie výsledky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Má ísť príkladom pre ostatné zložky a má byť najlepšie vyškolená a vybavená. Obávam sa však, že nadriadení sa spoliehajú na odstrašujúci moment, keď Vás hliadka zastaví a teda nevenuje sa pozornosť spoľahlivému zisteniu priestupku. Problém je keby sa tento konkrétny prípad dostal pred súd. Súd by mohol na základe toho, že dôkaz nebol zistený v súlade s návodom na obsluhu, prípad zamietnuť. Takto to majú ošetrené. Takže som rozobral jeden popisovaný prípad.Od ministerstva som obdržal štyri odpovede a teda jednu po druhej rozoberiem.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
  1. Policajti špeciálneho dopravného oddelenia odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru (ďalej len „ŠDO") sú vybavení rýchlomerom - cestným laserovým rýchlomerom Tru CAM LTI 20 /20. Predmetné zariadenie technicky nie je určené na meranie rýchlosti v dynamike, teda za jazdy. Preto rýchlomer Tru CAM nie je policajtmi ŠDO používaný na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky z idúceho vozidla.

Odpoveď na túto otázku poznám už dlho, ale keďže niektorí by si mohli nesprávne pochopiť PR články MINV, že takto je možné používať LTI 20/20 Trucam. Najmä preto, že citovaná metodika hovorí podivným jazykom, ktorý nemusí každý pochopiť.

Čl1.

Všeobecné ustanovenia

(1) Rýchlomer je technický prostriedok určený na meranie rýchlosti jazdy vozidiel, ako ak na dokumentovanie ostatných porušení pravidiel cestnej premávky1) páchaných najmä v jej dynamike.

Čl2.

Používanie rýchlomera

(3) Meranie rýchlosti sa vykonáva z

a) pevného stanovišťa všetkých typov rýchlomerov spravidla na príjazde

b) pohyblivého stanovišťa

SkryťVypnúť reklamu

1. radarového rýchlomera spravidla na príjazde

2.rýchlomerom priemernej úsekovej rýchlosti prednou na odjazde a zadnou na príjazde

Takže čo to znamená?

a) Pevné stanovište LTI, RAMER, Multaradar CD

b) Pohyblivého stanovišťa

1.Ramer(radar), Multaradar CD

2. Systém Polcam

2. Všetci policajti ŠDO, ktorí vo výkone služby opísaný cestný rýchlomer používajú, spĺňajú podmienky oboznámenia s jeho obsluhou a technickými parametrami v zmysle príslušného ustanovenia interného aktu riadenia - pokynom riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru o postupe útvarov policajného zboru pri používaní cestných rýchlomerov č.2/2012.

SkryťVypnúť reklamu

Takže konkrétne to rozoberme.

Zbierka pokynov cestných rýchlomerov č.2/2012.

Čl5.

Oboznamovanie

(1) oboznámenie policajtov s obsluhou a technickými parametrami rýchlomerov vykonávajú policajti poverení nadriadeným podľa odseku 2, alebo stredné odborné školy policajného zboru, alebo pracovníci servisu.

(2) Oboznámenie podľa odseku 1 zabezpečuje priamy nadriadený policajtov vykonávajúcich cestné dopravné hliadky

(3) Obsluha rýchlomera môže vykonávať len policajt oboznámený podľa odseku 1, za čo zodpovedá nariadený podľa odseku 2.

Výrobca vie o nedostatkoch svojho zariadenia. Preto sa vyžaduje 16 hodinové školenie za účelom opakovateľných výsledkov, tak aby bola dodržaná výrobcom stanovená chyba merania. Neviem či v rámci šetrenia, alebo toho, že zákon neprikazuje školenia robiť, sa to takto nerobí. Každopádne oboznámenie typu: „tu je tlačítko" naozaj nestačí.

SkryťVypnúť reklamu

To ako keby sme všetci dostali vodičský preukaz zato, že sme sa oboznámili s riadením vozidla od niekoho, kto môže byť učiteľom na SOŠ, pracovníkom autoservisu, alebo šéfom, ktorý chce aby som čo najrýchlejšie dodal tovar.-)

3. Policajti ŠDO počas existencie oddelenia nepodali žiaden podnet na zmeny dopravného značenia, nejde totiž o ich primárnu úlohu.

Prečo som sa pýtal? MINV stále nechápe, že primárnou funkciou policajtov je predchádzanie priestupkom. To je najmä dobré značenie ciest a aj odstraňovanie dočasných značiek, ktoré stratili opodstatnenie a to najmä vo vzťahu k ľudskému faktoru. Príslušníci PZ dopravného oddelení sú osobami prvého kontaktu. Sú miesta, ktoré potrebujú značenie aj vtedy, keď je to už zákonom ustanovené. Sme ľudia a niekedy sa takpovediac zabudneme respektíve tam kde dochádza k priestupkom vplyvom toho, že sme tam prvý raz. Sú štvorprúdové cesty z ktorých nie jasné aká rýchlosť je na nich povolená tak by fajn to občas dopravnou značkou pripomenúť, pretože sa ľahko môže stať, že si vodič myslí, že je tam povolená 130 km/h a ono je pritom to súčasť obce, kde je však povolená 90-tka. V zahraničí na Vás dokonca blikajú informačné tabule o maximálnej rýchlosti a jednoduchou grafikou je vysvetlené aj prečo. Mám najradšej tabuľe na zníženie rýchlosti kvôli práci na ceste, ale dva týždňe tam nik nepracuje(najmä 30-tky). To si majú všímať najmä policajné hliadky.

4. Po preštudovaní predmetného videa neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov a interných aktov riadenia.

Ak by napriek tejto odpovedi naďalej trvali Vaše pochybnosti o správnosti a legalite spôsobu dokumentovania priestupkov policajtmi ŠDO pri používaní cestného rýchlomeru Tru-CAM, môžete sa s dôverou obrátiť na inšpekčné či kontrolné orgány MV SR.

Aj keď jednou z funkcií inšpekcie je preverovanie postupov, obracať sa na ňu nebudem.

Chlapci v aute vyzerajú dosť inteligentne, nehádzal by som vinu na nich.

Nápravu tohto chaosu by mohol urobiť len ministri vytvorením medzirezortnej pracovnej skupiny v zastúpení min. Dopravy, Ministerstvo vnútra, Kontrolnej a inšpekčná služby, Metrologického ústavu, Metrologickej Inšpekcie. Na také niečo musí byť tlak zhora. Najmä keď do roku 2016 musíme zaviesť stacionárne merania s automatickými odosielaním priestupkov.

Takže čo sa píše v manuáli?

1. Je lokalita bezpečná pre Vás?

2. Máte zaručený ničím nezakrytý výhľad?

3. Aký je približný uhol medzi vaším meradlom a cieleným vozidlom

4. Aká je približne vzdialenosť meraných vozidiel. (pre videozáznam cca 80 metrov)

5. Aké je počasie. Je potrebné použiť mód pre zhoršené podmienky?(počasie je ok)

1. o.k. stojí mimo ťahu a neobmedzuje ani neohrozuje premávku.

2. Meranie cez sklo. Predné sklo auta má tendenciu rozptýliť Ir lúč na zanedbateľnú úroveň.

Britská polícia to už akceptuje, hovorí že síce manuál to nezakazuje, ale akceptuje dokument ACPO.

10.4.1

Laser speedmeters must not be used through glass or plastic screens to avoid diffraction or scattering of the laser beam.(zdroj ACPO dokument)

Doporučujem dokument Association of Chief Police Officers of England ministerstvu preložiť a osvojiť.

Police windshield (if firing it through glass tends to scatter IR to a negligible degree).(zdroj wikipedia)

Preto na všetkých PR videách lasertechu meria policajt cez otvorené okno. To je prvá chyba.

Druhou chybou je meranie cez A-stĺpik auta. 

V meranom videu sa to ukáže ako náhle zvýšenie rýchlosti a vzápätí náhle spomalenie. Prečo to tak je, som vysvetlll tu a tu. Možno sa k tomu ešte v budúcnosti vrátim.

Medzi meranými vozidlami majú byť aspoň 4 metre vzdialenosti. Väčšinu času sa míňa s iným vozidlom, ktorému by bola pri automatickom rýchlomere, priradená nesprávna rýchlosť. V tomto momente vlastne urobil nápravu tým, že dané auto je predbiehané a rýchlosť mu nepatrí. Avšak pri automatickom radare by bola pokuta pridelená vozidlu bližšie. Volá sa to „sweep error". http://en.wikipedia.org/wiki/LIDAR_speed_gun.

druhá možnosť sweep error

Pri stláčaní tlačidla pre záznam priestupku v ručnom režime sa môže stať, že policajt pohne pištoľou a lúč sa na moment posunie inam a môže nastať situácia, že zaznamená vzdialenosť iného vozidla. Ak sa vzápätí lúč vráti na pôvodné miesto, vyhodnotí to ako zmenu vzdialenosti a tým aj rýchlosť. Trochu to pripomína efekt sklzu

tretia možnosť nastáva pri meraní na väčšiu vzdialenosť(napr. ultralyte100 bez kamery)

Kde aj malé trasenie rukou, môže spôsobiť na veľkú vzdialenosť cca 200 metrov (najmä pri ultralyte100) poskakovanie lúča z jedného vozidla na iné. Povedzme jazdiaceho pre ním 20 metrov. Vo vzdialenosti 200 metrov má lúč už priemer cca 60 cm.Tak vďaka meniacej vzdialenosti môže nastať, že je vyhodnotená ako vysoká rýchlosť.

Napriek tomu povedzme, že na cca 2 sekundy(22-24 sekunda videa) mal čistý výhľad.

3. Správne postavenie vozidla vyjadruje nasledujúci obrázok z manuálu LTI 20/20 Trucam.

ukážka z manuálu
ukážka z manuálu (zdroj: lasertech)

Problém je, že tu sa predpokladá, že vodič zároveň meria, tak ako je to inštruktážnom videu.

správne meranie
správne meranie (zdroj: drinka)

Takže ak chce merať z pozície spolujazdca, tak to vyjadruje môj jednoduchý náčrt.

obrázok z videa
obrázok z videa (zdroj: lasertech)

Resp. postojačky takto

Kosínus efekt tabuľka manual lti 20/20 trucam
Kosínus efekt tabuľka manual lti 20/20 trucam (zdroj: teletraffic)
  1.  

V tabuľke vidieť, že zo zväčšujúcim uhlom, sa znižuje meraná rýchlosť v prospech vodiča.

Ak cosínus efekt pracuje v prospech vodiča, v čom je teda problém?

  1. Stanovená odchýlka resp certifikát je platný len pokiaľ sa dodrží návod na obsluhu (metodika na meranie rýchlosti) a teda maximálny bočný odstup 10 metrov na 100 metrov k meranému vozidlu resp maximálny uhol 5 stupňov(vyjadrenie ZTS elektronika). Všetky ostatné merania majú len informačnú hodnotu a nie je možné na základe nich vyberať pokuty.

  2. Tabuľka by mohla nabádať, že medzi 45 až 90 stupňov je možné urobiť interpoláciu. Výrobca to neurobil, pretože vie, že môže nastať efekt sklzu resp. reflexný efekt, takže taktne o nich pomlčal.

Rozoberme príklad z článku

Ten si to krátko po 8:15 trielil smerom na Svätý Jur nebezpečnými 115 km/h, čím maximálnu povolenú rýchlosť v obci prekročil až o 35 km/h.

h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise3c)alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením v obci o 20 km.h-1 a viac alebo mimo obce o 30 km.h-1 a viac,

7. nad 30 do 35 km/h 200 €

Dostal pokutu mastných 200 eur. Zjavne nespokojný, no zmierený s osudom, vodič zaplatí v hotovosti a s výrazne ľahšou peňaženkou pokračuje v ceste

Takže pozrime sa na uhly merania

Adrenalínový deň s policajnou pumou
Adrenalínový deň s policajnou pumou (zdroj: topky.sk @ drinka)

Pre merané vozidlo som vybral tri možné východiskové body a uvediem aj uhly voči meranému autu.

  1. Pozícia fotoreportéra 61,31°

  2. Pravdepodobná pozícia policajta, resp. výhľad. 16,84°

  3. Ideálne postavenie na okraji vozovky 8,61°

Čiže všetky sú nad 5°. Teda tento úsek nie je vhodný na meranie LTI 20/20 Trucam.

ZTS elektronika vyjadrenie k uhlom merania
ZTS elektronika vyjadrenie k uhlom merania (zdroj: Z+TS elektronika)

Iba meranie z krajnice, vozidla fialového auta jazdiaceho z nášho pohľadu vľavo, spĺňa túto podmienku. Od tejto vzdialenosti sa vlastne zameriava na auto iba pre získanie videozáznamu respektíve zadnej poznávacej značky.

Albert Einstein

Jedna z definícií šialenstva je robiť stále dookola to isté a čakať, že to bude mať iný výsledok.

Ja si tento výrok prispôsobením a obrátim ho.

Ak robíme meranie za rovnakých podmienok a tak isto ak predtým, dostaneme rovnaký výsledok.

Je teda nezmysel robiť meranie za iných podmienok a očakávať, že výsledky budú rovnako presné.

P.S. Poznámka: Výrok je taktiež prisudzovaný Markovi Twainovi a Benjaminovi Franklinovi.

ľubomír drinka

ľubomír drinka

Bloger 
  • Počet článkov:  82
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ak je niekto jediný kto môže, tak musí.Ak môžete, tak píšte. Zoznam autorových rubrík:  Právomeranie rýchlostiobjektívna zodpovednosťSPPMeranie hmotnostiSúkromnéNezaradenéštatistika nehodovosti

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu