Skládka za domom. Máme sa začať báť?

Písmo: A- | A+

Skládky fungujú bez povolení i bez plánov ich uzatvárania, štát nemá personálne a finančné kapacity na ich systematickú kontrolu a analýzu dát. V hre je zdravie ľudí, pôda i voda.

V SR pretrváva problém spojený nielen s veľkým množstvom skládok odpadov (v roku 2019 bolo aktívnych 101 skládok odpadov), ale aj s vysokým množstvom odpadov ukladaným na skládkach (až 50 % v roku 2019, kým priemer v EÚ predstavuje cca 25 %). Hoci percentuálne sa podiel skládkovania komunálneho odpadu medziročne znižuje, v roku 2019 pripadlo na jedného obyvateľa 435 kg komunálneho odpadu, čo je nárast o 35 % za posledných 10 rokov.

Európska komisia (EK) venuje problematike odpadu, vrátane jeho skládkovania veľkú pozornosť. V prípade SR identifikovala v období 2017 až 2019 viaceré nedostatky pri dodržiavaní platnej legislatívy pri prevádzkovaní skládok odpadov.

K najdôležitejším patrilo zistenie, že:

- 23 skládok je prevádzkovaných bez plánu úprav a bez vydaného konečného rozhodnutia kompetentnými orgánmi, či môžu pokračovať v činnosti alebo majú byť uzavreté, čo bolo v rozpore s čl. 14. Smernice Rady

- 21 skládok odpadov na Slovensku je stále v prevádzke bez plánu úpravy, čo vo svojom Odôvodnenom stanovisku uviedla EK v marci 2019. Ďalších 14 skládok odpadov, ktoré už nie sú v prevádzke, nebolo uzavretých takým spôsobom, ako to Smernica Rady vyžaduje.

- Na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora zo dňa 4. júla 2018 zaplatila SR pokutu vo výške 1 885 000 eur za porušenie Smernice Rady pri prevádzkovaní skládky odpadov v Považskom Chlmci.

Vyššie uvedené zistenia EK inšpirovali Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) k vykonaniu kontroly, ktorá bola zameraná na riadiace a výkonné procesy štátneho dozoru, ktorými sa preveruje dodržiavanie platnej legislatívy a technický stav skládok odpadu a zároveň identifikovať priestor na ich zlepšenie. Tieto procesy zabezpečujú najmä Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a okresné úrady a tieto subjekty boli aj subjektami vykonanej kontroly.

Podstatné zistenia z kontroly, ktoré sú zaznamenané v správe Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov (2020)sú zhrnuté v - pre nenáročného čitateľa - v infografike: 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

MŽP SR nepredložilo voči zisteniam námietky. SIŽP predložila námietky k trom zisteniam z 15 uvedených v protokole o výsledku kontroly. Na základe predložených argumentov SIŽP, NKÚ SR čiastočne akceptoval jednu námietku a zapracoval ju do záverečnej správy.

Obrázok blogu

Výkon kontroly – zhrnutie (Zdroj: Správa NKÚ SR)

Skryť Zatvoriť reklamu