O národnostnom školstve

V poslednom období je rad nedorozumení medzi našimi a maďarskými politikmi. Prečo vlastne územie, kde žijú  jednotlivé národnosti, nekopírujú hranice štátov? Politici to asi vedia ,ale z reakcii obyvateľstva sa dá usudzovať, že tomu tak nie je. Ďalšia stať sa týka národnostného školstva v obidvoch krajinách. Článok  je rozdelený do dvoch časti. Prvá sa  v skratke zaoberá otázkami osídlenia národností.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Stredná časť Uhorska, dnešné Maďarsko bolo pod 170 ročnou nadvládou Osmanskej ríše. Na severe Uhorska- na území dnešného Slovenska bola situácia ohľadom Turkov priaznivejšia. Mnoho ľudí, najmä šľachty a úradníkov ušlo z územia obsadeného Turkami a usadilo sa na území obývanom slovenským obyvateľstvom. Nechceli platiť dane. Feudálne panstvo, ktoré sa ukrylo do bezpečnejších časti monarchie, sužovalo domácich nadmerným útlakom a nútilo ich pracovať až po hranice možnosti. Po porážke Turkov 1683 pri Viedni a po ich odchode, ostali južné územia monarchie opustené. Tak došlo k migrácii obyvateľstva z územia dnešného Slovenska na takzvanú „dolnú zem „ do dnešného Maďarska, Rumunska a j do bývalej Juhoslávie. Ľudia sa vzájomne vymenili. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie a vytvorení Československa, sa hranica medzi Slovenskom a Maďarskom rodila ťažko. Mnoho Slovákov ostalo v Maďarsku, ale ešte viac Maďarov, z vyššie uvedených dôvodov sa ocitlo na Slovensku. Na Slovensku po rozdelení žilo viac ako 500 000 občanov maďarskej národnosti a v Maďarsku okolo 350 000 Slovákov. V celej histórii spolužitia oboch národov vystupuje snaha potlačiť slovenskú reč, a Slovákov pomaďarčiť. Táto snaha Maďarov sa vzťahuje na všetky národy ktoré žili v Uhorsku. Veď z obavy útokov na novovzniknuté štáty po rozpade Uhorska , v roku 1921 bol ustanovený spojenecký útvar Malá dohoda. Jej cieľom bolo zabrániť snahám Maďarska o ovládnutie podunajského priestoru.

Úsilie pričleniť Slovensko k Maďarsku bolo realizované prvýkrát hneď v r. 1919, keď k nám „vyvážali" komunisticky orientovanú Maďarskú republiku rád. Druhýkrát to bolo po viedenskej arbitráži v r. 1938. Slovenská inteligencia sa vtedy nevedela zmieriť so stratou južného územia Slovenska, toho územia, na ktorom našli útočište Maďari pred Turkami a potom z neho vyháňali jeho vlastníkov. Podkarpatskú Rus, súčasť vtedajšieho Slovenska obsadili, čím sme o ňu definitívne prišli. Netešia sa však z nej ani oni, lebo im ju po vojne sovieti zobrali ,ale Slovensku už nevrátili. Ďalšie ciele o pripojenie Slovenska k Maďarsku na nátlak Nemecka boli zastavené /Malá vojna/.Po vojne došlo k čiastočnej výmene obyvateľstva v počte asi 70 000 ľudí, čo Maďari radi interpretujú ako násilné jednostranné vysťahovanie. Maďari neodmietli ani možnosť tretíkrát vojskom atakovať Slovensko, v roku 1968,keď bolo v československom štátnom usporiadaní, popri ďalších štyroch agresoroch.

Stav vo vyučovaní Slovenského jazyka v maďarskom národnostnom školstve na Slovensku je nasledovný. Ak je to na Slovensku trieda s maďarským vyučovacím jazykom, tak sa všetky predmety vyučujú maďarsky. Okrem toho sa učia cudzí jazyk /napríklad anglicky/ a štátny jazyk. Názov predmetu je slovenský jazyk a slovenská literatúra. Okrem toho sa učia predmet konverzácia v slovenskom jazyku. Slovenský jazyk sa učí v takom rozsahu ako cudzí jazyk. Príklad udávam zo strednej odbornej školy.

Všetky ostatné predmety sú identické so slovenskou verziou učebného plánu. Z uvedeného vyplýva , že žiaci s maďarským vyučovacím jazykom majú viac hodín, ako so slovenským. V tom týždni, keď nie je odborný výcvik ,ale teoretické vyučovanie je to napríklad týždenne o 6 vyučovacích hodín viac. Netreba pochybovať o tom, najmä ak sú tie triedy vedľa seba , že tie navyše hodiny sa žiaci učia s nevôľou a posudzujú to tak , že je to nespravodlivé. Inšpekcie zistili, že vedomostná úroveň zo slovenského jazyka u žiakov z tried s maďarským vyučovacím jazykom je nízka. Ale ak pokračujú v štúdiu v Maďarsku, spravidla nemajú jazykové problémy.

 

O stave vo vyučovaní slovenského jazyka v Maďarsku informujú Učiteľské noviny a to v čísle z 25.5.2009 s názvom „Slovenské učebnice" ,ale aj v čísle z 8.3.2010 s názvom" Slovenské národné školstvo po roku 1960. Autorom posledne menovaného je PaeDr.PhDr.Ivan Janko,PhD. Z oboch článkov je zrejmá bieda slovenského školstva v Maďarsku. Za slovenské školy sa vydávajú aj tie, ktoré vyučujú slovenský jazyk ako cudzí. Teda všetky ostatné predmety sú v maďarskom jazyku. Národnostné školstvo sa drží aj kvôli príplatkom .Pre pochopenie stavu odcitujem niektoré state.

1.Súčasné národnostné školstvo v Maďarsku je v značnej miere orientované ako interkultúrne školstvo. V každej škole sa vo veľkom počte nachádzajú žiaci, ktorí už nemajú slovenský pôvod a po príchode na školu neovládajú slovenský jazyk.

2.Budapeštianská škola už nemá rodených Slovákov. Aj predškolské zariadenie navštevujú len maďarské deti. Do prvého ročníka sa hlási 10-12 žiakov. Vzhľadom na minimálne ovládanie slovenského jazyka u detí, ktoré sa hlásia/a už aj učiteľského zboru /je úradne avizovaný zámer neuskutočniteľný.

3.vyučovanie predmetov v slovenskom jazyku často prebiehalo pod vedením pedagógov, ktorých jazykové znalosti sú slabé aj na bežnú hovorovú komunikáciu.

4.V Békešskej Čabe predškolská výchova existuje len formálne. Úroveň vedomostí je ohraničená básničkami a pesničkami, ktorým deti nerozumejú. V škole majú okrem slovenského jazyka a literatúry v národnom jazyku len takzvanú slovenskú vzdelanosť. Ale aj na hodinách slovenskej vzdelanosti sa rozpráva po maďarsky.

Na základnom školstve sa teoreticky môžu všetky predmety učiť v slovenskom jazyku. Jazyková bariéra je však taká, že sa o vyučovaní v slovenského jazyka len hovorí. V skutočnosti sa obmedzuje zvládanie slovenského jazyka na pozdrav, niekoľko básničiek, alebo fráz. Vyučovanie slovenského jazyka prebieha doslovne na úrovni cudzieho jazyka. Všetky ostatné predmety sa vyučujú v maďarskom jazyku.

Násilná maďarizácia Slovákov urobila svoje. Slováci tam nemajú právo mať svoje národné strany. Pritom príslušník maďarskej menšiny na Slovensku bol ministrom školstva- pán Szigeti. Je možné aspoň teoreticky , aby v Maďarsku bol ministrom školstva občan slovenskej národnosti? Aké povyky robili predstavitelia našich maďarských strán, ale aj nimi nahuckaní politici v Maďarsku pre zemepisné názvy v nami vydávaných maďarských učebniciach, pre neškodný a právom vymáhaný jazykový zákon, za ktorý nás povláčili od Bruselu po americký kongres. Veľa Maďarov žije aj v USA. Odporučí maďarsky prezident Obamovi, aby sa v Amerike učili anglicky ako cudzí jazyk? Čo robia naši politickí vyjednávači, keď nepoukazujú na nespravodlivosti a nežiadajú reciprocitu vo vzťahoch, aj keď v prípade slovenskej menšiny v Maďarsku je to plač nad rozliatym mliekom.

Milan Mantič

Milan Mantič

Bloger 
  • Počet článkov:  21
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Bývalý učiteľ. Dôchodca. Záhradkár. Zoznam autorových rubrík:  SpoločenskéNezaradené

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu