EIA: EUROCAMP v Tatranskej Lomnici má nahradiť nová výstavba

Písmo: A- | A+

Verejnosť má 21 dní na to, aby sa vyjadrila k výstavbe v k. ú. Tatranská Lomnica na ploche bývalého socialistického rekreačného zariadenia.

Dňa 13.04.2021 bol na Enviroportály zverejnený - v rámci zisťovacieho konania – zámer Rekreačnej zóny Eurocampsituovaný v k. ú. Tatranskej Lomnice. Navrhovateľmi zámeru sú Eurocamp Develop s.r.o.TATRAMAT, a.s., ktorý projekt predkladajú v jednom realizačnom variante. Predpokladaná doba výstavby je 48 až 64 mesiacov, so začiatkom koncom roka 2021. 

Celé územie sa nachádza v ochrannom pásme TANAPu, kde platí II. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a taktiež v prechodnej zóne C Biosférickej rezervácie Tatry.

Jednotlivé dotknuté pozemky sú definované v k. ú. ako zastavané plochy a nádvoria, prípadne ostatné plochy a nedochádza tým k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Riešená zóna nezaberá ani lesné pozemky. 

Obrázok blogu

Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000) (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Investičným zámerom navrhovateľa je komplexná príprava územia pre rekreačnú zónu spolu s výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí. Účelovou funkciou navrhovanej činnosti je vytvoriť optimálne podmienky pre cestovný ruch. Nosným prvkom rekreačnej zóny sú stavebné pozemky pre rekreáciu a cestovný ruch. Užívateľmi stavieb v rekreačnej zóne budú jednotlivé fyzické a právnické osoby, ktoré budú mať jednotlivé nehnuteľnosti vo vlastníctve.

Zámer zahŕňa: 60 chát, 18 radových domov, 4 apartmánové domy A, 30 apartmánových domov B, 2 objekty občianskej vybavenosti, 1 obchodno-nákupné centrum, vyhliadkovú vežu s lanovou dráhou, súkromnú a verejnú pláž, fitness, vodné plochy, suchý tobogán, 380 vonkajších parkovacích stojísk na ploche cca 140 000 m2 vrátane verejnej zelene a vodných plôch. 

Navrhovatelia - okrem iného - uvádzajú: „Zámer je riešený v jednom variante, ktorý zhodnocuje v minulosti už zastavané územie v súčasnosti degradované s pozostatkami po antropogénnej činnosti, čiastočne zachovanými bývalými stavbami (najmä dopravnej a technickej infraštruktúry) za účelom výstavby nových rekreačných objektov (chát, apartmánových objektov) spolu s centrami občianskej vybavenosti, osadenými do prostredia zelene. V dotknutom území je navrhnutých 115 objektov pre cestovný ruch, určených na rekreáciu, obchod a služby, a to všetko na ploche 14,2 ha.“

Obrázok blogu

Budovy EUROCAMPU v súčasnosti (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Obrázok blogu

Budovy EUROCAMPU v súčasnosti (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Obrázok blogu

Vymedzenie riešeného územia nového Eurocampu (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Obrázok blogu

Vizualizácia rekračnej zóny Eurocamp (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Obrázok blogu

Vizualizácia rekračnej zóny Eurocamp (Zdroj: Enviroportál, zámer)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle okresného úradu alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:

Okresný úrad Poprad

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nábrežie Jána Pavla II. č. 16

058 44 Poprad

Obrázok blogu

Zdroj: Slovenský ochranársky snem

Doplnené dňa 28.04.2021

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie o zastavení konania (zverejnené na úradnej tabuli dňa 27.04.2021) vo veci: navrhovateľ v zastúpení splnomocnencom žiada nepokračovať v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť „Rekreačná zóna Eurocamp“. Dôvodom je zmena navrhovateľa zámeru a prepracovanie zámeru (zmenšenie riešeného územia a zníženie počtu navrhovaných stavebných objektov). 

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu