Cirkevníci opäť nad zákon

Písmo: A- | A+

Cirkev, ktorá si tu uzurpuje právo nastavovať zrkadlo kadekomu, má tie farské pozakrývané závojmi pýchy, morálneho relativizmu a každodennej agresie voči stromom i krajine.

Po úmyselnej dekapitácii líp v Smrečanoch v rozpore so STN 83 7010, nelegálnom výrube v Liptovskom Hrádku – Dovalove so spoločenskou škodou 16 444 eur a „trestom“ požehnaným dlhodobo bezzubou okresnou prokurátorkou v podobe desiatich zasadených stromčekoch, tu máme bleskový výrub dvoch líp v Liptovskom Jane. 

Za prítomnosti pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR – Správy NAPANTu – to sú tí ľudia, ktorí roky „nevideli“ napr. dianie v neďalekej Demänovskej doline a zdá sa, že v súčasnosti pokračujú vo formálnej ochranárskej misii, bez tvrdého zásahu zo strany vedenia či rezortného ministerstva – sa v druhom stupni ochrany, v území pamiatkovej ochrany zóny v zastavanej časti obce, na základe žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti sv. Jána krstiteľa Liptovský Ján, rozhodlo o výrube dvoch zdravých líp (obvod vo výške 130 cm nad zemou 100 a 120 cm) pri kostole nakoľko v plnej zrelosti vytvoria rozsiahlu vizuálnu bariéru v dôsledku čoho dôjde k eliminácii pohľadu na kostol a pri ďalšom raste do objemu je predpoklad vyvrátenia stromov vplyvom vetrov. Rozhodnutie na základe vopred zadanej „objednávky“ a dojmov. Na tomto mieste je treba poznamenať, že farnosť v rozhodnutí dokonca „priznáva“, že koreňový systém drevín bol narušený pri uložení NN prípojky ku kostolu, čo je opäť v rozpore so zákonom a predpismi pre vykonávanie zemných prác v blízkosti drevín, a malo byť už dávno riešené štátnou správou životného prostredia, najmä ak k trasovaniu výkopu existovala alternatíva. 

Zamestnanci NAPANTu – platení z daní aj Vás čitateľov blogSme – ďalej súhlasili s alternatívne zvolenou náhradnou výsadbou 2 ks stromov druh lipa v záhrade pri budove informačného centra alebo 5 ks ovocných stromov v záhrade pri fare, a to bez určenia kvalitatívnych znakov vysádzaného materiálu (min. výška drevín, obvod kmienka) a povinnej 3-ročnej starostlivosti. V obvode NAPANTu nám pribúdajú rozhodnutia s vysokou spoločenskou hodnotou drevín so spečateným osudom a minimalistickou a pre žiadateľa o výrub lacnou náhradnou výsadbou v podobe 50 cm stromčekov, lebo niekto - patologická synergia ŠOP SR a štátnej správy životného prostredia - sa tu rozhodol uplatňovať lesnícky prístup aj vo voľnej krajne či v intravilánoch obcí, napriek zmene klímy či Európskemu dohovoru o krajine. 

 A to čitateľ ešte netuší, že príbeh má nečakanú gradáciu.

Obrázok blogu

Orientačná spoločenské hodnota lipy sp. o obvode 120 cm vo výške 130 cm nad zemou po zohľadnení indexácie

Obrázok blogu

Cirkev opäť raz zvíťazila nad živou hmotou

Obrázok blogu

Lipa – symbol Slovanov – už nešpatí okolie kostola

Proti každému rozhodnutiupodľa § 53 a 54 zákona o správnom konaníje možné podať odvolanie resp. je následne preskúmateľne súdom. 

Obec Liptovský Ján rozhodla o výrube dňa 24.02.2021, ale ako zistilo Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) dňa 05.03.2021 – v dobe plynúcej pre odvolanie – boli lipy už vyrúbané a následne drevná hmota odvezená na pílu. 

OZ TATRY i OZ LIPA - Liptovskí aktivisti pokladajú dané konanie za úmyselné, aby sa týmto dokonaným činom zabránilo zmareniu vopred vytýčeného úmyslu dreviny vyrúbať (účel svätí prostriedky). Realizátor výrubu a jeho objednávateľ konali s plným vedomím nezákonnosti tohto aktu nakoľko na str. 4 rozhodnutia OcÚ/2021/8 (OcÚ/2020/467) z dňa 24.02.2021 sa nachádza poučenie o možnom odvolaní, zároveň v slovenskom právnom systéme platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Ďalej máme za to, že predčasným výrubom drevín mohla byť naplnená dokonca skutková podstata prečinu Porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306 Tr. zákona. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Rozhodnutie(str. 1) a poučenie (str. 4)

Obrázok blogu

Pohľad na kmeň vyrúbanej lipy (I.)

Obrázok blogu

 Pohľad na kmeň vyrúbanej lipy (II.)

Ak si čitateľ spomenie na dokonaný výrub vyše 150 drevín na vstupe do Ružomberka, ktorý následne napadol prokurátor a štátny úrad rozhodnutie zrušil, tak v štáte symbolických trestov a farizejského prístupu obyvateľov k ochrane životného prostredia, je taktika žiadateľov o výrub neprehliadnuteľná.

A cirkev, ktorá si tu uzurpuje právo nastavovať zrkadlo kadekomu, má tie farské pozakrývané závojmi pýchy, morálneho relativizmu a každodennej agresie voči stromom i krajine. 

Obrázok blogu

P.S:

Podporte činnosť OZ TATRY – v týchto náročných časoch – pravidelným mesačným príspevkom prostredníctvom trvalého príkazu či venovaním 2%-nej asignácie dane.

DOPLNENÉ DŇA 09.06.2021

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu