Policajné manévre v Liptovskom Mikuláši. Dôvod? Cyklotrasa

Písmo: A- | A+

Spoločnosť sa dostala do stavu v ktorom sú odborné stanoviska ochranárov v rozhodnutiach úradov ignorované alebo následne prelobované politikmi či developermi.

Výstavba cyklistických ciest – štedro dotovaných z európskych zdrojov – sa na Slovensku mení na stupňujúci sa konflikt medzi záujmami ochrany životného prostredia a vládnutím zameraným na zbieranie politických bodov. A Liptov nie je výnimkou.

Potom, čo sa vedenie Liptovského Hrádku rozhodlo trasovať cyklistický chodník vedúci odnikiaľ nikam cez stromoradie vitálnych líp, musela v Liptovskom Mikuláši dokonca zasahovať polícia privolaná Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) – Správou TANAPu. Dôvodom sa stal rozsah prípravných prác spojených so stavbou „ Cesta okolo Tatier – cyklochodník Liptovský Mikuláš – III. etapa, km 3,243 – 4,080.“ 

Odborná organizácia ŠOP SR – Správa TANAPu, konkrétne Ing. Humený, vypracovala vo februári 2020 odborné stanovisko „Výruby drevín na pobrežnom pozemku v k. ú. Liptovská Ondrašová“ z ktorého citujem: Správa TANAP-u vykonala dňa 22.11.2018 za účasti pracovníkov Mesta Liptovský Mikuláš a SVP, š.p. definitívne vyznačenie drevín, ktoré sú v trase asfaltovej časti cyklochodníka. Dreviny boli vyznačené oranžovou farbou (bodkou na koreňovom nábehu a bodkou v krúžku na kmeni vo výške 1,3 m nad zemou). Celkovo bolo vyznačených 15 ks stromov a 362 m² krov o priemernej výške nad 3 m. Daná lokalita predstavuje významné refúgium pre viaceré chránené druhy živočíchov, ktoré Správa TANAP-u na danej lokalite eviduje a súčasne je ich prirodzeným areálom výskytu, miestom odpočinku a rozmnožovania. Medzi ktoré patrí: vodnár potočný (Cinclus cinclus), rybárik riečny (Alcedo atthis), havran poľný (Corvus frugilegus), sokol myšiar (Falco tinnunculus), kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus), volavka popolavá (Ardea cinerea), sýkorka veľká (Parus major), sýkorka uhliarka (Periparus ater), dateľ veľký (Dendrocopos major), myšiarka ušatá (Asio otus), stehlík obyčajný (Carduelis carduelis), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), drozd čierny (Turdus merula), vlha obyčajná (Oriolus oriolus), ďateľ malý (Dendrocopos minor), kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris), oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), červenák karmínový (Carpodacus erythrinus), trasochvost biely (Motacilla alba), trasochvost horský (Motacilla cinerea), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), vydra riečna (Lutra lutra), užovka obojková (Natrix natrix), vretenica severská (Vipera berus), skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), jež tmavý (Erinaceus europaeus).

Napriek vyššie uvedenému odporučila vydať súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody pri dodržaní podmienok medzi inými aj nasledovných: z dôvodu prítomných hniezd ponechať 1 ks topoľa čierneho (Populus nigra) s o1,3 = 204 cm, ktorý sa nachádza pri železničnom moste a je označený oranžovým štvorcom vo výške 1,3 m nad zemou ... rúbať len označené dreviny, ktoré boli dňa 22.11.2018 v trase asfaltovej časti cyklochodníka vyznačené za účasti pracovníkov Správy TANAP-u, Mesta Liptovský Mikuláš a SVP, š.p.

Tieto podmienky boli následne prenesené aj do rozhodnutia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie z dňa 06.03.2020

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Výrez z rozhodnutia OÚ Liptovský Mikuláš OU-LM-OSZP-2020/003209-003 z dňa 06.03.2020

Začiatkom tohto týždňa sa však v Liptovskom Mikuláši, m. č. Liptovská Ondrašová - podľa TANAPu, Mesto Liptovský Mikuláš predmetné tvrdenie popiera - rúbalo nad rámec stanoviska ŠOP SR – Správy TANAPu údajne na základe nového rozhodnutia o ktorom vraj štátni ochranári nemajú vedomosť. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Ing. Pavol Majko prístup vedenia Mesta Liptovský Mikuláš zároveň pokladá za porušenie džentlmenskej dohody a zneužívanie ústretovosti tejto odbornej organizácie. 

Následné policajné manévre – za účelom zdokumentovania skutkového stavu – sú len čerešničkou na torte naštrbených vzťahov a vzrastajúceho pocitu, že v mene dosiahnutia vytýčeného cieľa - napr. aj toho cyklistického – účel napokon vždy posvätí prostriedky.

Obrázok blogu

Cyklotrasa vedená cez brehové porasty VN Liptovská Mara

Obrázok blogu

Topoľ, ktorý údajne nebol vyznačený a nemal byť preto rúbaný (podmienka 3a z Rozhodnutia) 

Obrázok blogu

 Brehové porasty VN Liptovská Mara ako refúgium mnohých druhov 

Obrázok blogu

K výrubu bola ŠOP SR – Správou TANAPu privolaná polícia 

Obrázok blogu

Pôvodný porast na brehoch VN Liptovská Mara, Váhu a Jalovčianky 

Obrázok blogu

Cesta okolo Tatier – cyklochodník Liptovský Mikuláš – III. etapa, km 3,243 – 4,080 (1)

Obrázok blogu

Cesta okolo Tatier – cyklochodník Liptovský Mikuláš – III. etapa, km 3,243 – 4,080 (2)

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu