Biomasaker v Dačove

Písmo: A- | A+

Za oknami tlačových konferencií až po strop naplnených vyhláseniami o zelenej krajine túto - za asistencie štátnej správy i niektorých štátnych ochranárov – navždy strácame.

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) i OZ LIPA - Liptovskí aktivisti registrujú v ostatnom čase nebývalý nárast žiadosti o výruby drevín (nelesnej drevinovej vegetácie) na trvalých trávnych porastoch pod Nízkymi i Západnými Tatrami. Dôvodom je výstavba súkromných rekreačných objektov, aj vo vyššom stupni ochrany napr. v k. ú. Pribyliny, zámer rozsiahlej developerskej činnosti pri ktorej sa skutočný dôvod v žiadosti ukrýva napr. za argument obnovy pasenia dobytka či oviec alebo všeobecná obnova poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorý bol úmyselne jeho vlastníkmi, nájomcami alebo správcami – v rozpore so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a bez sankčného zásahu štátnej správy, odborov pozemkových a lesných – ponechaný na pozvoľnú sukcesiu.

Dnes sa klčujú či idú klčovať – aj za súhlasu zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR – stabilizované porasty vytvárajúce vizuálne zaujímavé krajinné prvky, s vysokým potenciálom trofických väzieb a kontextovej súčasti územného systému ekologickej stability. A to všetko v štáte v ktorom sa politici tak ochotne prikrývajú verbálnym rúchom klimatických zmien, plánu obnovy, ktorého súčasťou by mala byť aj adaptácia sídel i voľnej krajiny na zmeny klímy.

biomasaker zasahuje celú krajinu ...

Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK) prinieslo šokujúce informácie z k. ú. obce Dačov v predhorí Levočských vrchov vo forme krátkeho statusového "telegramu": 200 hektárov zelene zrovnanej so zemou, vyrúbaných 46 450 stromov, výrub sa koná na základe príkazu Slovenského pozemkového fondu (MPaRV SR), schválila a bez pripomienok odobrila Štátna ochrana prírody SR (MŽP SR) i obec Dačov, dotácie SR za spálenie zoštiepkovanej hmoty museli odhadom presiahnuť 500 000 €, dotácie na takéto výruby presadzuje v EÚ minister hospodárstva Richard Sulík. Lacno predávame svoju zem.

Obrázok blogu

K. ú. obce Dačov (Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK, Facebook)

Dňa 23. marca uviedlo MŽP SR v tlačovom výstupe „Minister Budaj nedopustí biomasaker 2“, citujem: „Pod rúškom zvyšovania podielu energie z obnoviteľných zdrojov sa v spoločnosti opätovne vytvára nový tlak na spaľovanie slovenských lesov. Lenže lesy s ich jedinečnou schopnosťou viazať oxid uhličitý (CO2) nie sú a ani nesmú byť iba energetickou surovinou. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri tejto príležitosti a za účasti najdôležitejších aktérov z rezortu hospodárstva, pôdohospodárstva a tretieho sektora, vrátane predstaviteľa Európskeho parlamentu, pripravilo moderovanú, verejne vysielanú diskusiu. Stretnutie viedol minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý ešte ako opozičný poslanec dlhodobo bojoval proti nezmyselným dotáciám na spaľovanie dreva.“

A karavána – tam za oknami – ide ďalej vlastnou cestou. Požierajúcou lesy, remízky, vetrolamy, brehové porasty ... , aby následne požiadala o dotácie z EÚ na zelené opatrenia v krajine. 

Skryť Zatvoriť reklamu