Reakcia na vrátenie pokuty nem. políciou a meranie radarmi

Reagujem na článok v auto sme. http://auto.sme.sk/c/6970525/nemecka-policia-poslala-nasmu-vodicovi-pokutu-naspat-s-ospravedlnenim.html Asi na MINV doľahla predvolebná horúčka. Ako inak si môžme vysvetliť tvrdenie pani B

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Jediné čo som našiel v spojitosti s Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.

Predpis č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch

§ 84

(1) Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

(2) Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu.

(3) Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania.

Ďalšia vec je, že polícia zo zvyku pýta paušálny poplatok za obnovu konania. Myslím, že to bolo 16 eur. Avšak generálna prokuratúra v mojom prípade zistila, že takýto úkon je od poplatku oslobodený. Týmto zároveň ďakujem GP, že mi vyhovela.

To vysvetlenie kd 92/13-5 GP je dosť obsiahle a malo by slúžiť ako vzor ostatným pretože citujem: Dôkazný postup je potrebné vyčerpávajúcim spôsobom popísať a logicky i vecne presvedčivým spôsobom zdôvodniť. Táto požiadavka vyplýva z ustanovenia § 168 ods. 1 Tr. por., ktoré upravuje požiadavky kladené na odôvodnenie rozsudku.

SkryťVypnúť reklamu

Väčšinou rozhodnutia len konštatujú predchádzajúce rozhodnutia a nezaoberajú sa námietkami.

O nepresnosti merania rýchlosti som už písal aj o zámene vozidiel. MINV predsa len zmenilo taktiku a už nehovorí už o vysoko kvalifikovaných PPZ, začína pomaly, ale isto pripúšťať možnosť pochybenia pri meraní rýchlosti.

A okrem tých efektov, ktoré existujú pri laserových meračoch, je niečo podobné aj pri radarových meračoch. Pri nesprávnom použití dochádza k zámene meraného objektu, čo za následok oveľa väčšie odchýlky ako ± 3 km/h resp. ± 3 %. Dopredu sa ospravedlňujem, ale inak sa to nedá ako citovať z manuálu.

SkryťVypnúť reklamu

Všetko nasledovné vrátane obrázkov pochádza z manuálu, ktorého časť som si dovolil preložiť:

zdroj :
AD9 NÁVOD K OBSLUHE R308 391CZ , RAMETC.H.M . a.s. , Kunoviciach

Pri meraní rýchlosti na princípe Dopplerovho javu sa nepretržite vysielaný nemodulovaný elektromagnetický signál konštantnou frekvenciou odráža od pohybujúceho objektu a ihneď je znovu prijímaný späť.
Frekvencia odrazeného elektromagnetického signálu sa líši od vysielaného,
o hodnotu Dopplerovho posunu, ktorý je úmerne rýchlosti meraného objektu:

Policajné radary radu RAMER10 technické parametre

Vysielací kmitočet

34,3 GHz,34,0 GHz

Vysielací výkon

2 ± 1mW

Šírka zväzku antény

5 o

Úroveň postranných slučiek

min . -20 dB

Odklon osi zväzku antény od smeru jazdy meraných vozidiel

22 o

Presnosť merania rýchlosti :

 

do 100 km.h - 1

± 3 km.h - 1

nad 100 km.h - 1

± 3 %

Voľba dosahu merania

60 m, 30 m, 20 m

Maximálna vzdialenosť meraného objektu

60 m (4 jazdné pruhy)


Spôsob merania podľa typu zástavby:
1. s radarom z miesta i za jazdy príchod, odchod, oba smery
2.Bez radaru meranie rýchlosti sledovaného vozidlá (je iba za jazdy a len u typu RAMER10 C )


V okolí osi anténneho zväzku hlavy meracieho prístroja ± 10 ° sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, ktoré by mohli zapríčiniť rušivú reflexiu vysielaného signálu. K tým patrí obzvlášť stromy, vysoká kroviská alebo tráva obzvlášť mokrá, stožiare verejného osvetlenia, dopravné značky, informačné tabule. Rušivá reflexia sa prejavuje viacnásobným nameraním jedného rovnakého vozidla, kedy je na snímkach časť vozidla, snímka je bez meraného vozidla, alebo sa meranie úplne vynechá. V tomto prípade nemožno na danom stanovišti vykonávať meranie.

