Štátnu šikanu treba zastaviť

Písmo: A- | A+

Každý prevádzkovateľ potravinového podniku (PPP) má nočnú moru. Štátny dozor. Nie preto, že robí niečo zlé, ale preto, že čo bolo včera dobré, je dnes zlé a naopak.

Dlhodobo sledujem smutný trend v oblasti potravinárstva. Kam sme sa to dostali, keď sa prevádzkovateľ nemá s kým bezplatne poradiť. Spleť potravinárskych zákonov je tak často novelizovaná, že už jej nerozumie ani sám autor. Nedokáže ju jednoznačne vyložiť, nedokáže jednoznačne definovať aké požiadavky a hlavne nedokáže jasne popísať, prečo ju musia potravinári spĺňať.

Zákony, ktoré tvoria potravinové právo majú mať 3 základné úlohy :

Prvá - jasne definovať zloženie a vlastnosti potravín, ktoré sa dostávajú na náš trh. Bez ohľadu na to, či sa u nás vyrábajú, alebo sa sem importujú z iných krajín. Vlastnosti a zloženia majú vychádzať zásadne z poznatkov vedy a výskumu. Je potrebné postupne eliminovať a nahrádzať zložky potravín, ktoré z dlhodobého hľadiska negatívne vplývajú na zdravie. Vysoké podiely cukru, či soli, stabilizátory a iné prípravky, ktoré predlžujú dobu spotreby. Jasné definície by uzatvorili aj často diskutovanú tému dvojakej kvality potravín v EÚ priestore.

Druhá - jasne definovať správnu výrobnú prax. Je 21 storočie a aktuálna zákonná moc stále žije v rokoch minulého storočia. Podmienky bezpečnej výroby a predaja potravín sú zložité a platia pre všetkých rovnako aj napriek tomu, že riziko nie je všade rovnaké. Iba jasná analýza rizika dokáže správnu výrobnú prax a požiadavky z nej vyplývajúce rozdeliť na 3 základné okruhy. Nízke riziko, stredné riziko a vysoké riziko. Pre ilustráciu, do skupiny vysokého rizika spadá všetko, kde sa manipuluje so surovým mäsom, surovým mliekom a podobne. Je potrebné zásadne uvoľniť požiadavky na podmienky pri nízkom a strednom riziku a naopak, pri vysokom riziku požiadavky nastaviť na najnovšie poznatky a výsledky z kontrol.

Tretia - Orgán dozoru má plniť prioritne úlohu poradnú a úlohu najvyššieho odborného garanta. Orgán dozoru musí vedieť poradiť, zhodnotiť a posúdiť, do akej kategórie rizika prevádzkovateľ patrí a musí vedieť nie len určiť, aké podmienky má spĺňať, ale hlavne, musí vedieť vysvetliť prečo. Iba jasný výklad podmienok správnej výrobnej praxe, ktorý je podložený pochopiteľným argumentom naviazaným na analýzu rizika z pohľadu bezpečnosti potravín je jediná správna cesta k dobrovoľnému plneniu povinností.

Vymáhanie plnenia povinností je dnes nočná mora pre väčšinu prevádzkovateľov potravinových podnikov. Rôzne výklady povinností, rozsiahle kontroly a vysoké pokuty.

Aj preto sme v našom zlomovom programe navrhli rozsiahlu zmenu v oblasti štátneho dozoru. Dozor má pomáhať pochopiť prečo je dôležité dodržiavať bezpečnosť potravín, dozor má poradiť, ako najlepšie a akými postupmi sa to dá realizovať. Dozor má viesť a nie vytvárať atmosféru strachu pod hrozbou vysokých, často likvidačných pokút. Iba tak totiž všetky strany budú mať spoločný cieľ. Bezpečné potraviny a ochrana spotrebiteľa.

Dnešná prax nám však ukazuje niečo iné. Ak položíte rovnakú otázku 40 samostatným orgánom (RVPS) dostanete 39 rôznych odpovedí. V prvom rade sa dozviete, že orgán dozoru tu nie je na to, aby niečo komentoval, alebo radil. To je základný omyl. Orgán dozoru tu je iba na to, aby zabezpečil priebežný dozor nad tým, či sa dodržiava správna výrobná prax, či sa dodržiavajú pravidlá pre výrobu a uvádzanie potravín na trh. Lenže. Ak čokoľvek od niekoho vyžadujete, musí mu byť jasné čo vlastne chcete, prečo to chcete a ako sa to dá dosiahnuť.

Požiadavky na bezpečnosť potravín platia pre všetkých PPP rovnako. Ak chceme, aby sa nám pôdohospodárstvo a potravinárstvo opäť postavilo na nohy a začalo postupne fungovať, potrebujeme zabezpečiť rozsiahle poradenstvo a podporu začínajúcich a už fungujúcich PPP. Aktuálny stav je taký, že si podporu a poradenstvo viete zaplatiť. Presne aj takéto náklady, ktoré ale ešte skutočne neznamenajú, že sa vyhnete negatívnemu hodnoteniu zo strany dozoru, zásadne odrádzajú kohokoľvek pred podnikaním v tomto segmente. V samostatnom článku (odkaz dole) som sa venoval výsledkom auditu orgánu dozoru, ktorý vykonala EÚ. Zistenia sú rozsiahle a plne zodpovedajú zlému stavu vo výkone dozoru.

Navrhujeme zásadnú zmenu v pohľade na štruktúru a spôsob vynucovania dodržiavania potravinového práva. V prvom rade, na základe analýzy rizika, navrhujeme rozdeliť povinnosti PPP do 3 základných skupín. Presne podľa miery rizika. Nízke, stredné a vysoké riziko. Pre skupiny nízke a stredné riziko potrebujeme uvoľniť a zjednotiť podmienky s okolitými krajinami EÚ. Iba tak totiž dostaneme rovnakú štartovaciu čiaru pre slovenských PPP s okolitými krajinami, čo de facto bude znamenať nižšie náklady, vyššiu efektivitu, čo v konečnom dôsledku zaručí zvýšenie konkurencieschopnosti na spoločnom EÚ trhu.

Musíme odstrániť nezmyselnú hrozbu likvidačných pokút a nahradiť ju účinným reťazcom kontrolných bodov istoty, kde budeme vedieť v zásadných okamihoch potravinovej výroby, či potravina (v danom momente) spĺňa požiadavky potravinového práva. Štátny dozor musí vedieť v prvom rade zhodnotiť, či nastavené kontrolné body sú dostatočné a účinné. Ak sa nájde prvé pochybenie, nie je na mieste trest, ale úvaha, prečo k nemu došlo a ako odstrániť "dôvod" pochybenia tak, aby sa v budúcnosti neopakoval. 

Trestanie má nastať až vtedy, ak ide o úmysel, alebo opakujúce sa nedostatky. Trest však vždy musí byť výchovný a samotná výška potencionálnej pokuty musí odrádzať od porušovania a naopak nabádať k dobrovoľnému plneniu povinností.Dobrovoľné plnenie povinnosti je vždy účinnejšie ako plnenie vynútené. Ak PPP pocítia záujem štátu a podanú pomocnú ruku, ak zákonné požiadavky nebudú nezmyselné, zbytočne nákladné a pritom neúčinné, existuje vysoká pravdepodobnosť, že plnenie potravinového práva bude zabezpečené.

Skryť Zatvoriť reklamu