Skončia liptovskomikulášski poslanci v base?

Písmo: A- | A+

Na Generálnej prokuratúre SR sa aktuálne rozhoduje o tom – či a v akej miere môžu volení komunálni politici ignorovať rozhodnutia úradov a inštitúcií.

Tridsaťtisícový Liptovský Mikuláš – mesto olympijských víťazov – sa zmenil na mesto bez budúcnosti. Namiesto rozvoja sídla a práce v prospech všetkých obyvateľov mesta sme uviazli – okrem aktuálneho rozpočtového provizória – v nekončiacom zápase poznačenom početnými animozitami medzi radnicou na čele s primátorom Janom Blcháčom (Hlas – SD) a dvomi opozičnými krídlami: Novým Mikulášom (SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, ŠANCA) s lídrom Vincentom Kultanom a malým poslaneckým klubom Skutočne nezávislí poslanci s predsedom Jaroslavom Čefom. A nič viac necharakterizuje bažinu prebiehajúceho politického boja ako nekrotická kauza znovuuzatvorenia skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) Veterná Poruba. 

Podstatou sporu je fakt, že Slovenska inšpekcia životného prostredia (SIŽP), Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Žilina na základe kontrol zistila nesúlad medzi realizáciou stavby (uzatvorením skládky TKO Veterná Poruba) a projektovou dokumentáciou, a nariadila jej znovuuzatvorenie. 

Mesto Liptovský Mikuláš z uvedeného dôvodu - v rokoch 2019 a 2020 – predkladalo mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie úveru z ktorého by financovalo realizáciu nového uzavretia skládky, ktorý opoziční poslanci vytrvalo vyraďujú z programu zastupiteľstva , nakoľko nie sú stotožnení so skutkovým stavom na skládke a s potrebou ju opätovne uzavrieť.

Mesto i jej príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS), ako právnické osoby, sa týmto dostali do patovej situácie: nemôžu vykonať inštitúciou štátu určenú povinnosť, a to napriek hroziacej sankcii až do výšky 1 mil. eur.

Stručná chronológia:

Rok 2010/2011: Pozemkové spoločenstvo (PS) Veterná Poruba sériou nátlakových aktivít vynucuje predčasné uzatvorenie skládky TKO Veterná Poruba, nežiaduce aj z hľadiska „zmarenia“ zostávajúcej kapacity úložného priestoru a budúceho tvaru telesa uzatvorenej skládky. Túto skutočnosť akceptuje vtedajší primátor mesta Liptovský Mikuláš Alexander Slafkovský. 

Rok 2011: V mestskom zastupiteľstve sa prerokováva materiál „Nájomná zmluva medzi PS Veterná Poruba a mestom Liptovský Mikuláš“, ktorá obsahuje záväzok mesta - pod hrozbou drakonických sankcií – uzatvoriť skládku do 31.12.2014.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Nájomná zmluva PS Veterná Poruba / Mesto Liptovský Mikuláš, str. 3 a 4. Naozaj slobodne, vážne a bez nátlaku ...?

Rok 2014: Verejnoprospešné služby (VPS) Liptovský Mikuláš s početnými subdodávateľmi, na základe inšpekciou vydaného integrovaného povolania „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“, projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VHS-SK-PROJEKT, s. r. o. (máj 2011) a DEPONIA SYSTEM, s.r.o. (december 2014, bola riešená zmena konečného tvaru telesa), skládku uzatvárajú.

Rok 2015: SIŽP, IŽP Žilina vydáva kolaudačné rozhodnutie.

Rok 2016: Mesto Liptovský Mikuláš informuje SIŽP, IŽP Žilina o narastajúcom množstve priesakových vôd na skládke.

Rok 2016/2017: Na základe kontrol v rokoch 2016 a 2017 vykonaných SIŽP je zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a realizáciou stavby (uzatvorením skládky), a to predovšetkým z dôvodu nevytvorenia predpísanej hrúbky minerálnej tesniacej a rekultivačnej vrstvy na celej ploche skládky. Prevádzkovateľ túto skutočnosť pri kolaudačnom konaní inšpekcii neoznámil a inšpekcia, nakoľko skládka v čase vydania kolaudačného rozhodnutia bola uzavretá, túto skutočnosť nemohla overiť.

Rok 2017: SIŽP vydáva rozhodnutie, ktorým nariaďuje prevádzkovateľovi (VPS Liptovský Mikuláš) vykonať opatrenia na skládke TKO Veterná Poruba a zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie skládky. Zároveň – za uvedenie nepravdivých a neúplných informácií – uložila pokutu vo výške 100 tisíc eur. 

Rok 2018: Je vypracovaná projektová dokumentácia „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky – Prepracovanie“ (Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier), SIŽP vydáva zmenené integrované povolenie. Stavebné povolenie nadobúda právoplatnosť dňa 18.09.2019, s termínom realizácie diela do decembra 2021 a predpokladanými nákladmi vo výške 1 329 540,36 €.

24.10.2019: Poslanci MsZ Liptovský Mikuláš prijali uznesenie č. 78/2019 v ktorom vyššie uvedené zobrali na vedomie a schválili postup výberu dodávateľa stavby. 

Obrázok blogu

Uznesenie MsZ Liptovský Mikuláš č. 78/2019 z dňa 24.10.2019, str. 2

12.12.2019: Na návrh poslanca Jozefa Repaského 14 poslancov MsZ Liptovský Mikuláš odsúhlasilo vyradenie bodu z programu zasadnutia, ktorým sa navrhovalo prijatie úveru na zakrytie a rekultiváciu skládky. 

05.03.2020: Mestské zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

23.04.2020: Na návrh poslanca Vincenta Kultana 13 poslancov MsZ Liptovský Mikuláš odsúhlasilo vyradenie bodu z programu zasadnutia, ktorým sa navrhovalo prijatie úveru na zakrytie a rekultiváciu skládky. Poslanec vtedy tvrdil: „... inšpekcia životného prostredia nenariadila, resp. poslancom nikdy nebolo predložené nariadenie na opätovné prekrytie skládky TKO Veterná Poruba ... neexistuje obava z prieniku drenážnych vôd mimo telesa skládky ...“ 

Obrázok blogu

Zápisnica č. 5/2020 z XXV. MsZ v Liptovskom Mikuláši z dňa 25.06.2020, str. 4, vyraďovanie bodu týkajúceho sa skládky TKO Veterná Poruba sa stalo opozičnou stratégiou 

25.06.2020: Na návrh poslanca Jozefa Repaského 13 poslancov MsZ Liptovský Mikuláš odsúhlasilo opätovne vyradenie bodu z programu zasadnutia, ktorým sa navrhovalo prijatie úveru na zakrytie a rekultiváciu skládky. Táto situácia – s návrhom poslanca Vincenta Kultana – sa zopakovala aj dňa 24.09.2020. K spochybňovaniu obsahu rozhodnutí inšpekcie opakovane dochádzalo, aj napriek skutočnosti, že dňa 02.03.2020 sa poslanec Kultan obrátil na inšpekciu so žiadosťou o vysvetlenie postupu a preverenie postupov SIŽP, IŽP Žilina, a tiež postupov aj iných inštitúcií súvisiacich s činnosťou na skládke TKO Veterná Poruba. Inšpekcia v liste z dňa 17.03.2020 – o ktorom boli informovaní aj poslanci na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 24.09.2020 – podrobne vysvetlila, prečo nariadila opätovné prekrytie skládky. Predmetne stanovisko si listom z dňa 01.07.2020 potvrdzovalo aj mesto Liptovský Mikuláš a dočkalo sa odpovede: prevádzkovateľ je povinný vykonať uzavretie a rekultiváciu podľa nového projektu. 

29.03.2021: Mesto Liptovský Mikuláš zasiela na Generálnu prokuratúru SR (GP SR) vec „Oznámenie skutočností nasvedčujúcich, že mohlo dôjsť k trestnému činu“, a to vedomou či nevedomou nedbanlivosťou zo strany 14 poslancov MsZ Liptovský Mikuláš.

Celá kauza sa teda dotýka nielen výkladu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch, všetko v znení neskorších predpisov, ale nastoľuje otázku ako ďaleko môže akýkoľvek volený orgán verejnej moci zájsť pri politickom boji. A na túto otázku bude teraz hľadať odpoveď GP SR. 

Podľa Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn.: PL ÚS 18/06: neoddeliteľným atribútom právneho štátu je právna istota a spravodlivosť. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Z citovaných ustanovení ústavy vyplýva, že v právnom štáte sa orgánu verejnej moci neponecháva na úvahu, či uplatní kompetenciu, ktorú mu priznáva ústava alebo zákon. Preto je povinnosťou každého orgánu verejnej moci, uplatniť svoju kompetenciu vždy, v celom rozsahu a včas.“ Z uvedeného vyplýva, že nezávislosť poslancov obecného zastupiteľstva pri ich rozhodovaní nie je absolútna a bez mantinelov, ale je oklieštená a má smerovať k naplneniu účelu a zmyslu realizácie samosprávy, a to je sledovať rozvoj a prospech obce, ochranu jej majetku a životného prostredia, a to za súčasného a bezpodmienečného rešpektovania platných právnych predpisov a Ústavy SR.

Najvyšší súd Českej republiky, ktorý vo svojom Uznesení sp. zn.: 5 Tdo 827/2012 z 19.12.2012 posudzoval trestnú zodpovednosť poslancov mestského zastupiteľstva za ich hlasovanie vo veciach majetku vyslovil právny názor: „Prípadnej trestnej zodpovednosti každého z obvinených nebráni ani skutočnosť, ak v danej veci rozhodovali ako členovia kolektívneho orgánu obce t. j. zastupiteľstva mesta L ... Ku schváleniu predaja predmetných pozemkov sa totiž vyžadoval súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov zastupiteľstva obce, takže všetci členovia zastupiteľstva predstavujú túto väčšinu, aj bola dosiahnutá, sa bezprostredne podieľali na prijatí takého rozhodnutia zastupiteľstva obce, pričom každý z nich mal rovnaký hlas. Preto aj trestná zodpovednosť za schválenie a dôsledky rozhodnutia prijatého zmienenou väčšinou, pokiaľ boli urobené v rozpore s povinnosťou členov zastupiteľstva obce riadne spravovať majetok obce, môžu niesť všetci obvinení, ktorí hlasovali pre schválenie určitého rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda na majetku. V žiadnom prípade tu nejde o nejakú kolektívnu zodpovednosť, pretože je zrejmé, ako každý z obvinených hlasoval, pričom bez súhlasného vyjadrenia všetkých obvinených by nemohla byť dosiahnutá potrebná väčšina pre prijatie schváleného rozhodnutia.“

Súvisiace články:

Mýty a neznáme v kauze skládky TKO Veterná Poruba

O čo ide Veternej Porube?

Verejná politika za chrbtom verejnosti

Skládka TKO Veterná Poruba traumatizuje a poškodzuje obyvateľov mesta

Skládka TKO Veterná Poruba – (ne)trestný čin?

Opozičné divadielko s (ne)utajeným bábkohercom

Opozičná deštrukcia, zatiaľ lokálna

1,6 milióna eur ukradnutých občanom

Analýza odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Mikuláš

Skryť Zatvoriť reklamu