Zámena pojmov môže mať fatálne dôsledky.

Že je svet dnes v nepredstaviteľnom chaose sa nedá poprieť. Má vôbec ľudstvo z tohto chaosu aj nejaké východisko, alebo skončí v krvavom kúpeli 3. svetovej vojny.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vývoj nových zbraňových systémov, zvyšovanie nákladov na zbrojenie, expanzia spojeneckých armád na východ za ruskými zdrojmi, technologická vojna s Čínou, nukleárna hrozba Iránu, nekončiaci súboj medzi šiítmi a sunitmi na Strednom východe, terorizmus, vyhlásenie NATO, že celý vesmír sa stáva ich operačnou doménou a milióny migrantov dovezených do EÚ, nás obyčajných ľudí k takýmto záverom aj vedie. Lavíny cudzincov, ktoré sú neabsorvateľné rozvrátia hospodársky a spoločenský poriadok do takej miery, že sa bude dať udržiavať len tvrdou silovou represiou. Ak sa tomu včas nezabráni, môže dôjsť k vojenskej diktatúre s celoúniovou pôsobnosťou. Národné štáty, ktoré si chcú zachovať svoju suverenitu, by si nemali dať vnútiť zo strany Bruselu nič, čo by mohlo poškodiť vlastný národ.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa toto všetko vo svete deje? Pretože autoritu nad týmto svetom má Satan – konštruktér zla. 1.Ján 5/19 „...celý svet je v moci toho Zlého.“ Všemohúci BOH – Stvoriteľ – zvrchovaný Pán vesmíru vládne nad týmto svetom i nad Satanom. Nezničil ho úplne a má s ním svoj plán. Stvoril nás ako slobodné bytosti, aby sa človek slobodne rozhodol, či bude slúžiť Bohu alebo diablovi. Podľa toho, ako dnes vyzerá tento svet, môžeme usúdiť, že len veľmi málo ľudí sa rozhodlo slúžiť BOHU. Aj z toho mála niektorí veriaci sú vo vzbure proti Bohu. Tvrdia, že Starom Zákone (SZ) už pre nás neplatí, pre nás platí iba Novom Zákone (NZ). Je to veľmi mylný názor, pretože NZ – Evanjelium Ježiša Krista – je založený na prorockom zjavení, ktoré Boh Izraela dal židovskému ľudu, skrze svojich prorokov. Títo už stáročia pred narodením Ježiša prehlasovali, aká bude Jeho prirodzenosť a služba. Podali Židom prorocký obraz podľa, ktorého mohli rozpoznať svojho Mesiáša. Prečo Ho nerozpoznali ? Pretože, /Izaiáš 29/10/: „Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči prorokov. Videnie všetkého je vám také ako slová zapečatenej knihy“ V NZ to potvrdzuje aj apoštol Pavol. Rím.10/8: „Dal im Boh ducha omámenia, oči, aby nevideli, uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. Nie všetci boli zatvrdení. Vyvolení spoznali svojho Mesiáša, ktorý s nimi položil základ svojej cirkvi. Boh má svoj plán, nikdy nekoná náhodne. Aby Jeho spasiteľný plán pre ľudstvo sa mohol uskutočniť, časť Židov musela byť zatvrdená.

SkryťVypnúť reklamu

Starovekí proroci dali aj nám prorockú mapu, aby nás viedla k jednej skutočnej viere, viere k Bohu Izraela. Židovský apoštol Juda píše: „...aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým.“ /Kresťanom/1/3. Je to viera, ktorú dostal Abrahám. Je to viera, ktorá bola prehlasovaná ľudu Izraela prostredníctvom patriarchov, prorokov, kňazov a kráľov. Je to viera, ktorá bola preukázaná v službe Ježiša Krista a v službe apoštolov. Je to viera, ktorá zmenila ľudí, národy i históriu. Je to viera, ktorá bola vložená do nás, keď oľutujeme svoje hriechy a uveríme, že BOH Izraela poslal svojho jediného syna Ježiša, aby zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie podľa židovských Písem. /1.Kor.15/3/ Biblia tento akt nazýva znovunarodením. Evanj. kapitola 3.

SkryťVypnúť reklamu

Pán Ježiš uzavrel NZ so židovským ľudom, tým že naplnil všetky proroctvá vyslovené hebrejskými prorokmi. Jeremiáš 31/4: „Ajhľa prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Ježiš vedel, že táto zmluva umožní pohanom stať sa súčasťou spoločenstva Izraela.“ V Evanj. Jána 10/10, hovorí o iných ovciach, ktoré sa stanú súčasťou jeho ovčinca. Aj v SZ sa hovorí o tom, že pohania sa stanú súčasťou Božieho ľudu. Gen.22/18: „V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme, lebo si poslúchol môj hlas.“ Keď pohania začali prijímať vieru v židovského Mesiáša, bolo to pre Židov tak ohromujúce, že apoštol Pavol nazval tento jav zjavením NZ /Efez.3/4,6/. To, čo predpovedali dávni hebrejskí proroci a čo priniesol Mesiáš, je príležitosťou pre všetky národy, aby mali účasť na viere, ktorá predtým bola dostupná len Židom. Táto viera, viera v BOHA Izraela, ktorú dostali Židia na hore Sinaj, keď Boh potvrdil svoj sľub a urobil z nich národ, je viera, ktorú sme prijali ako pohania aj my. Je to autentická viera, daná autentickej cirkvi Kristovej, ktorú tvoria mesiánski Židia a znovuzrodení kresťania z pohanov. Táto viera zachraňuje, uzdravuje a vyslobodzuje. Uzdravila slepého Bartimea a oslepila arogantného rabína z Tarzu, aby mohol uvidieť Ježiša. Otcom tejto viery je Abrahám. On uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ako je napísané v Rím.4/17: „..učinil som ťa otcom mnohých národov.“ Táto viera má svoj základ v Biblii a preto hovoríme o biblickej viere. Je to autentické osobné zjavenie Boha pre každého, kto uverí Jeho evanjeliu, prijme Jeho Sv. Ducha a poslúchne Jeho Slovo. Treba zdôrazniť, že nie všetci, ktorí sú z Abraháma sú potomstvom Abrahámovým. „...ale tí čo sú z Izáka sa budú volať Tvojím potomstvom, oni sú deťmi zasľúbenia.“ Symbolom Izraela je olivovník a Pavol pripodobňujúc ho k Izraelu potvrdzuje, že pohania boli vštepený do Izraela. Zdôrazňuje, aby sa cirkev nepovyšovala nad Židov Rím.11/13-24. V Skut. 20/29, Pavol hovorí prorocké slovo: „Viem, že po mojom odchode vtrhnú medzi vás pažraví vlci a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov.“ Diabol využil prirodzenosť človeka, pýchu a odvekú túžbu po moci a infiltroval sa do cirkvi. Cirkev sa odtrhla od židovských koreňov a vyhlásila sa za Nový Jeruzalem. Židom už nič nepatrí, Boh s nimi skončil, pretože zabili Krista. Pán Ježiš v Evanj. Jána 10/17 hovorí: „Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie ja ho kladiem dobrovoľne.“ Bez Kristovej spasiteľnej obeti by ľudstvo skončilo v pekle. Toto nové učenie v cirkvi, známe ako teológia náhrady, uvrhlo cirkev i kresťanské národy do obdobia hlbokého temna. Dalo základ kresťanskému antisemitizmu. Začína kruté prenasledovanie Židov, ktoré vyústilo v holokauste. Cirkev stráca identitu autentickej Kristovej cirkvi. Identifikuje sa s náboženstvom, ktoré síce vyznáva základné biblické tézy, na ktorých stojí kresťanstvo, ale jej dogmatická teológia je v ostrom protiklade s učením Biblie. Satan-univerzálny manipulátor- predefinoval aj pojem viery. V náboženstve je ľudské úsilie, získať Božiu priazeň, zamerané na skutky. Ľudia veria, že za svoje dobré skutky ich Boh odmení spasením. Táto samospasiteľná viera skutkov je diablovým klamstvom. Zločinec, ktorý bol ukrižovaný s Kristom nekonal žiadne dobré skutky, ale spoznal v Kristu Božieho Syna a prosil ho aby sa na neho rozpomenul, keď príde do svojho kráľovstva. Aká bola odpoveď? Dnes budeš so mnou v raji. Galat.2/16: „..človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“ Efez.2/8: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Nie sami zo seba, je to dar Boží.“

SkryťVypnúť reklamu

Na základe historických skutočnosti poznávame v kresťanstve 2 hlavné prúdy a to je – biblické kresťanstvo a náboženské kresťanstvo. Biblické kresťanstvo je život v Kristu. Je to vzťah s Nebeským Otcom, ku ktorému nás povolal Boh, ktorý počíta iba s jedinou realitou, osobný vzťah ku Kristovi. Náboženské kresťanstvo uctieva náboženstvo, ktoré formovali „neomylní pápeži“ a cirkevná hierarchia. Je to opak pravdy rituál bez reality, bez osobného vzťahu s Kristom. Ilúzia Ducha Sv. nemôže nahradiť realitu. Duch Sv. opustil organizovanú cirkev už v 4. storočí, keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom Ríma. Osobný vzťah s Kristom môžeme mať jedine vtedy, ak sme skutočne chrámom živého Boha – 1.Kor.3/16 – a Duch Boží prebýva v nás.

Boh nás stvoril ako slobodné bytosti. Nestojí o nejakú prikázanú lásku. Chce, aby sme HO milovali zo svojej slobodnej vôle, preto kým ON je. 5.Mojž.30/19 Boh prehlásil: „Nebesá i zem povolávam za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyber si! Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý i tvoje potomstvo. Boh to hovorí Izraelitom, ale hovorí to aj nám, pretože sme skrze vieru potomstvom Abraháma. Vyvoľme si teda život! Darcom života je Ježiš. On priniesol na svet neporušiteľnosť a večný život. /2.Timot.1/10/ On je tou cestou i pravdou, ktorá vedie k večnému životu. Ak verne kráčame v jeho šľapajach a učíme sa od Neho, Biblia hovorí, že Ten, ktorý v nás započal dobré dielo ho aj dokoná ku dňu Krista, keď sa s Ním stretneme v Jeho sláve. Ak sme opovrhli Jeho slovom a povýšili sme tradíciu a ľudské učenie na úroveň Božieho slova, čo sa aj stalo /Trident-1545/, potom sa klaniame bohu svojich výmyslov. Potvrdzuje to aj Písmo Sv. v 2.Jána 9.: „Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v učení Kristovom nemá BOHA – Biblie. Kto ostáva v učení, ten má aj OTCA aj SYNA.“ Ak nebudujme svoje životy na vzoroch a princípoch, ktorým nás vyučuje Písmo, žijeme v klamstve a blúdime v duchovnej púšti, tak ako blúdili Izraeliti v skutočnej púšti. V Evanj. Mat.22/28, Ježiš hovorí: „Blúdite pretože nepoznáte Písmo ani moc Božiu.“

Keď nad tvojím posledným dňom zapadne slnko, stretneš sa s Ním. Určite sa ťa opýta, čo si urobil s Jeho slovom, pretože On ťa varoval. Evanj. Jána 12/48: „Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.“ Pre mnohých ľudí to nie je príjemná správa. Ak Boh neodpustil Mojžišovi, ktorý vyviedol Jeho ľud z Egypta, pretože nedal Bohu slávu, pri vodách Meriby pri Kádeši na púšti Cin, akú nádej na spasenie, záchranu pred trestom môžu očakávať ľudia, ktorí pohrdli Spasiteľom? Boh je láska. Miluje nás, chce mať s nami vzťah a očakáva, že mu Jeho lásku opätujeme. Milovať Boha znamená byť verný Jeho princípom a ustanoveniam. Mnohokrát porušíme Jeho ustanovenia, ale On je verný v svojej láske, ak činíme pokánie a prosíme o odpustenie, odpúšťa nám. Pokánie musíme činiť v tomto živote a obrátiť sa k Bohu teraz. /2Kor.1/2 /: „Ajhľa, teraz je deň spasenia!“ „Ak neprijmeš svoje spasenie i Spasiteľa Ježiša Krista do svojho srdca teraz, príde už len súd, večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy Jeho moci.“ 2.Tesal. 1/9.

Kardinálnym problémom väčšiny kresťanov u nás je nevedomosť. Nepoznajú Bibliu a namiesto toho, aby sa nechali viesť Duchom Sv.: „Slová, ktoré som vám hovoril sú duch a život,“ /Evanj.Jána 6/63/ sú vedený náboženstvom svojich vodcov. Boh, suverénny Pán vesmíru, nie je Bohom kompromisov, On svoje slovo nikdy nezmení! Varuje nás: „Môj ľud ZHYNIE pre NEVEDOMOSŤ!“ / Ozeáš 4/6/.

Mária Lichvárová

Mária Lichvárová

Bloger 
  • Počet článkov:  71
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som učiteľkou základnej školy v dôchodku. Venujem sa histórii, zaujímam sa o politické dianie v spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu