Miesto pre vašu tvorbu. Staňte sa súčasťou komunity
Rudolf Pado

Rudolf Pado

Bloger 
Populárny bloger
 • Počet článkov:  1 462
 •  | 
 • Páči sa:  1 527x

Minimum odpadového hospodárstv

Obaly a životné prostredie

Rudolf Pado

Obaly a životné prostredie

Každý výrobok má svoj životný cyklus. Ten zahŕňa všetky materiálové a energetické procesy od získavania surovín pre výrobu výrobku až po jeho likvidáciu (zneškodnenie či recykláciu). Každý z nás už pri nákupe rozhoduje o 3 veciach: o množstve vytvoreného odpadu, o charaktere (nebezpečnosti) tohto odpadu, o tom, či daný odpad je možné recyklovať (zhodnocovať) alebo musí sa zneškodňovať  (spaľovať, skládkovať, nakoľko neexistujú technologické možnosti jeho ďalšieho využitia.

 • 4. júl 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 373x
 • 0
Nakladanie so starými liekmi a teplomermi

Rudolf Pado

Nakladanie so starými liekmi a teplomermi

Čo má robiť občan s nespotrebovanými, starými liekmi či nepotrebnými teplomermi? Takmer v každej domácnosti sa nájdu lieky po expiračnej lehote, alebo poškodené, nepoužiteľné teplomery. Akým spôsobom má občan s takýmito liekmi a teplomermi nakladať? Predovšetkým chceme upozorniť, že ide o nebezpečný odpad, ktorý v žiadnom prípade nepatrí do komunálneho odpadu – do zberných nádob. Občan by mal prebytočné lieky či teplomery odovzdať vo verejnej lekárni. Verejná lekáreň, ako držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, je povinná v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach zhromažďovať lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Ten sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a musí zabezpečiť zneškodnenie liekov podľa zákona o odpadoch.

 • 3. júl 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 505x
 • 0
Nakladanie so starými vozidlami

Rudolf Pado

Nakladanie so starými vozidlami

V problematike starých vozidiel prišlo v roku 2006 k zásadným zmenám. Od 1. januára 2006 bola novelou zákona o odpadoch zrušená možnosť ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia. Pokiaľ chce držiteľ starého vozidla vyradiť toto vozidlo z evidencie vozidiel, musí predložiť okresnému dopravnému inšpektorátu spolu so žiadosťou o vyradenie vozidla aj potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie (v tomto prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad). Dôvodom tejto právnej úpravy bolo zneužívanie inštitútu čestných prehlásení nezákonným a neodborným zneškodňovaním starých vozidiel, čo viedlo v mnohých prípadoch k znečisťovaniu životného prostredia. Touto zmenou sa naštartoval proces zberu a spracovania starých vozidiel.

 • 2. júl 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 439x
 • 0
Nakladanie s elektroodpadom

Rudolf Pado

Nakladanie s elektroodpadom

Rok 2006 bol prvým uceleným rokom v SR, ktorý priniesol praktické informácie o systéme nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom sa v Slovenskej republike zaviedol po zapracovaní príslušných európskych smerníc do právnych predpisov SR. Tento systém sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, princípe prevencie (aby sa poškodeniu životného prostredia zabránilo hneď pri zdroji) a napokon na princípe „znečisťovateľ platí“. Jeho cieľom je minimalizovať obsah nebezpečných súčiastok z elektrických a elektronických zariadení v komunálnom odpade.

 • 1. júl 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 401x
 • 0
Nakladanie s bioodpadom

Rudolf Pado

Nakladanie s bioodpadom

Biologicky rozložiteľný odpad, v skratke „bioodpad“ je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako je napríklad odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad z záhrad, parkov a pod.

 • 30. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 423x
 • 0
Separovaný zber

Rudolf Pado

Separovaný zber

Separovaný zber je zberom oddelených zložiek komunálnych odpadov. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Údaje o separovanom zbere odpadov spracováva každoročne na základe medzirezortnej dohody Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

 • 29. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 309x
 • 0
Zhodnocovanie odpadov

Rudolf Pado

Zhodnocovanie odpadov

Európska politika odpadového hospodárstva vychádza zo základnej filozofie, ktorej podstata spočíva v minimalizácii tvorby odpadu, v maximálnej miere materiálového či energetického zhodnotenia odpadu a v ochrane životného prostredia. Celková úroveň zhodnocovania odpadov je podmienená dostupnosťou vhodných technických a technologických zariadení a ich kapacitnými možnosťami ako aj prijateľnými nákladmi spojenými s ich využívaním, ktoré sú v mnohých prípadoch ovplyvnené nákladmi spojenými s dopravou.

 • 28. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 420x
 • 0
Spaľovanie odpadov

Rudolf Pado

Spaľovanie odpadov

Spaľovňa odpadov je technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní. K nevýhodám spaľovania odpadov patrí skutočnosť, že v prípade nedokonalého čistenia vznikajúcich splodín sa dostávajú nebezpečné plyny do ovzdušia a spôsobujú znečisťovanie životného prostredia.

 • 27. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 238x
 • 0
Environmentálne vhodný výrobok

Rudolf Pado

Environmentálne vhodný výrobok

Ide o označovanie výrobkov, pri ktorých bol zohľadnený celý životný cyklus. Udeľuje ho Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (Centrum  environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológii). Udeľuje sa od roku 1997.

 • 24. jún 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 652x
 • 0
Kvíz k Minimu odpadového hospodárstva pre občana

Rudolf Pado

Kvíz k Minimu odpadového hospodárstva pre občana

V ostatnom čase som na svojom blogu zverejnil akési „minimum odpadového hospodárstva“.  Jeho cieľom bolo a je poukázať na to, že v tejto téme sa môže veľmi jednoducho zorientovať aj každý priemerne vzdelaný občan. Ak navyše dokáže tieto poznatky preniesť do vlastného života, života  svojej rodiny  ..., významne a bez väčšej námahy prispeje ku kvalitnejšiemu  životnému prostrediu.  V tomto blogu sa nachádza jednoduchý test pre všetkých, ktorí tento seriál blogov prečítali. Ak zodpoviete na min. 15 otázok správne, Váš všeobecný prehľad o odpadovom hospodárstve je na takej úrovni, že si môžete dovoliť vystúpiť na schôdzi domových dôverníkov a náležite ich poučiť. A pamätajte si, je lepšie separovať ako sa separovať.

 • 5. mar 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 423x
 • 0
Staré vozidlá

Rudolf Pado

Staré vozidlá

Od 1. januára 2006 bola novelou zákona o odpadoch zrušená možnosť ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia.

 • 4. mar 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 388x
 • 3
Žiarivky a výbojky do koša nepatria!

Rudolf Pado

Žiarivky a výbojky do koša nepatria!

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.

 • 2. mar 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 3 235x
 • 8
Ortuťové teplomery

Rudolf Pado

Ortuťové teplomery

Ortuť je vysoko jedovatý kov. Ide o neurotoxín, ktorého kumulácia sa v tele človeka prejavuje narušením vegetatívnej a centrálnej nervovej sústavy. Prítomnosť zvýšených hladín ortuti v tele býva často spojená napr. s bolesťami hlavy, nespavosťou, zhoršením vyjadrovacích schopností, stratou zraku alebo sluchu, anorexiou, depresiami, zhoršovaním pamäti, Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou, a pod. Výsledkom chronickej expozície ortuti býva tiež poškodenie enzymatických systémov, oslabenie imunity, bolesti ďasien či vypadávanie vlasov. V prípade požitia väčšieho množstva ortuti nastávajú kŕče, hnačky a bolesti brucha, dochádza k poškodeniu obličiek a pečene. Zvýšené hladiny ortuti v tele matky môžu byť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a spôsobiť závažné mentálne poškodenie novorodenca.

 • 28. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 207x
 • 42
Nespotrebované lieky

Rudolf Pado

Nespotrebované lieky

Nespotrebované lieky patria medzi nebezpečný odpad. Občania SR odovzdajú ročne na likvidáciu viac ako 50 ton liekov, čo svedčí o značnom plytvaní s liečivami (v roku 2008 vydal štát na lieky okolo jednej miliardy eur). Ďalšia časť nespotrebovaných liekov však končí vo verejnej kanalizácii (vylievanie liečiv do výleviek) resp. na skládkach odpadov (vyhadzovanie do kontajnerov na komunálny odpad).

 • 26. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 1 664x
 • 24
Batérie a akumulátory

Rudolf Pado

Batérie a akumulátory

Podľa smernice EÚ je povinnosťou SR do 26. septembra 2012 dosiahnuť úroveň zberu batérií a akumulátorov aspoň 25 % z ročného množstva uvedeného na trh a do 26. septembra 2016 by tento zber mal predstavovať aspoň 45 %. Okrem toho sa zakazuje predávať také batérie a akumulátory, ktoré obsahujú viac než 0,0005 % ortuti, a prenosné batérie, ktoré obsahujú viac než 0,002 % kadmia. Zákaz sa však nevzťahuje na prenosné batérie používané v núdzových a poplašných systémoch, v zdravotníckych prístrojoch a bezdrôtových elektrických nástrojoch.

 • 24. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 037x
 • 2
Elektroodpad

Rudolf Pado

Elektroodpad

Modernú domácnosť si dnes už nedokážeme predstaviť bez elektrospotrebičov, ktoré nám uľahčujú prácu a šetria čas. Čo však s nimi, keď doslúžia? Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu.

 • 22. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 2 161x
 • 6
Internetová stránka Bioodpady

Rudolf Pado

Internetová stránka Bioodpady

Internetová stránka je určená predovšetkým pre miestne samosprávy a prináša komplexné informácie z oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (bioodpadom) od legislatívy cez zber, zvoz až po zhodnocovanie bioodpadu rôznymi technológiami. Je rozdelená na 6 hlavných tématických okruhov. Viac na http://www.bioodpady.sk/

 • 21. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 284x
 • 0
EKOkomiksy

Rudolf Pado

EKOkomiksy

„EKOkomiksy“ venované téme minimalizácie množstva odpadu a znečistenia životného prostredia. Komiksy poskytli OZ TATRY  Priatelia Zeme – SPZ  pre účely dlhodobej kampane  „Neseparujte sa! Separujte s nami“.  Internetová linka: http://www.mikulas.sk/files/pdf_separovanie/minimalizacia.pdf

 • 21. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 882x
 • 0
Dážďovka Žofka a jej zážitky

Rudolf Pado

Dážďovka Žofka a jej zážitky

Komiks o kompostovaní biologický rozložiteľných odpadov „Dážďovka Žofka a jej zážitky. 12 – dielny  komiks vyrobila česká organizácia Ekodomov, do slovenčiny preložili Priatelia Zeme – SPZ, ktorý ho následne poskytli Občianskemu združeniu TATRY pre účely dlhodobej kampane  „Neseparujte sa! Separujte s nami“. Internetová linka: http://www.mikulas.sk/files/pdf_separovanie/zofka_1.pdf

 • 21. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 295x
 • 0
Kompostovacia toaleta

Rudolf Pado

Kompostovacia toaleta

Každý asi rád trávi leto pri vode. Koľko je však dnes miest na Slovensku, kde sa môžeme okúpať bez obáv o svoje zdravie? Až 80 % vodných tokov Slovenska sa nachádza v dvoch kvalitatívne najhorších triedach (IV. a V. trieda). Preto platíme stále vyššie vstupné na kúpaliská, tlačíme sa na malých plochách a kúpeme sa v prechlórovanej vode… Podobne je to aj s pitnou vodou – vo viacerých oblastiach sú vysoké obsahy dusičnanov a fosforečnanov. Okrem priemyslu a poľnohospodárstva, významne vplývajú na toto znečistenie práve domácnosti, a to najmä splaškové vody z WC.

 • 20. feb 2011
 • Páči sa: 0x
 • Prečítané: 5 203x
 • 26
SkryťZatvoriť reklamu