Radarový lúč je odrazený späť do jazdnej dráhy a dopadá na iný automobil idúci v smere merania. Takýto zlom sa dá predpokladať, ak na dôkazným snímke nie je zobrazený žiadny automobil alebo automobil v nie celkom bežnej polohe. Rovnaká reflexie môže vznikať pri dopade lúča na iné zvislé plochy, napríklad na dopravných ostrovčekoch alebo veľké odrazové plochy na vozidlách idúcich v protismere ( kamióny, autobusy ), ktoré sa nachádzajú v zornom poli kamery a môžu viesť k zlomu lúča a jeho reflexii.


Tento prípad sa prejaví tým, že sa reflexná plocha (dopravná značka) sa zobrazí na dôkazovej snímke a je k nej priradená rýchlosť. Táto rýchlosť je však vozidla idúceho v protismere.

II . dvojitá reflexie

U dvojitej reflexie sa radarový signál odráža od reflexné plochy meraného vozidla na reflexnú plochu vozidla v protismere. Od vozidla je radarový signál odrazený späť na prvé auto a ďalej odrazený k meraciemu prístroju. V tomto prípade sa rýchlosti oboch vozidiel sčítajú. Na snímke je zrejmá nereálne vysoká nameraná rýchlosť.

Špeciálny prípad nastane, ak vozidlo v meranom smere stojí alebo sa pohybuje veľmi pomaly. Tak môže byť vozidlu priradená rýchlosť síce reálna, ale jedná sa o rýchlosť vozidla v protismere, ktorá nie je predmetom merania. Tento v princípe uvedený prípad zodpovedá zhora uvedenej jednoduchej reflexii .

III . reflexie na trojitom zrkadle
Tretí druh reflexie lomu lúča spočíva v odraze od kolmých, za sebou stojacich
odrazových plôch, ktoré napodobní jav, ktorý sa označuje ako kruhová odrazka
(retroreflektor), mikrovlna sa odrazila v smere, v akom dopadla. Tvoria sa zvyčajne v priestore, kde sa vyskytujú oceľové konštrukcie, ako sú mosty, kovové lešenia, a pod

Nasledujúci obrázok ukazuje reflexii lúča vystaveného radarovou anténou
do automobilu, ktorý má byť meraný, ku kruhovej odrazke. Tento odráža mikrovlnu
späť na čelnú plochu meraného vozidla a ďalej k meraciemu prístroju. Jav na trojitom
zrkadle sa prejaví nameraním dvojnásobné rýchlosti oproti skutočnej rýchlosti meraného vozidla.

SkryťVypnúť reklamu

Koniec citácie

Nepresnosť merania si našlo cestu aj na akademickú pôdu napr. bakalárska práca Petra Thierbacha, z ktorej som čiastočne čerpal.

Viete, keď sa Nemci priznali k pochybeniu, je to výsledok kvalitnej práce ich ministerstva a o vyššom povedomí o nepresnosti merania rýchlosti. Chyby sa stávajú, ale je potrebné si ich priznať.

U nás je rozdiel tiež v posudzovaní a nakladaní s dôkazným materiálom. Ak ste čítali pozorne, tak je Vám jasné, že fotka ako dôkaz nestačí. Okrem iného neobsahuje zameriavací kríž, z ktorého by bolo možné určiť aký objekt sa vlastne meral. Výrobci sami priznávajú, že nie je úplne možné priradiť fotku k nameranej rýchlosti v konkrétnom čase. Viac tu

Teraz budem vychádzať z metodiky. U nás sa vytípne najlepšia fotka a priradí sa k nej nameraná rýchlosť. Čo je horšie pri odvolaní, nie je tento digitálny materiál prítomný, keďže podľa metodiky postačuje vytlačený záznam. A vôbec je ťažké sa k nemu dostať a ešte ťažšie poslať na analýzu. Problém je aj komu ho poslať? Dodávateľovi meradla? Je to dosť otázne na koho strane bude dodávateľ. Preto by mal vzniknúť nezávislý orgán, ktorý by takéto veci posudzoval a vedel by to odborne zdôvodniť, či už pozitívne alebo negatívne stanovisko. Ale možno je pre MINV výhodnejšie riskovať súd.

Napr. manuál pre LTI 20/20 takéto nepresnosti neuvádza, aj keď je rovnako náchylný na podobné efekty. Je tam viacej rozdielov ako sa počíta rýchlosť, ale z fyzikálneho hľadiska nie je až taký rozdiel, teda až na to, že IR svetlo preniká aj cez sklo. Síce aj mikrovlny radaru, ale priepustnosť závisí od materiálu a jeho hrúbky (výraznejší útlm nastáva, ak hrúbka materiálu je väčšia ako 1/2 vlnovej dĺžky žiarenia). Totiž aj svetlo aj radarové vlny sú vlastne elektromagnetické žiarenie o určitej vlnovej dĺžke. Tak je pravdepodobné, že podobné efekty nepresnosti budú aj u laserového merača. Tým mám na mysli zámenu vozidiel a odrazy od iných vozidiel alebo objektov.

V českých certifikátoch meračov rýchlosti na rozdiel od slovenských je napísané, že stanovená Najväčšia dovolená chyba platí len vtedy ak je dodržaný postup merania. Predsa by bolo lepšie ak by SR to mala tiež tak, aby bolo jednoduchšie preukázať pred súdom resp. GP, že najväčšia chyba neznamená, že väčšia chyba merania nemôže nastať.

Ďalšia možnosť, prečo sa MINV bráni, nepresnosti merania, sú predražené nákupy zariadení. Predsa keď tie mašiny sú také drahé, tak predsa musia byť presné. Asi nikto, nie je rád, že sa na niečo také príde. Že to ide aj lacnejšie ukázal MINV server autoforum.cz. tu.

Neváhali svojho času obviniť zo širenia klamstva http://www.topky.sk/cl/10/1296432/

Z toho vychádzajúci blog Jozefa Chajdiak.

MINV sa dodnes zato neospravedlnilo

citujem z ich ďalšieho článku:

Ve smlouvě o zápůjčce zveřejněné v Centrálnom registri zmlúv je ze strany zapůjčitele vyčíslená hodnota tohoto typu zařízení ve výši 45 600,- EUR s DPH. a při anonymní poptávce mi jakožto soukromé osobě byl typ 10 nabídnut za cenu menší než 750 tisíc Kč včetně montáže (tedy asi za 29 500 Eur).

Kritika mala význam Podľa http://auto.sme.sk/c/6873439/policajti-dostanu-do-aut-nove-radary.html.

Cca jeden radar za 29 tisíc euro. Za veľkú chybu považujem, že pri tendroch kupujú hrušky z jablkami a tak nie je jasné, koľko stála hruška a koľko jablko.

Tak isto nakupuje LTI 20/20 za omnoho vyššiu cenu ako je bežné dodnes na základe zmluvy rozdiel cca 8800 eur,-. Pre tých čo chcú bližšie preskúmať tak písal som o tom tu. Pri hľadaní podkladov so narazil na navýšenie ceny o 179 457 € dôvod mal byť dodatok, ale ten v mieste kde malo byť vysvetlené za čo, je scenzurovaný (bod 5.1.), to jest 1/4 strany bola odstránená.

Ako kupujúci je zástupca MINV podpísaný 21.10.2009 sám pán Judr. Róbert Kaliňák. To sa bude všetko už protizákonne utajovať a skrývať za obchodné tajomstvo? Na základe týchto zmlúv sa kupuje dodnes napr. faktúra z 24.8.2011.MDC LTI 20/20 TRUCAM za 15381,5 €/ks.  

ľubomír drinka

ľubomír drinka

Bloger 
  • Počet článkov:  82
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ak je niekto jediný kto môže, tak musí.Ak môžete, tak píšte. Zoznam autorových rubrík:  Právomeranie rýchlostiobjektívna zodpovednosťSPPMeranie hmotnostiSúkromnéNezaradenéštatistika nehodovosti

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu