Vysoké školstvo, voľby, programy strán II.

SMER-SD - Zaujímavé, v programe sa strana už profiluje ako vládna: „Vláda za základný pilier znalostnej spoločnosti a ekonomiky považuje výchovu, vedu, výskum a inovácie, informatizáciu a digitalizáciu." Z programu: „Vláda v oblasti školstva považuje zabezpečenie výraznejšej úlohy a postavenia učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti, preto okrem odborného a sociálneho aspektu sa musí zvýrazniť aj jeho celospoločenská pozícia, t. j. politická, odborná a laická podpora učiteľskej profesie a, samozrejme, aj finančné ohodnotenie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Vláda bude garantovať bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných vysokých školách a podporí zákonné zamedzenie vyberaniu rôznych poplatkov od študentov. V oblasti vysokých škôl sa zameriame na výraznejšie skvalitnenie prípravy absolventov. Podporíme diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vo vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodársku potrebu, konkrétnu prax v rámci vytvárania vedecko-technologických parkov a inovatívnych výstupov. Podporíme také zmeny v oblasti schvaľovania a menovania vysokoškolských pedagógov, ktoré budú akceptovať vedeckú a vzdelávaciu akribíciu vrátane formovania vedeckých škôl a medzinárodného ohlasu. Opätovne vyžadovať dôraznejšiu selekciu vysokých škôl so zameraním na vyššiu kvalitu absolventov s úspešnosťou ich uplatnenia na domácom a európskom trhu práce. Vytvoriť podmienky na plnohodnotné uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa – bakalárskeho štúdia. Za veľmi dôležité považujeme terciárne vzdelávanie vrátane potreby zosúladenia proporcie jednotlivých úrovní vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, magisterské a inžinierske, doktorandské), ako aj jednotlivých odborov vzdelávania (humanitné, prírodovedné, ekonomické atď.) v súlade s trendmi spoločenského a ekonomického vývoja Slovenska. Z uvedeného dôvodu upravíme vysokoškolskú legislatívu tak, aby sa dali transparentne a veľmi efektívne spĺňať požiadavky merateľnosti kvality, úspešnosti, tvorivosti a kreativity jednotlivých programov, odborov, fakúlt a vysokých škôl. V rámci vysokého školstva budeme podporovať výraznejšie zvyšovanie kvality práce s doktorandmi a ich zapojenie do domácich a medzinárodných vedeckých projektov a vzdelávacích aktivít. Osobitnú pozornosť zameriame na systémové vytváranie podmienok na udržanie či návratu zo zahraničia absolventov doktorandského štúdia s cieľom podpory stabilizácie miest pre postdoktorandské posty na univerzitách a v SAV. Prioritou bude výraznejšia podpora formovania vedomostného trojuholníka: vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným zreteľom na prípravu v oblasti prírodných a technických vied.“ Výpovedná a prognostická hodnota – program je čítavejší, keď je v bodoch, príliš rozvláčne, veľa všeobecnej vaty, ale celkovo v plusových hodnotách.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SDKU-DS – Zaujímavé, v programe sa aj táto strana už profiluje ako vládna formuláciami – budeme pokračovať a podobne. Z programu: Učitelia budú mať prednosť. Pri rozhodovaní vlády o platoch vo verejnom sektore budú mať učitelia prednosť. Zároveň budeme hľadať finančné rezervy v rezorte školstva na urýchlený rast platov pedagógov. Zníženie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl. Pri finančnej podpore vysokých škôl zvýšime dôraz na uplatniteľnosť absolventov v praxi. Budeme pokračovať vo zverejňovaní údajov o platoch a nezamestnanosti absolventov jednotlivých vysokých škôl a fakúlt podľa skupín študijných odborov. Budeme znižovať informačnú nerovnosť, ktorá je bariérou efektívnej súťaže a tým umožníme študentom vybrať si štúdium, ktoré im umožní lepšie sa uplatniť na trhu práce.  Finančná motivácia škôl ku kvalite namiesto kvantity. Pokračovať v zmenách financovania tak, aby vysoké školy so špičkovými vedeckými výsledkami dostali viac peňazí a zároveň boli práve motivované získavať študentov na úkor slabších škôl. Zároveň posilníme motivačné nástroje na získavanie vlastných zdrojov vysokými školami, osobitne posilnením spolupráce so súkromným sektorom. Posilníme medzinárodný rozmer vysokoškolského štúdia. Podporíme spoluprácu slovenských vysokých škôl s kvalitnými zahraničnými univerzitami. Sústredíme sa na vytváranie spoločných študijných programov v angličtine, alebo v inom svetovom jazyku, ukončených spoločným diplomom z našej aj z kvalitnej zahraničnej univerzity. Zlepšíme financovanie výmenných programov, aby čo najviac študentov slovenských vysokých škôl strávilo aspoň jeden semester na zahraničnej vysokej škole. Zdôrazníme úlohu študijných pobytov v rámci akreditácie. Zapojíme študentov do hodnotenia vysokých škôl. Centrom našej pozornosti bude pridaná hodnota vysokej školy pre študenta. Na jej zvyšovanie zapojíme študentov do hodnotenia činností vysokých škôl v podobe prieskumov spokojnosti so štúdiom. Budeme zverejňovať a porovnávať výšku poplatkov za štúdium, mieru úspešnosti na prijímacom konaní a podiel študentov, ktorí vysokoškolské štúdium ukončia. A to podľa jednotlivých škôl, fakúlt a odborov. Akreditácia ako začiatok, nie koniec zvyšovania kvality vysokých škôl. Budeme chrániť nezávislosť Akreditačnej komisie od politických a lobistických tlakov. Akreditáciu založíme na posudzovaní kvality kolektívu a na priamom monitorovaní výkonu akreditovaných činností vysokej školy. Prijmeme kroky na zníženie administratívnej náročnosti akreditačného procesu. Budeme presadzovať, aby vysoké školy zaviedli vnútorné systémy zabezpečenia kvality podľa Európskeho systému zabezpečenia kvality ESG. Zabezpečíme aktívnu účasť slovenských vysokých škôl v celosvetovom projekte OECD AHELO zameranom na priame meranie kvality vysokoškolského vzdelávania a využijeme poznatky na zavedenie vlastného systému merania kvality.“ Výpovedná a prognostická hodnota – rovnako, ako vyššie, program je čítavejší, keď je v bodoch, príliš rozvláčne, dosť všeobecnej vaty, ale celkovo v plusových hodnotách.

Skryť Vypnúť reklamu

V 3. časti si stručne predstavíme oblasť vedy, výskumu, inovácií v programoch strán.

Dušan Meško

Dušan Meško

Bloger 
  • Počet článkov:  15
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Lekár, vysokoškolský učiteľ so záujmom o moderné vzdelávanie a prácu s mladými ľuďmi. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu