Demänovská dolina: Herichovci štekajú a obecná karavána ide ďalej

Písmo: A- | A+

Obec Demänovská Dolina namiesto brzdenia stavebnej činnosti v nízkotatranskej doline sama navrhuje ďalšiu urbanizáciu národného parku.

Dňa 09.04.2021 bola na Enviroportály zverejnená informácia pre verejnosť k zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa),“ ktorého obsahom je individuálna bytová výstavba (IBV) a hromadná bytová výstavba (HBV) vrátane služieb a technického vybavenia, bývanie určené na trvalý pobyt obyvateľov obce Demänovská Dolina. Navrhovateľom je samotná obec Demänovská Dolina. Občania SR majú 21 pracovných dní, aby sa k tejto výstavbe v priestore Demänovskej doliny (NAPANT) vyjadrili. 

Obrázok blogu

Dotknuté územie (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Obrázok blogu

Dotknuté územie – detail (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Obrázok blogu

Technický výkres (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Obrázok blogu

Vizualizácia zámeru (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Obrázok blogu

Vizualizácia zámeru (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Navrhovaná činnosť síce nezasahuje do území sústavy NATURA 2000, zasahuje však do Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v ktorom je ochrana prírody nadradená nad všetky ostatné činnostiObčianske združenie TATRY (OZ TATRY) má za to, že nie je žiaduce ďalšie osídľovanie územia už aj tak preťaženého neregulovanou developerskou činnosťou a s výraznými geomorfologickými obmedzeniami. 

Zámer prichádza v období intenzívnej spoločenskej diskusie o fyzickom stave Demänovskej doliny a prebiehajúcej „Petície za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline“, ktorú k 15.04.2021 podpísalo 113 430 signatárov, komunikácie vedenia obce Demänovská Dolina so zástupcami petičného výboru i s predstaviteľmi politickej moci v SR, napriek tomu sa zdá, že obec sa rozhodla „kráčať vlastnou cestou“ ignorujúc aktuálny stav doliny i spoločenský tlak. 

OZ TATRY má za to, že problémom Demänovskej doliny i Demänovskej Doliny nie je nedostatok stavených objektov, ale nezvládnutá základná dopravná infraštruktúra (cesty, chodníky, parkovanie), ako aj informačno - komunikačný systém (jednotný vizuál orientačných a informačných tabúľ v doline). 

Obec Demänovská Dolina dlhodobo ignoruje fakt, že už v tejto chvíli prebieha v území rozsiahla developerská činnosť, a to bez kalkulácie vyvolaných synergií:

- podľa distribútora elektrickej energie, tento nie je schopný aktuálne navýšovať odbernú kapacitu pre existujúce objekty a pripájať nové objekty,

- nie je vyjasnená situácia v kumulatívnej kapacite odvádzania odpadových vôd a ich následného čistenia (ročná produkcia splaškov aktuálneho zámeru sa predpokladá v objeme 5 683 m³),

- doprava v doline pravidelne kolabuje – najmä v zimnom období – a rekreačné zariadenia v doline spojené s parkovaním in situ vytvárajú neúnosnú dopravnú záťaž na existujúcu cestnú infraštruktúru.

Obrázok blogu

OÚ Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, časť vyjadrenia z dňa 26.01.2021 (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Máme za to, že je argumentačne i právne irelevantné, že zámer nie je komerčným využitím územia, ale bývaním pre obyvateľov obce nakoľko sa stáva (stane) súčasťou nikým neprerátaných a vedecky nezdôvodnených synergií, je spojený s trvalým záberom LPF a TTP a s následnými výrubmi drevín z dôvodu výstavby, fragmentáciou porastov, prenikaním ruderálnych druhov, zmeneným charakteristickým vzhľadom priestoru atď.

Vzniká tým paradox, že zánik vysokého lesa na rozsiahlych plochách Demänovskej doliny z dôvodu rozvratu porastov abiotickými i biotickými činiteľmi i úmyselnými výrubmi prebiehajúcej developerskej činnosti je spojený s požiadavkou obce Demänovská Dolina na ďalšie odlesňovanie územia, ktoré je v rozpore s komunikáciou obce smerom k verejnosti.

Obec Demänovská Dolina – okrem iného – vytiahla na verejnosť projekt „Les pre ďalšie generácie“, a to s realizáciou v rokoch 2020 – 2022, pričom sa nepochopiteľne negatívne postavila k zámeru OZ TATRY i OZ LIPA - Liptovskí aktivisti „Zelená Demänovská dolina“. K dnešnému dňu nie je pritom známy nielen obsah projektu (obec odmietla OZ TATRY poskytnúť informácie), ale v regióne neregistrujeme jediný výstup t. j. výsadbu drevín v rámci tejto aktivity. 

Obrázok blogu

Kde je „obecný“ les pre ďalšie generácie?

Hlavné stavebné objekty zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“ sú navrhnuté na pozemkoch, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností ako trvalý trávny porast a lesné pozemky, v portfóliu Urbáru Vrbica, p. s. a Pozemkového spoločenstvá Ploštín. Celková plocha dotknutých pozemkov (I. a II. etapa spolu) je 14 370 m2, z čoho 7 146,93 m2 bude tvoriť zastavaná plocha pri koeficiente zastavanosti 49,74 %. Predpokladá sa, že lesné pozemky budú trvalo vyňaté na ploche cca 1,5 ha, t.j. v celom rozsahu dotknutého územia.

Obrázok blogu

Časť zo spoločného vyjadrenia Pozemkového spoločenstva Ploštín a Urbáru Vrbica, p. s. z dňa 21.01.2021 (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

OZ TATRY už dlhodobo požaduje - v rámci zisťovacích konaní i samotnej EIA pri jednotlivých zámeroch umiestňovaných do doliny – priniesť vedecké fakty a analýzy kumulatívnych efektov „v doline“ i v nadväzujúcom urbanizovanom priestore (rozvojová os v smere na Liptovský Mikuláš): 

- realizovať analýzu početnosti a vyťaženosti existujúcich ubytovacích kapacít v doline, a to z hľadiska jednotlivých mesiacov a s reálnym výhľadom vývoja, aj aktuálnych dopadov COVID-19 na lokálny cestovný ruch,

- realizovať analýzu kumulatívnych odberov elektrickej energie v doline a prognózy vývoja,

- realizovať analýzu kumulatívnych odberov pitnej vody a prognózy vývoja, aj v kontexte existujúceho rozsiahleho jaskynného systému v doline a prietočnosti drobných vodných tokov, 

- realizovať kumulatívnu analýzu množstva produkovaných odpadových vôd a kvality ich čistenia a prognózy vývoja, 

- realizovať kumulatívnu analýzu prúdov odpadov v doline s dôrazom na ich množstvo, rozvinutosť a dostupnosť infraštruktúry ich triedenia, mieru zhodnocovania atď, 

- realizovať dopravnú analýzu v doline (priechodnosť, parkovacie kapacity – ubytovaní návštevníci, jednodňoví návštevníci),

napriek tejto požiadavke sa tak doposiaľ nestalo. 

Obrázok blogu

Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)

Územie plánovanej výstavby zasahuje do ochranného pásma II. a III. stupňa vodárenských zdrojov Demänovská Dolina.

OZ TATRY z vyššie uvedených dôvodov s realizáciou navrhovanej činnosti

ZÁSADNE NESÚHLASÍ

Primárne žiadame, aby už v rozhodnutí zo zisťovacieho konania bolo určené, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať v nulovom variante t. j. v zachovaní súčasného stavu.

Pokiaľ tejto požiadavke nebude vyhovené, potom žiadame, aby

- bolo určené, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) v znení neskorších predpisov t. j. aby proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nebol ukončený v etape zisťovacieho konania, ale aby sa ďalej pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie,

- námietky a požiadavky vznesené v tomto stanovisku boli vo vydanom rozhodnutí uložené HES-COMGEO, spol. s r.o. i Obci Demänovská Dolina ako špecifické požiadavky v rozsahu hodnotenia, a to predovšetkým:

- realizovať analýzu početnosti a vyťaženosti existujúcich ubytovacích kapacít v doline, a to z hľadiska jednotlivých mesiacov a s reálnym výhľadom vývoja, aj aktuálnych dopadov COVID-19 na lokálny cestovný ruch,

- realizovať analýzu kumulatívnych odberov elektrickej energie v doline a prognózy vývoja,

- realizovať analýzu kumulatívnych odberov pitnej vody a prognózy vývoja, aj v kontexte existujúceho rozsiahleho jaskynného systému v doline a prietočnosti drobných vodných tokov, 

- realizovať kumulatívnu analýzu množstva produkovaných odpadových vôd a kvality ich čistenia a prognózy vývoja, 

- realizovať kumulatívnu analýzu prúdov odpadov v doline s dôrazom na ich množstvo, rozvinutosť a dostupnosť infraštruktúry ich triedenia, mieru zhodnocovania atď., 

- realizovať dopravnú analýzu v doline (priechodnosť, parkovacie kapacity – ubytovaní návštevníci, jednodňoví návštevníci).

Ďalej žiadame, aby sa v rámci predkladaného zámeru Obec Demänovská Dolina písomné a transparentne t. j. verejne vysporiadala s požiadavkami „Petície za stavebnú uzáveru a reguláciu dopravy v Demänovskej doline“. 

Súvisiace články:

Vojna slov v Demänovskej doline

Obrázok blogu

Mapa ochrany vodárenských tokov a zdrojov (Zdroj: Dokumentácia zámeru „Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“

Skryť Zatvoriť reklamu