Čo uprednostníte Vy? Luxus alebo detské ihriská...

Písmo: A- | A+

Dnes, 3.2.2015 som mal za sebou už druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ako jeho poslanec za volebný obvod č. 5. Medzi hlavné body programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci bolo schválenie rozpočtu Mesta Lučenec.

V návrhu rozpočtu bol na rok 2015 naplánovaný kapitálový výdavok 36.000 € na nákup nového auta pre primátorku mesta. Keďže mestské zastupiteľstvo schválilo primátorke mesta vysoko nadštandardný plat (3.573 €) bol som proti tomu, aby schválilo luxus vo forme nákupu auta za cenu za ktorú sa nemusí hanbiť ani primátor Bratislavy. Dal som si tú námahu a siahol som po cenníku značky automobilov, ktoré v súčasnosti mesto využíva. Výsledkom bol tento môj poslanecký návrh:

Podpísaný: JUDr. Jozef Oravec, bytom: Rúbanisko II / 41, 984 03 Lučenec, ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Lučenci za volebný obvod č. 5, týmto listom v zmysle ustanovenia § 25 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v spojení s ustanovením § 9 Internej normy Mesta Lučenec č. 02/2015 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Lučenci, predkladám pozmeňujúci návrh predsedajúcemu na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa koná dňa 03.02.2015 – primátorke Mesta Lučenec, PhDr. Alexandre Pivkovej, v nasledovnom znení:

Na základe obsahu predložených návrhov a na základe vlastnej poslaneckej iniciatívy, predkladám nasledovný pozmeňujúci návrh:

Návrh k bodu č. 4 programu 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci (Návrh programového rozpočtu mesta): Napriek tomu, že pozitívne hodnotím skutočnosť, že je návrh programového rozpočtu Mesta Lučenec pripravený ako prebytkový, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy a vzhľadom na to, že jeho prijatím bezo zmien by sa rozpočet Mesta Lučenec stal záväzným, predkladám nasledovný pozmeňovací návrh: Navrhujem znížiť objem finančných prostriedkov z Programu 12 (Interné služby mesta), Podprogram 12.6 (Autodoprava), kde kapitálové výdavky vo výške 36.000 € sú plánované na nákup nového služobného motorového vozidla pre primátorku mesta o sumu vo výške 10.000 € na 26.000 € a zároveň navrhujem o 10.000 € navýšiť položku: Program 11 (Prostredie pre život) navýšiť z 30.000 € na 40.000 € na zabezpečenie nových zostáv detských ihrísk vyhovujúcich normám STN a smerniciam EÚ – na Rúbanisko II. na trávnatú plochu za budovu Pošty,

Odôvodnenie návrhu:

Pri riešení typovo vhodného, reprezentatívneho a optimálneho vozidla pre primátorku mesta Lučenec som zohľadňoval identického výrobcu, ako je súčasné služobné motorové vozidlo, pričom som bral ohľad na produktové rady jednotlivých výrobcov automobilov, záruku a servisnú základňu. Ak by sme mali napríklad brať do úvahy identickú značku výrobcu, je možné ako jeden z príkladov uviesť, že za cenu 26.000 € (teda cenu o 10.000 € nižšiu) by bolo možné pre potreby primátorky mesta zakúpiť napr. ŠKODU Octávia v takmer plnej výbave, s príplatkovou metalízovou farbou, vo verzii Business, s úsporným a zároveň výkonným vznetovým motorom, s výkonom 150 koní a kombinovanou spotrebou len 4,1 l MN/100 km. Keďže MsZ svojim hlasovaním zabezpečilo primátorke mesta Lučenec vysoko nadštandardný príjem, ktorý je len o necelých 100 € nižší ako je plat niektorého z ministrov SR a preto nie je dôvod na zabezpečovanie luxusu pre potreby každodennej pracovnej činnosti a to aj vtedy ak vrcholný predstaviteľ nášho mesta rozmýšľa o jeho budúcnosti 24 hodín denne. 

Žiadne riešenie môjho pozmeňovacieho návrhu neovplyvní celkové príjmy a ani výdavky mesta, dôjde však k efektívnejšiemu a racionálnejšiemu prerozdeleniu finančných prostriedkov, ktorými mesto v zmysle rozpočtu disponuje.

Navrhol som použiť ušetrených 10.000 € použiť na kúpu a osadenie certifikovaných detských ihrísk pre naše malé ratolesti. A aký je záver tohto príbehu?

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Lučenci hlasovali nasledovne:

ZA: 1 (len ja),

PROTI: 6,

ZDRŽALI SA: 11,

NEHLASOVAL: 1.

Vynára sa viacero otázok: Je pre poslancov cena 36.000 € na nákup auta pre primátorku primeraná? Je luxus pre primátorku dôležitejší ako to, na akých preliezkach sa budú hrať naše deti? Odpoveď je na každom z Vás... Už zostáva len popriať užívateľovi vozidla veľa šťastných kilometrov. Bohužiaľ, za naše peniaze...

Skryť Zatvoriť reklamu