Štát bez autority. V Liptove nevie odstrániť ani plot

Písmo: A- | A+

Namiesto striktného každodenného výkladu zákonov a neodkladného vymáhania konania v súlade s právnymi predpismi tu máme systém vleklých sporov ovplyvnených byrokratickým systémom, obštrukciami a známosťami.

Obrázok blogu

Výrez zo stanoviska SVP, š. p. z dňa 20.01.2020 k odvolaniu stavebníka

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. vydal v minulosti stanovisko k projektovej dokumentácii výstavby rodinného domu z garážou v k. ú. obce Uhorská Ves v ktorom uviedol, že v prípade oplotenia pozemku je nutné dodržať ochranné pásmo – 10 m od päty hrádze, v súlade so STN 75 2102, ktoré bolo určené už pred nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetnému pozemku.

Napriek tomu stavebník nerešpektoval existujúci stav, svojvoľne, v rozpore s právnymi predpismi, umiestnil mobilné oplotenie nielen na pobrežnom pozemku v ochrannom pásme, ale aj na samotnej ochrannej hrádzi, ku ktorej nemá vlastnícke právo. 

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ochranné pásmo vodného toku nie je legislatívne definované. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách používa v podobnej súvislosti pojem „pobrežné pozemky“. V §49 sa uvádza, že správca vodného toku môže pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Pobrežné pozemky by mali zostať voľné, nezastavané, pre bezproblémový prístup pre výkon správy, zabezpečovacích prác počas povodne a pod. Správca toku je tiež oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z. Povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov sú uvedené v § 50 Zákona o vodách.

K tomu je potrebné uviesť, že občania majú právo využívať systém opevnení brehov na voľný nemotorový pohyb a prístupnosť pobrežných pozemkov je nevyhnutná aj z hľadiska akútnej protipovodňovej ochrany. 

Obrázok blogu

Zákon o vodách (§ 50) 

Od roku 2019 do dnešných dní nebola nelegálna stavba odstránená a štát si v tak banálnej záležitosti nevie presadiť dosiahnutie zákonného stavu. A v tomto konštatovaní sa skrýva aj odpoveď na otázku prečo tak márne čakáme na celkovú spoločenskú očistu a politikmi verbálne propagované padni komu padni. 

Súvisiace články:

Konanie v prípade kúpania sa Tabák v Studenom potoku môže trvať roky 

Skryť Zatvoriť reklamu