10 citácií z rozsudku o poškodení dobrého mena „Čistý deň“

Písmo: A- | A+

Podnetným čítaním môže byť aj rozsudok. Je v ňom totiž celá kauza v kocke. Aj to, čo ste možno nevedeli.

Čistý deň ma žaluje pre poškodenie dobrého mena. Rozsudok o zamietnutí prvej z piatich žalôb má 39 strán a je z neho zrejmé, že sudkyňa veľmi dôsledne preštudovala ohromnú haldu dôkazov, videla záznamy z médií, naštudovala si súvisiace odsudzujúce rozsudky páchateľov sexuálneho zneužívania, aj výsledky vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Stovky strán a stovky minút materiálu.
Ponúkam zopár výrokov. Uznajte sami.

1. Šikanózny charakter žaloby
„Vzhľadom na vyššie uvedené (zahrnutie množstva výrokov do petitu avšak neuvedenie konkrétnej skutkovej analýzy toho-ktorého výroku) možno konštatovať šikanózny charakter žaloby, kedy žalobca chce postihovať žalovanú už len za samotnú skutočnosť, že stála na počiatku „kauzy Čistý deň“, resp. za všetko, čo sa kedy o resocializačnom zariadení Čistý deň povedalo alebo napísalo.“

2. Čistý deň dobrú povesť nemal
„V prípade preukázania v spore, že právnická osoba v čase tvrdeného neoprávneného zásahu dobrú povesť nemala, je možný len ten záver, že do dobrej povesti nemohlo byť zasiahnuté.“
„Naviac, súd mal za preukázané, že žalobca nemal dobrú povesť v čase výrokov 1 až 105 aj z dôkazov predložených žalovanou, a to poukazujúc
- na článok Život v galantskom centre: Zneužívanie? Nikto nám to nechcel uveriť (rozhovor)“ zo dňa 12.09.2016, kde sa o praktikách v resocializačnom zariadení negatívne vyjadrovala bývalá klientka;
- na článok „Desivé svedectvá ďalších klientov galantského resocializačného zariadenia: Čo slovo to čistý horor!“ zo dňa 13.09.2016, kde sa o praktikách v resocializačnom zariadení negatívne vyjadrovali viacerí bývalí klienti;
- na článok„Braňo po mesiaci v centre Čistý deň utiekol: Šokujúce detaily o hororových podmienkach v zariadení!“ zo dňa 14.09.2016, kde sa o praktikách v resocializačnom zariadení negatívne vyjadroval bývalý klient;
- na článok„Polícia zriadila tím na vyšetrovanie zariadenia Čistý deň v Galante“ zo dňa 13.09.2016, kde sa vtedajší policajný prezident o.i. vyjadril, že v tomto prípade je veľa podozrení z páchania trestných činov.

Z uvedených článkov vyplýva, že nezávisle od osoby žalovanej boli na činnosť resocializačného zariadenia Čistý deň vyjadrované výrazne negatívne ohlasy, a to najmä od bývalých klientov zariadenia, ktoré nesvedčia o dobrej povesti žalobcu v čase ich publikácie, pričom referencie bývalých klientov sú pre dobrú povesť žalobcu nepochybne určujúce.“

3. Odsúdení za sexuálne zneužívanie
„Dobrú povesť žalobcu v čase výrokov spochybnila aj tá skutočnosť, že v rámci činnosti zariadenia Čistý deň došlo zo dňa 23.04.2015 na 24.04.2015 ku spáchaniu prečinu sexuálneho zneužívania troch maloletých klientok bývalým psychológom zariadenia, za čo bol právoplatne odsúdený (viď uznesenie KS v Trenčíne sp.zn. 23To/104/2018 zo dňa 15.10.2018 na č.l. 176), ako aj ďalšie, v čase ukončenia dokazovania v tu prejednávanej veci neprávoplatné, odsúdenie za trestný čin sexuálneho zneužívania v októbri 2014. Hoci žalobca uviedol, že v právoplatne skončenej veci išlo o jednorazové zlyhanie jednotlivca, súd poukazuje na vyššie uvedené uznesenie KS v Trenčíne, z ktorého vyplýva vyjadrenie samotného obžalovaného (bývalého zamestnanca), že „klientky predmetného zariadenia mali sexuálne styky aj v iných prípadoch, čo dokresľuje situáciu v tomto resocializačnom stredisku.“

Z vyššie uvedeného (negatívne referencie bývalých klientov, trestné stíhania) mal súd (okrem toho, že to nebolo medzi stranami sporné) za preukázané, že najneskôr v čase výrokov uvedených v petite žaloby žalobca dobrú povesť nepožíval.“

4. Výroky sú citácie
„V uvedených rozhovoroch rovnako odzneli informácie o klikoch, strihaní, nadávaní, bitke, útekoch, hlade, trestoch, návštevách, pracovke, atď.. Súd tiež poukazuje na uznesenie KRPZ v Trnave ČVS:KRP-60/1-VYS-TT-2016 zo dňa 14.12.2018 (č.l. 60), v ktorom sa uvádza, že boli stotožnené osoby, s ktorými boli vykonané reportáže, resp. poskytli informácie do médií, časopisov, novín, žalovanej a ombudsmanke, a teda tieto osoby reálne existujú a boli v kontakte so žalovanou.“

„...je zrejmé, že žalovaná cituje vyjadrenia tretích osôb, pričom skutočnosť, že sa takto tretie osoby vyjadrili, možno mať za preukázanú z vyššie uvedených listinných dôkazov.“

5. Nepodali trestné oznámenie
„Okrem toho, v konaní nebolo sporným, že riaditeľ zariadenia, hoci minimálne pre skutok z apríla 2015 tak urobiť mohol a mal (keďže o ňom podľa repliky vedel už od počiatku), nepodal na páchateľa trestné oznámenie.“

6. Výroky sú pravdivé
Výroky žalovanej nemožno v žiadnom smere hodnotiť ako osobné útoky s cieľom difamácie žalobcu. Súd konštatuje, že výroky uvedené žalovanou, v prípade skutkových tvrdení boli preukázané ako pravdivé alebo z podstatnej časti pravdivé a v prípade hodnotiacich úsudkov mali potrebný skutkový základ.
Žalovaná pritom zvolila vecný, neútočný a neemotívny slovník (zo záznamov nevyplýva mimoriadne emocionálne podfarbenie, ako to uvádza žalobca) a ňou použité formulácie boli nevyhnutné na dosiahnutie legitímneho účelu, vyvolania diskusie najmä o dodržiavaní základných práv a slobôd detí v resocializačných zariadeniach.

7. Až medializácia viedla k vyšetrovaniam
„Zo Zápisnice z GP SR zo dňa 22.08.2016 (č.l. 156) vyplýva, že podľa vyjadrenia matky konanie vo veci sexuálneho zneužívania mal. Natálie malo byť skončené (z dôvodu, že terapeut nevedel, že maloletá má menej ako 15 rokov) a konanie vo veci sexuálneho zneužívania troch iných dievčat malo byť podľa nej „ututlané“. Je potom možné dospieť k tomu záveru, že až potom, ako bol výboru doručený podnet oznamovateľky s prílohami, boli preverované oznámené skutočnosti a následne došlo k odsúdeniu psychológa a ergoterapeuta.“

8. Dôsledkom bola aj zmena zákona
„Zároveň došlo k novelizácii zákona č. 305/2005 Z.z., a to zákonom č. 61/2018 Z.z., pričom napr. v novelizovanom znení § 7 ods. 3 sa zakazuje používanie ako výchovného prostriedku zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, zásahov do vonkajšieho vzhľadu a nosenia znevažujúceho oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a zároveň voči dieťaťu je zakázané použiť výchovný prostriedok len preto, že je súčasťou rovnakej skupiny detí ako dieťa, pri výchove ktorého má byť použitý výchovný prostriedok, pričom dieťa nesmie byť zodpovedné za rozhodovanie alebo určovanie výchovných prostriedkov pre iné dieťa.
Uvedené nepochybne pripomína sankcie, ktoré podľa citácií bývalých klientov boli používanie v resocializačnom zariadení Čistý deň.“

9. Skutky sa stali
„Ak aj žalobca poukazoval na uznesenie KRPZ v Trnave ČVS:KRP-60/1-VYS-TT-2016 zo dňa 14.12.2018 (rub č.l. 58), ktorým bolo trestné stíhanie pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby zastavené, súd k tomu uvádza, že k zastaveniu nedošlo z dôvodu podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku (je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie), ale podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci).
Z uvedeného je možné vyvodiť, že skutky, pre ktoré trestné stíhanie prebiehalo, sa podľa názoru vyšetrovateľa stali, avšak nedošlo nimi k spáchaniu trestného činu.“

10. Ochrana demokracie
„V demokratickej spoločnosti je nevyhnutné, aby mala verejnosť možnosť dozvedieť sa o vážnych podozreniach, ktoré sa týkajú verejného záujmu a nečinnosti príslušných orgánov, pričom žalovaná ako poslankyňa bola nielen oprávnená, ale aj povinná na to poukázať.“

Zamietnutie

„S poukazom na všetko vyššie uvedené (nepreskúmateľnosť žaloby, absencia dobrej povesti žalobcu a test proporcionality) súd žalobu vo zvyšku, ktorá zostala predmetom konania po čiastočnom späťvzatí ako nedôvodnú vo výroku II. rozsudku zamietol, t.j. nielen v časti požadovaného ospravedlnenia, ale aj v časti závislej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (bez potreby sa bližšie venovať otázke premlčania nároku ako nadbytočnej).“

Záverom si prečítajme odsek z iného rozsudku. Z rozsudku nad psychológom, ktorý sa dopustil sexuálneho zneužitia. Aby už konečne bolo všetkým jasné, že skutky sa stali:

„Obžalovaný .... je vinný, že v presne nezistenom čase vo večerných hodinách z 23.04.2015 na 24.04.2015, na izbe na chate ... , kde bol na „terénnom pobyte" s klientmi zariadenia ..., v ktorom bol zamestnaný ako psychológ a počas pobytu mal vykonávať dozor nad klientmi, potom čo požil alkoholické nápoje spolu s maloletými osobami - klientkami uvedeného zariadenia, a to s maloletou O. Ľ.., ktorá bola na základe uznesenia o predbežnom opatrení ... zverená do starostlivosti zariadenia, s maloletou E. B., ktorej bolo ... nariadené výchovné opatrenie s umiestnením do zariadenia a s maloletou K. C., ktorej bolo ... nariadené výchovné opatrenie s umiestnením do zariadenia., vykonal mimomanželskú súlož s maloletou O.. Ľ. a s maloletou K. C. taktiež maloletú E. B.. sexuálne zneužil iným spôsobom, a to tak, že potom čo sa navzájom vyzlečení obchytkávali, bozkávali na rôzne časti tela, došlo k pohlavnému styku horeuvedených maloletých osôb s ... ., kedy v rôznych sexuálnych polohách opakovane došlo k vniknutiu pohlavného údu obvineného do vnútorných pohlavných orgánov mal. O. Ľ., a mal. K. C. a k análnemu styku s mal. E. B., pričom počas mimomanželskej súlože a inými spôsobmi sexuálneho zneužitia došlo u neho k výronu semena.“

Skryť Zatvoriť reklamu