Čo skrývajú obce v Košickom kraji?

Písmo: A- | A+

Až 259 povinných osôb – miest a obcí – neodpovedalo Občianskemu združeniu TATRY (OZ TATRY) na žiadosť o informácie, čo predstavuje viac než 56 % samosprávnych subjektov v Košickom kraji.

OZ TATRY zaslalo dňa 10. januára 461 obciam, mestám a mestským častiam v okresoch Košice I. – IV., Košice – okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov žiadosť o informácie, ktorá sa týkala oblasti odpadového hospodárstva. Všetky žiadosti boli odoslané na verejne prístupné adresy elektronickej pošty, sprístupnenie informácií malo byť taktiež realizované elektronickou poštou.

Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ TATRY uviedol: „Išlo o informácie, ktoré sú pre každú obec, ktorá chce kvalitne riadiť odpadové hospodárstvo – zvyšovať mieru triedenia komunálnych odpadov, optimalizovať pomer nákladov a príjmov, predchádzať vzniku nelegálnych skládok odpadov, kľúčové a mala by ich mať okamžite k dispozícii. Niektoré obce nám informácie poslali v priebehu niekoľkých hodín.“ 
 
Podľa platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám majú obce povinnosť na takúto žiadosť reagovať do 8 pracovných dní, a to buď poskytnutím informácií alebo vydaním rozhodnutia o ich nesprístupnení. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu pre poskytnutie informácií o maximálne ďalších 8 dní, je to však povinná oznámiť žiadateľovi.

„Je pre mňa nepochopiteľné akým spôsobom dokážu niektoré samosprávy namiesto vecného poskytnutia informácií skĺznuť do polemík typu – na čo nám informácie budú, prečo ich zbytočne zaťažujeme, veď tu nebývame resp. do náznakov vyhrážania sa. Prekvapivý bol aj fakt, že značná časť mestských častí Košíc namiesto odstúpenia žiadosti povinnej osobe, ktorá informáciami disponuje – mestu Košice – vyžadovala túto povinnosť od nás – žiadateľov, čo je v rozpore s platným znením zákona o slobodnom prístupe k informáciách,“ dodal Pado. 

260 samosprávnych subjektov v Košickom kraji informácie neposkytlo a ani nevydalo žiadne rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Došlo tak k fiktívnemu rozhodnutiu. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.

Ide o nasledovné obce (stav k 31.1.2013 o 8.00 hod.):

Okres Košice – okolie (52): Bačkovík, Baška, Belža, Bidovce, Bočiar, Bohdanovce, Boliarov, Bukovec, Bunetice, Čakanovce, Čečejovce, Čižatice, Debraď, Družstevná pri Hornáde, Ďurkov, Hačava, Háj, Hodkovce, Hosťovce, Hrašovík, Jasov, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košický Klečenov, Kráľovce, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nižný Lánec, Nová Polhora, Nový Salaš, Opátka, Opiná, Paňovce, Ploské, Ruskov, Sady nad Torysou, Seňa, Slančík, Slanec, Sokoľany, Svinica, Štós, Vajkovce, Veľká Ida, Vtáčkovce, Vyšná Kamenica, Vyšný Medzev, Zádiel, Zlatá Idka

Okres Gelnica (12): Helcmanovce, Henclová, Hrišovce, Jaklovce, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Smolnícka Huta, Stará Voda, Švedlár, Veľký Folkmar, Závadka, Žakarovce 

Okres Michalovce (55): Beša, Bracovce, Budince, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Falkušovce, Hnojné, Horovce, Iňačovce, Ižkovce, Jastrabie pri Michalovciach, Jovsa, Kaľanov, Kaluža, Kapušianske Kľačany, Krásnovce, Krišovská Liesková, Kusín, Lastomír, Laškovce, Ložín, Lúčky, Malčice, Malé Raškovce, Markovce, Maťovské Vojkovce, Michalovce, Oborín, Petrikovce, Petrovce nad Laborcom, Poruba pod Vihorlatom, Pozdišovce, Ptrukša, Rakovec nad Ondavou, Ruská, Senné, Sliepkovce, Stretava, Stretavka, Suché, Šamudovce, Trhovište, Trnava pri Laborci, Tušice, Tušická Nová Ves, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Vinné, Vojany, Vysoká nad Uhom, Zalužice, Závadka, Zemplinské Kopčany, Žbince

Okres Rožňava (41): Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Dedinky, Drnava, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňov, Jovice, Kečovo, Koceľovce, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Markuška, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná

Okres Sobrance (23): Baškovce, Blatná Polianka, Blatné Remety, Bunkovce, Fekišovce, Horňa, Husák, Jasenov, Koňuš, Koromľa, Nižná Rybnica, Ostrov, Petrovce, Podhoroď, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruskovce, Ruský Hrabovec, Svätúš, Tibava, Vyšné Nemecké

Okres Spišská Nová Ves (22): Arnutovce, Danišovce, Hincovce, Chrasť nad Hornádom, Iliašovce, Jamník, Kolinovce, Letanovce, Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Mlynky, Odorín, Olcnava, Oľšavka, Poráč, Slatvina, Slovinky, Spišské Tomášovce, Spišský Hrušov, Teplička, Vítkovce, Žehra

Okres Trebišov (54): Bačka, Bačkov, Biel, Borša, Boťany, Bôľ, Brezina, Byšta, Cejkov, Čerhov, Černochov, Čierna, Dargov, Dobrá, Dvorianky, Egreš, Hrčeľ, Hriadky, Klin nad Bodrogom, Kožuchov, Kuzmice, Ladmovce, Lastovce, Leles, Luhyňa, Malá Tŕňa, Malé Ozorovce, Malé Trakany, Malý Horeš, Michaľany, Nižný Žipov, Novosad, Parchovany, Plechotice, Poľany, Rad, Slivník, Solnička, Stankovce, Strážne, Svätá Mária, Svätuše, Trnávka, Veľaty, Veľké Ozorovce, Veľké Trakany, Veľký Kamenec, Vojčice, Vojka, Zatín, Zbehňov, Zemplín, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč 
 
Povinné osoby – obce – svojou nečinnosťou porušili ustanovenie § 18 ods. 2) NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu (povinnej osobe) v prípade, ak nevyhovie žiadosti, povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitostí - t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Fiktívne rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné a nepreskúmateľné, práve z tohto dôvodu podáva OZ TATRY voči všetkým fiktívnym rozhodnutiam odvolanie. Taktiež vzhľadom k rozsahu neposkytovania informácií povinnými osobami v Košickom kraji odstupuje OZ TATRY všetky podklady okresným prokuratúram.
 
Pado dodal: „Máme za to, že uvedené povinné osoby – obce – konali nezákonne a táto nezákonnosť vyplýva z bezstarostného ignorovania platného znenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Otázne je aj to, aké informácie obce zatajujú a aký majú na to dôvod. Za uplynulé dva týždne som absolvoval hodiny telefonických rozhovorov so starostami a je mi viac než jasné, že väčšina z nich ani netuší čo je obsahom zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Mnohé obce nie sú spôsobilé resp. nemajú záujem vydávať zákonné rozhodnutia, ich vyjadrenia nemajú žiadnu právnu oporu a sú len ich osobnými, emocionálne podfarbenými, názormi. Pre mňa osobne je to len dôkaz toho, že existencia skoro 3 000 samosprávnych jednotiek v SR je nezmyselná, pretože právny štát nemôže byť založený na ľuďoch so svojským výkladom práva.“


 

Skryť Zatvoriť reklamu