Som zazobaný podnikateľ, môžem všetko!

Písmo: A- | A+

V regiónoch sa rozmáhajú arogantné ataky voči životnému prostrediu, bez včasných a razantných zásahov kontrolných orgánov a policajných zložiek.

Pred novou budovou showroomu automobilov Mini (vedľa BMW) na Alejovej ulici v Košiciach sa rúbu stromy. Korzár na to upozornil všímavý čitateľ a redakcia následne neoficiálne zistila, že na výrub nebolo vydané žiadne povolenie. 

Podľa § 306 Trestného zákona v prvom odseku kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podľa § 124 ods. 3 Trestného zákona pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.

Podľa § 126 ods. 1 Trestného zákona pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu.

Podľa § 126 ods. 2 Trestného zákona ak ide o ujmu na životnom prostredí, ujmu spôsobenú na chránených druhoch živočíchov a rastlín, exemplároch alebo drevinách alebo škodu na pamiatkovo chránených veciach alebo veciach majúcich historickú, umeleckú alebo vedeckú hodnotu, pri určení ujmy alebo výšky škody sa vychádza aj z hodnoty veci určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe zákona.

Orientačný výpočet spoločenskej hodnoty dreviny je možné vykonať napr. TU. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Situácia v Seredi (Zdroj: www.seredonline.sk)

Ďalším prípadom, na ktorý poukázala seredonline.sk a ktorým sa už zaoberá Zelená linka MŽP SR (zelenalinka@enviro.gov.sk, 0800 144 440) a Slovenská inšpekcia životného prostredia, je navážanie plastového odpadu zo zahraničia na mestský pozemok v Seredi, a to údajne bez akýchkoľvek konzekvencii zo strany vedenia mesta, ktoré – zdá sa – má s podnikateľom nadštandardné vzťahy. 

Podľa § 302 Trestného zákona v prvom odseku kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa § 124 ods. 3 Trestného zákona pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.

Ďalším - aktuálnym - príkladom beztrestnej arogancie je Zuberec. Majitelia pozemkov sa tu pustili do stavby štyroch chát v rekreačnej oblasti Prieves, kde to územný plán neumožňuje. Informáciu, že na uvedených pozemkoch nie je možná výstavba, dostali záujemcovia ešte pred kúpou. Pozemky kúpili aj napriek tomu. Následne žiadali zmenu územného plánu, aby mohli stavať. Zamietli ju, chaty stavajú aj tak. 

Obrázok blogu

Pohľad na miesto, kde by mali vyrásť štyri chaty (Zdroj: www.aktuality.sk)

Ako je teda možné - pri zreteľnej zákonnej kodifikácii skutkov - že v regiónoch masívne pribúdajú ataky voči životnému prostrediu, v mnohých prípadoch s nezvratným dopadom? 

Mnohé môže vysvetľovať Analýza problémov Policajného zboru pri odhaľovaní a dokumentovaní prípadov protiprávnych výrubov stromov a krov“(pplk. Ing. Mário Kern, Prezídium policajného zboru), z ktorej závery môžeme vzťahovať na celú agendu trestných činov voči životnému prostrediu.

V analýze uvádza chyby orgánov činných v trestnom konaní: nevykonanie obhliadky miesta činu, nedostatočná lokalizácia miesta skutku (charakter pozemku a pod.), nedostatočné dokumentovanie stôp (počet pňov, trasológia a pod.), neprítomnosť odborníkov na mieste činu (určenie druhu stromov a pod.), nedokumentovanie celého rozsahu protiprávneho konania, nedostatky pri vykonávaní výsluchov: opomenutie bezodkladnosti, nepoužitie odborného konzultanta, alibistické akceptovanie tvrdení podozrivých o ich „omyle“, formálnosť (kopírovanie), úmyselné neuvádzanie osôb a vecí majúcich súvis s prípadom i dôvody neuspokojivého stavu: vysoká personálna fluktuácia policajtov, nedostatočné skúsenosti a špecializovaný výcvik, nedostatočná motivácia, vysoká náročnosť problematiky, podceňovanie a bagatelizovanie problematiky. 

Mám za to, že kým si nová vláda uvedomí, že chliev je potrebné ad hoc čistiť aj na jeho dolných úrovniach, kým environmentálna kriminalita prestane byť v policajnom zbore podceňovanou oblasťou, mali by občania neodkladne reagovať na nezákonne (ne)konanie rôznych špekulantov i starostov oznámením skutku min. na Zelenú linku MŽP SR (zelenalinka@enviro.gov.sk, 0800 144 440), ktorá garantuje anonymitu. Bez státisícov otvorených očí a hovoriacich úst slušnejšie Slovensko sa konať nebude.

Skryť Zatvoriť reklamu