Podpora petržalského projektu Domino zo strany starostu Bajana

Písmo: A- | A+

Projekt Domino pobúril obyvateľov Jasovskej ulice v Petržalke. Oprávnene očakávali, že sa ich mestská časť zastane a bude aktívne pristupovať k riešeniu ich problému. Nestalo sa tak a preto starosta Vladimír Bajan nesie plnú zodpovednosť za súčasný stav tejto kauzy a jej ďalší vývoj.

Moje krátke vyjadrenie k problému v súvislosti so stavebným projektom Domino vyvolalo ostrú reakciu zo strany pána starostu Vladimíra Bajana. Čo sa však nezmenilo je skutočnosť, že ak by starosta Bajan chcel podporiť kontroverzný projekt Domino, nekonal by inak. K dôvodom pre tento záver sa vyjadrím v nasledujúcej časti.

V prvom rade slušnosť káže, odpovedať na verejne vyjadrenú ponuku, aj keď ňou starosta priamo pozýva k porušovaniu zákona. Starosta Bajan totiž uviedol: „Nechala sa takto vyjadril napriek tomu, že nikdy nepožiadal ani o jednu jedinú informáciu petržalský stavebný úrad a nevidel ani čiarku z celého spisového materiálu. „Jednoducho sa neopiera o fakty, preto mu ich rád poskytnem a privítam, ak nájde v príslušnej legislatíve konkrétne možnosti, ako by mohol stavebný úrad v danej veci konať inak, než koná,“ objasňuje Bajan.“ 

Môžem ubezpečiť pána starostu, že svoj odborný názor na problematiku som si vytvoril na základe štúdia príslušnej dokumentácie, predovšetkým rozhodnutí mestskej časti, ktoré som mal k nahliadnutiu. Naopak, nie som oprávnený  nazerať do spisu, ktorý je vedený na stavebnom úrade, nakoľko toto právo v zmysle Správneho poriadku prislúcha iba účastníkom konania alebo iným osobám na základe odôvodnenej požiadavky. V mojom prípade nie je splnená ani jedna z uvedených podmienok.

Projekt Domino má viacero rovín, podrobne sa dá skúmať napríklad z pohľadu historického vývoja regulácie, resp. deregulácie daného územia, osobnej previazanosti viacerých aktérov kauzy, vrátane starostu Bajana (podrobne je to rozpracované v článku Domino na Jasovskej: petržalský Majdan), podnikateľského zámeru a jeho vhodnosti a ďalšie pohľady. Osobne má predovšetkým zaujíma, akým spôsobom sa k problémom občanov stavajú ich volení zástupcovia. Čiastočne tak odpovedám aj starostovi Bajanovi, teda čo mal robiť,  neurobil a pravdepodobne ani neurobí.

 1. Urbanistické riešenie – nemyslím si, že problémom tejto stavby je, či je vo vzdialenosti 18 metrov alebo 16 metrov. Zásadnou otázkou je skôr  celková vhodnosť umiestnenia takejto stavby vzhľadom na existujúci bytový dom na Jasovského ulici a plánovanú trasu električky. Starosta Bajan sa do dnešného dňa nevyjadril k urbanistickej vhodnosti takejto stavby. Rovnako na stránke www.petrzalka.sk existuje sekcia Územné a stavebné konania, no informácie o tejto stavbe nie sú zverejňované. Ak by starosta Bajan nesúhlasil s umiestnením takejto stavby, mohol využiť inštitúty stavebnej uzávery alebo obstarať územný plán zóny. Od starostu ako občan Petržalky očakávam, že bude bojovať za moje práva a nestavať ma do pozície bojovníka proti inému účastníkovi konania – stavebníkovi. Nakoľko sa starosta Bajan nevyjadruje a nekoná, súhlasí s umiestnením tejto stavby na tomto území.
   
 2. Porušenie práv účastníkov konania – odkazy na porušenie práv obyvateľov Jasovskej ulice v minulosti by nemali zakryť skutočnosť, že k porušovaniu ich práv dochádzalo aj počas funkcie starostu Bajana. V stavebnom konaní (október 2011) a následne ani v konaní o zmene stavby pred jej dokončením (jún 2013) neboli účastníkom obyvatelia z Jasovského 2-12. Starosta Bajana nevedel o existencií obyvateľov na Jasovského ulici? Prečo sa neobjavili informácie aspoň na webovej stránke mestskej časti?
   
 3. Konanie staveného úradu vyhovuje realizátorom stavby -  Rozhodnutie o zastavení stavby bolo formulované zmätočne, čo priznal aj staviteľ. Stavebný úrad žiadal zastavenie stavby iba v časti, ktorá je v rozpore so stavebným povolením. Stavebný zákon v § 102 ods. 2 dáva stavebnému úradu možnosť práce na stavbe zastaviť. Inými slovami, stavbu zastaviť ako celok. Vďaka tomuto zmätočnému zastaveniu sa na stavbe preto pokračovalo ďalej. Ďalším ústretovým prístupom stavebného úradu je stanovenie dlhých lehôt na doloženie podkladov stavebníkom - 60 dní a jej predlžovanie.
   
 4. Konflikt záujmov viacerých zúčastnených osôb -
  Starosta ponechal vo verejnej funkcií osobu, ktorá sa podieľa na výstavbe projektu Domino. Dôvera v riaditeľa miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalky nie je v súlade s deklarovanou snahou konať v záujme dotknutých obyvateľov na Jasovského ulici.

Stavebné konanie sa v slovenských pomeroch zvrhlo do podoby, kde sa občania  musia stať aktivistami, aby bránili svoje práva pred investormi a vlastnými volenými zástupcami. Ako je zrejmé z tohto prípadu samospráva a starosta Bajan sa ich doteraz nezastali. Rovnako sa udomácnila prax predkladania rôznych dokumentov, vyjadrení architektov, realizátorov, ktoré majú prekryť zjavné porušenia zákona.

Ďalší vývoj v tejto kauze nie je optimistický a predpovedal ho už týždenník Trend. Starosta bude verbálne bojovať proti stavbe, ale samotnej stavby sa to nedotkne. Vyššie som zhrnul dôvody, prečo starosta Bajan nesie plnú zodpovednosť za stavbu Domino a je v jeho rukách tento problém aj riešiť. Tejto zodpovednosti sa nezbaví jej prenesením na iné osoby. Osobne však rád pomôžem zlepšiť výkon verejnej moci v mestskej časti, kde žijem. Prostriedky a formu si však s dovolením vyberiem sám.

Skryť Zatvoriť reklamu