Administratívny maratónsky beh

Zabehnúť  42 195 metrov  je úžasný športový výkon.  Má však svoje pravidlá platné pre všetkých, každý účastník má dopredu jasnú predstavu o dĺžke trasy, jej profile, občerstvovacích bodoch ... a nikto mu v polovici trasy neoznámi, že sa trať predlžuje o ďalších 5 238 metrov. Na trase vás okrem divákov, potu, väčších či menších kríz nečakajú  žiadne mimoriadne prekvapenia. Administratívny beh je už inou kategóriou. Dĺžka trasy je neznáma, pravidlá hry sú pre každého iné, organizátor dopredu počíta s tým, že „bežec“ je idiot a nie všetci „prizerajúci sa okolo trate“ sú vaši priatelia.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Občianske združenie TATRY oznámilo Obvodnému úradu životného v Galante listom z dňa 6.4.2010 nelegálne ukladanie odpadov v k. ú. obce Dvorníky a žiadalo úrad uplatniť postup podľa § 18 ods. 7) až 10) zákona NR SR č. 223/2001 z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Nakoľko k. ú. príslušnej obce nepatrilo pod Obvodný úrad životného prostredia v Galante a úrad v Galante neodstúpil náš podnet miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, hoci má túto povinnosť určenú zákonom, predmetný podnet sme opätovne zaslali Obvodnému úradu životného prostredia Trnava – pracoviskom Hlohovec, a to listom z dňa 3.11.2010.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Poloha skládky

Nakoľko nám Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec neoznámil ako bude vo veci postupovať, listom z dňa 2.12.2010 sme sa obrátili na Okresnú prokuratúru v Trnave so „Žiadosť o vydanie upozornenia prokuratúra na uplatnenie zákonného postupu Obvodného úradu životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec vo veci prevencie vzniku a riešenia vzniknutých nelegálnych skládok odpadov“.

Obrázok blogu

Podľa OÚŽP Trnava – pracovisko Hlohovec stará environmentálna záťaž

Od Okresnej prokuratúry Trnava sme prevzali list č. Pd 155/10-6 z dňa 21.12.2010 vo veci „Podnet Občianskeho združenia TATRY z dňa 2.12.2010 – oznámenie o vybavení“. Okresná prokuratúra Trnava v liste konštatuje: „... že nezastáva názor, že správny orgán bol vo veci nečinný a že porušil zákon č. 223/2001 Z. z. .... menovaná nelegálna skládka je pravidelne monitorovaná orgánom štátnej správy ... táto skládka ako environmentálna záťaž bola vytvorená v roku 1968 a bola zaregistrovaná v databáze registra skládok odpadu v roku 1992, teda pre účinnosťou zákona č. 223/2001 Z. z. .... odpad bol na skládku ukladaný pred účinnosťou § 18 zákona č. 223/2001 Z. z. a teda nejde o nedovolené uložený odpad, tzv. opustený odpad ... SR nemá schválený zákon o environmentálnych záťažiach ...“.   

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Odpady z roku 1968?

S právnym výkladom Okresnej prokuratúry Trnava sme sa nestotožnili, nakoľko, okrem iného:

Na telese tzv. starej environmentálnej záťaže (k. ú. Uhliská) sú preukázateľne ukladané novodobé odpady (čoho dôkazom bola fotodokumentácia z apríla 2010) a ich riešenie musí preto podliehať:

- Postupu podľa § 18 ods. 7) a ž 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

- Dokumentu Ministerstva životného prostredia SR: „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad) - http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia

- Zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

SkryťVypnúť reklamu

Skutočnosťou ukladania novodobých odpadov na ploche starej environmentálnej záťaže sa nezaoberal ani Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec a ani Okresná prokuratúra Trnava.

Obrázok blogu

Odpady z roku 1968?

OZ TATRY sa preto vo veci odvolalo a Okresná prokuratúra Trnava nám listom Pd 155/10-9 z dňa 7.1.2011 oznámila, že spisový materiál predkladá Krajskej prokuratúre v Trnave na ďalšie konanie.

Krajská prokuratúra Trnava nám listom Kd 10/11 – 6 z dňa 21.2.2011 oznámila, že: ... Podľa vyjadrenia obce predmetná skládka zasypaná nebola, obec vytvorila okolo nej iba zeminový val, na zabránenie navážania ďalšieho odpadu. Táto skutočnosť však dokladuje vaše tvrdenie, že sa jedná stále o živú skládku. ... mám za to, že príslušný správny orgán OUŽPHI vo veci nekonal postupom podľa ust. zák. č. 223/2001 Z. z. Vo veci nebolo začaté konanie tak, ako to má na mysli ust. § 18 ods. 7), ani ďalej nebolo konané podľa ust. § 18. ods. 8-10 citovaného zákona ... Z tohto dôvodu som pokynom uložila Okresnej prokuratúre v Trnave vo veci podať upozornenie prokurátora OUŽPHL pre porušenie ust. § 18 ods. 7-10 zák. č. 223/2001 Z. z. a § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb.“   

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Okresná prokuratúra Trnava nám listom Pd 68/11-4 z dňa 23.2.2011 oznámila, že „na základe pokynu Krajskej prokuratúry v Trnave bolo označenému správnemu orgánu podané upozornenie prokurátora pre porušenie ust. § 18 ods. 7 až 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

Obrázok blogu

List z Obvodného úradu životného prostredia Trnava - odstránenie pochybení ... 


A napokon, listom z dňa 7.4.2011 nám vyšetrovateľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hlohovci oznámil, že „...začal trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 ods. 1) trestného zákona ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ ...“.

Obrázok blogu

Administratívny beh funguje na princípe, že pravidla platia len pre účastníkov, nie pre organizátorov a predpoklade, že organizátor má vždy pravdu, dokonca môže meniť pravidla hry uprostred nej a ak sa na to príde, nenesie za to žiadnu zodpovednosť. 

Administratívny beh je založený na úvahe jeho organizátorov, že väčšina „bežcov“ to niekde „na trati“ vzdá. A preto s nami manipulujú poisťovne, úrady, polícia, súdy ...

Riešenie je jednoduché: stať sa trénovaným občanom. 

Poznámka: Začiatok genézy prípadu na http://pado.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=253062&bk=69683

Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 462
  •  | 
  • Páči sa:  1 525x

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu